Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
800z dziś
5227z ostatnich 7 dni
20253z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa stacjonarnych urządzeń rejestrujących przeznaczonych do pracy na masztach wraz z...

Przedmiot:

Dostawa stacjonarnych urządzeń rejestrujących przeznaczonych do pracy na masztach wraz z urządzeniami integrującymi oraz obudowami i masztami oraz urządzenia rejestrującego

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 220-45-59, Faks: +48 220-48-99
zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/pn/przetargi-gitd/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: Tel.: +48 220-45-59,
Termin składania ofert: 2021-08-23 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

DOSTAWA 3 stacjonarnych urządzeń rejestrujących przeznaczonych do pracy na masztach wraz z urządzeniami integrującymi oraz obudowami i masztami oraz 1 urządzenia rejestrującego w ramach prawa opcji

Numer referencyjny: BDG.ZPB.230.16.2021
II.1.2)Główny kod CPV
38410000 Przyrządy pomiarowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 stacjonarnych urządzeń rejestrujących przeznaczonych do pracy na masztach wraz z urządzeniami integrującymi oraz obudowami i masztami oraz 1 urządzenia rejestrującego w ramach prawa opcji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
51210000 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacje wskazane w załączniku nr 1 do części III SWZ.

II.2.4)Opis zamówienia:

Cd. pkt II.2.3):

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę niemożliwości instalacji urządzenia w lokalizacji wskazanej w załączniku nr 1 do cz. III SWZ Zamawiający wskaże lokalizację lub lokalizacje zastępcze.

Dot. II.2.4):

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 stacjonarnych urządzeń rejestrujących przeznaczonych do pracy na masztach wraz z urządzeniami integrującymi oraz obudowami i masztami wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych robót budowlanych związanych z przygotowaniem fundamentu pod instalację obudowy wraz z masztem i podłączeniem urządzenia do zasilania (o ile zasilanie jest już w lokalizacji) oraz 1 urządzenia rejestrującego wraz z masztem i obudową oraz pracami budowlanymi w ramach prawa opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w część III SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz w część IV SWZ Projektowane Postanowienia Umowy (PPU).

2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 9 tygodni liczonych od dnia podpisania umowy (Uwaga! Stanowi kryterium oceny ofert).

3. Terminy realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy, składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących część IV SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia wskazanym w części III SWZ.

4. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono wstępnych konsultacji rynkowych.

5. Zamawiający nie uwzględnia aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 63
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 441 ustawy Pzp przewiduje i zastrzega możliwość zastosowania prawa opcji.

2. Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji w przypadku złożenia oferty, która umożliwi skorzystanie z prawa opcji przy budżecie Zamawiającego na realizację postępowania.

3. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

4. Prawo opcji będzie polegać na dostarczeniu 1 urządzenia rejestrującego wraz z masztem i obudową oraz podłączeniem przyłącza energetycznego, jeżeli będzie ono w miejscu instalacji urządzenia.

5. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego żądania (oświadczenie woli) w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie.

6. Zamawiający oświadcza, iż z prawa opcji skorzysta nie później niż na 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie nie dłuższym niż 9 tygodni liczonych od dnia podpisania umowy.

2.Terminy realizacji poszczególnych obowiązków Wykonawcy, składających się na przedmiot zamówienia, zostały określone w Projektowanych Postanowieniach Umowy stanowiących część IV SWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia wskazanym w części III SWZ.

CPV: 38410000, 51210000

Dokument nr: 369299-2021, BDG.ZPB.230.16.2021

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 23/08/2021
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://przetargi-gitd.ezamawiajacy.pl

TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lokalizacje wskazane w załączniku nr 1 do części III SWZ.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2021

Kontakt:
Skarb Państwa - Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
00-807
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Mikołajczyk
E-mail: zamowieniapubliczne@gitd.gov.pl
Tel.: +48 220-45-59
Faks: +48 220-48-99

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.