Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektu budowlano- wykonawczego modernizacji istniejącej kotłowni...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektu budowlano- wykonawczego modernizacji istniejącej kotłowni gazowo-olejowej

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
Stanisława Duboisa 68
07-300 Ostrów Mazowiecka
powiat: ostrowski
29 746 37 11, faks 29 746 37 06
przetargi@szpitalostrowmaz.pl
https://szpitalostrowmaz.ezamawiajacy.pl/pn/szpitalostrowmaz/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList
Województwo: mazowieckie
Miasto: Ostrów Mazowiecka
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 29 746 37 11, faks 2
Termin składania ofert: 2021-08-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie dokumentacji projektu budowlano- wykonawczego modernizacji istniejącej kotłowni gazowo-olejowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Ostrowi Mazowieckiej
Krótki opis przedmiotu zamówienia

CPV: 71000000-8, 71248000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00122316, SPZZOZ.XII.381.10/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-03 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://szpitalostrowmaz.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składania ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającyma Wykonawcą z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipa 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (DZ.U. z 2020 r. poz. 344).
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace
na portalu https://szpitalostrowmaz.ezamawiajacy.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W celu złożenia oferty należy zarejestrować (zalogować) się na Platformie i postępować zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod adresem: www.marketplanet.pl
2. Zamawiający rekomenduje, aby Wykonawca przed przystąpieniem do składnia ofert zapoznał się z Instrukcją korzystania z systemu, która dostępna jest w sekcji ,,Regulacje i procedury procesu zakupowego" oraz zasadami rejestracji w systemie, o którym mowa w regulaminie dostępnym pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin.
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki udziału korzystania z portalu Marketplanet OnePlace, określone w Instrukcji dla Wykonawcy oraz zobowiązuje się korzystając z portalu przestrzegać postanowień tej instrukcji.
4. elektronicznego, jako:
4.1. Dokumenty w formacie ,,pdf" zaleca się podpisywać formatem PadES,
4.2. Dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż ,,pdf", wtedy będzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć oddzielny plik z
podpisem.
5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej:
5.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
5.2. komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB RAM, procesor Intel IV2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - Ms Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
5.3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet minimalnie wersja 10.0; Przy składaniu oferty przez Platformę zalecanejest, aby wszystkie czynności wykonywać w ramach jednej przeglądarki;
5.4. włączona obsługa JavaScript;
5.5. zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz komunikacji wynosi: 100 MB.
. Wykonawca może również komunikować się z Zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej,
email: przetargi@szpitalostrowmaz.pl
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy Marketplanet OnePlace lub za pomocą pocztyelektronicznej, na adres e-mail: przetargi@szpitalostrowmaz.pl
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://szpitalostrowmaz.ezamawiajacy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej (SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej) z siedzibą przy Ul. Duboisa 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Z ADO można kontaktować się pisemnie na ww. adres, mailowo: sekretariat@szpitalostrowmaz.pl , oraz telefonicznie poprzez nr centrali: 29 746 37 11 (do nr 18).
2. W SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Pani Agnieszka Joanna Karasiewicz. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych osobiście, pisemnie, mailowo: iod@szpitalostrowmaz.pl , oraz telefonicznie poprzez nr centrali.
3. Celem przetwarzania Państwa danych jest:
a) Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne i wyłonienie najkorzystniejszej oferty,
b) Zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym wykonawcą, dochodzenie roszczeń.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych:
a) Art. 6 ust. 1 lit b i c RODO,
b) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.),
c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
5. Odbiorcy Państwa danych.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Ustawa przewiduje jedynie wyjątki zawarte w art. 18 ust. 3 - 5. Dane mogą być też udostępniane każdemu wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2176). Dane mogą być przekazane również podmiotom, z którymi SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej zawarł umowy na korzystanie z udostępnionych przez nie systemów informatycznych w zakresie statutowej działalności.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
W związku z jawnością postępowania, państwa dane mogą być przekazane poza obszar EOG,
z zastrzeżeniem wynikającym z art. 18 ust. 3 - 5 ustawy prawo zamówień publicznych.
7. Państwa dane będą przechowywane:
a) Przez okres 5 lat, z zastrzeżeniem art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wskazane okresy przechowywania wynikają z rzeczowego wykazu akt obowiązującego
w SPZZPOZ w Ostrowi Mazowieckiej i ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 164 z późn. zm.).
8. Uprawnienia:
Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia dostępu, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
9. Państwa dane nie są poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
10. Przystąpienie do postępowania jest dobrowolne. Podanie Państwa danych jest niezbędne w świetle wskazanych w pkt 4 lit b i c przepisów prawnych oraz rozstrzygnięcia postępowania. Niepodanie danych uniemożliwia udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://szpitalostrowmaz.ezamawiajacy.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-03 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace dostępnej pod adresem: https://szpitalostrowmaz.ezamawiajacy.pl w postaci elektronicznej

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Nr postępowania: SPZZOZ.XII.381.10/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryterium
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży elektrycznej
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży sanitarnej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, który spełniają warunki dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
1.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej
1.4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 1 (jedną) usługę w zakresie wykonania dokumentacji projektu budowlano- wykonawczego kotłowni gazowo-olejowej o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto (sześćdziesiąt tysięcy złotych);
1.4.2. Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą skierowane do realizacji zamówienia, lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych zasobów, zgodnie
z poniższymi wymaganiami:
- projektant branży elektrycznej - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; osoba winna posiadać doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) usługi w zakresie wykonania dokumentacji projektu budowlano- wykonawczego kotłowni gazowo-olejowej:
- projektant branży sanitarnej - osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; osoba winna posiadać doświadczenie, w wykonaniu co najmniej 1 (jednej) usługi w zakresie wykonania dokumentacji projektu budowlano- wykonawczego kotłowni gazowo-olejowej;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego - zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz usług polegających na wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres powadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi te były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty oraz wskazujących, czy zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone - co najmniej 1 (jedna) usługa w zakresie wykonania dokumentacji projektu budowlano- wykonawczego kotłowni gazowo-olejowej o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto (sześćdziesiąt tysięcy złotych)- potwierdzenie warunku dotyczącego posiadania zdolności technicznej i zawodowej - druk wykazu stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ;
2. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia (dołączyć dokumenty, potwierdzające wymagane uprawnienia), niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - potwierdzenie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - druk wykazu stanowi Załącznik Nr 11 do SWZ;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowana i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą Pełnomocnictwa, które powinno zawierać w szczególności wskazanie:
3.1. Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego;
3.2. Ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
o reprezentację w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
o zaciąganie zobowiązań,
o złożenie oferty wspólnie,
o prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne
Dokument Pełnomocnictwa złożony wraz z ofertą w postaci elektronicznej musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postepowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni dołączyć oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej SWZ
7. Podmioty składające ofertę wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Możliwe zmiany umowy określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy - Załącznik Nr 4 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: według kryterium
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży elektrycznej
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta branży sanitarnej
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-01

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.