Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
293z dziś
4855z ostatnich 7 dni
18210z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja obiektu-dachu wraz z pokryciem

Przedmiot:

Modernizacja obiektu-dachu wraz z pokryciem

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 w Gliwicach
STAROMIEJSKA
44-109 Gliwice
powiat: Gliwice
sekretariat@sp29.gliwice.eu
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja obiektu-dachu wraz z pokryciem.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swoim zakresem remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Gliwicach.

W ramach remontu dachu planuje się:
a) Wymianę pokrycia dachu na blachodachówkę w kolorze ceglastym o wykończeniu matowym.
b) Wymianę / wzmocnienie pojedynczych elementów konstrukcji więźby dachowej.
c) Zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu ogniochronne (do NRO), przeciwgrzybiczne i owadobójcze.
d) Nadmurowanie z cegły klinkierowej i wyprowadzenie ponad dach kominów wentylacyjnych, aktualnie doprowadzonych tylko na poddasze oraz przebudowę (w części ponad dachem) komina kotłowni,
z zastosowaniem cegły klinkierowej. Kominy należy wyprowadzić na wysokość 60 cm ponad najwyższy punkt dachu, wyloty zabezpieczyć systemowymi nasadkami lub daszkiem.
e) Naprawę uszkodzonych gzymsów.
f) Wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych na elementy z blachy tytanowo-cynkowej.
g) Wymianę osadników deszczowych.
h) Montaż ław kominiarskich, stopni kominiarskich przy kominach i płotków przeciwśnieżnych wzdłuż okapu.

i) Wymianę instalacji odgromowej.
j) Zabezpieczenie urządzeń zamontowanych na dachu, np. syrena alarmowa, rury wywiewne kanalizacji i inne- uszczelnienie, wymiana wywiewek na wywiewki ze stali nierdzewnej lub PCW.
k) Oczyszczenie podłogi poddasza z zalegających odpadów budowlanych i śmieci.
l) Montaż rusztowania, demontaż rusztowania. Prace związane z montażem i demontażem rusztowań należy poprzedzić uzgodnieniem z ZDM w Gliwicach. Wykonawca jest zobowiązany poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego. Wykonanie i utrzymanie organizacji ruchu.

Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny:
- wykona zabezpieczenie podłóg i posadzek przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, zapyleniem w związku z realizacją robót. Zabezpieczenie podłóg, posadzek winno być wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia i zapewniającego właściwą ochronę podłóg, posadzek przez cały okres robót
- zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w związku z realizacją robót
- na bieżąco będzie utrzymywał porządek i wykonywał prace porządkowe
- wywiezie i podda utylizacji wszelkie odpady
- zapewni tymczasowe zaplecze budowy, zaplecze magazynowe i sprzętowe oraz zapewni toalety przenośne dla swoich pracowników, w miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie placówki,
- zapewni stosowanie i przestrzeganie zasad sanitarnych wynikających ze stanu epidemii,
- będzie prowadził roboty budowlane z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich, a ewentualne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca usunie we własnym i na swój koszt,
- doprowadzi teren do stanu pierwotnego, np. odtworzenie nawierzchni, obsianie trawą, itp.
- wykona wydzielenia strefy robót, wygrodzenie miejsca robót
- opracuje projekt organizacji robót z planem BIOZ i przedstawi go zamawiającemu do uzgodnienia, jeśli jest wymagany
- przeprowadzi wszelkie: próby, badania, odbiory urzędowe przewidziane przepisami, decyzjami, pismami,
- przekaże: dokumentację powykonawczą, wszelkie atesty na materiały i urządzenia.
- zapewni odpowiednie warunki dla wykonawstwa robót, odpowiednie zabezpieczenia techniczno-materiałowe z uwzględnieniem wpływu warunków pogodowych na wykonawstwo robót i pokryje koszty z tym związane,
- doprowadzi teren do stanu pierwotnego,
- wykona ogrodzenie/wygrodzenie tymczasowe terenu robót (z odpowiednim oznakowaniem robót, zadaszeniem nad wejściami, wydzieleniem strefy niebezpiecznej), zapewni całodobowe zabezpieczenie terenu robót.
- wykona postanowienia decyzji - zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach:
- przedmiar robót - załącznik nr 12 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
- dokumentacja projektowa - załącznik nr 13 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 14 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
- zgłoszenie robót - załącznik nr 15 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Przedstawione w ww. dokumentach dokładne określenia opisujące przedmiot zamówienia poprzez np. nazwy dostawców, producentów, materiałów, towarów, urządzeń, odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, certyfikatów czy innych elementów zamówienia nie oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o parametrach/ właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia kryteria oceny równoważności określone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, poprzez np. przedstawienie katalogów, folderów, opisów technicznych oferowanego rozwiązania równoważnego. Jeżeli zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne wymagają wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych uzgodnień, Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia tych zmian oraz dokonania niezbędnych formalności we własnym zakresie i na własny koszt.
Wymagany okres gwarancji: min. 60 miesięcy, max. 120 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót, Wymagany okres rękojmi: min. min. 60 miesięcy, max. 120 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji i rękojmi był taki sam.

Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. Podczas wizji lokalnej wykonawca winien między innymi
zapoznać się z miejscem i zakresem rzeczowym robót objętych zamówieniem. W celu umożliwienia
zainteresowanym odbycia wizji lokalnej, ze względu na trwające ograniczenia sanitarne, Zamawiający ustala
termin wizji na dzień 26.07.2021r. oraz 27.07.2021r. o godz. 10.00. Do oferty wymagane jest złożenie
oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej o treści załącznika nr 9 do SWZ.
W przypadku braku odbycia wizji Zamawiający odrzuci ofertę.

Inne wymagania:
a) wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenie,
b) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych,
c) wykonywanie robót jest możliwe od poniedziałku do piątku, od godz. 7.00 do godz. 21.00.
d) praca w soboty i dni wolne od pracy wymaga uzgodnienia z zamawiającym
e) wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy placówki,
f) głośne prace mogą być wykonywane w takim czasie, aby nie utrudniać funkcjonowania placówki - termin wykonywania tych prac winien być uzgodniony z placówką przed ich rozpoczęciem. W okresie roku szkolnego wykonywanie głośnych prac może się rozpocząć po godz. 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z placówką

CPV: 45000000-7, 45110000-1, 45261000-4, 45262500-6, 45310000-3, 45320000-6, 45400000-1, 45410000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00122073, SP29/1/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://sp29.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/12406
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://miniportal.uzp.gov.pl/,https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: ,,Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji",
3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,
4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do komunikacji" wynosi 150 MB,
5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z rozdziałem 27 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 09:00
Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SP29/1/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swoim zakresem remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 29 w Gliwicach.

W ramach remontu dachu planuje się:
a) Wymianę pokrycia dachu na blachodachówkę w kolorze ceglastym o wykończeniu matowym.
b) Wymianę / wzmocnienie pojedynczych elementów konstrukcji więźby dachowej.
c) Zabezpieczenia drewnianej konstrukcji dachu ogniochronne (do NRO), przeciwgrzybiczne i owadobójcze.
d) Nadmurowanie z cegły klinkierowej i wyprowadzenie ponad dach kominów wentylacyjnych, aktualnie doprowadzonych tylko na poddasze oraz przebudowę (w części ponad dachem) komina kotłowni,
z zastosowaniem cegły klinkierowej. Kominy należy wyprowadzić na wysokość 60 cm ponad najwyższy punkt dachu, wyloty zabezpieczyć systemowymi nasadkami lub daszkiem.
e) Naprawę uszkodzonych gzymsów.
f) Wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych na elementy z blachy tytanowo-cynkowej.
g) Wymianę osadników deszczowych.
h) Montaż ław kominiarskich, stopni kominiarskich przy kominach i płotków przeciwśnieżnych wzdłuż okapu.

i) Wymianę instalacji odgromowej.
j) Zabezpieczenie urządzeń zamontowanych na dachu, np. syrena alarmowa, rury wywiewne kanalizacji i inne- uszczelnienie, wymiana wywiewek na wywiewki ze stali nierdzewnej lub PCW.
k) Oczyszczenie podłogi poddasza z zalegających odpadów budowlanych i śmieci.
l) Montaż rusztowania, demontaż rusztowania. Prace związane z montażem i demontażem rusztowań należy poprzedzić uzgodnieniem z ZDM w Gliwicach. Wykonawca jest zobowiązany poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego. Wykonanie i utrzymanie organizacji ruchu.

Wykonawca, dodatkowo, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia i w ramach zaoferowanej ceny:
- wykona zabezpieczenie podłóg i posadzek przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, zapyleniem w związku z realizacją robót. Zabezpieczenie podłóg, posadzek winno być wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia i zapewniającego właściwą ochronę podłóg, posadzek przez cały okres robót
- zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed zapyleniem w związku z realizacją robót
- na bieżąco będzie utrzymywał porządek i wykonywał prace porządkowe
- wywiezie i podda utylizacji wszelkie odpady
- zapewni tymczasowe zaplecze budowy, zaplecze magazynowe i sprzętowe oraz zapewni toalety przenośne dla swoich pracowników, w miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie placówki,
- zapewni stosowanie i przestrzeganie zasad sanitarnych wynikających ze stanu epidemii,
- będzie prowadził roboty budowlane z poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich, a ewentualne szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca usunie we własnym i na swój koszt,
- doprowadzi teren do stanu pierwotnego, np. odtworzenie nawierzchni, obsianie trawą, itp.
- wykona wydzielenia strefy robót, wygrodzenie miejsca robót
- opracuje projekt organizacji robót z planem BIOZ i przedstawi go zamawiającemu do uzgodnienia, jeśli jest wymagany
- przeprowadzi wszelkie: próby, badania, odbiory urzędowe przewidziane przepisami, decyzjami, pismami,
- przekaże: dokumentację powykonawczą, wszelkie atesty na materiały i urządzenia.
- zapewni odpowiednie warunki dla wykonawstwa robót, odpowiednie zabezpieczenia techniczno-materiałowe z uwzględnieniem wpływu warunków pogodowych na wykonawstwo robót i pokryje koszty z tym związane,
- doprowadzi teren do stanu pierwotnego,
- wykona ogrodzenie/wygrodzenie tymczasowe terenu robót (z odpowiednim oznakowaniem robót, zadaszeniem nad wejściami, wydzieleniem strefy niebezpiecznej), zapewni całodobowe zabezpieczenie terenu robót.
- wykona postanowienia decyzji - zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących opracowaniach:
- przedmiar robót - załącznik nr 12 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
- dokumentacja projektowa - załącznik nr 13 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 14 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
- zgłoszenie robót - załącznik nr 15 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

Przedstawione w ww. dokumentach dokładne określenia opisujące przedmiot zamówienia poprzez np. nazwy dostawców, producentów, materiałów, towarów, urządzeń, odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, certyfikatów czy innych elementów zamówienia nie oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o parametrach/ właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia kryteria oceny równoważności określone przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, poprzez np. przedstawienie katalogów, folderów, opisów technicznych oferowanego rozwiązania równoważnego. Jeżeli zaoferowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne wymagają wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub innych uzgodnień, Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia tych zmian oraz dokonania niezbędnych formalności we własnym zakresie i na własny koszt.
Wymagany okres gwarancji: min. 60 miesięcy, max. 120 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót, Wymagany okres rękojmi: min. min. 60 miesięcy, max. 120 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji i rękojmi był taki sam.

Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej. Podczas wizji lokalnej wykonawca winien między innymi
zapoznać się z miejscem i zakresem rzeczowym robót objętych zamówieniem. W celu umożliwienia
zainteresowanym odbycia wizji lokalnej, ze względu na trwające ograniczenia sanitarne, Zamawiający ustala
termin wizji na dzień 26.07.2021r. oraz 27.07.2021r. o godz. 10.00. Do oferty wymagane jest złożenie
oświadczenia o odbyciu wizji lokalnej o treści załącznika nr 9 do SWZ.
W przypadku braku odbycia wizji Zamawiający odrzuci ofertę.

Inne wymagania:
a) wykonawca zastosuje do realizacji przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenie,
b) przy przygotowaniu oferty i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych,
c) wykonywanie robót jest możliwe od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 21.00.
d) praca w soboty i dni wolne od pracy wymaga uzgodnienia z zamawiającym
e) wykonywanie robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy placówki,
f) głośne prace mogą być wykonywane w takim czasie, aby nie utrudniać funkcjonowania placówki - termin wykonywania tych prac winien być uzgodniony z placówką przed ich rozpoczęciem. W okresie roku szkolnego wykonywanie głośnych prac może się rozpocząć po godzinie 14.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z placówką
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 21 SWZ. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta , która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
1) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli
a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: remoncie, budowie, przebudowie dachu o pokryciu z blachodachówki,
Wartość brutto każdej z ukończonych robót nie mniejsza niż 150 000,00 zł.
Zdolność techniczna dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.
2) O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy:
a) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
b) co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 13333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.
Zdolność zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: o odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem,
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1,2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty te powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.
o oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
o oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: o wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz zawiera roboty budowlane, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył
o wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, chyba że zamawiający ma uzasadnione podstawy do zakwestionowania informacji wynikających z zaświadczenia lub certyfikatu
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający określa warunki zmian umowy zgodnie z Rozdziałem 25 SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 21 SWZ. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta , która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-20

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.