Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
17618z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane w budynku

Przedmiot:

Roboty budowlane w budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu
ul. Armii Krajowej 4
45-071 Opole
powiat: Opole
tel.: 77 456 00 35, tel.: 77 456 00 35
opolska@ohp.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 77 456 00 35,
Termin składania ofert: 2021-07-28 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu
zaprasza do złożenia oferty na:
,,Roboty budowlane w budynku OHP w Nysie"
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
a. Przedmiot zamówienia: ,,Roboty budowlane w budynku OHP w Nysie" 48-300 Nysa Ul. Słowiańska 15.
b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 Przedmiary na 3 zadania.

Dokument nr: OWK.ZDA.273.5.2021

Otwarcie ofert: c. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia publicznego otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2021r. do godz. 13.00

Składanie ofert:
a. Oferty należy składać w terminie do dnia 28.07.2021r. do godz. 15.00 w następujący sposób:
i. Osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską w siedzibie zamawiającego: Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu Ul. Armii Krajowej 4, 45-071 Opole
ii. W formie elektronicznej, na adres e-mail opolska@ohp.pl lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP Zamawiającego: /OWKOHP/SkrytkaESP

Miejsce i termin realizacji:
a. Zamawiający określa termin wykonania zamówienia do 50 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMETÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
a. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył:
i. Odpis/ informację z właściwego rejestru ewidencyjnego, wskazujący status prawny Wykonawcy oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji;
ii. Oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa, jeżeli ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik;
iii. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej;
iv. Podpisanie oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej i weryfikacji przedmiaru.
IV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
a. Zamawiający wskazuje, że komunikacja z Wykonawcami odbywa się w formie pisemnej, przy czym dopuszcza się składanie oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej - na adres e-mail opolska@ohp.pl, lub przez ePUAP: /OWKOHP/SkrytkaESP z zastrzeżeniem, że pisma lub dokumenty wnoszone do zamawiającego tą droga muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem złożonym poprzez profil zaufany, przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy w postępowaniu.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
a. Wykonawca może w niniejszym postępowaniu złożyć wyłącznie jedną ofertę.
b. Oferta wykonawcy musi obejmować całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.
c. Treść oferty musi odpowiadać warunkom, wynikającym z zapytania ofertowego oraz załączników.
d. Zamawiający wymaga sporządzenia oferty w formie pisemnej, w języku polskim.
e. Oferta Wykonawcy musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, a upoważnienie musi wynikać z przedłożonego wraz z ofertą dokumentu (odpisu/ informacji z właściwego rejestru ewidencyjnego, pełnomocnictwa).
f. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej, oferta oraz wszystkie załączniki do niej muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem złożonym poprzez profil zaufany.
g. Wykonawca w formularzu ofertowym podaje cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
h. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie składniki cenotwórcze oraz należny podatek VAT (dot. ceny brutto), jeżeli występuje.
i. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia na etapie złożenia oferty, nie będzie podstawą roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, jak i po jego wykonaniu.
j. Cena oferty musi być podana w PLN, cyfrowo oraz słownie.
k. We wszystkich obliczeniach ceny należy stosować zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami przybliżeń dziesiętnych.
l. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
b. Oferta Wykonawcy zostanie przez Zamawiającego uznana za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do siedziby Zamawiającego lub na wskazany adres e-mail, skrzynkę ePUAP przed terminem składania ofert.
VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
a. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena ofertowa brutto - 100%
b. Zamawiający oceni ofertę przyznając punkty wg poniższych warunków:
i. Cena ofertowa brutto za każdy miesiąc wykonywania zamówienia - 100 pkt.
ii. Zamawiający dokona oceny ofert przy zastosowaniu kryterium cena wg podanego niżej wzoru: P - łączna ocena oferty: najniższa oferowana cena P = ___ x 100 pkt x 100% cena badanej oferty;
c. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, złożona przez Wykonawcę spełniającego wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlegającego wykluczeniu która otrzymała najwyższą liczbę punków, stanowiącą sumę punktów uzyskanych w ramach wskazanego kryterium, przy czym maksymalna liczba punktów, możliwych do zdobycia w ramach ustalonego kryterium oceny ofert wynosi 100.
d. W przypadku, gdy wartość oferty przedstawionej w odpowiedzi na zapytanie będzie wyższa od zaplanowanej w budżecie projektu, Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
e. W sytuacji, gdy Wykonawca nie wyrazi zgody na zmniejszenie ceny wówczas Zamawiający odrzuci jego ofertę i do negocjacji zaprosi Wykonawcę, który przedstawił ofertę ocenioną jako drugą.
f. Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, JEŻELI ZAMAAWIAJĄCY ŻĄDA WNIESIENIA ZABEZPIECZENIA
a. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWC ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
a. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu, zawarł z Zamawiającym umowę, zgodną z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Kontakt:
b. Zamawiający wskazuje osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:
i. Piotr Lachowicz, e-mail: dyrwykonawczy@ohp.opole.pl,
tel.: 77 456 00 35

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.