Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Naprawa rur spustowych

Przedmiot:

Naprawa rur spustowych

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
powiat: Katowice
tel. 32 20761 09,, tel.: 32 207 65 04, tel.32 458 17 42
malgorzata.szymaszek@mf.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 20761 09,, t
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest naprawa rur spustowych na budynku II US w Katowicach.
Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały i artykuły wykorzystane w robotach były
fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, nie podlegające
ponownej obróbce oraz objęte deklarowaną gwarancją i rękojmią. Roboty budowlane
powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiązującym Prawem
budowlanym. Dokument zawierający przedmiar stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie oględzin i wizji lokalnej w celu
uzyskania niezbędnych informacji do sporządzenia prawidłowej wyceny w zakresie realizacji
przedmiotu zamówienia. Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną we własnym zakresie i na
własny koszt, uzgadniając telefonicznie termin jej dokonania z pracownikiem wskazanym do
kontaktu ze strony Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach.
IV. Zakres przedmiotu zamówienia
Roboty będą prowadzone na budynku Drugiego Urzędu Skarbowego w Katowicach. Zakres
rzeczowy naprawy rur spustowych:
? wymiana jednej rury spustowej (rura fi 110 mm na rurę fi 150 mm),
? wywóz i utylizacja zdemontowanej rury spustowej,
? wymiana kosza zlewowego,
? montaż dodatkowych uchwytów do dwóch rur spustowych,
? naprawa ubytków w tynku zewnętrznych po mocowaniu nowych uchwytów.
Realizacja robót z podnośnika hydraulicznego.

Składanie ofert:
2. TERMIN SKŁADANIA ofert: 28 lipca 2021 r.

3. Wymagane dokumenty można:
? wysłać pocztą,
? wysłać pocztą elektroniczną w formie pliku ,,pdf" na adres: a-zp.ias.katowice@mf.gov.pl
? złożyć osobiście w kancelarii w pokoju numer 2, w budynku ,,A" Izby Administracji
Skarbowej w Katowicach, Ul. Damrota 25.
Uwaga:
Wykonawca swoją ofertę przesłaną tradycyjną pocztą lub dostarczoną osobiście do siedziby
Zamawiającego, może przekazać w zamkniętej kopercie opisanej zastrzeżeniem, że nie należy
jej otwierać przed upływem terminu składania ofert. Koperta powinna być opisana zgodnie
z poniższym wzorem:
Wykonawca
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
ul. Damrota 25
40-022 Katowice
2401-ILZ.261.82.2021 - Naprawa rur spustowych na budynku Drugiego Urzędu Skarbowego
w Katowicach
NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

Miejsce i termin realizacji:
II. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia
Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach, Ul. Paderewskiego 32 B, 40-022 Katowice
Uwaga:
Usługa zrealizowana będzie w dni robocze Zamawiającego (od poniedziałku do piątku) w
godz.ch od 7:00 -- 17:00. Dniami roboczymi Zamawiającego są dni od poniedziałku do
piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2/5
Dostawę, transport materiałów i ich składowanie jak również wejście i czas przebywania
pracowników na terenie Urzędu powinny być uzgodnione z Zamawiającym.
III. Termin realizacji zamówienia
Usługa należy zrealizować w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wystawienia zlecenia.

Wymagania:
V. Gwarancja i rękojmia
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu na przedmiot zamówienia
gwarancji i rękojmi na okres 24 miesięcy licząc od dnia przekazania i odbioru przedmiotu
zamówienia przez strony bez zastrzeżeń.
2. Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu zamówienia maksymalnie w ciągu 3
dni roboczych, liczonych od mailowego lub pisemnego zawiadomienia przez Wykonawcy o
gotowości do odbioru robót.
3. Warunkiem uznania robót za odebrane jest podpis przedstawiciela Zamawiającego na
protokole końcowym odbioru robót sporządzonym przez Wykonawcę.
VI. Warunki płatności:
1. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany przez obie strony
protokół odbioru przedmiotu zamówienia.
2. Należność za przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy, wyszczególniony na fakturze w ciągu 21 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Zamawiający na podstawie art. 4 ust 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 166 ze zm.) wyłącza możliwość stosowania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
5. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani dokonywać kompensaty.
6. Wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu
zamówienia będą stanowić zapłatę za realizację całości zamówienia
VII. Kryterium wyboru oferty:
Cena oferty brutto - waga 100%
Uwaga:
Ceny należy wyliczyć i podać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. Jeżeli wartość
3/5
dziesiętnej grosza jest poniżej 5 to wartość zaokrągla się w dół do pełnych groszy, jeżeli
wartość dziesiętnej grosza jest 5 i powyżej to wartość zaokrągla się w górę do pełnych groszy.
Cena obejmuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawiera
wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu
zamówienia, w tym koszty dostawy i rozładunku.
VII. Informacje dodatkowe dotyczące procedury:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji po złożeniu ofert oraz do
wprowadzenia dodatkowych kryteriów oceny ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania
przyczyny.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawców,
którzy z przyczyn leżących po ich stronie, nie wykonali albo nienależycie wykonali w okresie
ostatnich 3 lat umowę w sprawie zamówienia publicznego, zawartą z Zamawiającym, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, albo w tym samym
okresie z przyczyn leżących po ich stronie, po wyłonieniu Wykonawcy nie doszło do
podpisania z Zamawiającym umowy w sprawie zamówienia publicznego.
VIII. Dokumenty składane wraz z ofertą:
1. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani złożeniem oferty, uprzejmie prosimy o wypełnienie
i podpisanie przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpis czytelny
osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub podpis nieczytelny osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy z pieczęcią imienną) Załącznika nr 1 do
Zaproszenia - Formularz oferty.
Uwaga:
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku
nieprawidłowego oznaczenia oferty lub złożenia w innym miejscu niż wskazane powyżej.
4. Termin zostanie dotrzymany, jeśli oferta dotrze do siedziby Zamawiającego przed jego
upływem.
5. Zamawiający niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert zamieści na stronie
internetowej www.slaskie.kas.gov.pl, zakładka Ogłoszenia - Zamówienia publiczne,
informację o złożonych ofertach. Po analizie ofert Zamawiający umieści na ww. stronie
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym,
Zamawiający nie będzie wysyłał do Wykonawców odrębnych pism w przedmiotowym
zakresie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże wybranemu
Wykonawcy zlecenie.
IX. Obowiązki informacyjne wynikające z RODO:
1. Klauzula informacyjna w związku z art. 13 RODO do zastosowania w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego została opublikowana na stronie
Zamawiającego www.slaskie.kas.gov.pl w zakładce Ogłoszenia - Zamówienia publiczne -
Profil nabywcy. Link: http://www.slaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-wkatowicach/
ogloszenia/zamowienia-publiczne/profil-nabywcy
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych RODO
zawarte jest w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.

Kontakt:
X. Osoby do kontaktu:
1. w sprawach przedmiotu zamówienia w Izbie Administracji Skarbowej w Katowicach
Pan Robert Bartosiński tel. 32 20761 09, e-mail: robert.bartosinski@mf.gov.pl
Pani Beata Ćwok, tel.: 32 207 65 04,
2. W sprawach przedmiotu zamówienia w II Urzędzie Skarbowym w Katowicach:
Pani Małgorzata Szymaszek tel.32 458 17 42, e-mail: malgorzata.szymaszek@mf.gov.pl
3. w sprawach formalnoprawnych dotyczących prowadzonego rozpoznania:
Patrycja Sadowska, nr tel.: 32 207 60 43, Izba Administracji Skarbowej w Katowicach.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.