Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
10z dziś
4466z ostatnich 7 dni
19354z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont budynku pałacowego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Remont budynku pałacowego

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Zawonia
Trzebnicka
55-106 Zawonia
powiat: trzebnicki
713128182
rolnictwo@zawonia.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/zawonia/proceedings
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Zawonia
Wadium: 3 000,00 zł.
Nr telefonu: 713128182
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont budynku pałacowego w Głuchowie Dolnym nr 11
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn. Remont budynku pałacowego w
Głuchowie Dolnym nr 11. W zakres zamówienia wchodzi: remont kominów wraz z przepięciami
oraz wykonanie wkładów kominowych i brakujących kominów,odprowadzenie wód deszczowych
z istniejących rur spustowych do kanalizacji deszczowej i zbiornika na wodę
deszczową,wzmocnienie ścian zewnętrznych budynku,remont tarasów i schodów
zewnętrznych,poprawa izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia.

CPV: 45000000-7, 45111000-8, 45232130-2, 45262100-2, 45262500-6, 45320000-6, 45410000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00122624, RGK.271.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/zawonia
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zawonia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia
30grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.a) stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze
wersje,c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 100.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf,Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej -
kodowanie UTF8,f) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Głównego Urzędu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej ,,RODO" Zamawiający informuje, że:o administratorem przekazanych w ofercie oraz wszelkiej dokumentacji wytworzonej potrzeby przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych jest Wójt Gminy Zawonia, dane będą przetwarzane w Urzędzie Gminy w Zawoni, Ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia;o kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Gminie Zawonia: iod@zawonia.pl oraz telefonicznie:
+48608294903.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/zawonia/proceedings
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zawonia

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 117 dni

Wymagania:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).2.Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium w formie pieniądza wpłaca
się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr 76 9591 0004 2001 0019 2444 0004, w tytule przelewu należy wpisać: "WADIUM - Remont budynku pałacowego w Głuchowie Dolnym nr 11".4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zmawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w rozdz. XI SWZ.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XIII. ust. 3 niniejszej SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania
ofert).6. Skuteczne wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz następuje z chwilą przekazania Zamawiającemu oryginału gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.7. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP. Wzór gwarancji wadialnej stanowi załącznik nr 7 do SWZ.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w
przypadku, o którym mowa wart. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.9. Okoliczności i zasady zwrotu lub zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RGK.271.4.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn. Remont budynku pałacowego w
Głuchowie Dolnym nr 11. W zakres zamówienia wchodzi: remont kominów wraz z przepięciami
oraz wykonanie wkładów kominowych i brakujących kominów,odprowadzenie wód deszczowych
z istniejących rur spustowych do kanalizacji deszczowej i zbiornika na wodę
deszczową,wzmocnienie ścian zewnętrznych budynku,remont tarasów i schodów
zewnętrznych,poprawa izolacji przeciwwilgociowej ścian przyziemia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 117 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: a) ,,Łączna cena ofertowa brutto" - C; b) ,,Okres gwarancji" - G.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub
finansowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy
złotych), 2.Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) zrealizował w
okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
minimum jedno zamówienie na roboty budowlane obejmujące przebudowę lub remont budynku
wpisanego do rejestru zabytków, o wartości wykonanych robót co najmniej 300 000,00 zł
brutto,b) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy z
uprawnieniami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, minimum 5 lat stażu
pracy na stanowisku kierownika budowy, spełniającym wymagania, o których mowa w art. 37 c
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 282),kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, spełniającym wymagania, o
których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. Uwaga 1. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (również w przypadku spółek cywilnych),
oświadczenie, o którym mowa w ust. l, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.Uwaga 2. W przypadku
polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby? Wykonawca
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby (załącznik nr 8 do SWZ). 2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik
nr 11 do SWZ.3.Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w ust. l,
dane umożliwiające dostęp do tych środków.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków
dowodowych:a.dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).b.wykazu robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ, c.wykazu osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do
SWZ,d.oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w ust. l, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.Uwaga 1.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w ust. 2 lit. c, musi złożyć każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia. e.oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 złożonym przez ten podmiot, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania - w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Brak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).2.Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium w formie pieniądza wpłaca
się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, nr 76 9591 0004 2001 0019 2444 0004, w tytule przelewu należy wpisać: "WADIUM - Remont budynku pałacowego w Głuchowie Dolnym nr 11".4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zmawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w rozdz. XI SWZ.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. XIII. ust. 3 niniejszej SWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania
ofert).6. Skuteczne wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz następuje z chwilą przekazania Zamawiającemu oryginału gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.7. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy PZP. Wzór gwarancji wadialnej stanowi załącznik nr 7 do SWZ.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w
przypadku, o którym mowa wart. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP.9. Okoliczności i zasady zwrotu lub zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2.Warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 3.W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (załącznik nr 10 do SWZ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,b) gdy wystąpią okoliczności uniemożliwiające prowadzenie robót w obiekcie, jeżeli za te okoliczności Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,h) gdy nastąpi wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy,i) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, t.j. w szczególności: z powodu wystąpienia kolizji z robotami innego Wykonawcy,
lub gdy wykonanie przez Wykonawcę robót jest zależne od wcześniejszego wykonania robót przez innego Wykonawcę, a inny wykonawca nie rozpoczął prac w terminie lub prowadzi je w taki sposób, że uniemożliwia Wykonawcy prowadzenie robót.Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został szczegółowo określony w § 14 projektu umowy stanowiącej zalącznik nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: a) ,,Łączna cena ofertowa brutto" - C; b) ,,Okres gwarancji" - G.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.