Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Darłowo
Jana Henryka Dąbrowskiego 4
76-150 Darłowo
powiat: sławieński
943446301, faks 943142007
poczta@ugdarlowo.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Darłowo
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 943446301, faks 9431
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Darłowo
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bobolin przy ulicy Świerkowej oraz Zacisze. 1. Zakres części 1 obejmuje budowę części oświetlenia drogi i ciągów pieszo jezdnych w miejscowości Bobolin (dz. nr 183/30; 21/17; 20/36; 20/3; 20/12 obręb ewidencyjny Bobolin).
1.1 Przy ulicy Świerkowej m. in. należy wykonać następujące roboty budowlane:
1) wybudowanie linii oświetleniowej kablem YAKXS 4x25 mm2 o długości ok. 190 m;
2) montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych na fundamencie o wys. 6 m - 3 szt.;
3) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie ledowych 28W/3750 lm z redukcją mocy - 3 szt.;
4) układanie bednarki pręta FeZn/fi9mm w gotowym wykopie z podłączeniem do słupów o dł. 206 m;
5) montaż uziomów o długości 4,5 m ze stali profilowanej miedziowanej metodą obrotową w gruncie kategorii I-II - 1 szt.
1.2 Przy ulicy Zacisze m. in. należy wykonać następujące roboty budowlane:
1) wybudowanie linii oświetleniowej kablem YAKXS 4x25 mm2 o długości ok. 151 m;
2) montaż i stawianie słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych na fundamencie o wys. 6m - 2 szt.;
3) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie ledowych 28W/3750 lm z redukcją mocy - 2 szt.;
4) układanie bednarki pręta FeZn/fi9mm w gotowym wykopie z podłączeniem do słupów o dł. ok. 164 m;
5) montaż uziomów o długości 4,5 m ze stali profilowanej miedziowanej metodą obrotową w gruncie kategorii I-II - 1 szt.
1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 do SWZ.

Część 2 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Boryszewo (dz. nr 82/2, 121 obręb ewidencyjny Boryszewo). 1. Zakres części 2 obejmuje budowę części oświetlenia drogowego w miejscowości Boryszewo (dz. nr 82/2, 121, 119/1 obręb ewidencyjny Boryszewo).
2.1 Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie m. in. następujących robót budowlanych:
1) montaż szafki pomiarowo-oświetleniowej - 1 kpl;
2) zasilenie szafki z istniejącego słupa linii napowietrznej kablem YAKXS 4 x 35 mm2 (długość 14 m) ułożonym na słupie w rurze ochronnej wraz z zainstalowaniem ochronników przepięciowych;
3) wybudowanie linii oświetleniowej kablem YAKXS 4x25 mm2 o długości ok. 413 m;
4) montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o przekroju okrągłym na fundamencie z wysięgnikiem (jeden wysięgnik dwuramienny) 7m - 7 szt.;
5) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie ledowych 55W/7100 lm z redukcją mocy - 8 szt.;
6) ułożenie bednarki St/Zn 25x4 mm o długości ok. 150 m;
7) montaż uziomów o długości 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej - 6 szt..
2.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6a do SWZ.

Część 3 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zakrzewo (dz. nr 186/1, 187 obręb ewidencyjny Zakrzewo). 1. Zakres części 3 obejmuje budowę części oświetlenia drogowego w miejscowości Zakrzewo (dz. nr 186/1, 187 obręb ewidencyjny Zakrzewo).
1.1 Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie m. in. następujących robót budowlanych:
1) montaż szafki oświetleniowej - 1 kpl;
2) wybudowanie linii oświetleniowej kablem YAKXS 4x25 mm2 o długości ok. 348 m;
3) ułożenie kabla energetycznego YAKXS 4x35 mm2 o długości ok. 5,2 m;
4) montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o przekroju okrągłym na fundamencie z wysięgnikiem 7m - 5 szt.;
5) montaż i stawianie fundamentów do słupów oświetleniowych - 5 szt.;
6) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie ledowych 28W/3750 lm z redukcją mocy - 5 szt.;
7) układanie pręta Fe/Zn fi9mm w gotowym wykopie z podłączeniem do słupów - 360 m;
8) montaż uziomów o długości 4,5m ze stali profilowanej miedziowanej - 6 szt.
1.2 Wykonawca, który złoży ofertę na ww. część przedmiotowego zadania zobligowany będzie uwzględnić w cenie oferty koszt nadzoru archeologicznego.
1.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6b do SWZ.

Część 4 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rusko (dz. nr 189, 194 obręb ewidencyjny Rusko). 1. Zakres części 4 obejmuje budowę części oświetlenia drogowego w miejscowości Rusko (dz. nr 189, 194 obręb ewidencyjny Rusko).
1.1 Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie m. in. następujących robót budowlanych:
1) montaż szafki oświetleniowej - 1 kpl;
2) wybudowanie linii oświetleniowej kablem YAKXS 4x25 mm2 o długości ok. 231 m;
3) ułożenie kabla energetycznego YAKXS 4x35 mm2 o długości 4,2 m;
4) montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o przekroju okrągłym na fundamencie z wysięgnikiem 6m - 4 szt.;
5) montaż i stawianie fundamentów do słupów oświetleniowych - 4 szt.;
6) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie ledowych 28W/3750 lm z redukcją mocy - 4 szt.;
7) układanie pręta Fe/Zn fi9 mm w gotowym wykopie z podłączeniem do słupów - 263 m;
8) montaż uziomów o długości 4,5 m ze stali profilowanej miedziowanej - 6 szt.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6c do SWZ.

Część 5 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sulimice (dz. nr 4, 47/1, 51 obręb ewidencyjny Sulimice). 1. Zakres części 5 obejmuje budowę części oświetlenia drogowego w miejscowości Sulimice (dz. nr 4, 47/1, 51 obręb ewidencyjny Sulimice).
1.1 Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie m. in. następujących robót budowlanych:
1) montaż szafki oświetleniowej - 1 kpl;
2) wybudowanie linii oświetleniowej kablem YAKXS 4x25 mm2 o długości ok. 91 m;
3) ułożenie kabla energetycznego YAKXS 4x35 mm2 o długości 4,2 m;
4) montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych o przekroju okrągłym na fundamencie z wysięgnikiem 7m - 3 szt.;
5) montaż i stawianie fundamentów do słupów oświetleniowych - 3 szt.;
6) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie ledowych 28W/3750 lm z redukcją mocy - 3 szt.;
7) układanie pręta Fe/Zn fi9 mm w gotowym wykopie z podłączeniem do słupów - 109 m;
8) montaż uziomów o długości 4,5 m ze stali profilowanej miedziowanej - 6 szt.
1.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6d do SWZ.

CPV: 45310000-3, 45311000-0, 45316110-9

Dokument nr: 2021/BZP 00122133, ZP.271.156.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://ug.darlowo.ibip.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2 ustawy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, ePUAPu oraz poczty elektronicznej na adres poczta@ugdarlowo.pl.
2) korespondencja przekazana zamawiającemu w inny sposób (np. listownie, mailem na inny adres niż wskazany w ppkt 1) nie będzie brana pod uwagę;
3) adresy: https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://epuap.gov.pl/wps/portal.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy;
4) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa" a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować;
5) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku";
6) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
7) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego: ,,Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" wynosi 150 MB;
8) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania odpowiednio na ePUAP lub na adres e-mail Zamawiającego wskazany w rozdziale II pkt 1 ppkt 1 SWZ;
9) wykonawca składa ofertę za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również przez miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl/ ).
10) sposób złożenia ofert, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w ,,Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/;
11) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Zamawiającego wskazany w rozdziale II pkt 1 ppkt 1 SWZ. Z uwagi na limit znaków pozostałe
wymagania zawarte są w Rozdziale II SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, zamawiający informuje, że:
1) administratorem a w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Gmina Darłowo - Urząd Gminy Darłowo z siedzibą przy Ul. J. H. Dąbrowskiego 4, 76-150 Darłowo,
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Darłowo: tel. 94 344 63 01, adres e-mail: iod@ugdarlowo.pl,
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia,
4) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy),
5) ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:
- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata;
- do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach o archiwizacji,
6) obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,
8) osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
9) osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 11:30
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.