Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont mostów

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont mostów

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kampinos
Niepokalanowska 3
05-085 Kampinos
powiat: warszawski zachodni
22 725-00-40
urzad@kampinos.pl
https://kampinos.ezamawiajacy.pl/pn/kampinos/demand/notice/public/34654/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kampinos
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: 22 725-00-40
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont mostów w miejscowościach Kampinos i Pindal
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące remontu obiektu mostowego MD-2 o Jednolitym Numerze Inwentarzowym JNI: 35008798 zlokalizowanego w miejscowości Kampinos, w km 0+754 drogi gminnej nr 410315W relacji Kampinos - Granica. Przedmiotowy remont obejmuje następujące nr działek ew.: 98, obręb 0001 Kampinos; 166, obręb 0012 Komorów; 167, obręb 0012 Komorów oraz 169, obręb 0012 Komorów.
2) Opis stanu istniejącego oraz uzbrojenia terenu.
Przedmiotowy most ma schemat statyczny jednoprzęsłowej belki swobodnie podpartej. Parametry obiektu są następujące: całkowita długość 9,65 m, szerokość 7,47 m. Przęsło jest żelbetowe o konstrukcji płytowej, oparte bezpośrednio na przyczółkach. Płyta pomostu ma szerokość 7,27 m i grubość ok. 0,46 m. Rozpiętość teoretyczna przęsła wynosi 5,30 m. Światło mostu wynosi 4,80 m.
Szerokości użytkowe na obiekcie wynoszą: 0,76 m (kapa) + 5,95 m (jezdnia) + 0,76 m (kapa).
Przyczółki są betonowe, masywne ze skrzydłami.
Nawierzchnia jezdni bitumiczna, kap betonowa. Zniszczone bariery drogowe zostały zastąpione nowymi.
W pobliżu obiektu nie stwierdzono występowania sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące remontu obiektu mostowego MD-6 zlokalizowanego w miejscowości Pindal, w km 0+652 drogi wewnętrznej łączącej miejscowości Pindal i Lasocin. Przedmiotowy remont obejmuje następujące nr działek ew.: 99, 126, 127 oraz 128 obręb 0019 Pindal.

2) Opis stanu istniejącego oraz uzbrojenia terenu.
Przedmiotowy most ma schemat statyczny jednoprzęsłowej belki swobodnie podpartej. Parametry obiektu są następujące: całkowita długość 5,3 m, szerokość 3,7 m. Przęsło jest żelbetowe o konstrukcji z belek prefabrykowanych, oparte na belkach podwalinowych. Płyta pomostu ma grubość ok. 0,36 m. Światło mostu wynosi 4,60 m.
Szerokości użytkowe na obiekcie wynoszą: 0,3 m (gzyms) + 3,1 m (jezdnia) + 0,3 m (gzyms).
Płyta pomostu opiera się na belkach podwalinowych ułożonych bezpośrednio na gruncie.
Brak jest osobnej konstrukcji nawierzchni jezdni. Obecnie obiekt jest bardzo zniszczony,
z widocznymi dziurami w konstrukcji.
W pobliżu obiektu nie stwierdzono występowania instalacji uzbrojenia terenu.

CPV: 45221111-3, 45233120-6

Dokument nr: 2021/BZP 00122399, FZ.271.7.2021.EK

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kampinos.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kampinos.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: o Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
o komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
o Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
o Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://kampinos.ezamawiajacy.pl/. zwanej dalej Platformą lub Systemem.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Kampinos jest Wójt Gminy Kampinos, Ul. Niepokalanowska 3, 05-085 Kampinos;
? inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Kampinos jest Pan Ryszard Antosik, tel. 22 725 00 40 wew. 224
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Remont mostów w miejscowościach Kampinos i Pindal" , prowadzonym w trybie podstawowym
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://kampinos.ezamawiajacy.pl/pn/kampinos/demand/notice/public/34654/details
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 10:00
Miejsce składania ofert: https://kampinos.ezamawiajacy.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.