Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla zadania...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie oświetlenia boisk

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE
RYNEK 1
96-100 Skierniewice
powiat: Skierniewice
468345101, faks 468345151
umskier@um.skierniewice.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/skierniewice/proceedings
Województwo: łódzkie
Miasto: Skierniewice
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 468345101, faks 4683
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie oświetlenia boisk przy
ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne w skład którego wchodzi:

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie oświetlenia boisk przy Ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach"

Projektowane oświetlenie boisk ma służyć do celów treningowych i rekreacyjnych. Trzy boiska o powierzchniach: 1800 m2, 6720 m2, 1210 m2 spełniające funkcje popularyzacji sportu na co dzień wśród dzieci i młodzieży. Dla każdego boiska zaprojektować i wykonać oddzielny obwód oświetleniowy z niezależnym sterowaniem. Bezwzględnie przy projektowaniu i realizacji oświetlenia obiektu należy dobrać prawidłowe natężenie oświetlenia na płaszczyźnie poziomej przy jednoczesnym zachowaniu dużej równomierności- prawidłowy rozsył światła przy zachowaniu pełnej kontroli nad światłem rozproszonym. Zasilenie urządzeń projektowanego oświetlenia zewnętrznego należy wykonać z istniejącej tablicy rozdzielczej, zlokalizowanej na elewacji budynku przy Ul. Nowobielańskiej nr 102. Zaprojektować oddzielną tablicę rozdzielczą oświetleniową i przyłączyć do istniejącej rozdzielnicy a w razie potrzeby ją rozbudować, należy wyposażyć w tablicę zabezpieczenia i sterowania oświetleniem.
Oświetlenie istniejące należy zdemontować.
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie dokumentacji w niezbędnym zakresie, pozyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód, pozwoleń, zezwoleń oraz dokonanie zgłoszenia lub pozyskanie pozwolenia budowlanego (Etap I) oraz wykonanie robót budowlanych (Etap II) związanych z budową oświetlenia boisk przy Ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach.

a) Etap I zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji, która powinna zawierać:
1) mapy do celów projektowych,
2) uzyskanie warunków technicznych do projektowania,
3) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia boisk - sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej
4) informację BIOZ - 5 egz. - w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
5) przedmiar robót - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej ,
6) kosztorys inwestorski - sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej
7) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.
8) uzyskanie wszelkich pozytywnych uzgodnień opracowanej dokumentacji
9) uzyskanie pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia robót budowlanych

W/w opracowania winny być wykonane w formie drukowanej i elektronicznej w programach ogólnodostępnych (na nośniku cyfrowym). Wykonana dokumentacja projektowa zostanie protokolarnie przekazana w siedzibie Zamawiającego.

b) Etap II zamówienia obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego na podstawie opracowanej dokumentacji budowlanej i wykonawczej, uzgodnionej zgodnie z wymogami technicznymi oraz pozostałą dokumentacją zgromadzoną w Etapie I. Wykonawca zapewnia także pełną obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację powykonawczą. Inwentaryzację powykonawczą Wykonawca sporządzi w 3 egz. (1 egz. dla użytkownika, 2 egz. dla Zamawiającego).

2. Do zakresu podstawowego należą również:
- odbiór końcowy, opłaty za pobór mediów, m.in. wody, energii elektrycznej na czas budowy.
Opłaty za pobór mediów, w przypadku wystawianych przez Zamawiającego faktur, regulowane będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.
Szczegółowy opis, w tym opis części zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.
Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmują następujące rodzaje czynności:
1) operator koparki
2) roboty ziemne
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.

CPV: 71323100-9, 45000000-7, 45316100-6, 71320000-7

Dokument nr: 2021/BZP 00122590, RZP.271.33.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/skierniewice
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/skierniewice
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/ osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta powinna być:
a. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
c. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisemosobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia
odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje
8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje podlegać będzie odrzuceniu.
9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. Ze względu na
ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu informacje dotyczące wymagań sprzętowo-aplikacyjnych umożliwiających pracę na Platformie oraz instrukcje obsługi Platformy zostały zawarte w Rozdziale XIII i XIV SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): II.SWZ. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice w Urzędzie Miasta Skierniewice, Ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez administratora: Inspektor Danych Osobowych, Urząd Miasta Skierniewice, Ul. Rynek 1, 96-00 Skierniewice, e-mail: iod@um.skierniewice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ,,ustawa Pzp" lub ,,PZP") w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Posiada Pani/Pan:
a. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;
b. prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c. prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania);
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a. prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych;
c. prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawny obowiązek ciążący na administratorze.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/skierniewice/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 09:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/skierniewice

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.33.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne w skład którego wchodzi:

Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Wykonanie oświetlenia boisk przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach"

Projektowane oświetlenie boisk ma służyć do celów treningowych i rekreacyjnych. Trzy boiska o powierzchniach: 1800 m2, 6720 m2, 1210 m2 spełniające funkcje popularyzacji sportu na co dzień wśród dzieci i młodzieży. Dla każdego boiska zaprojektować i wykonać oddzielny obwód oświetleniowy z niezależnym sterowaniem. Bezwzględnie przy projektowaniu i realizacji oświetlenia obiektu należy dobrać prawidłowe natężenie oświetlenia na płaszczyźnie poziomej przy jednoczesnym zachowaniu dużej równomierności- prawidłowy rozsył światła przy zachowaniu pełnej kontroli nad światłem rozproszonym. Zasilenie urządzeń projektowanego oświetlenia zewnętrznego należy wykonać z istniejącej tablicy rozdzielczej, zlokalizowanej na elewacji budynku przy ul. Nowobielańskiej nr 102. Zaprojektować oddzielną tablicę rozdzielczą oświetleniową i przyłączyć do istniejącej rozdzielnicy a w razie potrzeby ją rozbudować, należy wyposażyć w tablicę zabezpieczenia i sterowania oświetleniem.
Oświetlenie istniejące należy zdemontować.
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch etapów i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzgodnienie dokumentacji w niezbędnym zakresie, pozyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa zgód, pozwoleń, zezwoleń oraz dokonanie zgłoszenia lub pozyskanie pozwolenia budowlanego (Etap I) oraz wykonanie robót budowlanych (Etap II) związanych z budową oświetlenia boisk przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach.

a) Etap I zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji, która powinna zawierać:
1) mapy do celów projektowych,
2) uzyskanie warunków technicznych do projektowania,
3) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia boisk - sporządzonego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej
4) informację BIOZ - 5 egz. - w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej,
5) przedmiar robót - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej ,
6) kosztorys inwestorski - sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej
7) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.
8) uzyskanie wszelkich pozytywnych uzgodnień opracowanej dokumentacji
9) uzyskanie pozwolenia budowlanego lub zgłoszenia robót budowlanych

W/w opracowania winny być wykonane w formie drukowanej i elektronicznej w programach ogólnodostępnych (na nośniku cyfrowym). Wykonana dokumentacja projektowa zostanie protokolarnie przekazana w siedzibie Zamawiającego.

b) Etap II zamówienia obejmuje wykonanie oświetlenia ulicznego na podstawie opracowanej dokumentacji budowlanej i wykonawczej, uzgodnionej zgodnie z wymogami technicznymi oraz pozostałą dokumentacją zgromadzoną w Etapie I. Wykonawca zapewnia także pełną obsługę geodezyjną oraz inwentaryzację powykonawczą. Inwentaryzację powykonawczą Wykonawca sporządzi w 3 egz. (1 egz. dla użytkownika, 2 egz. dla Zamawiającego).

2. Do zakresu podstawowego należą również:
- odbiór końcowy, opłaty za pobór mediów, m.in. wody, energii elektrycznej na czas budowy.
Opłaty za pobór mediów, w przypadku wystawianych przez Zamawiającego faktur, regulowane będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury.
Szczegółowy opis, w tym opis części zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy, stanowiący Załącznik nr 6 do SWZ.
Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) obejmują następujące rodzaje czynności:
1) operator koparki
2) roboty ziemne
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Jeżeli w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego zajdzie konieczność wykonania zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, a stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego, Zamawiający w oparciu o przepisy art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie dotychczasowemu wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba ich wykonania i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zakres ww. robót polegać będzie na zwielokrotnieniu prac będących przedmiotem zamówienia. Dokładny zakres i warunki zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową, a decyzja o jego udzieleniu zależna będzie od potrzeb Zamawiającego oraz posiadania przez niego środków finansowych na realizację zadania. Zamówienie zostanie udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z wykonawcą robót budowlanych, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena (C) - waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G) - waga kryterium 40%.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1. Cena (C) - waga 60%

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a. Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

gdzie :
C - punkty badanej oferty
Cn - cena najniższa brutto
Co - cena oferty ocenianej brutto
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt

2. Gwarancja - waga 40%

gwarancja badanej oferty w miesiącach*
G = ------- -- --------------------------------------- x 100 pkt x 40%
najdłuższa gwarancja oferowana

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
gdzie :
G - punkty badanej oferty
Gb - gwarancja badanej oferty
Gn - najdłuższa gwarancja oferowana
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt

UWAGA - Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 48 miesięcy. Przy okresie gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy, dla celów przyznania punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów obliczona wg wzoru: P = C+G
gdzie:
P - łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę
C- liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,cena oferty"
G- liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,okres gwarancji"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 3 do SWZ;
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
1a. Do oferty wykonawca załącza również:
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
- Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
- Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
o postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
o wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
o ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
- Wymagana forma:
o Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
o Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.
XI. Poleganie na zasobach innych podmiotów
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z SWZ w Rozdziale XII
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ § 10
Zmiany umowy
1. Na podstawie art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w następujących sytuacjach:
1) w zakresie wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany stawki od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) w przypadku zmiany zakresu świadczenia wykonawcy spowodowanej okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
2) w zakresie terminu wykonania:
a) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu, silny wiatr, długotrwałe wysokie lub niskie temperatury, powodzie) powodujących utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy,
b) w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej,
c) w przypadku wykonywania innych robót w sferze przekazywanego wykonawcy placu budowy, wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zamówienia o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót,
d) w przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy;
e) w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym;
3) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
2. Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidziane zdarzenia powstałe poza kontrolą Stron, których nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań, takie jak: katastrofalne działanie sił przyrody, wojna, strajki generalne, wprowadzenie stanu epidemicznego, ataki terrorystyczne, akty władzy publicznej, którym nie może przeciwstawić się jednostka itp. W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę i Strony, uzgodnią tryb dalszego postępowania.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów poszczególnych obowiązków zawartych w umowie w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nasilenia skutków jej wystąpienia, za które ani zamawiający ani wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
4. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż 15%, wartości umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena (C) - waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G) - waga kryterium 40%.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1. Cena (C) - waga 60%

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a. Podstawą przyznania punktów w kryterium ,,cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

gdzie :
C - punkty badanej oferty
Cn - cena najniższa brutto
Co - cena oferty ocenianej brutto
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt

2. Gwarancja - waga 40%

gwarancja badanej oferty w miesiącach*
G = ------- -- --------------------------------------- x 100 pkt x 40%
najdłuższa gwarancja oferowana

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
gdzie :
G - punkty badanej oferty
Gb - gwarancja badanej oferty
Gn - najdłuższa gwarancja oferowana
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt

UWAGA - Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 48 miesięcy. Przy okresie gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy, dla celów przyznania punktacji w przedmiotowym kryterium zostanie przyjęta wartość 60 miesięcy.

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów obliczona wg wzoru: P = C+G
gdzie:
P - łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę
C- liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,cena oferty"
G- liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,okres gwarancji"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.