Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
534z dziś
5057z ostatnich 7 dni
18152z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa węzłów ciepłowniczych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa węzłów ciepłowniczych

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Wybrzeże Ludwika Pasteura 1
50-367 Wrocław
powiat: Wrocław
717841564
bozena.cedzynska@umed.wroc.pl
https://umed-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 717841564
Termin składania ofert: 2021-08-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa węzłów ciepłowniczych F1A, F1B, F2 w budynkach Uniwersytetu Medycznego przy Ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa węzłów ciepłowniczych F1A, F1B, F2 w budynkach Uniwersytetu Medycznego przy Ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2A-C do SWZ.
Zamawiający wymaga, by oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi zawarte w Specyfikacji technicznej (zał. nr 2A-C do SWZ)

CPV: 45310000-3, 45315700-5, 45331000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00122249, AZ-260-TP-24/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-12 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.umed.wroc.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://umed-wroc.logintrade.net
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. Platformy. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. W celu złożenia, wycofania oferty oraz w celu porozumiewania się z Zamawiającym po otwarciu ofert, Wykonawca musi posiadać konto na Platformie, to znaczy być zarejestrowanym użytkownikiem Platformy. Aby zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ, Wykonawca nie musi posiadać konta na Platformie.
2. Prawidłowym złożeniem ofert oraz dokumentów lub oświadczeń przez Wykonawcę za pomocą środka komunikacji elektronicznej jest ich złożenie pod adresem https://umed-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy niniejszego postępowania.
3. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W wypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę. W wypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, która jest wysyłana automatycznie do Wykonawcy po złożeniu oferty, dokumentu. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę ,,Złóż ofertę".
5. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez Zamawiającego (AZ-260-TP-24/21).
6. W zakresie ofert, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust.1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów - sposób ich sporządzania i sposób przekazywania, wymagania techniczne dla zawierających je dokumentów elektronicznych oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru ww. dokumentów elektronicznych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych
Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest Zamawiający; 2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@umed.wroc.pl; 3) Dane
osobowe Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp; 5) dane osobowe osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub też przez okres dłuższy w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych (okres trwałości projektu); 6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących
oraz danych osób uczestniczących w postępowaniu jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp; 7)w odniesieniu do danych osobowych osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) osoby uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu posiadają: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przez Wykonawcę uczestniczącego w przedmiotowym postępowaniu danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących wykonawców i uczestników przedmiotowego zamówienia narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym postępowaniu: a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b)prawo do przenoszenia danych osobowych,
o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://umed-wroc.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-12 09:00
Miejsce składania ofert: https://umed-wroc.logintrade.net

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości :
3 600,00 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)
2. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. 3. Forma wniesienia wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r poz. 310, 836 i 1572). 4. Postanowienia dotyczące wadium wnoszonego w pieniądzu (ppkt. 3.1.). 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BZ WBK S.A. 16 O/Wrocław, o numerze: 72109024020000000630000428 z dopiskiem: ,,Wadium w przetargu nr AZ-260-TP-24/21 na Przebudowę węzłów ciepłowniczych F1A, F1B, F2 w budynkach Uniwersytetu Medycznego przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu." 2) Wniesienie wadium w pieniądzu, za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego po-twierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. Postanowienia dotyczące wadium wnoszonego w pozostałych formach (ppkt. 3.2. - 3.4).
1) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna (gwarancji, poręczenia - o których mowa w ppkt. 3.2) - 3.4), powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej przed upływem terminu składania ofert.
2) W wypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem,
c) kwotę gwarancji / poręczenia,
d) termin ważności gwarancji / poręczenia, nie krótszy niż termin związania ofertą, wraz z oświadczeniem gwaranta / poręczyciela o nieodwołalności zabezpieczenia w okresie jego ważności,
e) zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji / poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
3) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: AZ-260-TP-24/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa węzłów ciepłowniczych F1A, F1B, F2 w budynkach Uniwersytetu Medycznego przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu.
Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 2A-C do SWZ.
Zamawiający wymaga, by oferowany przedmiot zamówienia spełniał wymogi zawarte w Specyfikacji technicznej (zał. nr 2A-C do SWZ)
4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp do wysokości 30 % wartości zamówienia.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
a) Cenę realizacji przedmiotu zamówienia - 60%
b) Doświadczenie kierownika robót sanitarnych - 30%
c) Termin realizacji zamówienia- 10%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika robót sanitarnych
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
- wykonał w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, polegające na przebudowie, budowie lub rozbudowie, a także uruchomieniu i regulacji pracy węzłów ciepłowniczych o mocy min. 800kW, każda . - dysponuje osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi następujące kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia budowlane* w specjalności sanitarnej i elektrycznej, w tym: a. dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą obowiązki kierownika robót sanitarnych posiadającą odpowiednie uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń w specjalności sanitarnej, skierowaną przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, która posiada co najmniej 5 (pięcio-) letnie doświadczenie zawodowe w specjalności sanitarnej (przy budowie i uruchomieniu systemów grzewczych i ciepłowniczych) oraz w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat oraz brała udział jako kierownik robót sanitarnych w co najmniej 2 (dwóch) robotach budowlanych, polegających na przebudowie, budowie lub rozbudowie, a także uruchomieniu i regulacji pracy węzłów ciepłowniczych o mocy min. 800kW, każda; b. dysponuje co najmniej jedną osobą pełniącą obowiązki kierownika robót elektrycznych posiadającą odpowiednie uprawnienia wykonawcze bez ograniczeń w specjalności elektrycznej skierowaną przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia, która posiada co najmniej 5 (pięcio) letnie doświadczenie zawodowe w specjalności elektrycznej (przy budowie i uruchomieniach układów automatyki systemów wytwarzania i zaopatrzenia w ciepło); c. dysponuje osobą(-ami) posiadającą(-mi) odpowiednie uprawnienia D i E w zakresie instalacji elektrycznych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia podmiotowego środka dowodowego tj. Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnego na dzień złożenia podmiotowego środka dowodowego, tj.
1 Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; Wzór wykazu stanowi Załącznik do wezwania;
Okresy wyrażone w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzór wykazu stanowi Załącznik do wezwania.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wysokość wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości :
3 600,00 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100)
2. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert. 3. Forma wniesienia wadium. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r poz. 310, 836 i 1572). 4. Postanowienia dotyczące wadium wnoszonego w pieniądzu (ppkt. 3.1.). 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BZ WBK S.A. 16 O/Wrocław, o numerze: 72109024020000000630000428 z dopiskiem: ,,Wadium w przetargu nr AZ-260-TP-24/21 na Przebudowę węzłów ciepłowniczych F1A, F1B, F2 w budynkach Uniwersytetu Medycznego przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu." 2) Wniesienie wadium w pieniądzu, za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego po-twierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. Postanowienia dotyczące wadium wnoszonego w pozostałych formach (ppkt. 3.2. - 3.4).
1) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna (gwarancji, poręczenia - o których mowa w ppkt. 3.2) - 3.4), powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej przed upływem terminu składania ofert.
2) W wypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem,
c) kwotę gwarancji / poręczenia,
d) termin ważności gwarancji / poręczenia, nie krótszy niż termin związania ofertą, wraz z oświadczeniem gwaranta / poręczyciela o nieodwołalności zabezpieczenia w okresie jego ważności,
e) zobowiązanie gwaranta / poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty kwoty gwarancji / poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
3) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia powinno być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 3.W przypadku, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ). 7 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 8.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 9.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ). 10.. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w pkt. 9, ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3)czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.11.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe , pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ppkt. 1.4), a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 12.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszczalna jest zmiana umowy:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 Pzp, albo
2) na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp, gdy zachodzi jedna z wymienionych poniżej okoliczności:
a) zmiana stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy - do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury;
b) wejście w życie innych, niż wymienione w lit. a, regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany;
c) wystąpienie okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, skutkujących niemożnością dotrzymania przez niego terminu realizacji, określonego w umowie. Wówczas termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności;
d) zmiana Kierownika robót sanitarnych budowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 lub Kierownika robót elektrycznych, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2; Zmiana może nastąpić po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Zamawiającego;
e) wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
f) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie Wykonawcy w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
g) zmiany organizacyjne Zamawiającego (między innymi zmiany związane z wprowadzeniem nowego programu elektronicznego obiegu dokumentów, zmiany organizacji pracy kancelarii).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert:
a) Cenę realizacji przedmiotu zamówienia - 60%
b) Doświadczenie kierownika robót sanitarnych - 30%
c) Termin realizacji zamówienia- 10%
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika robót sanitarnych
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-10

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.