Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem i zgęszczeniem mechanicznym loco plac inwestycji...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostawa kruszywa wraz z rozplantowaniem i zgęszczeniem mechanicznym loco plac inwestycji gminnych

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA JABŁONKA
ul. 3 Maja 1
34-480 Jabłonka
powiat: nowotarski
SEKRETARIAT@JABLONKA.PL
Województwo: małopolskie
Miasto: Jabłonka
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA kruszywa wraz z rozplantowaniem i zgęszczeniem mechanicznym loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy:
Kruszywa wraz z rozplantowaniem zgęszczeniem mechanicznym loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka"
- tłuczeń kamienny frakcji 31-63 mm w ilości 150 [m3]
- kliniec kamienny frakcji 8-31,5 mm w ilości 150 [m3].
Ilości szacowane: dopuszcza się niewykonanie do 50% zamówienia.
Kruszywo dostarczany będzie transportem wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. Kruszywo dostarczany będzie sukcesywnie w okresie od zawarcia umowy do dnia 30 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania ilości zamówienia w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie (w dniach roboczych) od dnia zawiadomienia (przekazanego wykonawcy telefonicznie lub mailem) zamawiającego w ilości przez niego określonej.
3. Zapotrzebowanie ilościowe na w/w kruszywo określone w pkt 1 stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie w okresie wykonania zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego. W przypadku nie wykorzystania w okresie trwania umowy ilości towaru określonego w pkt. 1 wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień
Główny przedmiot: 14.21.00.00-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
5. Kruszywo powinno posiadać granulację od 0,1 - 1 mm zgodnie z wymogiem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005r. Nr 230 poz.1960). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na żądanie zamawiającego aktualne badania laboratoryjne piasku o granulacji od 0,1-1 mm potwierdzające spełnianie wymogów Ministra Środowiska w zakresie materiałów stosowanych na drogach publicznych w okresie zimowym na żądanie zamawiający oraz będą odpowiadać wymaganiom określonym normą: PN-EN 13242+A1:2010, PN-EN 13043:2004 lub równoważnym. Pod pojęciem równoważności zamawiający rozumie, że kruszywa odpowiadają wymaganiom wymienionym w ww. normie w zakresie: Wymiaru ziarna, Uziarnienia, Zawartość pyłów, Jakość pyłów, Wskaźnik piaskowy, Gęstość ziaren frakcji, Nasiąkliwość, Mrozoodporność, Wskaźnika kształtu, Wskaźnika płaskości, Zgorzel słoneczna, Odporności na rozdrabnianie, Odporności na ścieranie kruszywa, Zawartości siarki, Siarczanów, Zanieczyszczenia organiczne.
Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego kruszywa spełniają wymagania normy ww. zakresie.
6. W celu potwierdzenia prawidłowej realizacji umowy zamawiający zastrzega sobie prawo zważenia wyrywkowo wybranego samochodu dostarczającego kruszywo przed rozładunkiem i po rozładunku, oraz prawo do laboratoryjnego przebadania dowolnej partii dostarczonego materiału. W przypadku niezgodności dostawy z dokumentem dostawy wykonawca obowiązany będzie dostarczyć brakującą ilość piasku w terminie wskazanym przez Zamawiającego i zwrócić Zamawiającemu poniesione koszty ważenia.
7. Wymagania dotyczące dostaw:
1) wykonywanie każdej części przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego na zasadzie sukcesywnych, doraźnych i bezgotówkowych dostaw.
2) wykonawca dostarczał będzie kruszywa własnym transportem sukcesywnie partiami, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), po uprzednim złożeniu zamówienie przez zamawiającego (pisemnie, e-mailem, faksem lub telefonicznie z następczym potwierdzeniem e-mailem).
3) Wraz z dostawą zamówionej partii kruszywa Wykonawca dostarczy wystawioną przez producenta kruszywa Deklarację Właściwości Użytkowych oraz dokument o dopuszczeniu kruszywa do stosowania w budownictwie, a także wymagane atesty i certyfikaty.
4) W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonej partii kruszywa (zgodności z wymaganiami normy), zamawiający może w każdym czasie zlecić przeprowadzenie badan jakości kruszywa w niezależnym ośrodku badawczym dostarczonego celem weryfikacji jego zgodność z parametrami określonymi w SWZ i w umowie.
5) W razie, gdy wyniki badań jakości dostarczonego kruszywa potwierdzą jego niezgodność z warunkami określonymi w SWZ i w umowie, zamawiający może odmówić przyjęcia całej partii kruszywa, a wykonawca będzie zobowiązany do wymiany tej wadliwej partii kruszywa na wolne od wad w terminie do 24 godzin licząc od momentu przekazania przez zamawiającego wezwania w tym zakresie oraz będzie zobowiązany do zapłaty zamawiającemu kary umownej, a także do zwrotu zamawiającemu kosztów wykonania badan jakości kruszywa (tj. kosztów dostarczenia próby, transportu, przeprowadzenia badania i dostarczenia wyników do Zamawiającego). Koszty te zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wykonawcy.
8. Sposób rozliczenia:
1) Rozliczenia dostaw kruszywa odbywać się będą w formie bezgotówkowej, każdorazowo na podstawie faktur wystawianych przez wykonawcę oddzielnie za każdą odebraną przez zamawiającego partię kruszywa.
2) Płatność wynagrodzenia nastąpi każdorazowo przelewem na konto wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.

CPV: 14210000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00122342, RINT.271.1.17.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.jablonka.pl/index.php/zamowienia-publiczne-mainmenu-37/35-ogoszenia-o-przetargach
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących narzędzi:
ominiPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/,
oePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal Kontakt za pośrednictwem
systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać "Urząd Gminy Jabłonka").Elektroniczna
skrzynka podawcza/Identyfikatoradresata:/29gw7qf1xt/skrytka
o poczty elektronicznej: sekretariat@jablonka.pl lub zpubliczne@jablonka.p
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na platformie ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
1.4 Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu(https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
1.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
1.6 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz
innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
1.7 Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jabłonka, Ul. 3 - go Maja 1, 34 - 480 Jabłonka;
o Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Jabłonka kontakt: e-mail: iod@jablonka.pl, telefon 18/2611100;
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie odstawowym bez przeprowadzenia negocjacji nr RINT.271.1.17.2021 ,,DOSTAWA kruszywa wraz z rozplantowaniem i zgęszczeniem mechanicznym loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka".
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub dłuższym, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-29 11:00
Miejsce składania ofert: miniportal.uzp.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-30

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RINT.271.1.17.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy:
Kruszywa wraz z rozplantowaniem zgęszczeniem mechanicznym loco plac inwestycji gminnych prowadzonych na terenie Gminy Jabłonka"
- tłuczeń kamienny frakcji 31-63 mm w ilości 150 [m3]
- kliniec kamienny frakcji 8-31,5 mm w ilości 150 [m3].
Ilości szacowane: dopuszcza się niewykonanie do 50% zamówienia.
Kruszywo dostarczany będzie transportem wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
2. Kruszywo dostarczany będzie sukcesywnie w okresie od zawarcia umowy do dnia 30 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania ilości zamówienia w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie (w dniach roboczych) od dnia zawiadomienia (przekazanego wykonawcy telefonicznie lub mailem) zamawiającego w ilości przez niego określonej.
3. Zapotrzebowanie ilościowe na w/w kruszywo określone w pkt 1 stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie w okresie wykonania zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego. W przypadku nie wykorzystania w okresie trwania umowy ilości towaru określonego w pkt. 1 wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
4. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień
Główny przedmiot: 14.21.00.00-6 Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
5. Kruszywo powinno posiadać granulację od 0,1 - 1 mm zgodnie z wymogiem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005r. Nr 230 poz.1960). Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć na żądanie zamawiającego aktualne badania laboratoryjne piasku o granulacji od 0,1-1 mm potwierdzające spełnianie wymogów Ministra Środowiska w zakresie materiałów stosowanych na drogach publicznych w okresie zimowym na żądanie zamawiający oraz będą odpowiadać wymaganiom określonym normą: PN-EN 13242+A1:2010, PN-EN 13043:2004 lub równoważnym. Pod pojęciem równoważności zamawiający rozumie, że kruszywa odpowiadają wymaganiom wymienionym w ww. normie w zakresie: Wymiaru ziarna, Uziarnienia, Zawartość pyłów, Jakość pyłów, Wskaźnik piaskowy, Gęstość ziaren frakcji, Nasiąkliwość, Mrozoodporność, Wskaźnika kształtu, Wskaźnika płaskości, Zgorzel słoneczna, Odporności na rozdrabnianie, Odporności na ścieranie kruszywa, Zawartości siarki, Siarczanów, Zanieczyszczenia organiczne.
Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy PZP wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego kruszywa spełniają wymagania normy ww. zakresie.
6. W celu potwierdzenia prawidłowej realizacji umowy zamawiający zastrzega sobie prawo zważenia wyrywkowo wybranego samochodu dostarczającego kruszywo przed rozładunkiem i po rozładunku, oraz prawo do laboratoryjnego przebadania dowolnej partii dostarczonego materiału. W przypadku niezgodności dostawy z dokumentem dostawy wykonawca obowiązany będzie dostarczyć brakującą ilość piasku w terminie wskazanym przez Zamawiającego i zwrócić Zamawiającemu poniesione koszty ważenia.
7. Wymagania dotyczące dostaw:
1) wykonywanie każdej części przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w zależności od potrzeb Zamawiającego na zasadzie sukcesywnych, doraźnych i bezgotówkowych dostaw.
2) wykonawca dostarczał będzie kruszywa własnym transportem sukcesywnie partiami, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), po uprzednim złożeniu zamówienie przez zamawiającego (pisemnie, e-mailem, faksem lub telefonicznie z następczym potwierdzeniem e-mailem).
3) Wraz z dostawą zamówionej partii kruszywa Wykonawca dostarczy wystawioną przez producenta kruszywa Deklarację Właściwości Użytkowych oraz dokument o dopuszczeniu kruszywa do stosowania w budownictwie, a także wymagane atesty i certyfikaty.
4) W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonej partii kruszywa (zgodności z wymaganiami normy), zamawiający może w każdym czasie zlecić przeprowadzenie badan jakości kruszywa w niezależnym ośrodku badawczym dostarczonego celem weryfikacji jego zgodność z parametrami określonymi w SWZ i w umowie.
5) W razie, gdy wyniki badań jakości dostarczonego kruszywa potwierdzą jego niezgodność z warunkami określonymi w SWZ i w umowie, zamawiający może odmówić przyjęcia całej partii kruszywa, a wykonawca będzie zobowiązany do wymiany tej wadliwej partii kruszywa na wolne od wad w terminie do 24 godzin licząc od momentu przekazania przez zamawiającego wezwania w tym zakresie oraz będzie zobowiązany do zapłaty zamawiającemu kary umownej, a także do zwrotu zamawiającemu kosztów wykonania badan jakości kruszywa (tj. kosztów dostarczenia próby, transportu, przeprowadzenia badania i dostarczenia wyników do Zamawiającego). Koszty te zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wykonawcy.
8. Sposób rozliczenia:
1) Rozliczenia dostaw kruszywa odbywać się będą w formie bezgotówkowej, każdorazowo na podstawie faktur wystawianych przez wykonawcę oddzielnie za każdą odebraną przez zamawiającego partię kruszywa.
2) Płatność wynagrodzenia nastąpi każdorazowo przelewem na konto wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) Cena (Kc) - 60 pkt
b) Termin dostawy (Kt) - 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy (Kt)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3.1. 1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
- chyba że Wykonawca w Formularzu Oferty lub oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych;

Dotyczy również wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
A: Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY
- którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
3.1 OŚWIADCZENIE WSTĘPNE (art. 125 ust 1 ustawy Pzp),
- załącznik nr 2 do SWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale 13 ust. 2
SWZ
- załącznik nr 3 do SWZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Rozdziale 14 ust. 1 i
Rozdziale 15 ust 1 SWZ.
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik.
3.2 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów
- wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
3.3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZELENIE
ZAMÓWIENIA (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy).
Uwaga: Oświadczenie ma być złożone wraz z ofertą (jeżeli dotyczy). Oświadczenie ma być
podpisane przez każdego z wykonawców występujących wspólnie.
3.4 PEŁNOMOCNICTWA
Mają być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy):
a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru -
pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy
b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
- pełnomocnictwo może być sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
5.1 Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 3.1 niniejszego Rozdziału SWZ powinny być złożone przez każdego wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie 5.2 W przypadku,
o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 stawy Pzp, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy Pzp) - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr
6 do SWZ.
5.3 Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia - patrz: pkt. 3.4 ppkt b) SWZ.
Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa
stanowi załącznik nr 5 do SWZ) musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie Pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca
pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania wykonawców w chwili udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać
w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, ze zm.) albo
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U.2020.2296). Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przez upełnomocnionego.
5.4 Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.
5.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w Rozdziale
24 ust. 3 pkt 3.2 SWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,
składa oświadczenia wskazane w Rozdziale 24 ust 3, pkt. 3.1. SWZ zawierające informacje dotyczące tych podmiotów.
5.6 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.
5.7 Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy Strony będą dokonywać pod rygorem nieważności - na piśmie.
2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy za wyjątkiem zmian, wynikających z poniższych okoliczności oraz w niniejszej umowy:
1) niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego
2) siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę określonego umową terminu realizacja zamówienia publicznego.
3) zmiana stawki podatku VAT w przypadku zmiany dokonanej prze władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustaw o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
4) zmiana zapotrzebowania ilościowego na kruszywa stanowi przewidywane, szacunkowe (+/-) zapotrzebowanie w okresie wykonania zamówienia i nie jest wiążące dla Zamawiającego
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości na kruszywa, w szczególności jego ograniczenia o nie więcej niż 50%.
6) wystąpienie zdarzeń niezależnych od stron umowy, powodujących potrzeb wprowadzenia do treści umowy zmian neutralnych lub korzystnych dla zamawiającego, bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia.
7) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego wynagrodzenia
8) w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego dotyczących zakresu świadczonych dostaw
9) gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze tron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
10) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi - zmianie może ulec termin realizacji umowy oraz wartość i zakres rzeczowy umowy;
11) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy
12) działanie osób trzecich uniemożliwiających wykonanie umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron
13) w razie zmian bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, których treść oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio na postanowienia umowy - poprzez dostosowanie treści umowy do tych zmian
14) pozostałe zmiany określone w umowie
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą odbywały się za zgodą obydwu Stron, na piśmie - pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

a) Cena (Kc) - 60 pkt
b) Termin dostawy (Kt) - 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy (Kt)
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-27

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.