Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym

Przedmiot:

Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Drzymały 30
59-225 Chojnów
powiat: legnicki
tel/fax 76 8188372 tel. 76 8188371, tel. 76 81 88 370 (wewn.10), tel. kom. 530 726 221
zamowieniapubliczne@chzgkim.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Chojnów
Wadium: nie przewiduje
Nr telefonu: tel/fax 76 8188372 t
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ul. Drzymały 30, 59-225
Chojnów upoważniony przez Wspólnotę Mieszkaniową nieruchomości przy Ul. Wolności 1-3-5
w Chojnowie zaprasza do złożenia oferty na :
Przebudowę instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy Ul. Wolności 1-3-5
w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004
Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym
przy Ul. Wolności 1-3-5 w Chojnowie" zgodnie z zakresem określonym w projekcie budowlanym
stanowiącym załącznik nr I do niniejszego zapytania oraz przedmiarze robót stanowiącym
załącznik nr II do niniejszego zapytania.
14. Dodatkowe informacje
Budynek zlokalizowany jest w Chojnowie, przy Placu Wolności 1-3-5. W stanie istniejącym
w budynku funkcjonuje instalacja centralnego zasilania z kotłowni gazowej zlokalizowanej
w piwnicy budynku. Istniejące źródło ciepła jest przeznaczone do dalszej eksploatacji.
Istniejąca instalacja centralnego ogrzewania jest w złym stanie technicznym i przeznaczona
jest do przebudowy.
Wszystkie wymiary oraz zakres prac należy sprawdzić na budowie !
Przed przystąpieniem do realizacji robót należy sporządzić wykaz prac szczególnie
niebezpiecznych. Strefy niebezpieczne na placu budowy wyznaczyć, ogrodzić i odpowiednio
oznakować.
Materiałem pomocniczym jest projekt budowlany - załącznik nr I do umowy oraz przedmiar
robót - załącznik nr II.

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert -12.08.2021 r., godz. 11:00

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Chojnowski zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej, Ul. Drzymały 30,
59-225 Chojnów - Sekretariat ( pokój nr 1, II piętro ), do dnia
12.08.2021 r., do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia : 2 miesiące od daty podpisania umowy

Wymagania:
3. Warunki udziału w postępowaniu :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:
a) Posiadają wiedzę i doświadczenie;
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie
(załącznik nr 2) oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył 3 roboty budowlane w zakresie niezbędnym
do wykazania warunku wiedzy i doświadczenia w tym co najmniej 1 zamówienie, którego
przedmiotem były roboty budowlane (obejmujące w swoim zakresie przebudowę instalacji
grzewczej) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz przedstawi dokumenty
potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone (załącznik nr 3).
b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia; Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia (załącznik nr 4).
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej
jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie niższą niż
200.000,00 zł
d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Za spełnienie tego
warunku uznaje się złożenie oświadczenia (załącznik nr 2) oraz złożenie aktualnego odpisu
z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu :
a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1,
b) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2,
c) Wykaz robót - załącznik nr 3,
d) Wykaz osób posiadających wymagane przepisami uprawnienia budowlane - załącznik nr 4,
e) Oświadczenie - załącznik nr 5
f) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
g) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, (dopuszcza się wydruk z rejestru potwierdzony oświadczeniem Wykonawcy)
Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, które należy
złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
4. Opis sposobu przygotowania oferty :
Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku polskim,
Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego,
Oferta powinna zawierać: imię, nazwisko, nazwę (firmę) i dokładny adres wykonawcy, nr telefonu,
nr faksu, adres e-mail, nr REGON i NIP oraz datę sporządzenia oferty,
Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami
(załącznikami do zapytania ofertowego),
Odpowiedzi muszą być udzielane na wszystkie pytania zawarte w załącznikach,
Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony, należy ponumerować każdą ze stron
w miejscu do tego przeznaczonym w prawym górnym rogu na każdej stronie,
Jeżeli pytanie postawione w załączniku nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać "nie dotyczy",
Wszystkie strony oferty należy zaopatrzyć własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,
Niedopuszczalne są wyskrobywania w ofertach, poprawki należy dokonać poprzez skreślenie
błędnego zapisu i zaopatrzenie go własnoręcznym podpisem Wykonawcy lub osoby upoważnionej,
Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opieczętowanej) w taki sposób, aby
nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia
treści oferty przez osoby nieupoważnione. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres
Zamawiającego oraz napis:
Przebudowę instalacji grzewczej w budynku wielorodzinnym przy ul. Wolności 1-3-5
w Chojnowie, działka nr 356/1, obręb 0004
Nie otwierać przed dniem 12.08.2021 r., godz. 11:00 oraz dokładny adres Wykonawcy.
5. Opis sposobu obliczenia ceny :
Cena oferty musi być podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, musi być podana
w PLN liczbowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w szczególności koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii, uzgodnień, zezwoleń
i koniecznych opracowań, ubezpieczenia, zabezpieczenia placu budowy. Cenę ryczałtowa należy
określić z uwzględnieniem przeprowadzonej wizji w terenie, powinna ona obejmować całokształt
prac wraz z robotami pomocniczymi. Cenę ryczałtową należy traktować jako stałą i nie zmienną
przez cały czas trwania umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, które wystąpią w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, a które
Wykonawca powinien przewidzieć na etapie składania oferty, będą wykonywane w ramach
wynagrodzenia ryczałtowego.
6. Okres gwarancji: minimum 60 miesięcy
7. Termin związania ofertą : 30 dni
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy/ wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Zamawiający zażąda od Wykonawcy wniesienia należytego zabezpieczenia przed zawarciem
umowy o udzielenie zamówienia. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej z następujących form:
a) pieniądzu:
Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 3% kwoty brutto zawieranej umowy na deklarowany okres
gwarancji i rękojmi. Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po 15 dniu po przedstawieniu przez
Wykonawcę pozytywnego protokołu z przeglądu pogwarancyjnego i ustaniu okresu gwarancji i
rękojmi.
b) gwarancjach ubezpieczeniowych
Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postaci gwarancji
ubezpieczeniowej dobrego wykonania o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego w wysokości
5% wartości brutto niniejszej umowy (okres obowiązywania gwarancji dobrego wykonania jest
równy okresowi wykonania robót budowlanych aż do odbioru końcowego i skwitowania prac przez
inwestora).
c) gwarancjach bankowych
Gwarancja bankowa usunięcia wad, usterek w terminie na okres trwania gwarancji lub rękojmi po
zakończeniu i odbiorze robót budowlanych do czasu wydania dokumentów potwierdzających
odbiór ostateczny (3% wartości wykonanych robót).
Przed upływem okresu gwarancji i rękojmi (co najmniej na 7 dni) Wykonawca wystąpi na piśmie
do Zamawiającego celem dokonania czynności przeglądu pogwarancyjnego.
13. Sposób wyboru Wykonawcy :
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wolności 1-3-5 zastrzega sobie prawo
swobodnego wyboru Wykonawcy. Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wolności 1-3-
5 będzie brała pod uwagę cenę i gwarancję (okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może
być krótszy niż 5 lat licząc od daty odbioru końcowego).

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Małgorzata Sudorowska - Kierownik OBM tel. 76 81 88 370 (wewn.10), tel. kom. 530 726 221
11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
a) Pisemnie - na adres Zamawiającego : Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Chojnowie, ul. M. Drzymały 30, 59-225 Chojnów
b) Za pośrednictwem faksu: nr 76 81 88 372
c) Drogą elektroniczną (e-mail): zamowieniapubliczne@chzgkim.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.