Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
1001z dziś
5444z ostatnich 7 dni
20519z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Klembów
Gen. Franciszka Żymirskiego 38
05-205 Klembów
powiat: wołomiński
(29) 753-88-00, faks (29) 77 90 85
zamowienia@klembow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Klembów
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: (29) 753-88-00, faks
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dokończenie zadania pn.: "Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3 i 477/1 obr. 0013 jedn. ew. 143407_2 położonej we wsi Roszczep (świetlica wiejska) - w ramach projektu Senior+"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

III.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dokończenie zadania pn.: ,,Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3 i 477/1 obr. 0013 jedn. ew. 143407_2 położonej we wsi Roszczep (świetlica wiejska) - w ramach projektu Senior+"

III.2. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja zamówienia polegać będzie na:
- wykonaniu robót ziemnych,
- montażu drzwi wewnętrznych,
- dokończeniu elewacji budynku,
- wykonaniu robót wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- wykonaniu robót wykończeniowych zewnętrznych.

WSKAŹNIKI TECHNICZNE
Powierzchnia zabudowy budynku - 208,47 m2
Powierzchnia całkowita budynku - 208,47 m2
Kubatura - 770,12 m3
Powierzchnia użytkowa - 150,33 m2

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w n/w dokumentach i projektach, które stanowią załącznik do SWZ:
- decyzja Nr 1677p/2018 o pozwoleniu na budowę z dnia 14 listopada 2018 r., znak: WAB.6740.4.67.2018;
- projekt budowlany, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
- w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz dokumenty gwarancyjne, a także uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu oraz sprawdzenia zgodności załączonej do SWZ dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego oraz przedmiaru robót ze stanem faktycznym i warunkami terenowymi. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i mają za zadanie ułatwić Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej. Wywiezienie urobku z terenu budowy, składowanie materiałów, transport leży całkowicie po stronie Wykonawcy.

CPV: 45210000-2, 45300000-0

Dokument nr: 2021/BZP 00122043, ZP.271.1.13.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: VIII.2.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
VIII.2.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu.
VIII.2.3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
VIII.2.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
VIII.2.5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
VIII.2.6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).
VIII.2.7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@klembow.pl.
VIII.2.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowienia@klembow.pl.
VIII.2.9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
VIII.2.10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: http://www.bip.klembow.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
- administratorem danych osobowych jest Gmina Klembów - Urząd Gminy w Klembowie, Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, tel. 29 753 88 16, faks: 29 777 90 85, e-mail: zamowienia@klembow.pl;
- inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Klembów - Urzędzie Gminy w Klembowie, Ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów, tel. 22 253 36 03, e-mail: iod@klembow.pl;
- dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZP.271.1.13.2021 pn. Dokończenie zadania pn.: ,,Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3 i 477/1 obr. 0013 jedn. ew. 143407_2 położonej we wsi Roszczep (świetlica wiejska) - w ramach projektu Senior+", prowadzonym w trybie podstawowym;
- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
- dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Osobie, której dane będą przetwarzane przysługuje:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych go dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Osobie, której dane będą przetwarzane nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-04 10:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.13.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 194989,26 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

III.1. Przedmiotem zamówienia jest:
Dokończenie zadania pn.: ,,Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3 i 477/1 obr. 0013 jedn. ew. 143407_2 położonej we wsi Roszczep (świetlica wiejska) - w ramach projektu Senior+"

III.2. Zakres realizacji przedmiotu zamówienia:
Realizacja zamówienia polegać będzie na:
- wykonaniu robót ziemnych,
- montażu drzwi wewnętrznych,
- dokończeniu elewacji budynku,
- wykonaniu robót wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- wykonaniu robót wykończeniowych zewnętrznych.

WSKAŹNIKI TECHNICZNE
Powierzchnia zabudowy budynku - 208,47 m2
Powierzchnia całkowita budynku - 208,47 m2
Kubatura - 770,12 m3
Powierzchnia użytkowa - 150,33 m2

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w n/w dokumentach i projektach, które stanowią załącznik do SWZ:
- decyzja Nr 1677p/2018 o pozwoleniu na budowę z dnia 14 listopada 2018 r., znak: WAB.6740.4.67.2018;
- projekt budowlany, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
- w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą oraz dokumenty gwarancyjne, a także uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.
Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu oraz sprawdzenia zgodności załączonej do SWZ dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego oraz przedmiaru robót ze stanem faktycznym i warunkami terenowymi. Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i mają za zadanie ułatwić Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej. Wywiezienie urobku z terenu budowy, składowanie materiałów, transport leży całkowicie po stronie Wykonawcy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: XXIII.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, w poniższym zakresie:
- dotyczących wykonywania robót ziemnych,
- dotyczących montażu drzwi wewnętrznych,
- dotyczących wykonywania elewacji budynku,
- dotyczących wykonywania robót wykończeniowych wewnątrz i na zewnątrz budynku,
- dotyczących wykonywania robót wykończeniowych zewnętrznych.
XXIII.2. Zamówienie, o którym mowa w rozdz. XXIII.1. zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego, jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
XXIII.3. Zamawiający udzieli zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.
XXIII.4. Zamówienie, o którym mowa w niniejszym rozdziale zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe na ich realizację.
XXIII.5. Zamówienie, o którym mowa w rozdz. XXIII.1. będzie realizowane w oparciu o warunki umowy podstawowej.
XXIII.6. Zamawiający udzieli zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1 ustawy Pzp, pod warunkiem, że dotychczasowy Wykonawca (wykonawca realizujący warunki umowy podstawowej):
a. realizował roboty budowlane w terminie i z najwyższą starannością,
b. zapewni nie gorszy standard wykonywania nowego zamówienia niż podstawowego,
c. zaakceptuje istotne warunki dotychczasowej umowy,
d. strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie oraz termin wykonania takiego zamówienia.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIA OCENY: WAGA
nr 1 - Cena brutto oferty 60% (60 pkt)
nr 2 - Okres gwarancji jakości 40% (40 pkt)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
IX.3.1. Zdolności występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
IX.3.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
IX.3.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr).
IX.3.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
- jedną robotę budowlaną związaną z budową, przebudową lub nadbudową budynku o wartości minimum 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr) brutto każda, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi:
- kierownik budowy, posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,
W przypadku warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, Zamawiający uznaje wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określone w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz uprawnienia obowiązujące wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych, a także zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), Zamawiający uznaje również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220, z późn. zm.).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwa członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi oraz
- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych - zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, wskazane wyżej warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: e. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr);
f. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
g. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
X.1.2. Dokumenty wymagane od Wykonawców (do terminu wyznaczonego na składanie ofert) - ETAP I:
a. Formularz oferty (załącznik nr 1 do SWZ);
b. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (załącznik nr 2 do SWZ);
c. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do SWZ);
d. Oświadczenie podmiotu udostępniającego do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 4 do SWZ) - jeżeli dotyczy;
e. Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, bądź w przypadku, gdy nie wynika z dokumentów zawartych w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
X.2. Dokumenty wymagane od Wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym kraju (Wykonawcy zagraniczni):
X.2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:
a. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego (> rozdz. X.1.2. lit b);
b. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (> rozdz. X.1.2. lit c);
c. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (> rozdz. X.1.2. lit d);
- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
aa. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
bb. nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
X.2.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. X.2.1., lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
X.2.3. Dokumenty, o których mowa w rozdz. X.2.1. i rozdz. X.2.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
IX.4.1. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
IX.4.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
IX.4.3. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
XXII.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
XXII.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.
Przewiduje się możliwość zmiany istotnych postanowień umowy w zakresie terminu realizacji, technologii wykonania przedmiotu umowy, wystąpienia robót, których na etapie projektowania nie można było przewidzieć, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących przypadkach:
1) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy, w szczególności: znaleziska archeologiczne lub niewypałów i niewybuchów,
2) stwierdzenia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy między innymi w związku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji budowy braków, pomyłek lub błędów w dokumentacji,
3) przedłużających się postępowań administracyjnych związanych z realizacją przedmiotu umowy,
4) niekorzystnych warunków atmosferycznych lub gruntowo-wodnych, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania,
5) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron,
6) wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi na dzień odbioru ostatecznego robót wykonania przedmiotu Umowy,
7) w zakresie terminu realizacji - wystąpienia opadów deszczu w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, których suma byłaby wyższa o 80% od średniej opadów deszczu w tym miesiącu z okresu 20 lat poprzedzających zawarcie umowy; średnia zostanie ustalona na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: KRYTERIA OCENY: WAGA
nr 1 - Cena brutto oferty 60% (60 pkt)
nr 2 - Okres gwarancji jakości 40% (40 pkt)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.