Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana bramy wjazdowej i drzwi

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wymiana bramy wjazdowej i drzwi

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: 43 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Saperska 2
59-726 Świętoszów
powiat: bolesławiecki
43wog.szp@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486546
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świętoszów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana bramy wjazdowej i drzwi w m. Żagań
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia : ,,Wymiana bramy wjazdowej w kompleksie 2987 w Żaganiu". Zakres robót i usług do realizacji:

1. Demontaż starej i montaż nowej bramy stalowej poz. 1,
2. Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami; poz. 2
3. Stopy fundamentowe betonowe; poz. 3,
4. Skucie tynków; poz. 4
5. Tynki zewnętrzne cementowe; poz. 5
6. Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową; poz. 6
7. Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej; poz. 7
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - Załącznik nr 6a do SWZ opis
przedmiotu zamówienia (OPZ) - Załącznik nr 2a do SWZ oraz przedmiar - Załącznik nr 7a do SWZ.
Pełen zakres prac opisany został w załącznikach wskazanych w ust. 2 niniejszego rozdziału
SWZ. Podczas wyceny prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z
pełną dokumentacją, która funkcjonuje jako całość.
Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały
określone w dokumentacji wskazanej w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ. Wszystkie wskazane
w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów z zastosowaniem znaków
towarowych, określenie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy
rozumieć jako określenie wymaganych parametrów, właściwości i standardów jakościowych
oraz technicznych, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o
parametrach techniczno - użytkowych nie niższych niż określone w opisie przedmiotu
zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanych przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia :
,,Wymiana drzwi do magazynów broni w budynku 15/2987".Zakres robót i usług do realizacji:

1. Wykucie z muru ościeżnic stalowych poz. 1,
2. Drzwi wewnętrzne stalowe kl.RC4; poz. 2
3. Tynki wewnętrzne zwykłe; poz. 3,
4. Gładzie gipsowe; poz. 4
5. Jednokrotne gruntowanie emulsją UNI-GRUNT; poz. 5
6. Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi; poz. 6
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) - Załącznik nr 6b do SWZ opis
przedmiotu zamówienia (OPZ) - Załącznik nr 2b do SWZ oraz przedmiar - Załącznik nr 7b do SWZ.
Pełen zakres prac opisany został w załącznikach wskazanych w ust. 2 niniejszego rozdziału
SWZ. Podczas wyceny prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z
pełną dokumentacją, która funkcjonuje jako całość.
Wszystkie standardy jakościowe, związane z realizacją przedmiotu zamówienia zostały
określone w dokumentacji wskazanej w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ. Wszystkie wskazane
w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów z zastosowaniem znaków
towarowych, określenie norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, należy
rozumieć jako określenie wymaganych parametrów, właściwości i standardów jakościowych
oraz technicznych, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych o
parametrach techniczno - użytkowych nie niższych niż określone w opisie przedmiotu
zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanych przez
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.

CPV: 45400000-1, 45111200-0

Dokument nr: 2021/BZP 00122293, 43/26/PN/2020

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 09:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://43wog.wp.mil.pl/pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pl/43wog
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w
postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie
p.z.p. odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji
elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18
lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730) Ofertę,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf,.pdf,.doc, .docx, .odt..
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się,
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. 4. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: a) .zip b) .7Z5. Wśród formatów powszechnych a NIE
występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif.bmp.numbers.pages. Dokumenty złożone w takich
plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia
wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie
wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej doskładania podpisu osobistego, który
wynosi max 5MB.7. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą
weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających
się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach
niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik
z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Zamawiający zaleca aby w przypadku
podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi
rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji
plików Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: poprzez Platformę, dostępną pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/43wog
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja
2016r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO") informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest: 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Świętoszowie Ul. Saperska 2, 59 726
Świętoszów2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować pod adresem e-mail: 43wog.iod@ron.mil.pl.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy
P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 P.Z.P. przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania
przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.Z.P. związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan: a)
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu dodanych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych ;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486546
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.