Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
887z dziś
5363z ostatnich 7 dni
19344z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa budynku

Przedmiot:

Budowa budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sąd Okręgowy w Katowicach
Francuska 38
40-028 Katowice
powiat: Katowice
Tel.: +48 326070169
przetargi@katowice.so.gov.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 700 000,00 PLN
Nr telefonu: Tel.: +48 326070169
Termin składania ofert: 2021-08-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy Ul. Francuskiej 70a

Numer referencyjny: ZP/8/21/OIR/PN
II.1.2)Główny kod CPV
45216112 Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód wraz z towarzyszącymi budowlami, obiektami małej architektury i zagospodarowaniem terenu oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej przy Ul. Francuskiej 70a.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 71 336 864.93 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39100000 Meble
39200000 Wyposażenie domowe
39300000 Różny sprzęt
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45112700 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45213312 Roboty budowlane w zakresie budynków parkingowych
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45236000 Wyrównywanie terenu
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000 Inne instalacje elektryczne
45317200 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210 Instalowanie wentylacji
45332000 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45351000 Mechaniczne instalacje inżynieryjne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45332400 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Francuska 70a, 40-028 Katowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Sądu Rejonowego Katowice-Wschód wraz z towarzyszącymi budowlami, obiektami małej architektury i zagospodarowaniem terenu oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej przy Ul. Francuskiej 70a.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, którą jest w szczególności:

a) projekt budowlany;

b) projekt wykonawczy;

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;

d) przedmiary (Zamawiający zaznacza, że przedmiary stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie mają charakteru wiążącego, przez co nie mogą stanowić podstawy do sporządzenia oferty Wykonawcy, jak również Wykonawca nie może powoływać się względem Zamawiającego na treść przedmiarów. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i wycenić cały przedmiot zamówienia opisany w SWZ, projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym oraz STWIORB, jak również prace i roboty wprost nieujęte w ww. dokumentach, które Wykonawca, jako profesjonalista, powinien był przewidzieć, jako konieczne do wykonania, na podstawie ww. dokumentów),

Oraz uzgodnienia, warunki, decyzje i pozwolenia administracyjne wydane w związku z ww. dokumentacją projektową. Powyższe dokumenty, wraz z opisem przedmiotu zamówienia są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi i należy je rozpatrywać łącznie. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności i robót budowlanych wynikających z ww. dokumentów. W przypadku, gdy jakiekolwiek prace lub roboty zostały przewidziane w choćby jednym z dokumentów, o których mowa powyżej - wchodzą one w zakres przedmiotu zamówienia, jakby były ujęte we wszystkich dokumentach. W przypadku, gdy pomiędzy dokumentami istnieje rozbieżność tego rodzaju, że którykolwiek dokument przewiduje większą ilość lub wyższą jakość prac lub robót - obowiązuje ilość większa oraz jakość wyższa, chyba że Zamawiający wyraźnie postanowi inaczej (na piśmie pod rygorem nieważności).

Wykonawca w trakcie realizacji robót budowlanych jest zobowiązany do:

a) uzyskania, a także aktualizacji lub prolongaty, wszystkich niezbędnych warunków, uzgodnień (w tym uzgodnień dokumentacji), pozwoleń i decyzji potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

b) opracowania projektów roboczych (warsztatowych, produkcyjnych, technologicznych), których konieczność wykonania Wykonawca uzna za niezbędne w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Projekty robocze każdorazowo należy uzgodnić z projektantem, Inżynierem Kontraktu i Zamawiającym przed rozpoczęciem prac związanych z opracowaną dokumentacją;

c) przygotowania sal rozpraw pod instalację systemu e-protokół tak, aby wszelkie instalacje okablowania przed wdrożeniem systemu były wykonane bez konieczności użycia koryt, listew podłogowych lub ściennych, prac budowlanych, etc. Trasy kablowe mają zapewnić możliwość wymiany okablowania na każdym etapie użytkowania systemu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 71 336 864.93 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 44
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45216112, 39100000, 39200000, 39300000, 45100000, 45112700, 45112710, 45200000, 45213312, 45233000, 45236000, 45300000

Dokument nr: 368801-2021, ZP/8/21/OIR/PN

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 30/08/2021
Czas lokalny: 12:05
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem systemu, poprzez odszyfrowanie złożonych ofert. Zamawiający nie przewiduje jawnej sesji otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/08/2021

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ul. Francuska 70a, 40-028 Katowice

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/11/2021
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2021

Kontakt:
Sąd Okręgowy w Katowicach
Francuska 38
Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
40-028
Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Poliwoda
E-mail: przetargi@katowice.so.gov.pl
Tel.: +48 326070169

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.