Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie oświetlenia zewnętrznego placu

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego placu

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Marii Konopnickiej 65
05-092 Dziekanów Leśny
powiat: warszawski zachodni
227657121
dzp@szpitaldziekanow.pl
https://szpitaldziekanow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Dziekanów Leśny
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 227657121
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie oświetlenia zewnętrznego placu w północno - zachodniej części terenu Szpitala oraz wykonanie wewnętrznej linii zasilającej w Pawilonie D SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia zewnętrznego placu w północno - zachodniej części terenu szpitala oraz wykonanie osobnej wewnętrznej linii zasilającej w Pawilonie D SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Szczegółowy opis zawarty w załączniku nr 3 do SWZ.
Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z terenem prac.
Kontakt do pracowników upoważnionych do wyznaczenia terminu wizji i uczestniczeniu w niej:
Dział Techniczno Eksploatacjny : 227657 110 ,397, email.: dzial.techniczny@szpitaldziekanow.pl
Informacje w zakresie zasad realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 u.p.z.p. wymaga, aby przez cały okres realizacji prac budowlanych wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące:
1) czynności związane z wykonaniem robót z branży elektrycznej;
o ile wykonywane czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.u. z 2019r. poz. 1040, 1043 i 1495). Ilość pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność przedmiotu zamówienia. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymiany zgłoszonych.
Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.
Sposób kontroli i weryfikacji zatrudnienia uregulowano w projektowanych postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

CPV: 31500000-1, 31527200-8, 45310000-3, 45316100-6

Dokument nr: 2021/BZP 00122640, DZ/26/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://szpitaldziekanow.logintrade.net
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej https://szpitaldziekanow.logintrade.net
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie przetargowej SZPZOZ w Dziekanowie Leśnym ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania ofert a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SIWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy przetargowej Szpitala.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Format przesyłanych danych:
1) wielkość pojedynczego pliku do 50 MB, w przypadku przekazywania plików o większej objętości zalecana jest kompresja danych, albo podział pliku na mniejsze,
2) zalecany format: .pdf, przy czym Zamawiający dopuszcza inne formaty danych, wymienione w Załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, np.: .doc, .docs, .rtf, .xps, .odt, przy czym wybór formatu nie może prowadzić do naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców jednocześnie musi umożliwiać użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty, oświadczenia w formacie ,,.pdf" należy podpisywać formatem PAdES
2) dokumenty, oświadczenia składane w formatach innych niż ,,.pdf" należy podpisywać formatem XAdES.
Kodowanie i czas odbioru danych:
1) plik z ofertą, w tym dokumentami lub oświadczeniami składającymi się na ofertę, w tym jednolitym europejskim dokumentami zamówienia (JEDZ) złożone (załączone) na Platformie, są automatycznie szyfrowane przez system, który jednocześnie blokuje automatycznie dostęp do tych plików. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego (odszyfrowanie następują poprzez wpisanie przez Zamawiającego kodu autoryzacji) po upływie terminu składania ofert,
2) czasem odbioru danych oznaczany jest według czas systemowego widniejącego w prawym górnym rogu strony Platformy zapisany: ,,data dzienna", hh:mm:ss + 01:00 (CET),
3) czas odbioru danych w postaci oferty, dokumentów składających się na ofertę, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia znajduje się w kolumnie ,,Data złożenia oferty" i jest zapisany jako: ,,rok-miesiąc-dzień; hh:mm:ss",
4)czas odbioru danych innych niż wskazane powyżej znajduje się po prawej stronie przekazywanych dokumentów i jest zapisany jako: ,,rok-miesiąc-dzień; hh:mm:ss".
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
Internet Explorer 8,9,10,11
Google Chrom 31
Mozilla Firefox 26
Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
Dostęp do sieci Internet
Zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
Obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequset - ajax
Włączona obsługa JavaScript
Zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
Zainstalowany Acrobat Reader
Zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://szpitaldziekanow.logintrade.net
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 42. W zamówieniach publicznych, Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
o wykonawcy będącego osobą fizyczną,
o wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
o pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone
w pełnomocnictwie),
o członka organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji
z KRK),
o osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
o administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SZPZOZ im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym.
o obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni p. Piotr Parjaszewski iod@szpitaldziekanow.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy DZ/26/2021.
o odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.);, dalej ,,upzp";
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 74 u.p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach u.p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z u.p.z.p.;
o w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
o posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
o nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. c RODO.
2) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3) Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym pkt 9 lub 10, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego lub przekazuje dane wyłącznie dotyczące przedsiębiorcy (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://szpitaldziekanow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 10:00
Miejsce składania ofert: https://szpitaldziekanow.logintrade.net

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DZ/26/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia zewnętrznego placu w północno - zachodniej części terenu szpitala oraz wykonanie osobnej wewnętrznej linii zasilającej w Pawilonie D SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Szczegółowy opis zawarty w załączniku nr 3 do SWZ.
Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z terenem prac.
Kontakt do pracowników upoważnionych do wyznaczenia terminu wizji i uczestniczeniu w niej:
Dział Techniczno Eksploatacjny : 227657 110 ,397, email.: dzial.techniczny@szpitaldziekanow.pl
Informacje w zakresie zasad realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji oraz wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 u.p.z.p. wymaga, aby przez cały okres realizacji prac budowlanych wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące:
1) czynności związane z wykonaniem robót z branży elektrycznej;
o ile wykonywane czynności polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.u. z 2019r. poz. 1040, 1043 i 1495). Ilość pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność przedmiotu zamówienia. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymiany zgłoszonych.
Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.
Sposób kontroli i weryfikacji zatrudnienia uregulowano w projektowanych postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 31500000-1 - Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą
łączną liczbę punktów obliczoną na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w
poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena + termin realizacji zamówienia).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 oraz 109 ust 1 pkt 5), 7), 8) oraz spełniają poniżej określone warunki tj.:
1) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej rozumianej jako :
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
z sumą ubezpieczenia min 100 000,00 zł brutto
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) ubezpieczenie winien posiadać każdy z Wykonawców występujących wspólnie lub wszyscy wykonawcy mogą być ubezpieczeni w ramach jednej łącznej polisy z zastrzeżeniem, iż suma gwarancyjna ubezpieczenia polisy indywidualnej lub łącznej nie może być niższa od określonej w warunku udziału w postepowaniu.
2) posiadają właściwe zdolności techniczne lub zawodowe:
a) dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie nadzoru oraz kierowania robotami budowlanymi tj.:
o minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych
i posiada uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności elektrycznej.
b) zrealizowali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej jedną robotę w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości końcowej nie mniejszej niż 200 tys.(brutto).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie określonym w:
? art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy u.p.z.p
? art. 108 ust 1 pkt 4 u.p.z.p. dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka karnego
2) oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i
1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej - art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust 1 u.p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania określonych w SWZ (wzór
oświadczenia stanowi zał. nr 5a do SWZ) , o których mowa:
o w art. 108 ust 1 pkt 3 u.p.z.p.,
o w art. 108 ust 1 pkt 6 u.p.z.p.,
o art. 109 ust 1 pkt 5 oraz pkt 7 - 8 u.p.z.p.
4) dokumenty potwierdzające iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia min 100 000,00 zł.5) 5) wykaz wykonanych robót w zakresie
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości końcowej nie mniejszej niż 200
tys.(brutto).na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu z podaniem ich rodzaju i
wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których prace zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy prace te zostały wykonane należycie. Wykonawca w w/w
wykazie wskazuje wyłącznie roboty budowlane o charakterze związanym z przedmiotem zamówienia i
określonym warunkiem udziału w postępowaniu wraz z ujawnieniem wszystkich niezbędnych
informacji do ich weryfikacji. Do wykazu dla co najmniej jednej roboty Wykonawca ma obowiązek
załączyć dowód, iż roboty zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej w myśl § 9 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
6) wykaz osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz zakresu wykonywanych przez nie
czynności, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W wykazie należy wskazać
osobę/y, która/e będzie/będą brała/y udział w realizacji zamówienia i posiadają uprawnia do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi
robotami budowlanymi w specjalności związanej z przedmiotem zamówienia i określonym warunkiem
udziału w postępowaniu wraz z ujawnieniem wszystkich niezbędnych informacji do weryfikacji
uprawnień
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej
złożeniem, w zakresie określonym w:
? art. 108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy u.p.z.p
? art. 108 ust 1 pkt 4 u.p.z.p. dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka karnego
2) oświadczenie Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i
1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej - art. 108 ust 1 pkt 5 u.p.z.p3) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust 1 u.p.z.p. w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania określonych w SWZ (wzór
oświadczenia stanowi zał. nr 5a do SWZ) , o których mowa:
o w art. 108 ust 1 pkt 3 u.p.z.p.,
o w art. 108 ust 1 pkt 6 u.p.z.p.,
o art. 109 ust 1 pkt 5 oraz pkt 7 - 8 u.p.z.p.
4) dokumenty potwierdzające iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia min 100 000,00 zł.5) 5) wykaz wykonanych robót w zakresie
odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości końcowej nie mniejszej niż 200
tys.(brutto).na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu z podaniem ich rodzaju i
wartości, dat i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których prace zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy prace te zostały wykonane należycie. Wykonawca w w/w
wykazie wskazuje wyłącznie roboty budowlane o charakterze związanym z przedmiotem zamówienia i
określonym warunkiem udziału w postępowaniu wraz z ujawnieniem wszystkich niezbędnych
informacji do ich weryfikacji. Do wykazu dla co najmniej jednej roboty Wykonawca ma obowiązek
załączyć dowód, iż roboty zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej w myśl § 9 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
6) wykaz osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia oraz zakresu wykonywanych przez nie
czynności, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W wykazie należy wskazać
osobę/y, która/e będzie/będą brała/y udział w realizacji zamówienia i posiadają uprawnia do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na kierowaniu budową lub innymi
robotami budowlanymi w specjalności związanej z przedmiotem zamówienia i określonym warunkiem
udziału w postępowaniu wraz z ujawnieniem wszystkich niezbędnych informacji do weryfikacji uprawnień.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
o Dla wszystkich urządzeń elektrycznych i wyrobów budowlanych należy przedstawić pełne karty
katalogowe zawierające wszelkie informacje techniczne o produkcie, a także właściwe
deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty i inne dokumenty
potwierdzające parametry oraz zgodność zobowiązującymi normami, wszystkie dokumenty w
języku polskim
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
o Dla wszystkich urządzeń elektrycznych i wyrobów budowlanych należy przedstawić pełne karty
katalogowe zawierające wszelkie informacje techniczne o produkcie, a także właściwe
deklaracje zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty i inne dokumenty
potwierdzające parametry oraz zgodność zobowiązującymi normami, wszystkie dokumenty w
języku polskim
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
o wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do
SWZ) zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną
cenę brutto, wartość podatku VAT, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia,
zobowiązanie dotyczące okresu dodatkowej gwarancji,, oświadczenie o okresie związania ofertą
oraz o akceptacji projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego bez
zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy.o oświadczenie Wykonawcy, składane w oparciu o art. 125, iż nie podlega
wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i 78 i spełnia
warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3a i
3b do SWZ),o oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby na zdolnościach lub sytuacji
którego polega Wykonawca (art. 118 u.p.z.p.), składanego w oparciu o art. 125 ust 5 u.p.z.p., iż
nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 5 i
pkt 78 oraz odpowiednio iż spełnienia warunki udziału w postepowaniu określone w SWZ w
zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby (wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 4a i 4b do SWZ)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
o w przypadku oferty składanej przez wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (w szczególności członków konsorcjum oraz wspólników spółki cywilnej) (art. 58 ust. 2 u.p.z.p.) - aktualny dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w/w wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Zamawiający dopuszcza złożenie umowy regulującej współpracę i zasady reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w szczególności umowę spółki cywilnej jako dokumentu równoważnego z pełnomocnictwem.
Dokument pełnomocnictwa musi zawierać minimum następujące postanowienia:
? wskazanie imienia i nazwiska (firmy), adresu zamieszkania (siedziby), każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wskazane jest również ujawnienie w pełnomocnictwie numeru NIP wykonawców, w szczególności w przypadku spółki cywilnej numeru NIP spółki oraz wszystkich wspólników.
? określenie zakresu pełnomocnictwa,
? podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy .Szczegółowy zakres zmian opisuje załącznik nr 3 - wzór umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą
łączną liczbę punktów obliczoną na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w
poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena + termin realizacji zamówienia).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.