Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ogrodzeń terenów zielonych od strony loggii

Przedmiot:

Wykonanie ogrodzeń terenów zielonych od strony loggii

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie
Os. Zachód A7
73-110 Stargard
powiat: stargardzki
tel. 91 834 34 84 do 85 fax 91 573 41 11, 91/834-34-83 (wew. 206)
sm@spoldzielniastargard.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Stargard
Wadium: 1 820,00 zł
Nr telefonu: tel. 91 834 34 84 do
Termin składania ofert: 2021-08-02 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ogrodzeń terenów zielonych od strony loggii przy budynku B11/e-f o łącznej długości 34 mb (panel 3 D o wysokości 0,5 m, pełny) na Osiedlu Zachód oraz przy budynkach Pogodna 14-16 o łącznej długości 24 mb (panel 3 D o wysokości 1,23 m z furtką), Pogodna 18-22 o łącznej długości 52 mb (panel 3 D o wysokości 1,23 m z furtką) na Osiedlu Letnim w Stargardzie.
Zakres prac

B11/e-f:

wykonanie ogrodzenia z gotowych paneli 3 D o wysokości 103 cm i długości 250 cm przeciętych w połowie wysokości na wymiar 50 cm,
miejsca cięć zabezpieczyć farbą antykorozyjną w odpowiednim kolorze,
zamontowanie (zatopienie) słupków stalowych systemowych o przekroju rury prostokątnej 60×40 mm w stopach fundamentowych z betonu (słupki dostosowane wymiarem do paneli),
zamontowanie ogrodzenia na osadzonych słupkach.

Pogodna 14-16, Pogodna 18-22:

wykonanie ogrodzeń z gotowych paneli 3 D o wysokości 123 cm i długości 250 cm,
zamontowanie (zatopienie) słupków stalowych systemowych o przekroju rury prostokątnej 60×40 mm w stopach fundamentowych z betonu (słupki dostosowane wymiarem do paneli),
zamontowanie ogrodzenia oraz furtki na osadzonych słupkach.
Wymagania szczegółowe:

Furtki powinny mieć wymiary 123 wys. x 100 szer. cm., otwierane na zewnątrz na prawą stronę przy budynku Pogodna 14-16, na lewą stronę przy budynku Pogodna 18-22.
Rama furtki o przekroju rury prostokątnej powinna mieć wymiar 40×40 mm, grubość prętów: ?4 mm pion, ?5 mm poziom.
Wyposażenie furtek: gałka-gałka, wkładka numeryczna.
Grubość prętów paneli ogrodzeniowych: ?4 mm.
Kolor ogrodzeń - antracyt.
UWAGI OGÓLNE:

Pełen zakres robót oferent powinien ustalić we własnym zakresie w wyniku oględzin przyszłego placu budowy.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.08.2021 r. o godz. 1030 w świetlicy Administracji Osiedla Zachód i Letnie, Os. Zachód A7, I piętro.

Specyfikacja:
Projekt umowy można uzyskać w biurze Administracji Osiedla Zachód i Letnie.

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, a kolejność załączników winna wynikać z zaproszenia do złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Spółdzielni Os. Zachód A/7 w terminie do dnia 02.08.2021 r. do godz. 1000 w zaklejonej kopercie z adnotacją: ,,wykonanie ogrodzeń terenów zielonych - B9-B13 na Osiedlu Zachód, Pogodna 14-16, 18-22 na Osiedlu Letnim w Stargardzie"- nie otwierać do dnia 02.08.2021 r. do godz. 1030.

Miejsce i termin realizacji:
Pożądany termin realizacji robót do: 30.09.2021 r.

Wymagania:
Oferta winna zawierać:

Wartość zamówienia netto i brutto wynikająca z załączonego kosztorysu ofertowego odrębnie na poszczególne budynki.
Dowód wpłaty wadium.
Kosztorys ofertowy.
Termin wykonania robót.
Okres gwarancji na wykonane roboty - min. 24 m-ce.
NIP, REGON, nr telefonu, pełną nazwę oferenta i e-mail.
Nazwę banku prowadzącego konto obrotowe i numer tego konta.
Wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności a w przypadku spółek cywilnych umowa spółki potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela.
Oświadczenie Oferenta, ze jest uprawniony do występowania w obrocie gospodarczym oraz, że nie zalega wobec:
ZUS z zapłatą składek,
Urzędu Skarbowego z zapłata podatków lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
Oświadczenie Oferenta, że nie zalega wobec Spółdzielni Mieszkaniowej z terminami wykonania robót, usunięcia usterek lub należnościami pieniężnymi.
Oświadczenie oferenta o sposobie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie kaucji gwarancyjnej w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto.
Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z treścią i warunkami projektu umowy przedstawionej przez Spółdzielnię i że przyjmuje ją bez zastrzeżeń.
Oświadczenie oferenta, że przeprowadził wizję lokalną w terenie oraz dokonał indywidualnych pomiarów i zapoznał się z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, które mogłyby mieć wpływ na przebieg prac oraz wielkość wynagrodzenia, zdobył wszelkie informacje, które są niezbędne doprzygotowania oferty i podpisania umowy.
Oświadczenie oferenta, że jest lub nie jest płatnikiem VAT.
Oświadczenie, ze nie pozostaje w sporze prawnym z Zamawiającym.
Oświadczenie, że nie znajduję się w upadłości ani likwidacji oraz nie jest prowadzone postępowanie układowe.
Oświadczenie, że wykona roboty własnymi siłami.
Dokumenty dopuszczające proponowane materiały do stosowania w budownictwie (deklaracje zgodności, aprobaty techniczne).
Zestawienie wykonanych tego typu prac remontowych z ostatnich 3 lat, z podaniem lokalizacji, adresu inwestora.
Kopię polisy OC z tytułu prowadzonej działalności (delikt+kontrakt) na kwotę 50 000,00 zł.
Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
Za aktualne uważa się dokumenty wystawione w ciągu trzech miesięcy poprzedzających złożenie oferty. W przypadku składania kserokopii dokumentów muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
Zaleca się, aby Oferent zdobył wszelkie informacje (w tym dokonał wizji lokalnej oraz sprawdzenia zakresu robót i przedmiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Oferta winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

UWAGA:

Oferty niekompletne mogą być przez Zamawiającego odrzucone.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni, licząc od wyznaczonego w niniejszym zaproszeniu dnia składania oferty.
Warunkiem przyjęcia oferty jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni Mieszkaniowej PKO BP S.A. 0/Stargard Nr 75 1020 4867 0000 1702 0004 1814 w wysokości: 1 820,00 zł w terminie do dnia 01.07.2021 r.

Rozstrzygnięcie wyboru ofert nastąpi z chwilą zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej protokołu Komisji Przetargowej.

Wpłacone przez oferentów wadium zostanie zwrócone bez odsetek:

oferentom, których oferta nie została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty zatwierdzenia przez Zarząd Spółdzielni protokołu z wyboru ofert,
oferentowi, którego oferta została wybrana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Wycofanie przez oferenta wadium jest równoczesne z wycofaniem złożonej oferty.

Nie zawarcie umowy w wyznaczonym terminie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej może uznać za odstąpienie od umowy, co w konsekwencji prowadzi do utraty przez oferenta wpłaconego wadium.

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

Prosimy o wzięcie udziału w wyborze ofert.

Kontakt:
Dodatkowe informacje można uzyskać w Administracji Osiedla Zachód i Letnie, Osiedle Zachód A/7 lub telefonicznie ( 91/834-34-83 (wew. 206).
Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

- Kierownik Krystyna Chwarszczyńska, Za-ca Kierownika Dominika Żuchowska - Osiedle Letnie, technik Sylwia Juszczak-Sitarczuk - Osiedle Zachód.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.