Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
325z dziś
4850z ostatnich 7 dni
19716z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie oznakowania poziomego i oznakowania

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie oznakowania poziomego i oznakowania

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W PSZCZYNIE
ul. Tadeusza Sygietyńskiego 20
43-200 Pszczyna
powiat: pszczyński
322128068, faks 322128069
zamowienia@pzdpszczyna.pl
https://pzd-pszczyna.logintrade.net/zapytania_email,52131,f89df53038e3f06f01d1ef72be4ef57c.html
Województwo: śląskie
Miasto: Pszczyna
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 322128068, faks 3221
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie oznakowania poziomego i oznakowania zgodnie z projektami zmiany organizacji ruchu w ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez PZD Pszczyna
Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Roboty polegają na:
wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego dróg oraz montażu elementów BRD oraz wykonaniu pozostałych robót towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, których konieczność wykonania Wykonawca winien i mógł przewidzieć.

CPV: 45233221-4, 45233290-8

Dokument nr: 2021/BZP 00122503, PZD-ZP-BJ.2711.13.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pzdpszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzdpszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, adres poczty email-zamowienia@pzdpszczyna.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę składa się w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie poprzez Platformę przetargową.2. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest zapoznać się z instrukcjami użytkowników Platformy przetargowej - dostępnymi pod adresem https://pzdpszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz zaakceptować regulamin korzystania z Platformy przetargowej dostępny pod adresem: https://pzdpszczyna.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html 3. Złożenie oferty poprzez Platformę przetargową oznacza akceptację regulaminu, o którym mowa powyżej. 4. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej - wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://pzd-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html 5. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA Ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 8:00 - 16:00. 6. Sposoby złożenia oferty za pośrednictwem Platformy przetargowej oraz potwierdzenia złożenia oferty (w zależności od wyboru opcji z logowaniem lub bez logowania), zostały opisane w Instrukcjach użytkowników Platformy przetargowej. 7. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, ,,zwane dalej zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, kosztorys ofertowy (zgodny z Formularzem 2), sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 8. Pozostałe postanowienia zgodnie z SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych -RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, iż: 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, zwany dalej PZD Pszczyna, reprezentowany przez Dyrektora PZD Pszczyna z siedzibą przy Ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna2. Kontakt do pracownika pełniącego funkcję Inspektora Ochrony Danych: iodpzd@powiat.pszczyna.pl Klauzula Informacyjna RODO znajduje się w pkt. 25 SWZ.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://pzd-pszczyna.logintrade.net/zapytania_email,52131,f89df53038e3f06f01d1ef72be4ef57c.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej https://pzd-pszczyna.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZD-ZP-BJ.2711.13.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Roboty polegają na:
wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego dróg oraz montażu elementów BRD oraz wykonaniu pozostałych robót towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, których konieczność wykonania Wykonawca winien i mógł przewidzieć.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233221-4 - Malowanie nawierzchi
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na oznakowanie grubowarstwowe
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na tarcze znaków
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolność techniczna lub zawodowa:

a) Wykonawca musi wykazać, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- minimum jedną robotę budowlaną związaną z odnową lub wykonaniem oznakowania poziomego na drogach publicznych: gminnych lub powiatowych lub wojewódzkich lub krajowych na kwotę minimum 40 000,00 zł brutto oraz
- minimum jedną robotę budowlaną związaną z utrzymaniem, remontem lub montażem oznakowania pionowego w ciągu dróg publicznych: gminnych lub powiatowych lub wojewódzkich lub krajowych, na kwotę minimum 40 000,00 zł brutto
oraz dołączyć dowody, określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie.

b) Wykonawca musi mieć do dyspozycji co najmniej:
o zmechanizowany sprzęt malujący - min. 1 szt.
o samochód dostawczy - min. 1 szt.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. (zgodnie z treścią Formularza 6).
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z treścią Formularza 7).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularz nr 1 do SWZ - Oferta, 2. Formularz nr 2 do SWZ - kosztorys ślepy 3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 4. Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia-jeżeli dotyczy. 5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 - jeżeli dotyczy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Informacje dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia znajdują
się w pkt 11.2. SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Na podstawie art. 455 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach wymienionych w §12 wzoru umowy - załącznik 1 do SWZ. Zmiany mogą nastąpić także w przypadkach o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 oraz ust. 2.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na oznakowanie grubowarstwowe
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja na tarcze znaków
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.