Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja i renowacja cmentarza

Przedmiot:

Konserwacja i renowacja cmentarza

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Bobowej
ul. Rynek 21
38-350 Bobowa
powiat: gorlicki
Telefony: 18 3514300, 183514034 Fax: wew.21
um@bobowa.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Bobowa
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefony: 18 3514300
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Burmistrz Bobowej zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizacje zadania pn.: ,,Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach" -etap III
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: ,,Konserwacja i renowacja Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach" - etap III w zakresie wykonania pełnej konserwacji i renowacji części Cmentarza z I wojny światowej nr 134 w Siedliskach. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć dokumentacje powykonawcza Zamawiającemu w terminie odbioru prac.
2. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w programie prac konserwatorskich - zał. nr 1, przedmiarze prac - zał. nr 2 do zapytania ofertowego.

Dokument nr: RliGK. 042.12.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2021 r. o godz. 9.10 w Urzędzie Miejskim w Bobowej, pokój nr 18

Składanie ofert:
Oferty należy składać poczta na adres Urząd Miejski w Bobowej, Ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Bobowej (nok, nr 4) Ul. Rynek 21 38-350 Bobowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.07.202lr. do godz. 9.00.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce wykonania: działka nr 802 w m. Siedliska, gm. Bobowa.
Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: do 30.11.2021 r.

Wymagania:
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie umożliwiające profesjonalną realizację całości przedmiotu zamówienia.
c) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
d) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
e) warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań określonych Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę
Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. z 2021r., poz. 81)
W rym celu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje.
6. Wymagania stawiane Wykonawcy:
a) wykonawca j est odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
b) całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlano-konserwatorską, zatwierdzoną przez konserwatora zabytków,
c) wykonanie prac należy konsultować z autorem programu konserwatorskiego i nadzorem konserwatorskim.
7. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną formularz ofertowy (zał. nr 3)
b) Kosztorys ofertowy,
c) Oświadczenie o spełnieniu warunków (zał. nr 4).
d) dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje
8. Oferta powinna zawierać propozycję cenową dla całego przedmiotu zamówienia. Cena powinna obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
9. Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy:
a) uprawnienie do odstąpienia od umowy, jeżeli wykonawca nie rozpocznie lub nie zakończy wykonania umowy w terminie wskazanym w umowie lub wykona umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami,
b) postanowienia, na mocy których wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty zamawiającemu kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie umowy, zastrzegając prawo zamawiającemu do potrącenia przedmiotowych kar umownych z wierzytelności wykonawcy,
c) wykonawca uprawniony będzie do wystawienia faktury/ rachunku po wykonaniu wszystkich prac objętych zamówieniem oraz usunięciu wszelkich usterek stwierdzonych w czasie jego odbioru.
10. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego prac będzie protokół odbioru konserwatorskiego prac. Załącznikiem do protokołu będzie dokumentacja
konserwatorska (dokumentacja powykonawcza) z wykonanych prac sporządzona przez Wykonawcę.
11. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i z najkorzystniejszą ofertą cenową.
12. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taką samą wartość oferty, Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z oferentami w wypadku, gdy kwota ofert przedstawionych przez Wykonawców przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od zawarcia umowy, bez podania przyczyny.
Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Termin złożenia oznacza fizyczne dostarczenie oferty do Zamawiającego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.