Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
260z dziś
4716z ostatnich 7 dni
19604z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Odbudowa pawilonu

Przedmiot:

Odbudowa pawilonu

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Stoszowice
Stoszowice 97
57-213 Stoszowice
powiat: ząbkowicki
(0-74) 816 45 10, (074) 818 10 59, 74/ 8164 538
promocja@stoszowice.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Stoszowice
Wadium: ---
Nr telefonu: (0-74) 816 45 10, (0
Termin składania ofert: 2021-08-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Stoszowice z siedzibą Stoszowice nr 97, 57 - 213 Stoszowice zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:
Odbudowa pawilonu przy wieży widokowej w Grodziszczu
1. Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie robót budowlanych polegających na odbudowie pawilonu przy wieży widokowej w Grodziszczu:
Zakres robót określa załącznik nr 2 Przedmiar robót

Składanie ofert:
3. TERMIN SKŁADANIA ofert:
Do 27 sierpnia r., do godz. 10.00 2021 r.
4. Miejsce składania ofert:
Oferty należy:
- przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu tj. Gmina Stoszowice, Stoszowice 97, 57- 213 Stoszowice z dopiskiem na kopercie: ,,Nie otwierać. Oferta na zadanie pn. Odbudowa pawilonu przy wieży widokowej w Grodziszczu"
- lub drogą elektroniczną na adres e-mailowy: promocja@stoszowice.pl lub gmina@stoszowice.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
4 miesiące kalendarzowe, od momentu podpisania umowy.

Wymagania:
6. Forma składania ofert (sposób przygotowania oferty):
1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do

niniejszego zapytania ofertowego. Przyjmuje się, że Wykonawca może złożyć swoją ofertę na innym druku - istotnym jest aby zawierała ona elementy składowe zawarte na druku oferty.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i czytelnie.
3. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
4. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. Warunki udziału w postępowaniu: Wykonawca musi oświadczyć, że:
- posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Kryteria oceny oferty:
Cena -100%
9. Inne postanowienia:
1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia;
2) Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty wpływu faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego;
3) Wykonawca zobowiązuje się do skompletowania we własnym zakresie i na własny koszt materiałów niezbędnych do wykonania umowy;
4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość przysługujących mu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do wszystkich dokumentów - utworów
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 i\\\\, poz. 1231 ze. zm.).
Wybór oferty nastąpi z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 4/2021 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 27
stycznia 2021 r.

Kontakt:
11. Dane pracownika prowadzącego zapytanie ofertowe i uprawnionego do kontaktu
2
Sprawę prowadzi: Małgorzata Kucharska - młodszy referent ds. promocji i kultury, tel. 74/ 8164 538, e-mail: promocja@stoszowice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.