Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4429z ostatnich 7 dni
19456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Analiza obecnych warunków dostaw energii

Przedmiot:

Analiza obecnych warunków dostaw energii

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Końskowola
ul. Pożowska 3a
24-130 Końskowola
powiat: puławski
(081) 881 62 01, (081) 881 62 02
zamowienia@konskowola.info.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Końskowola
Wadium: ---
Nr telefonu: (081) 881 62 01, (08
Termin składania ofert: 2021-07-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Analiza obecnych warunków dostaw energii".

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. ,,Analiza obecnych warunków dostaw energii".
Zakres zamówienia obejmuje:
1. Analizę obecnych warunków dostaw energii, której wynikiem jest wskazanie działań oraz obszarów podlegających optymalizacji w obszarze parametrów dostaw energii, w tym doboru taryf.
2. Przygotowanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.) SWZ oraz jej załączników na zakup energii,
a w szczególności:
1) przygotowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawierającego m.in. charakterystyki elektroenergetyczne obiektów objętych zamówieniem publicznym,
2) w przypadku wskazania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert określenie w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot
3) przygotowanie prognozy zapotrzebowania na zakup energii elektrycznej na okres trwania zamówienia,
4) przygotowanie formularza cenowego oraz formularza ofertowego,
5) określenie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia,
6) określenie kwot niezbędnych na sfinansowanie zamówienia,
7) określenie warunków jakie powinien spełniać Wykonawca ubiegający się
o uzyskanie zamówienia publicznego oraz kryteriów oceny ofert
8) przygotowanie wzoru umowy wraz z zakresem dopuszczalnych zmian na zakup energii elektrycznej do postępowania publicznego zgodnego z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) oraz ustawy Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 716 z późń. zm.) i Kodeksu cywilnego.
3. Uczestnictwo w charakterze członka w pracach komisji przetargowej we wszystkich etapach w tym: udzielania odpowiedzi na ewentualne pytania oraz analiza ofert; ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców.

Całość opisanych wyżej czynności dotyczy Gminy, Jednostek organizacyjnych Gminy, obiektów użyteczności publicznych oraz oświetlenia ulicznego.

Ilość punktów pomiarowych w obiektach wynosi do 85 .

Dokument nr: ZP.271.2.39.2021

Otwarcie ofert: 6. Termin otwarcia ofert :

26.07.2021 r.

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin złożenia oferty:

Miejsce: ofertę należy złożyć na adres e-mail zamowienia@konskowola.info.pl
Termin: 26.07.2021 r., godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:
1 w zakresie opisanym w pkt. 1 w terminie 30 dni od dnia przekazania niezbędnych materiałów przez Zamawiającego.
2 w zakresie opisanym w pkt. 2. w terminie 30 dni od dnia decyzji, co do realizacji przez Zamawiającego działań wynikających z analizy wykonanej w ramach pkt. 1.
3 w zakresie opisanym w pkt 3. - od dnia rozpoczęcia prac osób wykonujących czynności w postępowaniu do dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej przez Zamawiającego

Wymagania:
4. Okres gwarancji:

Nie dotyczy.
7. Warunki płatności:

Minimum 14 dni.
2) Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytanie niezwłocznie, nie później niż na 1 dzień przed upływem terminu składania ofert.
3) Zamawiający informuje, że nie będzie reagował na inne formy zadawania pytań,
w szczególności poprzez kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
9. Sposób przygotowania oferty:
1) Ofertę należy złożyć w języku polskim, napisanym w sposób czytelny na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres: zamowienia@konskowola.info.pl, w tytule należy wpisać ,,OFERTA, znak: ZP.271.2.39.2021
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku przesłania oferty niezgodnie z punktem powyższym.
4) Przesłana oferta powinna być podpisana przez osoby umocowane do reprezentowania
Wykonawcy.
5) W formularzu ofertowym Wykonawca określa cenę ofertową brutto dla całego zamówienia, podatek Vat oraz cenę netto uwzględniając warunki określone w niniejszym zapytaniu.
6) Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy. Cenę oferty należy podać cyframi
w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8) Treść oferty powinna odpowiadać treści zapytania ofertowego. W przeciwnym wypadku oferta zostanie odrzucona.
9) W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (pełnomocnictwo ma być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana osoba/y została/y umocowana/e.
10. Warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Nie dotyczy.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Nie dotyczy.

11. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) Pełnomocnictwo do podpisania oferty - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów

12. Kryteria oceny ofert. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

1) Kryterium oceny ważnych ofert stanowi: 1. cena - 100 pkt.

2) Sposób obliczania punktów - sposób obliczania punktów dla kryterium cena:
-poszczególny ofertom zostaną przyznane punkty za cenę obliczone wg poniższego wzoru:
cena oferty- max 100 pkt.

C =
cena brutto oferty z najniższą ceną

x 100 pkt

cena brutto oferty badanej

Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów.
3) Jeżeli w wyniku badania złożonych ofert okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tych samych wagach punktowych Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia
w określonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofertach pierwotnych.
4) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosując powszechne zasady zaokrąglania.
5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona w podanych kryteriach wyboru jako najkorzystniejsza - uzyskując najwyższą liczbę punktów.
6) W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

13. Termin związania ofertą.
Wykonawca związany jest swoją ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, że może dokonać wyboru oferty w prowadzonym trybie zapytania ofertowego o ile wpłynie jedna ważna oferta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta umowa z Wykonawcą. W przypadku odmowy zawarcia umowy przez wyłonionego Wykonawcę dopuszcza się możliwość zawarcia przez Zamawiającego umowy z Wykonawcą, którego oferta została zbadana i oceniona jako kolejna najbardziej korzystna.
3. Oferty nie spełniające wymagań w zakresie przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
4. W przypadku przedstawienia wadliwego dokumentu/ów lub ich braku oferta Wykonawca zostanie odrzucona.
5. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie. Zamawiający zastrzega obie prawo do unieważnienia postępowania m.in. w przypadku gdy:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, a zamawiający podejmuje decyzję, iż nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert,
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postepowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego/interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, m.in. niemożność wyłonienia wykonawcy robót budowlanych procesu inwestycyjnego.
6. W przypadku unieważnienia postępowania Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY KOŃSKOWOLA

(zgodna z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego ,,RODO")
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Końskowola przy ul. Pożowskiej 3a, 24-130 Końskowola, tel. 81 881 62 01, adres e-mail :
ugkonskowola@post.pl, jest Wójt Gminy Końskowola.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Końskowola jest Roman Maruszak, tel. 81 881 62 01, e-mail iodo@konskowola.info.pl.
3. Podstawę prawną do przetwarzania przez administratora Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt a, b, c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2020 poz. 713 z późn. zm.)
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są jedynie w zakresie niezbędnym i dopuszczalnym przez przepisy prawa, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Urzędzie Gminy wynikających z:
-realizacji zadań publicznych z zakresu administracji samorządowej,
-realizacji zadań publicznych zleconych do prowadzenia gminie z zakresu administracji rządowej,
-wynikających z zawartych umów,
-działań promocyjnych gminy,
-wyrażonej zgody w przypadkach, gdy nie jest ona obowiązkiem prawnym,
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w przypadku danych pochodzących z monitoringu obiektu gminy celu, jakim jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn..: ,,Analiza obecnych warunków dostaw energii".
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom, które z mocy przepisów prawa są upoważnione do ich uzyskiwania np.: organy ścigania, wymiaru sprawiedliwości, organy skarbowe, inspekcji pracy, organom kontrolnym lub innym podmiotom, które zawarły z administratorem danych umowy na przetwarzanie danych osobowych, lub które współpracują z administratorem na mocy stosownych umów.
5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
6. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją zadań ustawowych przechowywane są przez okres wskazany w stosownych przepisach (ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych). Zebrane w związku z realizacją umowy przetwarzane są przez czas jej trwania, okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej stronom umowy oraz okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizacji, a przetwarzane w związku z zainstalowanym na obiekcie monitoringiem przez okres 30 dni.
7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli podstawą ich przetwarzania nie były przepisy prawa, lecz uprzednio wyrażona przez Panią/Pana zgoda ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
8. Jeżeli wymaga tego przepis prawa ma Pani/Pan obowiązek podania danych osobowych.
9. Warunkiem zawarcia umowy, uczestnictwa w konkursach, działaniach promocyjnych organizowanych przez gminę jest wyrażenie przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Brak zgody może uniemożliwiać zawarcie umowy, udział w konkursie lub innym przedsięwzięciu gminy organizowanym w oparciu o stosowne regulaminy.
10. W przypadku uzyskania przez Panią/Pana informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Warszawa ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu i profilowaniu.
12. Ma Pani/Pan prawo wglądu w swoje dane osobowe w siedzibie Urzędu Gminy, uzyskania ich kopii, odpisów, wyciągów na zasadach określonych w stosownych przepisach.

Kontakt:
8. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w trakcie prowadzonego postępowania:
1) Zapytania odnośnie prowadzonego postępowania ofertowego należy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@konskowola.info.pl do dnia 22.07.2021 r. do godz.10.00

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.