Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
744z dziś
5187z ostatnich 7 dni
20262z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń biurowych

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont pomieszczeń biurowych

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
1 Maja 6
45-068 Opole
powiat: Opole
77/4000-900, faks 77/4000-951
zamowienia.publiczne.opole@kowr.gov.pl
https://kowr.eb2b.com.pl/
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 77/4000-900, faks 77
Termin składania ofert: 2021-08-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pomieszczeń biurowych nr 114,117,216,314,402 w budynku KOWR OT w Opolu przy Ul. 1 Maja 6.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont pomieszczeń biurowych nr 114,117,216,314,402 w budynku KOWR OT w Opolu przy
ul. 1 Maja 6.
4.3. Wykonawca przed przystąpieniem do zakupu i montażu wykładzin winylowych, ma
obowiązek przedstawić Zamawiającemu propozycję wykładziny spełniającą minimalne
wymagania jakościowe opisane w STWIORB jak również przedłożyć zamawiającemu próbniki,
celem wyboru koloru. Powyższe wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i jego akceptacji.
4.4. Zamawiający wymaga aby gwarancja na roboty budowlane oraz zamontowane materiały
posiadały minimalne gwarancję 2 lat, liczone od dnia pozytywnie przyjętych robót budowlanych
na podstawie końcowego protokołu robót.
4.5. Szczegółowy zakres robót został opisany w:1) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych (stwiorb) - załącznik nr 4 do swz,
2) przedmiarze robót, który jest jedynie elementem pomocniczym - załącznik nr 5 do swz,
3) pozostałe informacje o przedmiocie umowy zostały zawarte projektowanych postanowieniach
umowy - załącznik nr 3 do swz.

CPV: 45000000-7, 45111000-8, 45210000-2, 45262321-7, 45400000-1, 45410000-4, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6, 45453000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00122239, OP.WOP.ZP.10.2021.RB

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-11 10:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kowr.eb2b.com.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się w języku polskim przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem
https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania wskazanym w ust. 11.17 SWZ.11.2.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na Platformie Zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie
Zakupowej oraz korzystanie z Platformy jest bezpłatne.11.3. Wymagania techniczne i organizacyjne
korzystania z Platformy Zakupowej określa Regulamin Platformy Zakupowej dostępny pod adresem
internetowym https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms. Wykonawca przystępując do postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania
konta w Platformie Zakupowej), akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie
oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca korzystając z Platformy zobowiązuje się do przestrzegania
postanowień zawartych w ww. instrukcji oraz w regulaminie Platformy.11.4. Wszelkie dokumenty,
oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie,
według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce
,,Pomoc" - ,,Instrukcje".11.8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy
wynosi 50 MB.11.9. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452),, określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie: 1) stały
dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s; 2) komputer klasy
PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden
z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje; 3)
zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 11.0; 4) włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program Acrobat Reader.
11.10. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sporządzania elektronicznych
dokumentów oraz komunikacji elektronicznej określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru
danych: 1) wszelkie operacje na Platformie opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z
dokładnością co do setnej części sekundy;2) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i
zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest
dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert; 3) oznaczenie
czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie ,,Data przesłania".
11.11. Za datę przekazania na Platformę oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich
wczytania do Platformy. Potwierdzeniem prawidłowo przekazanego (dokumentu elektronicznego) jest
automatyczne wygenerowanie komunikatu systemowego o treści ,,Plik został przesłany", po każdej
prawidłowo wykonanej operacji.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej jako ,,RODO", wszystkie osoby, które ubiegają się o udzielenie zamówienia/
złożyły ofertę. Zamawiający informuje, że:
1. Administrator danych osobowych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie
(01-207) przy Ul. Karolkowej 30. Z administratorem może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres email:
kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa, Ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
W KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem e-mail:
iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w ust. 1.
3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych - Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z póżn. zm. (dalej PZP), w celach związanych z
realizacją obowiązków administratora jako Zamawiającego, które wynikają z obowiązujących
przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą także w celu realizacji obowiązku
prowadzenia ewidencji korespondencji i archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
4. Odbiorcy danych osobowych
Pani/Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
Ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w
szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności, zgodnie z art. 18 ust 5 pkt 1
i 2 PZP.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym osobom lub podmiotom jeżeli obowiązek taki
będzie wynikać z przepisów prawa. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp podmioty
przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc prawną, usługi
informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych osobowych
przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub
kurierską.
5. Okres przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa w tym
zakresie, w tym przez okres przechowywania dokumentacji określony w przepisach powszechnych i
uregulowaniach wewnętrznych KOWR w zakresie archiwizacji dokumentów, okres przedawnienia
roszczeń przysługujących KOWR i w stosunku do niego.
Dokumentacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będzie przechowywana,
zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po dniu zakończenia postępowania, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
osobowych
Podanie Pani/Pana danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia w nim udziału.
7. Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy
publicznej;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa.
Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych, wskazany w pkt 2 lub pisemnie na adres korespondencyjny, wskazany
w pkt 1.
Zgodnie z RODO, każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
9. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane mogą być
przekazywane do państw trzecich (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię), z zastrzeżeniem,
o którym mowa w punkcie 4.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kowr.eb2b.com.pl/
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-11 09:45
Miejsce składania ofert: https://kowr.eb2b.com.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OP.WOP.ZP.10.2021.RB
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 26326,19
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont pomieszczeń biurowych nr 114,117,216,314,402 w budynku KOWR OT w Opolu przy
ul. 1 Maja 6.
4.3. Wykonawca przed przystąpieniem do zakupu i montażu wykładzin winylowych, ma
obowiązek przedstawić Zamawiającemu propozycję wykładziny spełniającą minimalne
wymagania jakościowe opisane w STWIORB jak również przedłożyć zamawiającemu próbniki,
celem wyboru koloru. Powyższe wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i jego akceptacji.
4.4. Zamawiający wymaga aby gwarancja na roboty budowlane oraz zamontowane materiały
posiadały minimalne gwarancję 2 lat, liczone od dnia pozytywnie przyjętych robót budowlanych
na podstawie końcowego protokołu robót.
4.5. Szczegółowy zakres robót został opisany w:1) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych (stwiorb) - załącznik nr 4 do swz,
2) przedmiarze robót, który jest jedynie elementem pomocniczym - załącznik nr 5 do swz,
3) pozostałe informacje o przedmiocie umowy zostały zawarte projektowanych postanowieniach
umowy - załącznik nr 3 do swz.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45262321-7 - Wyrównywanie podłóg

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. Porównywaną ceną będzie cena brutto za realizację zamówienia.
13.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
13.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 9.1. swz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia .
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały szczegółowo opisane w
projektowanych postanowieniach umowy - załącznik nr 3 do swz oraz w rozdziale XXI swz.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny. Porównywaną ceną będzie cena brutto za realizację zamówienia.
13.2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
13.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-09

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.