Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
18518z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową na zagospodarowanie w błękitno -...

Przedmiot:

,,Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową na zagospodarowanie w błękitno - zieloną infrastrukturę terenu

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto i Gmina Sztum
ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum
powiat: sztumski
55-640-63-03, faks 55-640-63-00
sztum@sztum.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/sztum/proceedings
Województwo: pomorskie
Miasto: Sztum
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 55-640-63-03, faks 5
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową na zagospodarowanie w błękitno - zieloną infrastrukturę terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sztumie"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową na zagospodarowanie w błękitno - zieloną infrastrukturę terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sztumie"
1) Zakres przedmiotu zamówienia dla tej części obejmuje w szczególności:
a) uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych w formie papierowej i dxf w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia;
b) opracowanie 2 różniących się od siebie koncepcji zagospodarowania terenu w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego do przedłożonej koncepcji zagospodarowania terenu przed przystąpieniem do opracowania projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu zagospodarowania terenu;
Koncepcje powinny zdefiniować funkcje obszaru, określić jego powiązania z istniejącym otoczeniem i układem komunikacyjnym oraz wskazać zasady i charakter kształtowania przestrzeni. Zagospodarowanie terenu ma zapewnić funkcjonalną przestrzeń dla mieszkańców oraz nie generować znaczących uciążliwości dla zabudowy istniejącej. W koncepcji należy wskazać szacunkowe koszty realizacji danej koncepcji oraz bieżącego utrzymania wprowadzonych rozwiązań.
c) udział w ewentualnych konsultacjach społecznych na temat wyboru koncepcji według której wykonana zostanie dokumentacja budowlana - w razie potrzeby,
d) opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego (5 egz.);
e) opracowanie projektu wielobranżowego dla każdej z branż oddzielnie (5 egz.);
f) opracowanie projektu technicznego (5 egz.), obejmującego całość inwestycji;
g) opracowanie projektu zagospodarowania zieleni wraz z oszacowaniem kosztów bieżącego utrzymania wprowadzonych rozwiązań (5 egz.);
h) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz.);
i) wykonanie badań gruntowo - wodnych (2 egz.);
j) opracowanie przedmiaru robót (2 egz.);
k) opracowania kosztorysu inwestorskiego (2 egz.);
l) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
m) przekazanie przedmiotu zamówienia w wersji edytowalnej np. doc., dwg., ath. oraz pdf. na płycie CD - (1egz.);
n) dwukrotną aktualizację kosztorysu inwestorskiego na wniosek Zamawiającego;
o) uzyskanie na własny koszt niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót opracowań (np.: operatów, raportów, powiązanych projektów), badań, uzgodnień, warunków technicznych, decyzji, pozwoleń, ekspertyz, opinii oraz odstępstw od obowiązujących przepisów. Oryginały dokumentów Wykonawca przekaże w oddzielnej teczce;
p) opracowywanie odpowiedzi na pytania składane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją;
q) świadczenie usługi nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie
z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) - w czasie od rozpoczęcia realizacji inwestycji objętej przedmiotową dokumentacją do dnia zawiadomienia o zakończeniu budowy z brakiem sprzeciwu od organu nadzorującego.
2) Opis terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sztumie:
a) Położenie
Teren przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sztumie, Ul. Sienkiewicza 54, dz. nr 148/7 obręb geodezyjny Sztum 1. - obszar objęty projektem zaznaczono na mapie będącej załącznikiem do niniejszego opisu.
b) Ogólny opis wg. stanu na dzień 30 września 2020 r.
Teren objęty opracowaniem znajduje się na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie. Otoczony od zachodu i południa budynkiem szkoły, od północy i wschodu budynkiem sali gimnastycznej i boiskiem asfaltowym (położone także na dz. nr 148/7). Teren utwardzony kostką betonową z pasami zieleni od strony budynków i boiska, obsianymi trawą i obsadzonymi drzewami z gat. żywotnik zachodni (ok. 15 szt.).
c) Plan miejscowy
Dla przedmiotowego terenu nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku przystąpienia do prac projektowych należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
d) Cel wykonania dokumentacji
Zadanie ma na celu likwidację miejskiej wyspy ciepła tj. placu/dziedzińca za Szkołą podstawową nr 1 w Sztumie, poprzez wprowadzenie rozwiązań w zakresie błękitno - zielonej infrastruktury. Teren ma zachować swoją funkcję jako dziedziniec szkolny, służący jako miejsce gdzie uczniowie spędzają czas między lekcjami.
3) Przedmiot zamówienia został również określony w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz dokumentacja zdjęciowa wraz z mapą z naniesionym terenem, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ.

CPV: 71320000-7, 71242000-6, 71248000-8

Dokument nr: 2021/BZP 00122568, ZR.271.18.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/sztum
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sztum
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej oraz wymogu użycia podpisu elektronicznego znajdują się w SWZ w szczególności w rozdziale II, IX, X, XX.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta i Gminy Sztum,
ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum;
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta i Gminy Sztum to iod@sztum.pl ;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową na zagospodarowanie w błękitno - zieloną infrastrukturę terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sztumie", nr sprawy: ZR.271.18.2021 prowadzonym w trybie podstawowym;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej ,,ustawa Pzp";
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/sztum/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sztum

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZR.271.18.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Opracowanie koncepcji wraz z dokumentacją projektową na zagospodarowanie w błękitno - zieloną infrastrukturę terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sztumie"
1) Zakres przedmiotu zamówienia dla tej części obejmuje w szczególności:
a) uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych w formie papierowej i dxf w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia;
b) opracowanie 2 różniących się od siebie koncepcji zagospodarowania terenu w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego do przedłożonej koncepcji zagospodarowania terenu przed przystąpieniem do opracowania projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego oraz projektu zagospodarowania terenu;
Koncepcje powinny zdefiniować funkcje obszaru, określić jego powiązania z istniejącym otoczeniem i układem komunikacyjnym oraz wskazać zasady i charakter kształtowania przestrzeni. Zagospodarowanie terenu ma zapewnić funkcjonalną przestrzeń dla mieszkańców oraz nie generować znaczących uciążliwości dla zabudowy istniejącej. W koncepcji należy wskazać szacunkowe koszty realizacji danej koncepcji oraz bieżącego utrzymania wprowadzonych rozwiązań.
c) udział w ewentualnych konsultacjach społecznych na temat wyboru koncepcji według której wykonana zostanie dokumentacja budowlana - w razie potrzeby,
d) opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego (5 egz.);
e) opracowanie projektu wielobranżowego dla każdej z branż oddzielnie (5 egz.);
f) opracowanie projektu technicznego (5 egz.), obejmującego całość inwestycji;
g) opracowanie projektu zagospodarowania zieleni wraz z oszacowaniem kosztów bieżącego utrzymania wprowadzonych rozwiązań (5 egz.);
h) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz.);
i) wykonanie badań gruntowo - wodnych (2 egz.);
j) opracowanie przedmiaru robót (2 egz.);
k) opracowania kosztorysu inwestorskiego (2 egz.);
l) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
m) przekazanie przedmiotu zamówienia w wersji edytowalnej np. doc., dwg., ath. oraz pdf. na płycie CD - (1egz.);
n) dwukrotną aktualizację kosztorysu inwestorskiego na wniosek Zamawiającego;
o) uzyskanie na własny koszt niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót opracowań (np.: operatów, raportów, powiązanych projektów), badań, uzgodnień, warunków technicznych, decyzji, pozwoleń, ekspertyz, opinii oraz odstępstw od obowiązujących przepisów. Oryginały dokumentów Wykonawca przekaże w oddzielnej teczce;
p) opracowywanie odpowiedzi na pytania składane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją;
q) świadczenie usługi nadzoru autorskiego w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie
z Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) - w czasie od rozpoczęcia realizacji inwestycji objętej przedmiotową dokumentacją do dnia zawiadomienia o zakończeniu budowy z brakiem sprzeciwu od organu nadzorującego.
2) Opis terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sztumie:
a) Położenie
Teren przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sztumie, ul. Sienkiewicza 54, dz. nr 148/7 obręb geodezyjny Sztum 1. - obszar objęty projektem zaznaczono na mapie będącej załącznikiem do niniejszego opisu.
b) Ogólny opis wg. stanu na dzień 30 września 2020 r.
Teren objęty opracowaniem znajduje się na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 1 w Sztumie. Otoczony od zachodu i południa budynkiem szkoły, od północy i wschodu budynkiem sali gimnastycznej i boiskiem asfaltowym (położone także na dz. nr 148/7). Teren utwardzony kostką betonową z pasami zieleni od strony budynków i boiska, obsianymi trawą i obsadzonymi drzewami z gat. żywotnik zachodni (ok. 15 szt.).
c) Plan miejscowy
Dla przedmiotowego terenu nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku przystąpienia do prac projektowych należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
d) Cel wykonania dokumentacji
Zadanie ma na celu likwidację miejskiej wyspy ciepła tj. placu/dziedzińca za Szkołą podstawową nr 1 w Sztumie, poprzez wprowadzenie rozwiązań w zakresie błękitno - zielonej infrastruktury. Teren ma zachować swoją funkcję jako dziedziniec szkolny, służący jako miejsce gdzie uczniowie spędzają czas między lekcjami.
3) Przedmiot zamówienia został również określony w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz dokumentacja zdjęciowa wraz z mapą z naniesionym terenem, które stanowią załącznik nr 2 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z postanowieniami SWZ i Ustawą PZP
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe architekta krajobrazu (projektanta wiodącego) w sporządzeniu dokumentacji projektowej, która swym zakresem obejmowała zaprojektowanie terenów zielonych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.) ,,Doświadczenie"
Wykonawca spełni warunek na poziomie minimalnym, jeżeli wykaże że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną dokumentację projektową, która obejmowała swym zakresem zaprojektowanie terenów zielonych na obszarze co najmniej 750 m2.

2.),,Personel"
Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże osoby, które skieruje do
realizacji zamówienia:
a) co najmniej 1 osobą (projektantem wiodący), posiadającą tytuł architekta krajobrazu oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w sporządzeniu jednej dokumentacji projektowej która swym zakresem obejmowała zaprojektowanie terenów zielonych.
a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjnej oraz co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w sporządzaniu dokumentacji projektowej.
b) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w sporządzaniu dokumentacji projektowej.
c) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) w sporządzaniu dokumentacji projektowej.
d) co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia w branży ogrodniczej i pielęgnacji zieleni.

Posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r., poz. 1278).
Zamawiający uzna osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji Przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek.
Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia. Zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia składanego wraz
z ofertą na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych Referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinno być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 9 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Udostępnienie zasobów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 7 do SWZ), o których mowa w w/w ppkt 1)-3) potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
b) sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w przypadku niniejszego zamówienia tj. o których mowa w ust. 2 pkt 4 VII rozdziału SWZ.
6) Zamawiający zgodnie z art. 119 ustawy PZP zbada, czy nie zachodzą wobec podmiotu udostępniającego zasoby podstawy wykluczenia o których mowa w niniejszym rozdziale, które to zostały przewidziane względem Wykonawcy.
7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w pkt. 1 VII rozdziału SWZ, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8) Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
9) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu udostępniającego zasoby, oraz odpowiednio wypełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia:
1) Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by prawnie
zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
2) Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy PZP Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w pkt 1 lit. a) VIII rozdziału SWZ , składa każdy z Wykonawców - wzór oświadczenia nr 4 do SWZ.
5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy PZP Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z załączonym do SWZ projektem umowy który to stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy. Zasady wprowadzania zmian określone zostały w projekcie umowy w §16.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z postanowieniami SWZ i Ustawą PZP
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe architekta krajobrazu (projektanta wiodącego) w sporządzeniu dokumentacji projektowej, która swym zakresem obejmowała zaprojektowanie terenów zielonych
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-07

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.