Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Grabów
ul. 1-go Maja 21
99-150 Grabów
powiat: łęczycki
Tel.63 2734 121, 42 2734-424
jerzysoja@grabow.com.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Grabów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.63 2734 121, 42
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
na opracowanie dokumentacji projektowej na ,, Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoła podstawowa w Grabowie, prowadząca do racjonalizacji zużycia energii"
III. Opis przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na ,, Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoła podstawowa w Grabowie, prowadząca do racjonalizacji zużycia energii" , obejmującej wymienione okna i drzwi zewnętrzne budynku, ocieplone ściany zewnętrzne oraz ocieplony strop . Modernizację instalacji c.o., w tym wymianę kotłów, rurociągu sieci cieplnej wewnętrznej a także instalację nowych termostatów . Montaż instalacji
fotowoltanicznej. Ponadto zakres projektu obejmuje wymianę instalacji elektrycznej w

starej części szkoły, modernizację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego budynku na LED z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej
2. Prac projektowych obejmuje: przygotowanie celowej dokumentacji projektowej
wielobranżowej, wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień,
pozwoleń itp., ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia we
właściwym organie administracji, jeśli prawem będzie wymagane.
Lokalizacja inwestycji: Grabów Ul. Kochanowskiego 2, 99-150 Grabów, woj. łódzkie, dz.
nr ewid. 128/1 3. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje, co najmniej:
1). projekty budowlano - wykonawcze w podziale na branże;
2). specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
a) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych szczegółowo
opisaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalna-użytkowego
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1129) celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych.
3). przedmiary robót i szczegółowe kosztorysy w podziale na branże;
a) Kosztorys inwestorski opracowany powinien być zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r.
Nr 130, poz. 1389) w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz w jednym
egzemplarzu w formie elektronicznej, służącego do rozliczeń finansowych robót
budowlanych.
b). Kosztorys powinien być przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie
elementy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu
ma służyć
4.. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona w czterech egzemplarzach, i
dostarczona Zamawiającemu w formie trwale spiętej, opatrzona w czytelny spis
zawartości umożliwiające sprawne odszukanie niezbędnych dokumentów oraz w
wersji elektronicznej (płyta CD/DVD, inny nośnik) w formacie: pliki tekstowe: .pdf
kosztorysy - .pdf, rysunki .pdf. Zamawiający w przypadku kosztorysów oraz
specyfikacji technicznych dopuszcza zmniejszenie liczby egzemplarzy do dwóch.
5. W przypadku, gdy dla budynku nie są wymagane żadne zezwolenia lub zgłoszenia na
wykonanie prac termomodernizacyjnych Zamawiający wymaga od wybranego
Wykonawcy pisemnego oświadczenia o takim stanie rzeczy podpisanego przez
osobą z odpowiednimi uprawnieniami.
6. Projekty podlegają ocenie i akceptacji Zamawiającego, PFU określa jedynie minimalne
wymagania termomodernizacji. Wykonawca musi brać również pod uwagę estetykę i
funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań oraz specyfikę budynku przewidzianego
do termomodernizacji oraz dotychczasowe działania Zamawiającego w zakresie
termomodernizacji - ostateczna decyzja odnośnie wyglądu elewacji należy do
Zmawiającego.
7. Powyższy projekt jest współfinansowany ze środków Rządowego Programu
Odbudowy Lokalnej oraz z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi .
8. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
1).Wzorze umowy - stanowiącej - zał. do zapytania nr 3
2).Programie funkcjonalno-użytkowym - zał. do zapytania nr 4
3) Audytach efektywności energetycznych - zał. do zapytania nr 5

CPV: CPV 71220000-6, CPV 71240000-2

Dokument nr: WiIG 271. 7/2..2021

Otwarcie ofert: 3. Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 02.08.2021 godz. 14:30

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie 02.08.2021 r. do godz. 14:00
2. Dopuszcza się składanie ofert w formie pisemnej: w zamkniętej kopercie ( zabezpieczonej w sposób gwarantujący zachowanie tajności jej treści) na adres Urząd Gminy Grabów Ul. 1-go Maja nr 21 pokój nr 3, z dopiskiem ,, Oferta na opracowanie dokumentacji na ,, Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Szkoła podstawowa w Grabowie, prowadząca do racjonalizacji zużycia energii" oraz drogą elektroniczną na adres: jerzysoja@grabow.com.pl lub grabow@grabow.com.pl,

Miejsce i termin realizacji:
IV. Terminy realizacji zamówienia:
1. Rozpoczęcie po podpisaniu umowy
2. Zakończenie przedmiotu zamówienia 30.11.2021 r.

Wymagania:
III TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130.000,00 zł określonej w przepisach wydanych na podstawie art.2 ust.1 pkt 1 ustawy z 11.09.2019 (Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019, zm.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320)Prawo zamówień publiczny.
9. Cenę podaną w ofercie traktuje się jako sumę cen wszystkich ww. elementów
składowych, w tym także narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe
VI. Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udowodni, że posiada wpis do rejestru, lub wypis centralnej ewidencji, informacja o prowadzeniu działalności gospodarczej.
2) posiadają wiedzę i doświadczenie - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udowodni, że posiada wymagane uprawnienia branżowe do wykonania zakres w/w. prac projektowych
3) dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca
złoży oświadczenie wg. załącznika nr 2
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca
złoży oświadczenie wg. załącznika nr 2
3) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego złożą wypełniony formularz ofertowy (wzór
formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1. Kryteriami oceny ofert jest: Cena - 100%
Kryterium ,,Cena" będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie
przedmiotu zamówienia, podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną. Wykonawca z
najkorzystniejszą ofertą powiadomiony zostanie o terminie zawarcia umowy.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami
1. Wnioski, zawiadomienia, informacje dotyczące procedury zamawiający i wykonawcy przekazują na piśmie, faksem, drogą elektroniczną.

X Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania
jego przyczyn

Uwagi:
IX. Ochrona danych osobowych
1. Zamawiający informuje, że administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Gmina Grabów ul. 1-go Maja 21 , 99-150 Grabów tel. 63 2734-1211, fax. 63 2734-373.
2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu: inspektot@cbi24.pl, lub tradycyjnie pod adresem jak w pkt. 1.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
4. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

Kontakt:
2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami jest: Jerzy Soja tel. 63 2734-424 e-mail jerzysoja@grabow.com.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.