Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont dachu płaskiego na budynku rozdzielni SN/nn

Przedmiot:

Remont dachu płaskiego na budynku rozdzielni SN/nn

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o
ul.Sikorskiego 4
39-400 Tarnobrzeg
powiat: Tarnobrzeg
tel.15 823 31 78 w.11, 15 823 40 53
wgurdak@ecosa.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Tarnobrzeg
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.15 823 31 78 w.1
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie
ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o., 39-400 Tarnobrzeg, Ul. Sikorskiego 4, zaprasza do wzięcia udziału
w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. ,,Remont dachu
płaskiego na budynku rozdzielni SN/nn"
Postępowanie przetargowe będzie prowadzone zgodnie z zapisami SIWZ w trybie przetargu
nieograniczonego, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP.
,,Remont dachu płaskiego na budynku rozdzielni SN/nn"
(podać nazwę przetargu)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
na zadanie pn.
,,Remont dachu płaskiego na budynku rozdzielni SN/nn"
I. Przedmiot zamówienia
Remont pokrycia dachu budynku rozdzielni SN/nn znajdującego się na terenie ciepłowni węglowej nr 3.
Zamawiający :_ECO Tarnobrzeg sp. z o. o., Ul. Sikorskiego 4, 39-400
Tarnobrzeg.
II. Dane dotyczące obiektu:
2. Rodzaj prac: remont pokrycia dachu budynku, wykonanie obróbek blacharskich, montaż
orynnowania.
III. Wymagania dotyczące modernizacji dachu budynku:
1. Oczyszczenie powierzchni dachu budynku oraz elementów dodatkowych tj. ogniomury, kominy
wentylacyjne i obróbki blacharskie z luźnych elementów istniejącego pokrycia dachowego oraz
zanieczyszczeń (pył, kurz).
2. Oczyszczoną powierzchnię dachu (łączna powierzchnia dachu ok. 130 m2) oraz elementów
dodatkowych pokryć warstwą papy podkładowej.
3. Następnie powierzchnię dachu (łączna powierzchnia dachu ok. 130m2) oraz elementów dodatkowych
pokryć jedną warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia o grubości co najmniej 5,2 mm .
Możliwość zastosowania innego materiału dla izolacji, równoważnego lub lepszego. Zastosowany
materiał podlega akceptacji przez Zamawiającego.
4. Wykonanie demontażu istniejących obróbek blacharskich (attyki, pasy nadrynnowe, dodatkowe daszki)
oraz wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej. Papę należy wywinąć na attykę
oraz zakryć obróbką blacharską. Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem.
5. Wykonanie obróbek i uszczelnień wszystkich przejść przez dach, włącznie z podstawami dachowymi
wywietrzaków dachowych.
6. Oczyszczenie i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wywietrzaków dachowych. Kolor do
uzgodnienie z Zamawiającym.
7. Wymiana rynien dachowych oraz.
8. Całkowita grubość nowych warstw pokrycia dachowego -- zgodnie z wymaganiami producentów
zastosowanych materiałów.
9. Przed przystąpieniem do wykonywania prac konieczne zabezpieczenie otoczenia, budynku.
Technologia zabezpieczenia otoczenia i budynków, do akceptacji przez Zamawiającego.
IV. Informacje dodatkowe:
1 Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny posiadać deklarację zgodności
lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Zastosowane materiały
powinny mieć karty charakterystyki z informacją o dopuszczeniu środka do stosowania w
budownictwie. Stosowanie materiałów budowlanych powinno być zgodne z instrukcją
dostarczoną przez producenta.
2. Przy realizacji wymagane będzie równoczesne dostarczenie deklaracji zgodności określonych
przepisami (Ustawa o systemie zgodności Dz.U. nr 198 póz. 2041 z 2004.)
3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi
przepisami^ Wykonawca wyznaczy kierownika robót oraz dokona zgłoszenia robót
niewymagających pozwolenia na budowę)
4. Przed przystąpieniem do składania ofert Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w
celu dokładnego określenia zakresu realizacji przedmiotowych prac.
V. Organizacja prac
1. Kierowanie pracami.
1.1. Wykonawca będzie sprawnie i efektywnie kierował pracami tak, aby spełnić wymagania
postawione przez Zamawiającego w umowie i zakończyć je w podanym terminie.
1.2. Wykonawca powinien uwzględnić fakt, iż funkcjonowanie zakładu nie może być zakłócone lub
przerwane prowadzonymi pracami.
1.3. Wykonawca na 7 dni przed przystąpieniem do prac na obiekcie przedstawi schemat organizacyjny
oraz harmonogram prac.
1.4. Przez teren prac rozumie się cały teren uzgodniony i wyodrębniony z Zamawiającym przed
przystąpieniem do pracy oraz przekazany w formie pisemnej Wykonawcy z uwzględnieniem pól
odkładczych.
1.5. Zamawiający wyznaczy teren prac tak, aby Wykonawca mógł rozpocząć prace zgodnie z
harmonogramem.
1.6. Wykonawca będzie miał swobodę wykonywania pracy ciągłej w dzień w każdym dniu
obowiązywania umowy. Praca w nocy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.
2. Zabezpieczenie terenu prac.
2.1. Zamawiający zapewni zabezpieczenie terenu prac w ramach ogólnego zabezpieczenia zakładu.
Jeżeli Wykonawca będzie wymagał dodatkowej ochrony, zapewni ją sobie na własny koszt.
2.2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą materiałów
dostarczonych przez siebie w ramach wykonywanej umowy.
2.3. Wykonawca ma obowiązek przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących
bezpieczeństwa na terenie Zamawiającego.
3. Porządek na terenie prac i gospodarka odpadami.
3.1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu prac w należytym porządku między innymi
poprzez:
3.1.1. składowanie (w wyznaczonych miejscach) narzędzi i materiałów,
3.1.2. zachowanie porządku po zakończeniu prac w każdym dniu,
3.1.3.odpady metalowe muszą być składowane w osobnych kontenerach
3.1.4.odpady budowlane muszą być składowane w osobnych kontenerach a następnie
przekazane do utylizacji przez Wykonawcę,
4. W trakcie i po wykonaniu prac Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na bieżąco powstałych
odpadów oraz i ich utylizację.
5. Energia elektryczna na terenie prac.
Zamawiający zapewni Wykonawcy energię elektryczną w zakresie potrzebnym do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy.
6. Oświetlenie ogólne.
6.1. Oświetlenie ogólne istniejące w Spółce będzie udostępnione Wykonawcy w ramach umowy.
6.2. Wykonawca, jeżeli uzna za konieczne doświetlenie terenu prac, to wykona je we własnym zakresie
i na własny koszt po uzgodnieniu z Zamawiającym.
7. Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
7.1. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zapisów zawartych w:
7.1.1. ,,Wykazie obowiązków dla firm. zewnętrznych świadczących usługi dla ECO Tarnobrzeg
Sp. z o. o." - załącznik nr 5
7.1.2. Arkuszu informacyjny o zagrożeniach w ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o. - załącznik nr 6
7.2. Wszyscy pracownicy Wykonawcy muszą posiadać aktualne badania lekarskie, szkolenie bhp oraz
inne przewidziane obowiązującym prawem dokumenty i zaświadczenia pozwalające na
przystąpienie do wykonywania prac przez wszystkich pracowników Wykonawcy,
7.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli BHP w trakcie realizacji prac na terenie
Zamawiającego.
VI.Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
1.Obowiązki Zamawiającego.
1.1. Protokolarne przekazanie terenu prac.
1.2. Przeprowadzenie spotkania informacyjnego/szkolenia w zakresie przepisów i wymagań
obowiązujących Wykonawców/Podwykonawców usług na terenie Zamawiającego w terminie
obustronnie ustalonym, nie później niż przed przystąpieniem do realizacji prac.
2. Uprawnienia Zamawiającego.
2.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do codziennej kontroli porządków na terenie prac.
2.2. W przypadku zaistnienia szkody wyrządzonej działalnością Wykonawcy, Zamawiający wezwie i
wyznaczy termin Wykonawcy do jej usunięcia. W przypadku nie usunięcia szkody przez
Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naprawienia szkody
na koszt Wykonawcy.
2.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania z Wykonawcą spotkań, w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego na terenie ECO Tarnobrzeg Sp. z .o., w celu omówienia
postępu prac i weryfikacji harmonogramu realizacji zadania.
VII. Obowiązki Wykonawcy.
1. Wykonawca prac jest zobowiązany do:
1.1. zapewnienia personelu, sprzętu i narzędzi odpowiednich do realizacji zadania.
1.2. dostarczenia przedstawicielowi Zamawiającego na 7 dni przed przystąpieniem do prac na obiekcie
listy pracowników Wykonawcy wraz z wykazem posiadanych uprawnień,
1.3. delegowania swoich pracowników na odbycie przeszkolenia w zakresie ,,zasad dotyczących bhp,
bezpieczeństwa ppoź. i ochrony środowiska" oraz zapoznania z innymi przepisami porządkowymi
obowiązującymi na terenie Zamawiającego oraz prowadzenia prac zgodnie z ww. zasadami.
Przeszkolenie odbędzie się przed rozpoczęciem prac na terenie Zamawiającego i będzie
przeprowadzone przez stosowne jego służby,
1.4. usunięcia na pisemne polecenie Zamawiającego każdej osoby zatrudnionej przez Wykonawcę przy
wykonywaniu prac, która zachowuje się w sposób sprzeczny z przepisami bhp i ppoż., stwarza
zagrożenie dla życia i zdrowia własnego lub osób trzecich przebywających na obiekcie lub też
naraża mienie swoje i innych osób na szkodę lub jego uszczerbek,
1.5. utrzymania porządku w czasie trwania prac w miejscu pracy a po ukończeniu prac do usunięcia
całego sprzętu i pozostawienia obiektu czystego i uporządkowanego,
1.6. niezwłocznego przekazania Zamawiającemu informacji o wypadkach przy pracy i zdarzeniach
potencjalnie wypadkowych z udziałem pracowników Wykonawcy podczas prac wykonywanych na
terenie Zamawiającego do służb bhp,
1.7. prawidłowego zabezpieczenia placu budowy, w trakcie demontażu i montażu, celem uniknięcia
szkód w mieniu Zamawiającego.
IX. Warunki realizacji zamówienia
1. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać warunki polskich norm i posiadać
właściwe aprobaty albo deklarację zgodności. Wszystkie użyte przez Wykonawcę materiały i
urządzenia muszą być fabrycznie nowe.
2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących norm BHP, EN, branżowych oraz
przepisów UDT oraz innych przepisów regulujących postępowanie w zakresie prowadzonych prac.
3. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby wykonać prace z należytą starannością i w terminie
określonym w umowie, oraz obowiązującymi przepisami prawa.
4. Wszystkie materiały dostarczone przez Wykonawcę muszą być nowe, nie mogą pochodzić z
demontażu, muszą posiadać wszystkie aktualne atesty certyfikaty dopuszczające do stosowania na
terenie Polski,.
5. Przy stosowaniu materiałów należących do niebezpiecznych pożarowo z uwagi na zawartość lotnych
i palnych rozpuszczalników, Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
o nie przechowywać materiału w miejscu pracy,
o nie palić, nie używać ognia, nie stosować narzędzi iskrzących w miejscu stosowania
materiałów,
o opróżnione po wyrobach opakowania powinny być szczelnie zamknięte i przechowywane w
oddzielnym pomieszczeniu,
o w miejscu wykonywania prac antykorozyjnych należy zachować czystość i porządek,
zapewnić dobrą wentylację,
o nie przechowywać czystego lub zużytego czyściwa w miejscu niezabezpieczonym przed
możliwością zapłonu.
6. Wszystkie stosowane materiały muszą być przechowywane w oznaczonych opakowaniach, w
odpowiednich pomieszczeniach oraz w odpowiednich warunkach otoczenia. Wszystkie materiały
powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcją
producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń
magazynowych.
7. Wszystkie dostarczone części muszą być zakonserwowane na okres przewidywanego składowania
na placu budowy w sposób nie powodujący utraty ich własności użytkowych, zniszczenia, kradzieży.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów
dostarczonych oraz za ich właściwe składowanie i zabudowanie. Miejsca czasowego składowania
będą zlokalizowane w obrębie prowadzonych prac lub w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.
Miejsce składowania materiałów jest traktowane, jako zaplecze Wykonawcy.
9. Wszystkie materiały użyte do wykonania robót muszą posiadać deklaracje zgodności, znak CE oraz
spełniać wymagania aktualnie obowiązujących Polskich Norm
10. Podczas prac demontażowych i montażowych, należy zachowywać porządek na stanowiskach
roboczych. W każdym dniu po zakończeniu prac, miejsca pracy powinny być uprzątnięte z resztek
materiałów. Zdemontowane materiały powinny być składowane i na bieżąco wywożone do utylizacji.
11. Koszty utylizacji odpadów, gruzu budowalnego, ponosi Wykonawca.
X. Szkolenie personelu Wykonawcy/Zamawiającego
1. Szkolenie personelu dla Wykonawców w PEC w Tarnobrzegu jest obowiązkowe dla wszystkich
pracowników.
o Wykonawca przed przystąpieniem do pracy musi odbyć szkolenie z BHP.
o Szkolenie przeprowadzi z ramienia Spółki - Specjalista ds. BHP .
o Szkolenie zostanie potwierdzone własnoręcznym podpisem osób związanych z realizacją
zadania.
2. Konieczny zakres, tryb oraz ilość szkoleń obsługi Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji
przedmiotu prac zostaną uzgodnione z Wykonawcą w trakcie realizacji zadania, koszty szkoleń
ponosi Wykonawca.

Otwarcie ofert: 11.1. Zamawiający dniu 03.08.2021r. godz. 12;10 (termin przewidywany) dokona otwarcia ofert
(włącznie z modyfikacjami dokonanymi zgodnie z Klauzulą 10.1 ) oraz przystąpi do
badania Ofert.

Specyfikacja:
Zaproszenie/Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można pobrać ze strony
internetowej https://www.ecosa.pl/Drzetargi.htmi Pobranie materiałów ze strony internetowej należy
zgłosić na adres e-mail wgurdak@ecosa.pl

Składanie ofert:
3.4 Opakowanie zawierające ofertę powinno być opisane w następujący sposób:
ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 4
39-400 Tarnobrzeg
Oferta na: ,,Remont dachu płaskiego na budynku rozdzielni SN/nn"
Nazwa Firmy:...........................
Nie otwierać przed dniem: 03.08.2021r. godz. 12;10
9.1. Oferty muszą być dostarczone na adres:
ECO Tarnobrzeg Sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 4
39-400 Tarnobrzeg
nie później niż do dnia:
03. 08 .2021 r.
do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
1. Lokalizacja obiektu: dach budynku rozdzielni SN/nn w ciepłowni węglowej, Ul. Borów.

Wymagania:
1. ZAKRES OFERTY
1. Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego zapraszamy do złożenia oferty na:
,,Remont dachu płaskiego na budynku rozdzielni SN/nn"
(podać nazwę przetargu)
Postępowanie przetargowe będzie prowadzone zgodnie z zapisami SIWZ w trybie
przetargu nieograniczonego, dla którego nie mają zastosowania przepisy ustawy PZP.
Przedmiot zakupu opisany został w Specyfikacji Technicznej, która stanowi Rozdział II
SIWZ i dotyczy wykonania remontu dachu płaskiego na budynku rozdzielni SN/nn
znajdującego się na terenie ciepłowni C3.
2. Oferta musi obejmować cały zakres przedmiotu zakupu zgodnie ze Specyfikacją
Techniczną i zostać wyceniona zgodnie z tym załącznikiem.
2. WARUNKI STAWIANE OFERENTOM
1. O wybór na Dostawcę Umowy mogą ubiegać się Oferenci, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności, czynności lub dostaw,
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponują potencjałem
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danych prac, czynności
lub dostaw, co udokumentują zgodnie z zapisami SIWZ,
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy,
d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Klauzuli 2 Instrukcji dla
Oferentów,
e. złożą ofertę, która nie jest sprzeczna z postanowieniami niniejszej SIWZ,
2. Z postępowania na wybór Dostawcy wyklucza się Oferentów:
a) którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
Zamawiającemu szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je
z nienależytą starannością, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia
wszczęcia postępowania, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które Oferent nie ponosi odpowiedzialności,
b) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
c) którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni_przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
e) osoby prawne, których członków władz prawomocnie skazano za popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
f) którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania,
g) którzy nie spełniają warunków określonych w SIWZ, lub w wyznaczonym terminie
nie złożyli, nie uzupełnili lub nie wyjaśnili dokumentów potwierdzających spełnianie
warunków
3. Z postępowania na wybór Dostawcy Zamawiający może wykluczyć również Oferentów
wpisanych do Krajowego Rejestru Długów oraz będących w słabej kondycji finansowej,
nie gwarantującej prawidłowego wykonania Umowy.
3. ZAWARTOŚĆ I POSTAĆ OFERTY
3.1 Dokumenty składające się na Ofertę:
a) Formularz Ofertowy (wg wzoru w Rozdziale IV - załącznik nr 1 ) wraz z Załącznikiem
Cenowym - zawierającym ceny ryczałtowe poszczególnych elementów w zestawieniu
tabelarycznym (wg wzoru w Rozdziale IV - załącznik nr 2).
b) oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków określonych w Klauzuli 2. Instrukcji dla
Oferentów (wg wzoru w Rozdziale IV - załącznik nr 3 ),
c) dokumenty określające status prawny, miejsce zarejestrowania, główną siedzibę oraz
dokument stwierdzający reprezentacje Oferenta, np. wyciąg z KRS, wypis z CEIDG
d) zaświadczenia: z ZUS, że Oferent nie zalega ze składkami i z Urzędu Skarbowego,
że Oferent nie zalega z podatkami lub oświadczenie o niezaleganiu z podatkami
i składkami do ZUS
e) wykaz zrealizowanych ważniejszych prac o charakterze podobnym z przedmiotem
zamówienia z ostatnich 5 lat - min. 2 potwierdzone referencjami (wg wzoru w
Rozdziale IV), każda o wartości porównywalnej z przedmiotem zamówienia,
f) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50 000 zł. W przypadku braku
takiej polisy Wykonawca powinien złożyć oświadczenie, że przed podpisaniem umowy
dokona ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w w/w zakresie.
3.2 Oferta wraz z załącznikami winna być czytelna, sporządzona z zachowaniem formy
pisemnej, w języku polskim, i kopii w formie elektronicznej zapisanej na płycie CD/DVD
lub innym nośniku typu pendrive (pliki nieedytowalne w formacie .pdf i edytowalne w
formacie .doc/.dwg/.xls). Ofertę należy umieścić w opakowaniu uniemożliwiającym
odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Oferta i załączniki muszą
być podpisane przez osoby (osobę) upoważnione do podejmowania zobowiązań w
imieniu Oferenta, zgodnie z aktem rejestracyjnym.
3.3 Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Oferenta, należy dołączyć do oferty właściwe umocowanie prawne (pełnomocnictwo).
Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez Oferenta. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych
kopii dokumentów składanych wraz z ofertą.
4. CENY, KOSZT I WAŻNOŚĆ OFERT
4.1. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w złotych polskich.
4.2. Wszystkie podatki (wyjątek stanowi podatek VAT), ubezpieczenia i inne opłaty prawem
przewidziane, winny być włączone do cen oraz całkowitej ceny ofertowej przedłożonej
przez Oferenta.
4.3. Stawki i ceny, przedstawione ostatecznie przez Oferenta nie podlegają zmianie w trakcie
realizacji Umowy.
4.4. Oferent poniesie wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem Oferty, a
Zamawiający w żadnym przypadku nie będzie zobowiązany do ich pokrycia lub nie będzie
odpowiedzialny za te koszty, niezależnie od prowadzenia lub wyniku postępowania
przetargowego.
4.5. Oferty zachowują swoją ważność przez okres 60 dni po terminie składania Ofert
określonym w Klauzuli 9.1.
4.6. W wyjątkowych okolicznościach, przed upływem pierwotnego okresu ważności Oferty,
Zamawiający może zwrócić się do Oferentów o przedłużenie okresu ważności o ustalony
okres dodatkowy. Takie żądanie i odpowiedzi na nie, winny być dokonane pisemnie.
5.2. Zamawiający odpowie, pisemnie lub e-mailem, na każde żądanie wyjaśnienia, które
otrzyma wcześniej niż 5 dni przed upływem terminu składania Ofert. Kopie pytań
Oferentów i odpowiedzi Zamawiającego będą umieszczone na stronie internetowej
www.ecosa.pl w zakładce Przetargi/Tarnobrzeg/Dostawy.
6. WIZJA LOKALNA
6.1. Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej w celu zbadania przedmiotu Umowy i jego
otoczenia oraz uzyskania samemu i na własną odpowiedzialność wszelkich informacji,
które mogą być konieczne dla przygotowania Oferty i zawarcia Umowy. Koszty wizji
lokalnej ponosi sam Oferent.
6.2. Zamawiający zapewni przedstawicielom Oferenta wejście na teren, gdzie realizowany ma
być przedmiot Umowy, z tym że Oferent ponosi wszelką odpowiedzialność w odniesieniu
do takiej wizyty i konsekwencje śmierci lub zranienia, strat lub szkód majątkowych oraz
wszelkich innych strat, szkód i wydatków poniesionych jako następstwo takiej wizji.
7. POPRAWKI SIWZ
7.1. W dowolnym czasie, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania Ofert,
Zamawiający może zmienić zapisy SIWZ przez wydanie Uzupełnień, czy to z własnej
inicjatywy, czy też w odpowiedzi na żądania wyjaśnień przedstawionych przez Oferenta.
7.2. Każde tak wystawione Uzupełnienie będzie częścią SIWZ, zostanie umieszczone na
stronie internetowej www.ecosa.pl w zakładce Przetargi/Tarnobrzeg.
8. WADIUM - nie dotyczy
O uznaniu Oferty za dostarczoną w terminie, decyduje data i godzina jej wpłynięcia do
Zamawiającego, potwierdzona w sekretariacie ECO Tarnobrzeg.
9.2. Jeżeli Oferta nie jest zabezpieczona i oznakowana zgodnie z Instrukcją dla Oferentów,
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub
przedwczesne otwarcie Oferty.
9.3. Zamawiający, na wniosek Oferenta lub dla zapewnienia czasu dla złożenia Ofert po
wydaniu uzupełnień, może przedłużyć termin składania Ofert. W przypadku takim
wszystkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Oferentów poprzednio odnoszące się
do pierwotnego terminu będą od tego momentu odnosiły się do terminu przesuniętego.
10. MODYFIKACJE I WYCOFANIE OFERT
10.1. Oferent może dokonać modyfikacji lub wycofać swoją Ofertę po jej złożeniu, jeżeli
pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie dostarczone
Zamawiającemu przed terminem składania Ofert.
10.2. Powiadomienia o modyfikacjach lub wycofaniu Oferty przez Oferenta winny być
przygotowane, oznakowane i dostarczone zgodnie z niniejszą Instrukcją z dodatkowym
oznakowaniem na kopercie:
"MODYFIKACJA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY"
10.3. Żadna Oferta nie może być modyfikowana przez Oferenta po terminie składania Ofert.
10.4. Wycofanie przez Oferenta Oferty w okresie pomiędzy terminem składania Ofert
a upływem terminu ważności Oferty, określonym w Klauzuli 4.5Błąd! Nie można
odnaleźć źródła odwołania.. i wymienionym
w Ofercie powoduje: wykluczenie Oferenta z postępowania przetargowego i może
stanowić przeszkodę w stosunkach gospodarczych w przyszłości.
11.2. Badanie Ofert będzie poufne, a informacje odnoszące się do badania, wyjaśniania, oceny,
porównywania Ofert oraz wyboru Dostawcy nie będą podawane do wiadomości
Oferentów ani innych osób nie związanych oficjalnie z tymi działaniami aż do chwili, kiedy
zostanie ogłoszona decyzja o wyborze Dostawcy. Wszelkie usiłowania Oferenta
polegające na wywieraniu wpływu na badanie Ofert przez Zamawiającego, mogą
spowodować odrzucenie jego Oferty.
11.3. Zamawiający w pierwszej kolejności ustali, czy Oferty zawierają komplet wymaganych
dokumentów, określonych w Klauzuli 3.1. potwierdzających m.in. spełnianie warunków
stawianych Oferentom, czy zostały prawidłowo podpisane i czy odpowiadają pozostałym
wymaganiom SIWZ.
11.4. Jeżeli Oferta nie będzie spełniać wymagań określonych w Klauzulach 3.1, 3.2, 3.3.
Oferent, który ją złożył, zostanie wykluczony z postępowania, a jego Oferta uznana za
odrzuconą.
11.5. Po wykluczeniu Oferentów i odrzuceniu Ofert nie spełniających wymagań, Zamawiający
przystąpi do oceny ofert.
12. KRYTERIA OCENY OFERT, OFERTA NAJKORZYSTNIEJSZA
11.1. Kryteriami oceny Ofert będą:
a) cena - znaczenie 10O %,
11.2. Sposób oceny Ofert:
a) w kryterium cena wg (np. wzoru):
Pe = [Cmin/Co] X 10O
Pc - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena
Omiń - najniższa szacunkowa cena brutto zaoferowana w postępowaniu
Co - szacunkowa cena brutto rozpatrywanej oferty
Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów ze wszystkich kryteriów, będzie
Ofertą najkorzystniejszą.
13. WYJAŚNIANIE I UZUPEŁNIANIE OFERT, POPRAWIANIE
BŁĘDÓW
13.1. Dla ułatwienia badania, oceny i porównania Ofert, Zamawiający może według swojego
uznania zwrócić się do każdego Oferenta o wyjaśnienie jego Oferty, włącznie z analizą
stawek jednostkowych. Żądanie wyjaśnienia i odpowiedź winny być dokonane na piśmie,
poprzez email lub faksem, przy czym nie będzie się usiłowało, proponowało lub
dopuszczało zmian ceny lub przedmiotu Oferty, z wyjątkiem takich, jakie są wymagane
dla potwierdzenia poprawek oczywistych błędów arytmetycznych wykrytych przez
Zamawiającego w trakcie sprawdzenia Ofert.
13.2. Oferty cenowe będą sprawdzone przez Zamawiającego pod względem arytmetycznym.
Jeżeli Oferta, uznana za Ofertę najkorzystniejszą, będzie w znaczący sposób
niezrównoważona w porównaniu z oszacowanym przez Zamawiającego kosztem
przedmiotu Umowy lub innymi ofertami, to Zamawiający może zażądać od Oferenta, który
ją złożył, przedstawienia szczegółowej analizy cen dla któregoś lub wszystkich elementów
wycenionego Załącznika Cenowego.
13.3. W przypadku, gdy wykluczenie Oferentów lub odrzucenie Ofert powodowałoby
konieczność unieważnienia postępowania, Zamawiający może zwrócić się do Oferentów
o uzupełnienie brakujących dokumentów.
13.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji złożonych Ofert przed wyborem Oferty
najkorzystniejszej oraz wezwania Oferentów którzy przejdą kwalifikację wstępną, do
ponownego złożenia Ofert. Do dalszego etapu zostaną zakwalifikowane trzy oferty z
największą ilością punktów uzyskanych łącznie we wszystkich kryteriach.
14. WYBÓR DOSTAWCY I ZAWARCIE UMOWY
14.1. Z wyjątkiem podanym w Klauzuli 15.1, Zamawiający wyśle do Oferenta, którego Oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą ofertę oraz zgodną ze SIWZ, powiadomienie o
wyborze na Dostawcę. Powiadomienie to nazywane będzie Zamówieniem, do którego
dołączone zostaną dwa egzemplarze podpisanej Umowy.
14.2. Jednocześnie z wykonaniem czynności jak w 14.1 Zamawiający zawiadomi pozostałych
Oferentów o dokonanym wyborze Dostawcy, wskazując firmę (nazwę Dostawcy).
14.3. W ciągu 7 dni od otrzymania Zamówienia i Umowy Dostawca zobowiązany jest do
odesłania do Zamawiającego podpisanego przez siebie jednego egzemplarza Umowy.
14.4. Nie zawarcie Umowy z uwagi na niezgodność odesłanej przez Dostawcę Umowy z
zawartą w SIWZ, poza zatrzymaniem wadium może stanowić podstawę do żądania przez
Zamawiającego naprawy szkody na zasadach ogólnych oraz może stanowić przeszkodę
w stosunkach gospodarczych w przyszłości.
14.5. W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia Umowy z wybranym Dostawcą, Zamawiający
zwróci się o zawarcie Umowy do Oferenta, którego Oferta była najkorzystniejsza z
pozostałych Ofert.
15. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
15.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu:
a. gdy złożono mniej niż dwie Oferty nie podlegające odrzuceniu,
b. gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył
na finansowanie zamówienia,
c. gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub realizacji zamówienia nie leży w interesie Zmawiającego, czego nie można było
wcześniej przewidzieć,
d. poprzez odrzucenie wszystkich Ofert, w każdym czasie przed zawarciem Umowy, bez
obowiązku informowania Oferentów o podstawach takiego działania.
15.2. Z tytułu unieważnienia przetargu, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciwko
Zamawiającemu.
16. PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM PRZETARGU
Przewiduje się, że wykonanie czynności przetargowych będzie przebiegało zgodnie
z harmonogramem przedstawionym poniżej:
Data Czynność
20.07.2021 r Udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
03.08.2021 r do godz. 12.00 Składanie Ofert
03.08.2021 r. godz. 12.10 Otwarcie Ofert
06.08.2021 r. Wybór Oferty do zawarcia Umowy (termin przewidywany)
10. Gwarancja na wykonane prace min. 2 lata.
VIII. Warunki odbioru prac
1. Odbiór prac, w tym zanikających (,,punkty STOP"), będzie się odbywać na podstawie punktów
odbiorowych określonych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Punkty
odbiorowe robót zanikających określają zakończenie etapu robót niezbędnych do dalszego
kontynuowania prac. Prace te będą odbierane protokolarnie
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzgodnienia i objęcia wybranych przez siebie zakresów prac
(,,punkty STOP") szczególnym nadzorem, po odebraniu, których Wykonawca zostanie dopuszczony
do dalszej realizacji zadania.
3. Prace nie zostaną uznane za odebrane, jeżeli nie będą zgodne z zakresem prac określonym w
specyfikacji technicznej.
4. Strony ustalają, że datą odbioru prac jest dzień podpisania przez obie strony Protokołu Odbioru Prac
Końcowego.
5. W trakcie prowadzenia prac obowiązuje następujący tryb odbioru:
o Odbiór dostawy potwierdzany Protokołem Odbioru Dostawy, mający na celu stwierdzenie, że
zakres i jakość odbieranej dostawy spełnia warunki określone w umowie. Protokół Odbioru
Dostawy nie stanowi podstawy wystawienia faktury. Załącznikami do Protokołu Odbioru Dostawy
są: certyfikaty materiałów (atesty).
o Odbiór częściowy i końcowy potwierdzany Protokołem Odbioru Prac mający na celu
stwierdzenie, że zakres i jakość wykonanych prac lub zrealizowanych dostaw objętych
niniejszym protokołem jest zgodny z Umową. Protokół Odbioru Prac może dotyczyć odbioru
częściowego lub końcowego. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia faktury.
XI. Urządzenia, materiały i części dostarczane przez Wykonawcę
1. Wszystkie dostarczane części zamienne muszą posiadać atesty materiałowe producenta.
2. Wszystkie dostarczone materiały muszą być trwale oznaczone.
3. Wszystkie dostarczone części muszą być zakonserwowane na przewidywany czas składowania w
magazynie.
4. Wszystkie dostarczone części muszą być zaopatrzone w wywieszki materiałowe z następującymi
danymi: nazwa części, materiał.
5. Odbiór części zamiennych do remontów zostanie wykonany zgodnie procedurami obowiązującymi u
Zamawiającego.
XII. Inne wymagania:
1. Wykonawca ponosi koszty wizji lokalnej, wykonania niezbędnych pomiarów oraz ekspertyz w celu
opracowania dokumentacji.
2. Zamawiający zastrzega, że w cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty w zakresie robót
koniecznych do zrealizowania zadania, w tym koszty związane z przeprowadzeniem wszelkich
uzgodnień, niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca w trakcie realizacji inwestycji zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie
obowiązujących norm i przepisów,
4. Przedstawiciel Wykonawcy informuje, zgodnie z wymaganym trybem przekazywania informacji,
Zamawiającego o terminie wykonania robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu (punkty
STOP - ,,Instrukcja przeprowadzania odbiorów etapowych prac remontowych (punkty STOP)" z
wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Przedstawiciela Zamawiającego. W
przypadku przejścia do kolejnej fazy prac bez odbioru przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo
do cofnięcia prac do stanu umożliwiającego wykonanie sprawdzenia. Prace te odbędą się na koszt
Wykonawcy i nie stanowią podstawy do przedłużenia terminu remontu.
5. Przystąpienie do sprawdzenia powinno nastąpić nie później niż w ciągu 1 dni roboczych, od
przekazania informacji przez Wykonawcę.
6. Wykonawca będzie realizował przyjęty zakres prac siłami własnymi lub przy udziale Podwykonawców,
tylko w przypadku ich uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zapewnia, że w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy weźmie pełną odpowiedzialność
za jego pracowników tak jak za własnych.
8. Zatrudnianie pracowników i/lub firmy zagranicznej
Wykonawca ma prawo do zatrudniania pracowników lub firm zagranicznych na zasadach
obowiązujących w Polsce oraz po spełnieniu wymagań dotyczących doświadczenia zawodowego,
badań lekarskich, szkoleń bhp i posiadanych uprawnień. Jednocześnie Wykonawca musi zapewnić
możliwość komunikacji się z nimi w języku polskim.

Kontakt:
5.1. Jeśli Oferent potrzebuje jakichkolwiek wyjaśnień SIWZ, to może on powiadomić
o tym Zamawiającego pisemnie na adres Zamawiającego wymieniony w Klauzuli 9.1 lub
poprzez e-mail na adres wgurdak@ecosa.pl
5.3. Wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania oraz SIWZ udzielają:
o w sprawach logistycznych: Wiesław Gurdak tel. 015 8233178 w.34
tel. kom. 781 900 755, e-mail: wgurdak@ecosa.pl
o w sprawach technicznych: Sławomir Kozdęba - tel. 15 823 31 78 wew. 60,
tel. kom. 609 150 257, e-mail: skozdeba@ecosa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.