Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REWITALIZACJA BUDYNKU CENTRUM KULTURY W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"

Przedmiot:

REWITALIZACJA BUDYNKU CENTRUM KULTURY W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Gorlice
Rynek 2
38-300 Gorlice
powiat: gorlicki
(18) 3551252
zampub@um.gorlice.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/480984
Województwo: małopolskie
Miasto: Gorlice
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: (18) 3551252
Termin składania ofert: 2021-08-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REWITALIZACJA BUDYNKU GORLICKIEGO CENTRUM KULTURY
W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej modernizacji obiektu Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach przy Ul. Michalusa 4 poprzez zrealizowanie wszelkich niezbędnych prac projektowych, wykonanie robót budowlano - instalacyjnych i wyposażenie budynku w sposób zapewniający optymalne warunki i wysokie standardy prowadzenia działalności GCK.

2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) fazę projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z kompletem uzgodnień i opracowań oraz dokumentacją techniczno - wykonawczą; Wykonawca w zakresie zamówienia wykona własny autorski projekt na podstawie wskazówek i wytycznych zamieszczonych w programie funkcjonalno - użytkowym Rewitalizacji budynku Gorlickiego Centrum Kultury przy Ul. Michalusa 4 w Gorlicach wraz z załącznikami, stanowiącego łącznie załącznik nr 1 do SWZ zwanym także dalej ,,PFU",
2) wykonanie kosztorysów ofertowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wypełnienie zestawienia rzeczowo - finansowego wyposażenia stanowiącego załącznik nr 16 do PFU,
3) złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę, przy czym dokumentacje projektowe przed złożeniem do organu architektoniczno - budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę winny być uzgodnione i odebrane przez Zamawiającego,
4) wykonanie robót przygotowawczych terenu objętego zadaniem,
5) fazę wykonawczą,
6) wyposażenie obiektu,
7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysem powykonawczym, mapą geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (mapa winna być opatrzona klauzulą urzędową przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej albo zawierać oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji) oraz instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z zapisami PFU oraz obowiązującymi przepisami.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) Program funkcjonalno - użytkowy wraz z załącznikami (nr 1 - nr 18) pn. ,,Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury" przy Ul. Michalusa 4 w Gorlicach oraz załącznikiem: ,,Linki do inspiracji zawarte w załącznikach do PFU" stanowiący zał. nr 1 do SWZ, przy czym wykonanie czynności przewidzianych dla pomieszczenia 1.06 (biblioteka z czytelnią) pkt 1 - 3 w załączniku nr 9 do PFU, zostaje wyłączone z opisu przedmiotu zamówienia i nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

4. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej - obowiązek przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej
Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
W celu prawidłowego oszacowania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia i wynikających z niego kosztów realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty przeprowadzić wizję lokalną w terenie - w nieruchomości przy Ul. Michalusa 4 w Gorlicach,38-300 Gorlice, w której będzie realizowany przedmiot zamówienia.
Dla ułatwienia udziału w wizji lokalnej, Zamawiający przewiduje do wyboru jeden z dwóch niżej wymienionych terminów przeprowadzenia wizji lokalnej.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: w dniu 02.08.2021 roku, godz. 9:00 albo w dniu 04.08.2021 roku, godz. 9:00.
Wykonawca może skorzystać tylko z jednego ww. terminu.
Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego o chęci przeprowadzenia wizji. Informację o chęci przeprowadzenia wizji lokalnej należy przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ tj.: platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/480984 lub poczty elektronicznej e-mail: zampub@um.gorlice.pl .
Zamawiający podczas wizji lokalnej nie będzie przekazywał Wykonawcom dodatkowych informacji wykraczających poza treść SWZ.
Oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej będzie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.

CPV: 45212300-9, 31000000-6, 32000000-3, 39000000-2, 45110000-1, 45233200-1, 45400000-1, 71220000-6

Dokument nr: 2021/BZP 00122271, OR-III.271.2.11.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-19 13:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/480984
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/480984 ,adres poczty elektronicznej: e-mail zampub@um.gorlice.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Informacje ogólne: 1) Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, przekazywanie dokumentów elektronicznych odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj.:
a) platformy zakupowej platformazakupowa.pl Open Nexus Sp. z o.o., zwanej platformą zakupową, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/480984 .Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
b) poczty elektronicznej e-mail: zampub@um.gorlice.pl .
2) Dokumenty przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej.
3) Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia udostępniane będą na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/480984 .4) Regulamin, warunki, zasady, instrukcje i szczegółowe informacje dotyczące korzystania z platformy zakupowej, wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej dostępne są na stronie platformy zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. pod adresem: https://platformazakupowa.pl .2. Złożenie oferty: 1) Wykonawca składa ofertę wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/480984 .2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Wykonawca w celu złożenia zamawiającemu oferty wybiera polecenie ,,Złóż ofertę" dostępne na platformie zakupowej przedmiotowego postępowania.
Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji dla wykonawców dostępnej na stronie platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl .3. Sposób komunikowania się zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składania ofert): 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami np. składanie dokumentów, oświadczeń, zawiadomień, zapytań, innych informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/480984 i formularza ,,Wyślij wiadomość". 2) W sytuacjach awaryjnych, np. gdy korzystanie z platformy byłoby chwilowo utrudnione zamawiający dopuszcza również komunikowanie się pomiędzy zamawiającym a wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-mail: zampub@um.gorlice.pl 4. Sposób sporządzania i przekazywania dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne dla dokumentów elektronicznych, wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie. 5. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, składa się w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Gorlice, z siedzibą: Urząd Miejski w Gorlicach, Rynek 2, 38- 300 Gorlice.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Gorlicach jest Pani Katarzyna Walczy, tel. 18 35 51 228, e-mail: walczy@um.gorlice.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/480984
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-19 13:00
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/480984

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

Wymagania:
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy 00/100).
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020, poz. 299).
Zamawiający poza formami wnoszenia wadium ww. nie dopuszcza innych form jego wnoszenia.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nr 59 2030 0045 1110 0000 0160 8370

W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium w formie innej niż pieniężna należy wnieść w formie oryginału, w postaci elektronicznej
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OR-III.271.2.11.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 6190813,01 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej modernizacji obiektu Gorlickiego Centrum Kultury w Gorlicach przy ul. Michalusa 4 poprzez zrealizowanie wszelkich niezbędnych prac projektowych, wykonanie robót budowlano - instalacyjnych i wyposażenie budynku w sposób zapewniający optymalne warunki i wysokie standardy prowadzenia działalności GCK.

2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) fazę projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z kompletem uzgodnień i opracowań oraz dokumentacją techniczno - wykonawczą; Wykonawca w zakresie zamówienia wykona własny autorski projekt na podstawie wskazówek i wytycznych zamieszczonych w programie funkcjonalno - użytkowym Rewitalizacji budynku Gorlickiego Centrum Kultury przy ul. Michalusa 4 w Gorlicach wraz z załącznikami, stanowiącego łącznie załącznik nr 1 do SWZ zwanym także dalej ,,PFU",
2) wykonanie kosztorysów ofertowych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wypełnienie zestawienia rzeczowo - finansowego wyposażenia stanowiącego załącznik nr 16 do PFU,
3) złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę, przy czym dokumentacje projektowe przed złożeniem do organu architektoniczno - budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę winny być uzgodnione i odebrane przez Zamawiającego,
4) wykonanie robót przygotowawczych terenu objętego zadaniem,
5) fazę wykonawczą,
6) wyposażenie obiektu,
7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z kosztorysem powykonawczym, mapą geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (mapa winna być opatrzona klauzulą urzędową przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej albo zawierać oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji) oraz instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z zapisami PFU oraz obowiązującymi przepisami.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
1) Program funkcjonalno - użytkowy wraz z załącznikami (nr 1 - nr 18) pn. ,,Rewitalizacja budynku Gorlickiego Centrum Kultury" przy ul. Michalusa 4 w Gorlicach oraz załącznikiem: ,,Linki do inspiracji zawarte w załącznikach do PFU" stanowiący zał. nr 1 do SWZ, przy czym wykonanie czynności przewidzianych dla pomieszczenia 1.06 (biblioteka z czytelnią) pkt 1 - 3 w załączniku nr 9 do PFU, zostaje wyłączone z opisu przedmiotu zamówienia i nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

4. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej - obowiązek przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej
Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
W celu prawidłowego oszacowania zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia i wynikających z niego kosztów realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty przeprowadzić wizję lokalną w terenie - w nieruchomości przy ul. Michalusa 4 w Gorlicach,38-300 Gorlice, w której będzie realizowany przedmiot zamówienia.
Dla ułatwienia udziału w wizji lokalnej, Zamawiający przewiduje do wyboru jeden z dwóch niżej wymienionych terminów przeprowadzenia wizji lokalnej.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej: w dniu 02.08.2021 roku, godz. 9:00 albo w dniu 04.08.2021 roku, godz. 9:00.
Wykonawca może skorzystać tylko z jednego ww. terminu.
Wykonawca zobowiązany będzie poinformować Zamawiającego o chęci przeprowadzenia wizji. Informację o chęci przeprowadzenia wizji lokalnej należy przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ tj.: platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/transakcja/480984 lub poczty elektronicznej e-mail: zampub@um.gorlice.pl .
Zamawiający podczas wizji lokalnej nie będzie przekazywał Wykonawcom dodatkowych informacji wykraczających poza treść SWZ.
Oferta złożona bez odbycia wizji lokalnej będzie podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

32000000-3 - Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny

39000000-2 - Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) cena - 60% - sposób oceny: minimalizacja (według wzoru)
2) funkcjonalność techniczna - 30% - sposób oceny: maksymalizacja (według opisu)
3) okres gwarancji - 10% - sposób oceny: maksymalizacja (według wzoru)

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o wyżej przedstawione kryteria i ich wagi.

Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone następująco:

1) Kryterium - cena
(Cn / Cof.b. x 100) x 60% = ilość punktów, gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert,
Cof.b. - cena oferty badanej,
100 - wskaźnik stały,
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium ,,cena" otrzyma maksymalną ilość 60 punktów (60%). Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.

2) Kryterium - funkcjonalność techniczna
Punkty w kryterium ,,funkcjonalność techniczna" zostaną przyznane na podstawie oświadczeń (wartości parametrów podanych przez Wykonawcę) zawartych w formularzu oferty oraz złożonych kart materiałowych poszczególnych urządzeń (urządzenia wg załącznika nr 13 do PFU) potwierdzających ocenianą funkcjonalność. Wraz z ofertą należy złożyć karty materiałowe dla urządzeń dla których oceniane będą parametry i funkcje w kryterium ,,funkcjonalność techniczna". Brak karty materiałowej lub brak informacji o danej funkcjonalności w złożonej wraz z ofertą karcie materiałowej będzie skutkowało tym, że Zamawiający nie przyzna punktów w kryterium (0 punktów).
Punkty będą przyznawane na podstawie podkryteriów szczegółowo określonych w SWZ.
W przypadku nie podania przez Wykonawcę w ofercie wartości parametru podkryterium w kryterium ,,funkcjonalność techniczna", Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymóg podstawowy i nie przyzna w tym podkryterium punktów (0 punktów).
W kryterium ,,funkcjonalność techniczna" oferta może otrzymać maksymalnie 30 punktów (30%).

3) Kryterium - okres gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na wykonany przedmiot zamówienia (z wyłączeniem umeblowania i wyposażenia opisanego w załączniku nr 16 do PFU Zestawienie rzeczowo - finansowe wyposażenia, tabela 2.2 poz. nr 2.1, 3.1, 3.7, 3.10, 3.11, 3.12,4.1, 5.1-5.5, 6.1-6.3, 7.1,7.2, 8.1-8.10, 9.2, 10.1-10.3,11.1-11.3 oraz tabela 2.3 poz. nr 1.1, 3.6, 4.1-4.4, 5.1-5.4, 6.5-6.8, 7.9, 8.1) w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego robót i sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót.
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie - 36 miesięcy,
Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie - 60 miesięcy.
Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji niższego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.
(Gof.b. / Gn x 100) x 10% = ilość punktów, gdzie:
Gof.b. - okres gwarancji oferty badanej,
Gn - najwyższy okres gwarancji spośród ofert,
100 - wskaźnik stały,
10% - procentowe znaczenie kryterium okresu gwarancji.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium ,,okres gwarancji" otrzyma maksymalną ilość 10 punktów (10%). Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.

Punkty w powyższych kryteriach zostaną zsumowane.
Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt (100%).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność techniczna
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Określenie warunków udziału w postępowaniu: Zdolność techniczna lub zawodowa: 1) Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada następujące doświadczenie: W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał należycie co najmniej 2 (dwa) zamówienia:
a) z których jedno polegało na wykonaniu w ramach jednego zamówienia elementów mechaniki górnej sceny, systemu oświetlenia estradowego oraz systemu elektroakustycznego w obiektach o charakterze widowiskowym tj. teatry, opery, sale koncertowe, filharmonie, sale wielofunkcyjne oraz sale kongresowe z funkcjami widowiskowymi i koncertowymi (wyklucza się sale kinowe i audytoria/sale wykładowe) o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion) za elementy mechaniki górnej sceny, systemu oświetlenia estradowego oraz systemu elektroakustycznego,
b) z których inne polegało na wykonaniu robót ogólnobudowlanych wewnątrz obiektów o charakterze widowiskowym - teatry, opery, sale koncertowe, filharmonie i ich sale prób, sale wielofunkcyjne oraz sale kongresowe z funkcjami widowiskowymi i koncertowymi (wyklucza się sale kinowe i audytoria/sale wykładowe), w których zakres wchodziło wykonanie izolacyjności i adaptacji akustycznej obiektu o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion) za wykonanie izolacyjności i adaptacji akustycznej obiektu.

Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Wykonawca wykaże, że wykonał tylko jedno zamówienie spełniające łącznie dwa warunki wskazane w lit. a) i b), pod warunkiem, że roboty wykazane pod literą a) były o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł i roboty wykazane pod literą b) były o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł.
W przypadku wykonawców występujących wspólnie dopuszcza się wykazanie doświadczenia w zakresie robót określonych pod literami a) i b) wspólnie.

2) Wykonawca winien dysponować przy realizacji zamówienia osobami:

a) projektantem (główny projektant): osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,

b) kierownikiem robót/kierownikiem budowy: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,
(W przypadku nie wskazania przez organ architektoniczno-budowlany obowiązku ustanowienia kierownika budowy funkcję tą będzie pełniła osoba wskazana pod lit. b). W razie ustanowienia przez organ architektoniczno-budowlany kierownika budowy w specjalności wskazanej pod lit. b), osoba ta będzie pełniła funkcję kierownika budowy. W razie ustanowienia przez organ architektoniczno-budowlany kierownika budowy w specjalności innej niż wymagana pod lit. b), Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić wymaganego kierownika budowy, osoba wskazana pod lit. b) będzie wtedy pełniła funkcję kierownika robót),

c) kierownikiem robót: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

d) kierownikiem robót: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

e) kierownikiem robót: osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

(W przypadku uprawnień o których mowa pod lit. a) - e), Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające ww. uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272)).

f) co najmniej 1 osobą w charakterze inżyniera specjalisty w specjalności inżynieria dźwięku lub akustyka lub elektroakustyka lub o kierunku mechanicznym i budowy maszyn do nadzorowania prac technologicznych (mechanika sceny i system oświetlenia estradowego), posiadającą doświadczenie polegające na udziale w koordynowaniu i nadzorowaniu co najmniej dwóch zamówień zrealizowanych w obiektach widowiskowych - teatry, opery, sale koncertowe, filharmonie, sale wielofunkcyjne oraz sale kongresowe z funkcjami widowiskowymi i koncertowymi (wyklucza się sale kinowe i audytoria/sale wykładowe), w zakres których wchodziło wykonanie co najmniej elementów mechaniki sceny oraz systemu oświetlenia estradowego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion) każde zamówienie. Udział w koordynowaniu i nadzorowaniu ww. zamówień dotyczy zamówień wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

g) co najmniej 1 osobą w charakterze inżyniera specjalisty w specjalności inżynieria dźwięku lub akustyka lub elektroakustyka lub o kierunku mechanicznym i budowy maszyn do nadzorowania prac technologicznych (system elektroakustyczny), posiadającą doświadczenie polegające na udziale w koordynowaniu i nadzorowaniu co najmniej dwóch zamówień zrealizowanych w obiektach widowiskowych - teatry, opery, sale koncertowe, filharmonie, sale wielofunkcyjne oraz sale kongresowe z funkcjami widowiskowymi i koncertowymi (wyklucza się sale kinowe i audytoria/sale wykładowe), w zakres których wchodziło wykonanie co najmniej elementów systemu elektroakustycznego o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł brutto (jeden milion) każde zamówienie. Udział w koordynowaniu i nadzorowaniu ww. zamówień dotyczy zamówień wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający jako spełnienie warunku dopuszcza wykazanie tej samej osoby na stanowiska wymienione pod lit a) - g) pod warunkiem posiadania przez daną osobę uprawnień do pełnienia funkcji w wymaganym zakresie i w wymaganych specjalnościach, posiadania wymaganego wykształcenia i posiadania wymaganego doświadczenia.

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie zgodnie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi zał. nr 7 do SWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z wykonawców.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane z wykorzystaniem wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 8 do SWZ.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, powyższy wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) Dowody określające, czy roboty budowlane zamieszczone w ,,Wykazie robót budowlanych" zostały wykonane należycie. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
3) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z wykorzystaniem wzoru wykazu stanowiącego zał. nr 9 do SWZ.

Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty na złote według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Przedmiotowe środki dowodowe - karty materiałowe dla urządzeń dla których oceniane będą parametry i funkcje w kryterium ,,funkcjonalność techniczna". Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie wartość parametru za którą będą przyznawane punkty, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające wartość wskazanego parametru. Brak karty materiałowej lub brak informacji o danej funkcjonalności w złożonej karcie materiałowej będzie skutkowało tym, że Zamawiający nie przyzna punktów w kryterium. Nie będzie możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych po złożeniu oferty.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Na ofertę składają się dokumenty wymienione poniżej:
1) Wypełniony formularz ,,OFERTA", który należy sporządzić ściśle wg wzoru formularza stanowiącego zał. nr 3 do SWZ. Formularz musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wykonawcy,
2) Oświadczenie z art. 125 ust. 1 w związku z art. 273 ust. 2 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z wykorzystaniem wzoru formularza stanowiącego zał. nr 4 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3) Jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
4) Jeżeli dotyczy - Wykonawca, który na podstawie art. 118 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wykonawca może wykorzystać wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowiący zał. nr 5 do SWZ.
5) Jeżeli dotyczy - W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp (treść art. określona w ust. 9.4. SWZ), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie określone w art.117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawca może wykorzystać wzór formularza stanowiący zał. nr 6 do SWZ.
6) Przedmiotowe środki dowodowe - karty materiałowe dla urządzeń dla których oceniane będą parametry i funkcje w kryterium ,,funkcjonalność techniczna". Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie wartość parametru za którą będą przyznawane punkty, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć wraz z ofertą przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające wartość wskazanego parametru. Brak karty materiałowej lub brak informacji o danej funkcjonalności w złożonej karcie materiałowej będzie skutkowało tym, że Zamawiający nie przyzna punktów w kryterium. Nie będzie możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych po złożeniu oferty.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 20000,00 zł (słownie zł: dwadzieścia tysięcy 00/100).
2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3) Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020, poz. 299).
Zamawiający poza formami wnoszenia wadium ww. nie dopuszcza innych form jego wnoszenia.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nr 59 2030 0045 1110 0000 0160 8370

W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium w formie innej niż pieniężna należy wnieść w formie oryginału, w postaci elektronicznej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia umocowali jeden podmiot do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie z art. 125 ust. 1 w związku z art. 273 ust. 2 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy Pzp (treść art. określona w ust. 9.4. SWZ), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie określone w art.117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiany umowy oraz określenie rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia opisane zostały w projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) cena - 60% - sposób oceny: minimalizacja (według wzoru)
2) funkcjonalność techniczna - 30% - sposób oceny: maksymalizacja (według opisu)
3) okres gwarancji - 10% - sposób oceny: maksymalizacja (według wzoru)

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o wyżej przedstawione kryteria i ich wagi.

Ofertom przyznane zostaną punkty obliczone następująco:

1) Kryterium - cena
(Cn / Cof.b. x 100) x 60% = ilość punktów, gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert,
Cof.b. - cena oferty badanej,
100 - wskaźnik stały,
60% - procentowe znaczenie kryterium ceny.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium ,,cena" otrzyma maksymalną ilość 60 punktów (60%). Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.

2) Kryterium - funkcjonalność techniczna
Punkty w kryterium ,,funkcjonalność techniczna" zostaną przyznane na podstawie oświadczeń (wartości parametrów podanych przez Wykonawcę) zawartych w formularzu oferty oraz złożonych kart materiałowych poszczególnych urządzeń (urządzenia wg załącznika nr 13 do PFU) potwierdzających ocenianą funkcjonalność. Wraz z ofertą należy złożyć karty materiałowe dla urządzeń dla których oceniane będą parametry i funkcje w kryterium ,,funkcjonalność techniczna". Brak karty materiałowej lub brak informacji o danej funkcjonalności w złożonej wraz z ofertą karcie materiałowej będzie skutkowało tym, że Zamawiający nie przyzna punktów w kryterium (0 punktów).
Punkty będą przyznawane na podstawie podkryteriów szczegółowo określonych w SWZ.
W przypadku nie podania przez Wykonawcę w ofercie wartości parametru podkryterium w kryterium ,,funkcjonalność techniczna", Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymóg podstawowy i nie przyzna w tym podkryterium punktów (0 punktów).
W kryterium ,,funkcjonalność techniczna" oferta może otrzymać maksymalnie 30 punktów (30%).

3) Kryterium - okres gwarancji
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie okres gwarancji jaki udzieli na wykonany przedmiot zamówienia (z wyłączeniem umeblowania i wyposażenia opisanego w załączniku nr 16 do PFU Zestawienie rzeczowo - finansowe wyposażenia, tabela 2.2 poz. nr 2.1, 3.1, 3.7, 3.10, 3.11, 3.12,4.1, 5.1-5.5, 6.1-6.3, 7.1,7.2, 8.1-8.10, 9.2, 10.1-10.3,11.1-11.3 oraz tabela 2.3 poz. nr 1.1, 3.6, 4.1-4.4, 5.1-5.4, 6.5-6.8, 7.9, 8.1) w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego robót i sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót.
Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.
Najniższy dopuszczalny okres gwarancji podlegający ocenie - 36 miesięcy,
Najwyższy okres gwarancji podlegający ocenie - 60 miesięcy.
Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji niższego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty.
(Gof.b. / Gn x 100) x 10% = ilość punktów, gdzie:
Gof.b. - okres gwarancji oferty badanej,
Gn - najwyższy okres gwarancji spośród ofert,
100 - wskaźnik stały,
10% - procentowe znaczenie kryterium okresu gwarancji.
Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w kryterium ,,okres gwarancji" otrzyma maksymalną ilość 10 punktów (10%). Pozostałym wykonawcom spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza ilość punktów.

Punkty w powyższych kryteriach zostaną zsumowane.
Maksymalna ilość punktów jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt (100%).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Funkcjonalność techniczna
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-17

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.