Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Przedmiot:

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska
Za Murami 2-10
80-823 Gdańsk
powiat: Gdańsk
58 300 21 64
monika.kosikowska@zhp.net.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60364
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: 58 300 21 64
Termin składania ofert: 2021-08-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 32/0092/2021 - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - Słupsk
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.06.02.02-22-0092/20 - Stacja Lębork, Kościerzyna, Kwidzyn, Miastko - usługi społeczne wsparcia rodziny

Część 1
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - Słupsk

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zapytania jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (demontaż starej i montaż nowej instalacji) w placówce wsparcia dziennego - ,,Stacja Słupsk".
CPV Kod Podstawowy
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Inne kody CPV:
45331110-0 Instalowanie kotłów
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
Przedmiotem zapytania jest wykonanie instalacji (demontaż i montaż) centralnego ogrzewania zgodnie z załącznikiem 6, w budynku przy Ul. Partyzantów 31, 76-200 Słupsk, obejmującego wykonanie usługi i zakup niezbędnych w tym celu materiałów.
Wymiana instalacji dotyczy następujących pomieszczeń:
- w piwnicy: łazienka, świetlica, aneks kuchenny, hol, kotłownia
- na I kondygnacji : łazienka, świetlica, pokój wychowawców, magazynek, kotłownia gazowa
Wykonanie wymiany kotła gazowego wraz z armaturą, czopuchem, wkładem kominowym i niezbędnym osprzętem w obrębie istniejącej kotłowni. Istniejąca instalacja gazowa pozostaje bez zmian.
Wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w obrębie istniejących pomieszczeń. Instalacja będzie wykonana z rur stalowych, zewnętrznie ocynkowanych, łączonych przez zaprasowanie. Grzejniki stalowe, płytowe, z zasilaniem bocznym, wyposażyć w głowice termostatyczne oraz zawory stopowe na powrocie. W pomieszczeniach na parterze należy zachować istniejące grzejniki żeliwne, członowe z uwzględnieniem montażu głowic termostatycznych. Rozprowadzenie główne instalacji grzewczej pod stropem piwnicy - zaizolować termicznie otulinami z pianki PE lub z wełny mineralnej w płaszczu aluminiowym.
Szczegółowy wykaz prac i materiałów stanowi załącznik nr 6
Wykonawca przekażę powykonawczą dokumentację instalacji centralnego ogrzewania pomieszczeń wraz z odbiorem przez osobę posiadającą uprawnienia do instalacji gazowej ze strony Wykonawcy oraz specyfikację wykorzystanych materiałów.
Wymagania dotyczące użytych materiałów:
1. Wszystkie użyte materiały powinny być przeznaczone do użytku w pomieszczeniach publicznych z uwzględnieniem przebywania w nich dzieci i młodzieży;
2. Użyte materiały powinny posiadać atesty przeciwpożarowe zgodne z zaleceniami Zamawiającego, pozwalające uzyskać pozytywną opinię w zakresie dopuszczenia do prowadzenia placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
3. Wybór materiałów, w szczególności oświetlenia dokonany zostanie wspólnie przez Wykonawcę i Zamawiającego z uwzględnieniem charakteru pomieszczeń i ich przeznaczenia.

CPV: 45300000-0, 45331100-7, 45331110-0, 45333000-0

Dokument nr: 2021-5782-60364, 32/0092/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-04

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Słupsk
Gmina
Słupsk
Miejscowość
Słupsk

Zakres czasowy
Zamówienie będzie realizowane w okresie od 15 sierpnia 2021 r do końca września 2021 r.

Wymagania:
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje zapisy dopuszczające możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany w zawartej umowie będą mogły dotyczyć jedynie:
a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na niezgodności treści umowy
z Ofertą;
b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy (np. podatek VAT);
c) zmiany zaistniałych okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi np. terminu realizacji zamówienia, w tym zmiany terminu realizacji zamówienia z uwagi na sytuację zagrożenia epidemiologicznego w kraju z powodu COVID-19, warunków płatności, zmiany wartości zamówienia wynikającej ze zmniejszenia/rozszerzenia zakresu rzeczowego;
d) zmiany parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku, gdy zmiany te będą korzystniejsze dla Zamawiającego;
e) zmiany umowy polegającej na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.);
f) wszelkich innych zmian, których nie można było przewidzieć, a nie działają na szkodę Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia do wysokości 15% wartości zamawiania określonej w ofercie złożonej przez Wykonawcę, związanej ze zwiększeniem zakresu zamówienia, którego nie można było przewidzieć na etapie opisu przedmiotu zamówienia i składania ofert. Zwiększenie wartości zamówienia następuje na podstawie aneksu do umowy.
W umowie znajdują się zapisy
a) zastrzegające Zamawiającemu możliwość naliczenia i potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
b) zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej, tj.:
Wykonawca wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie, tj. wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia, z których każda z nich była o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto
A. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków lit. A:
Na etapie składania oferty Wykonawca wypełnia Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie wezwany do przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:
- kopie faktur wystawionych przez Wykonawcę wraz z potwierdzeniem zapłaty i/lub kopie umów wraz z protokołami zdawczo-odbiorczymi.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
B. Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej czynności tj. wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia w zakresie obsługa, konserwacja, remonty urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwo gazowe .
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków lit. B:
Na etapie składania oferty Wykonawca wypełnia Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie wezwany do przedłożenia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających, że spełnia powyższy warunek, to jest kopię świadectwa wskazanej/ych osoby/osób lub innych dokumentów w tym zakresie.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-21
Data ostatniej zmiany
2021-07-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Kryteria:
C - 50 % - cena
G - 25 % - długość udzielonej gwarancji
T - 10 % - termin płatności faktury
W - 15 % - termin wykonania usługi
Łącznie oferta może uzyskać do 100 punktów.
Szczegółowy opis obliczania poszczególnej punktacji w ogłoszonym Zapytaniu Ofertowym.
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
1. Kryterium cena (C).
C = (Cmin / C0 ) x 50
C - ilość punktów przyznana danej ofercie
Cmin - najniższa cena spośród ważnych ofert
C0 - cena oferty rozpatrywanej
Wykonawca wypełnia załącznik nr 1 wskazując cenę.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 50.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
2. Kryterium długość udzielonej gwarancji (G):
G - (GO/Gmax) x 25
G - ilość punktów przyznana danej ofercie
Gmax - najwyższa liczba miesięcy udzielonej gwarancji spośród ważnych ofert
GO - liczba miesięcy zadeklarowanej gwarancji w rozpatrywanej ofercie
Maks. liczba punktów w kryterium wynosi 25.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
3. Kryterium Termin Płatności faktury (T):
T = (TO/ Tmax) x 10
T - ilość punktów przyznana danej ofercie
Tmax - najdłuższy termin płatności spośród ważnych ofert
TO -termin płatności oferty rozpatrywanej
Maks. liczba pkt w kryterium termin płatności faktur wynosi 10.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
4. Kryterium termin wykonania usługi (W):
W = (Wmin / WO) x 15
W - ilość punktów przyznana danej ofercie
Wmin - najniższa liczba dni wykonania usługi spośród ważnych ofert
WO - liczba dni zadeklarowana w rozpatrywanej ofercie
Maks. liczba pkt w kryterium termin wykonania usługi wynosi 15.

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Monika Kosikowska
tel.: 58 300 21 64
e-mail: monika.kosikowska@zhp.net.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.