Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont budowlany, instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji...

Przedmiot:

Remont budowlany, instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji z klimatyzacją

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Komorniki
Stawna 1
62-052 Komorniki
powiat: poznański
+48618107751, faks +48618107985
sekretariat@komorniki.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486678
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Komorniki
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: +48618107751, faks +
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont budowlany, instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania oraz instalacji wentylacji z klimatyzacją w Domu Kultury w Głuchowie przy Ul. Parkowej 2 (Działka nr 336/4 i 336/2)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia obejmuje remont Domu Kultury w Głuchowie. Jest on obiektem jedno- i dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, wzniesionym w technologii tradycyjnej w latach 90-tych XX wieku. Pełni on funkcję usługowo-oświatową, tj. znajduje się w nim sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem szatniowo-kuchennym oraz salki oświatowe. Całość połączona ze sobą funkcjonalnie wewnętrznym holem wraz z zapleczami socjalnymi, toaletami i pokojem biurowym. Ściany budynku murowane z cegły ceramicznej, tynkowane i malowane oraz obłożone częściowo boazerią ścienną. Dach stromy, wielospadowy, w konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną. Fundamenty i ściany fundamentowe z cegieł. Nadproża murowane. Stolarka nowa, PVC. Ścianki działowe murowane z cegły dziurawki. Elementy wykończeniowe obiektu: posadzki ceramiczne oraz z wykładziny pcv, ściany i sufity: malowane lub wykończone boazerią drewnianą. Wyposażenie instalacyjne: budynek wyposażony jest w instalację gazową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną i instalację telefoniczną oraz instalacje odgromową.
2) Opis prac remontowych:
a) wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z przeniesieniem rozdzielni głównej w budynku.
b) wykonanie nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji na Sali tanecznej oraz centralnego ogrzewania.
c) Roboty rozbiórkowe: Dla wykonania remontu nowoprojektowanych instalacji elektrycznej, c.o. i wentylacji niezbędne jest rozebranie istniejących boazerii drewnianych oraz skucie i rozebranie istniejącej warstwy posadzki. Likwidacji ulegną także istniejące drzwi rolowane oraz niepotrzebne wyposażenie instalacyjne.
d) W wyniku wykonywania nowych bruzd i przejść instalacyjnych w podłodze, na sufitach i na ścianach wewnętrznych remontowanych pomieszczeń parteru należy je odnowić i na nowo przemalować, bądź ułożyć.
e) Do pomieszczenia sali wielofunkcyjnej wykonanie nowych drzwi i ościeżnic aluminiowych, harmonijkowych składanych ze skrzydłem czynnym szerokości min. 90 cm.
f) remont istniejących toalet.
g) demontaż drzwi do pokoju biurowego i zamurowanie otworu drzwiowego. Nowa ścianka działowa murowana w holu wejściowym wraz z przełożeniem rozdzielni elektrycznej. Na poddaszu projektuje się nowe pomieszczenie wydzielone dla potrzeb lokalizacji centrali wentylacyjnej, ścianka z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym. Likwiduje się także jedno okno dachowe nad klatką schodową, projektuje się osadzenie nowych schodów opuszczanych na przestrzeń dachową oraz wydzielenie ścianką działową pomieszczenia oświatowego (plastyka) wraz z drzwiami.
3) Dane techniczne budynku:
1 Powierzchnia użytkowa parteru 220,32 m2
2 Powierzchnia użytkowa poddasza (liczona od 0 do 1,40 - 0%, od 1,40 do 2,20 - 50%, powyżej 2,20 - 100%) 72,38 m2
3 Razem pow. użytkowa budynku 292,70 m2
4 Powierzchnia zabudowy 258,90 m2
5 Kubatura 1 725,00 m3
4) Wymagany okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe - zgodnie z ofertą, minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy. Wymagany okres gwarancji na wbudowane urządzenia zgodnie z kartami producenta, jednak nie mniej niż 36 miesięcy.
5) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku elektronicznym i przekazania jej Zamawiającemu.
6) Szczegółowy zakres robót, zgodnie z którymi należy wykonać prace, zawiera dokumentacja projektowa, STWIOR, przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.
7) Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
8) Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres, na jaki zostanie zawarta Umowa, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), ważne nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Zamawiający zaakceptuje posiadany przez Wykonawcę dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego, która będzie zawarta na okres roczny i będzie odnawialny z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej do czasu odbioru końcowego. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ważny dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia tego dokumentu.
W przypadku użytych w dokumentacji przetargowej nazw materiałów należy je rozumieć jako przykładowe - o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym wypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry materiałów i urządzeń. W przypadku zamiaru zastosowania jakichkolwiek rozwiązań lub materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązek opisać je szczegółowo w ofercie oraz wykazać ich równoważność.
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie ,,lub równoważne", to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".
Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały parametry techniczne, nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.
Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego.

CPV: 45450000-6, 45111100-9, 45321000-3, 45330000-9-, 45421000-4, 45431000-7, 45432100-5, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00122437, ZP.271.16.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/komorniki
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/komorniki
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl.: stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, a) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, b) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., c) włączona obsługa JavaScript, d) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, e) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, f) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z. Zamawiający rekomenduje, by niestosować powszechnych formatów: .rar .gif .bmp .numbers .pages, gdyż nie są one dopuszczone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10 MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5 MB. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca m.in. złożenia i wycofania oferty znajduje się bezpośrednio na platformie. Oferta wraz z załącznikami musi zostać w ogólnie przyjętych formatach danych i złożona w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym albo podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii musi być zgodny z wymogami określonymi w Rozp. Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Urząd Gminy Komorniki, Ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki;- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Krzysztof Kozik, kontakt: adres e-mail: inspektor@rodo-krp.pl, telefon/ +48 792 304 042;- Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;- posiada Pani/Pan:o na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;o na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a
także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.o prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:o w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;o prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;o na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.2. Wykonawca
przystępując do postępowania jest zobowiązany do pisemnego poinformowania o powyższych zasadach każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. W związku z powyższym Wykonawca złoży stosowne oświadczenie zgodnie z treścią załącznika nr 1 - Formularza ofertowego.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486678
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 10:00
Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy: https://platformazakupowa.pl/komorniki na stronie dotyczącej odpowiedniego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia obejmuje remont Domu Kultury w Głuchowie. Jest on obiektem jedno- i dwukondygnacyjnym, bez podpiwniczenia, wzniesionym w technologii tradycyjnej w latach 90-tych XX wieku. Pełni on funkcję usługowo-oświatową, tj. znajduje się w nim sala wielofunkcyjna wraz z zapleczem szatniowo-kuchennym oraz salki oświatowe. Całość połączona ze sobą funkcjonalnie wewnętrznym holem wraz z zapleczami socjalnymi, toaletami i pokojem biurowym. Ściany budynku murowane z cegły ceramicznej, tynkowane i malowane oraz obłożone częściowo boazerią ścienną. Dach stromy, wielospadowy, w konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną. Fundamenty i ściany fundamentowe z cegieł. Nadproża murowane. Stolarka nowa, PVC. Ścianki działowe murowane z cegły dziurawki. Elementy wykończeniowe obiektu: posadzki ceramiczne oraz z wykładziny pcv, ściany i sufity: malowane lub wykończone boazerią drewnianą. Wyposażenie instalacyjne: budynek wyposażony jest w instalację gazową, elektryczną, wodno-kanalizacyjną i instalację telefoniczną oraz instalacje odgromową.
2) Opis prac remontowych:
a) wykonanie nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej wraz z przeniesieniem rozdzielni głównej w budynku.
b) wykonanie nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji na Sali tanecznej oraz centralnego ogrzewania.
c) Roboty rozbiórkowe: Dla wykonania remontu nowoprojektowanych instalacji elektrycznej, c.o. i wentylacji niezbędne jest rozebranie istniejących boazerii drewnianych oraz skucie i rozebranie istniejącej warstwy posadzki. Likwidacji ulegną także istniejące drzwi rolowane oraz niepotrzebne wyposażenie instalacyjne.
d) W wyniku wykonywania nowych bruzd i przejść instalacyjnych w podłodze, na sufitach i na ścianach wewnętrznych remontowanych pomieszczeń parteru należy je odnowić i na nowo przemalować, bądź ułożyć.
e) Do pomieszczenia sali wielofunkcyjnej wykonanie nowych drzwi i ościeżnic aluminiowych, harmonijkowych składanych ze skrzydłem czynnym szerokości min. 90 cm.
f) remont istniejących toalet.
g) demontaż drzwi do pokoju biurowego i zamurowanie otworu drzwiowego. Nowa ścianka działowa murowana w holu wejściowym wraz z przełożeniem rozdzielni elektrycznej. Na poddaszu projektuje się nowe pomieszczenie wydzielone dla potrzeb lokalizacji centrali wentylacyjnej, ścianka z płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym. Likwiduje się także jedno okno dachowe nad klatką schodową, projektuje się osadzenie nowych schodów opuszczanych na przestrzeń dachową oraz wydzielenie ścianką działową pomieszczenia oświatowego (plastyka) wraz z drzwiami.
3) Dane techniczne budynku:
1 Powierzchnia użytkowa parteru 220,32 m2
2 Powierzchnia użytkowa poddasza (liczona od 0 do 1,40 - 0%, od 1,40 do 2,20 - 50%, powyżej 2,20 - 100%) 72,38 m2
3 Razem pow. użytkowa budynku 292,70 m2
4 Powierzchnia zabudowy 258,90 m2
5 Kubatura 1 725,00 m3
4) Wymagany okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe - zgodnie z ofertą, minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy. Wymagany okres gwarancji na wbudowane urządzenia zgodnie z kartami producenta, jednak nie mniej niż 36 miesięcy.
5) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku elektronicznym i przekazania jej Zamawiającemu.
6) Szczegółowy zakres robót, zgodnie z którymi należy wykonać prace, zawiera dokumentacja projektowa, STWIOR, przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.
7) Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.
8) Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres, na jaki zostanie zawarta Umowa, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), ważne nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Zamawiający zaakceptuje posiadany przez Wykonawcę dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wymaganą przez Zamawiającego, która będzie zawarta na okres roczny i będzie odnawialny z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej do czasu odbioru końcowego. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu ważny dokument ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia tego dokumentu.
W przypadku użytych w dokumentacji przetargowej nazw materiałów należy je rozumieć jako przykładowe - o parametrach pożądanych przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym wypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych, przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami użytymi (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia. Dopuszczalne są jedynie takie zmiany materiałów, które mieszczą się w ramach zawartych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i technicznych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry materiałów i urządzeń. W przypadku zamiaru zastosowania jakichkolwiek rozwiązań lub materiałów równoważnych Wykonawca ma obowiązek opisać je szczegółowo w ofercie oraz wykazać ich równoważność.
Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, a takim odniesieniom nie towarzyszyło wyrażenie ,,lub równoważne", to Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w każdej takiej normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W związku z powyższym należy przyjąć, że każdej: normie, ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych występujących w opisie przedmiotu zamówienia towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne".
Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w tych dokumentach, jest obowiązany udowodnić, poprzez dołączenie do oferty stosownych przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń przedstawionych w dokumentacji technicznej pod warunkiem, że będą posiadały parametry techniczne, nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.
Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która odpowiada wymaganiom Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu, natomiast Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu oraz potwierdzi brak podstaw do wykluczenia, a jego oferta uzyska największą liczbę punktów w ramach kryteriów określonych w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące: - zdolności technicznej lub zawodowej:
A Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub Wykonawcy występujący wspólnie lub przy udziale innego podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się) wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
- jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie obiektu o wartości minimum 330 000,00 złotych brutto ( słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych)
- jedną robotę z branży sanitarnej polegającej na wykonaniu instalacji wentylacji i klimatyzacji o wartości minimum 80 000,00 złotych brutto ( słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) i załączy dowody określające, że roboty te zostały wykonane należycie.
B Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub Wykonawcy występujący wspólnie, lub przy udziale podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym:
a) Kierownikiem budowy - minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333),
b) kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333).
c) kierownikiem robót w branży elektrycznej i elektroenergetycznej posiadającym uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1333.) w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 7 do SWZ; (dokument ten składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składnia ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami w ramach konsorcjum, powyższy wykaz dotyczy robót budowlanych faktycznie przez niego wykonanych.
W wypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania niniejszego warunku przedstawi dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, Zamawiający przeliczy je na PLN. Do przeliczenia zostanie zastosowany wyliczony i ogłoszony przez Narodowy Bank Polski bieżący kurs średni wymiany na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
b) Pełnomocnictwo
1.1 Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
1.2 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
1.3 Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana jest oferta (tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 par 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
c) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
1.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 3 do SWZ.
1.2 Wymagana forma: Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 2 do SWZ (o ile dotyczy). Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
e) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - W przypadku informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa Wykonawca powinien w momencie ich przekazania wyraźnie oznaczyć, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie powinny być udostępniane. W wypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca wraz z ich przekazaniem obowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę. Zamawiający wymaga złożenia uzasadnienia zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w Formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem;
c) Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika;
d) Wykonawcy składają jedną ofertę, do której załączone będą dokumenty, o których mowa w SWZ;
e) Wykonawca winien przedłożyć dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale II ust. 9 pkt. 1) b i ust. 9 pkt. 2) c dotyczące każdego partnera konsorcjum osobno;
f) Oświadczenia i dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich;
g) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
h) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
i) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wtedy powinni dołączyć do oferty oświadczenie (załącznik nr 3 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy,
j) przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum.
k) warunek określony w rozdziale II ust. 7 pkt 2) lit A dot. zdolności technicznej lub zawodowej musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólnie. Zamawiający nie dopuszcza sumowania potencjału Wykonawców występujących wspólnie w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego, natomiast warunek określony w rozdziale II ust. 7 pkt 2) lit B dot. zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie wymaganym sprzętem i osobami.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
4) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w okolicznościach wymienionych w § 17 projektowanych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, która odpowiada wymaganiom Specyfikacji Warunków Zamówienia i nie podlega odrzuceniu, natomiast Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu oraz potwierdzi brak podstaw do wykluczenia, a jego oferta uzyska największą liczbę punktów w ramach kryteriów określonych w SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty budowlano-montażowe
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.