Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
47z dziś
4570z ostatnich 7 dni
17665z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa w zakresie przeprowadzenia kontroli okresowej rocznej stanu technicznego dróg i...

Przedmiot:

Usługa w zakresie przeprowadzenia kontroli okresowej rocznej stanu technicznego dróg i mostów

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bogatynia
ul. Ignacego Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
powiat: zgorzelecki
tel. (075) 7725372
piotr.wysocki@bogatynia.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (075) 7725372
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Usługa w zakresie przeprowadzenia kontroli okresowej rocznej stanu technicznego dróg i mostów na terenie
Gminy Bogatynia".
1.2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na
przeprowadzeniu kontroli okresowej rocznej stanu technicznego dróg i mostów na terenie Miasta
i Gminy Bogatynia, z jednoczesnym wykonaniem dzienników objazdów. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Wykaz dróg i mostów objętych kontrolą określa kolejno załącznik nr 3 do zaproszenia oraz załącznik
nr 4 do zaproszenia.
Konieczność przeprowadzenia kontroli wynika z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) Prawa budowlanego
(t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.), który stanowi między innymi, że obiekty budowlane powinny
być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co
najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli
i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników
występujących podczas użytkowania obiektu.
Kontrolę o której mowa wyżej, przeprowadzą osoby posiadające uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalności.
Przedmiotem zamówienia jest również sporządzenie wykazu dróg gminnych objętych kontrolą wraz
z określeniem na jakich nieruchomościach (działkach ewidencyjnych) się one znajdują.
Ponadto w ramach niniejszego zadania Wykonawca będzie zobowiązany do założenia książek
obiektów, w wersji elektronicznej, dla następujących obiektów:
L.p. Miejscowość i ulica Rodzaj obiektu Kilometraż początkowy Kilometraż końcowy Uwagi
1. Bogatynia, Ul. Dworcowa Most 3,68 14,47 Zamawiający dla obiektu mostowego wymaga również wersji papierowej książki obiektu
2. Bogatynia, Ul. Nowa Wiadukt lub estakada 183,93 204,28
3. Dawna droga wojewódzka nr 352 (z wydzieleniem i założeniem książek obiektów dla ulic: Środkowa, Zgorzelecka) Droga 26+866 35+388 Przejęty odcinek Ul. I. Daszyńskiego należy uwzględnić w książce obiektu drogi gminnej nr 109451D stanowiącej
ul. I. Daszyńskiego. Przejęty odcinek Ul. Pocztowej należy uwzględnić w książce obiektu drogi gminnej nr 109517D stanowiącej Ul. Pocztową.
4. Dawna droga wojewódzka nr 354 (z wydzieleniem i założeniem książek obiektów dla ulic: Kolejowa, Błogosławionego Księdza Popiełuszki) Droga 8+319 9+274
Zamawiający informuje, że posiada jedynie wersję papierową książek obiektów drogowych dla całego
obszaru drogi wojewódzkiej nr 352 i nr 354, które stanowią załącznik nr 5 do zaproszenia do
składania ofert.
Wykonane książki obiektów, o których mowa w powyższej tabeli, w wersji elektronicznej, należy
wprowadzić do programu SmartGem.
Wobec przejęcia przez Gminę Bogatynia części drogi wojewódzkiej nr 352 i 354, wymagane jest
założenie elektronicznej książki obiektu mostowego, na podstawie wersji papierowej posiadanej przez
Gminę Bogatynia, dla następują icych obiektów:
L.p. Lokalizacja Nr ewidencyjny obiektu Rodzaj obiektu Długość Szerokość
1. Sieniawka - dawna droga wojewódzka nr 354 16150058 Most 57,40 15,40
2. Bogatynia - dawna droga wojewódzka nr 352 15150051 Most 4,90 13,00
3. Bogatynia - dawna droga wojewódzka nr 352 116150052 Wiadukt 42,14 10,10
4. Bogatynia - dawna droga wojewódzka nr 352 16150053 Most 7,00 9,00
Dla wszystkich obiektów mostowych i drogowych wymagane jest dokonanie inwentaryzacji
w terenie i uzupełnienie podstawowych danych (o ile braki występują), wymaganych przepisami
prawa (w posiadanych przez Gminę Bogatynia książkach obiektów oraz w tych, które należy założyć).

Dokument nr: IR.271.45.2021. PW

Otwarcie ofert: 1.6. Termin otwarcia ofert: 09.08.2021r. Otwarcie ofert jest niejawne.

Składanie ofert:
1.5. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy złożyć lub przesłać do siedziby Zamawiającego w Bogatyni przy
ul. Daszyńskiego 1, do Kancelarii Urzędu, z dopiskiem:
Oferta na wykonanie: ,,Usługi w zakresie przeprowadzenia kontroli okresowej rocznej stanu
technicznego dróg i mostów na terenie Miasta i Gminy Bogatynia".
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu: 06.08.2021r.
Ofertę można również przesłać drogą elektroniczną na adres: piotr.wysocki@bogatynia.pl
Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie ich składania,
jak również oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane (w przypadku ofert składanych drogą
elektroniczną liczyć się będzie data dostarczenia oferty na serwer pocztowy Zamawiającego).
Forma dokumentów - oryginał lub kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w postaci papierowej,
w formie cyfrowej kopii oferty pisemnej (skan oferty) lub też w formie elektronicznej. Dla ważności
oferty wymagane jest jej podpisanie (własnoręczne w przypadku formy papierowej i cyfrowej kopii
oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku oferty składanej w formie
elektronicznej).
Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do
reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru. Wykonawca może upoważnić
inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu. W takim
przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być udokumentowane stosownym
pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej
notarialnie.
Uwaga
Cyfrowa kopia (skan oferty) jest uważana przez Zamawiającego za równoważną formie pisemnej
postaci papierowej oferty wobec powyższego podpis elektroniczny nie jest wymagany pomimo wersji
elektronicznej oferty.
Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą oceniane.

Miejsce i termin realizacji:
1.3. Termin realizacji zamówienia: do 120 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
1.4. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że spełniają warunek,
dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń.
Zamawiający uzna uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r.
w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie. Zamawiający zaakceptuje również uprawnienia budowlane odpowiadające
wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
prawa oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji,
do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a, oraz zgodnie z odrębnymi
przepisami wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminie ważności.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie: ..spełnia/nie
spełnia" na podstawie złożonych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w postępowaniu.
1.7. Warunki płatności: Należność zostanie uregulowana po końcowym protokolarnym odbiorze
zrealizowanych prac w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
1.8. Wymagane dokumenty do oferty:
1) formularz ofertowy (wg wzoru Zamawiającego - ,,załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert
- wzór formularza oferty");
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawca do realizacji zadania - (wg wzoru Zamawiającego -
,,załącznik nr la do zaproszenia do składania ofert");
3) uprawnienia budowlane osób wykazanych w załączniku nr la;
4) wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osób wykazanych
w załączniku nr la, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
1.9. Opis kryteriów którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny:
1. Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, zostanie dokonana ocena ofert -
wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium wyboru:
Cena ofertowa (brutto) - waga 100%
2. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane w odniesieniu do wymienionego kryterium.
Najtańsza cena ofertowa brutto otrzyma maksymalną ilość punktów określonych poniżej przez
Zamawiającego, natomiast pozostałym Wykonawcą zostanie przyznana odpowiednio
(proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.
3. Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:
Ocena punktowa kryterium ceny (Kc) dokonana zostanie zgodnie z formułą:
najniższa cena ofertowa brutto
Cena= ------------------------------------------------ X100pkt.
cena oferty badanej brutto
W zakresie kryterium (cena ofertowa brutto) oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą ilość punktów) - oferta
z najniższą ceną ofertową.
5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostaną
złożone oferty o tej samej cenie (tej samej ilości punktów), Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te ofert, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
wcześniej w złożonych ofertach.
I. 10. Opis sposobu przygotowania ofert:
Sposób przygotowania i złożenia oferty został opisany w pkt 1.5. niniejszego zaproszenie do składania
ofert. Zamawiający w celu ułatwienia przygotowania oferty przez Wykonawcę załączył wzór
formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Kontakt:
1.11. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Rafał Nowacki - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia, tel.: 75 77 25 367;
Piotr Wysocki - sprawy formalno - prawne, tel.: 75 77 25 372.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.