Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4526z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa wykonania komory do określania emisji nanoobiektów z materiałów pokrytych...

Przedmiot:

Usługa wykonania komory do określania emisji nanoobiektów z materiałów pokrytych warstwami funkcjonalnymi

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 623 32 66, tel. 22 623 32 68
pisob@ciop.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 623 32 66, t
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia: Usługa wykonania komory do określania emisji nanoobiektów
z materiałów pokrytych warstwami funkcjonalnymi
Rozdział 3 - Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania komory do określania emisji nanoobiektów z
materiałów pokrytych warstwami funkcjonalnymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

CPV: 71330000-0

Dokument nr: NC/ZO-31/2021

Składanie ofert:
Rozdział 10 - Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia: 29.07.2021 r. godz. 10:00 (decyduje data i godz.
wpływu do CIOP-PIB).
2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (jako skan podpisanej
oferty i załączników lub dokument elektroniczny podpisane podpisem elektronicznym
kwalifikowanym/ zaufanym lub osobistym) na adres: pisob@ciop.pl lub tojan@ciop.pl
3. W tytule wiadomości proszę podać numer zapytania tj.: ,,Zapytanie ofertowe nr NC/ZO-
31/2021".
4. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia.

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział 4 - Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do czterech miesiący od dnia podpisania
umowy.

Wymagania:
Rozdział 2 - Tryb udzjelenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, zwanego dalej ZO, do którego
nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ,,ustawą
Pzp".
Rozdział 5 - Informacje dotyczące ofert częściowych i wariantowych
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
Rozdział 6 - Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu
dokonywania oceny ich spełniania, w tym wymagane dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków (o ile są wymagane)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu
zamówienia;
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
c) zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
2. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego drogą elektroniczną
dotyczącej niniejszego postępowania należy wskazywać numer sprawy oraz nazwę
postępowania.
3. Zamawiający informuje, że Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie treści ZO. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o
wyjaśnienie treści ZO wpłynął nie później niż do dnia 27.07.2021 r., w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Rozdział 8 - Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Rozdział 9 - Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
wZO.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
5. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do jej podpisania zgodnie
z zasadami reprezentacji z aktualnego wpisu do właściwych rejestrów/ewidencji lub przez
pełnomocnika/pełnomocników zgodnie z zakresem załączonego pisemnego
pełnomocnictwa. Jeśli upoważnienie nie wynika z ogólnie dostępnych danych rejestrowych
(wpis KRS, CEIDG) wówczas należy załączyć dokument poświadczający umocowanie
danej osoby/ osób do podpisania oferty.
6. Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane
przez upoważnioną(e) osobę(y).
7. Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała co najmniej:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 2 do ZO
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - Załącznik nr 3 do ZO
3) Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy
Rozdział 11 - Opis sposobu obliczenia ceny
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym ZO, powinien
w cenie brutto za realizację przedmiotu zamówienia ująć wszelkie koszty niezbędne dla
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a
także ewentualne upusty i rabaty.
2. Cena podana w ofercie nie podlega zmianom przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Cenę należy wyrazić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wszelkie rozliczenia, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, będą prowadzone w PLN.
Okres gwarancji 5% Wykonawca oferujący okres gwarancji 12 miesięcy otrzyma 0 pkt
Wykonawca oferujący okres gwarancji 24 miesięczny
otrzyma 5 pkt
2. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w ww. kryterium oceny ofert zostanie
uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością
uzyskanych punktów.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
Rozdział 13 - Informacje o wykluczeniu
1. Z udziału w postępowaniu wyłączone są osoby, które powiązane są Zamawiającym
osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się
wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu
Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w
linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy obowiązani są przedłożyć
Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do ZO.
3. Wykonawcy, którzy nie przedłożą oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zostaną
odrzuceni z przyczyn formalnych.
Rozdział 16 - Udzielenie zamówienia
1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 12.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie
poinformowany o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4. Wybrany Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę, której warunki określono we Wzorze
umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do ZO.
5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym,
możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu
o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Kontakt:
Rozdział 7 - Informacja o sposobie porozumiewania się
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest
Piotr Sobiech, adres; pisob@ciop.pl oraz Tomasz Jankowski, adres; tojan@ciop.pl:

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.