Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
392z dziś
4928z ostatnich 7 dni
19122z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni we Włocławku
Okrzei 74A
87-800 Włocławek
powiat: Włocławek
tel.54 230 20 11, tel. 54 230 20 12, tel. 601381189
grzegorz.wesolowski@wody.gov.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Włocławek
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.54 230 20 11, te
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany kotła
węglowego na gazowy wraz z przyłączem gazowym w budynku kotłowni Obiektu
Hydrotechnicznego przy Ul. Płockiej 171 we Włocławku"
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej, kosztorysów oraz uzyskanie
wszystkich koniecznych dokumentów (m.in. mapa do celów projektowych) i uzgodnień niezbędnych
do wykonania robót- wymiany kotła z węglowego na gazowy wraz z przyłączem gazowym do
kotłowni Obiektu Hydrotechnicznego zlokalizowanej przy Ul. Płockiej 171 we Włocławku wraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego.
Opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać następujące opracowania:
- projekt budowłano-wykonawczy, projekt zagospodarowania terenu,
- projekt techniczny,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego .

Dokument nr: WA.ROZ.2811.231.2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA oferty: ofertę wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie za
pośrednictwem Platformy,
do dnia 27.07. 2021r. do godz. 13:00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia:
- opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem wszystkich uzgodnień i pozwoleń należy zrealizować
w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy
- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
robót budowlanych -- przewidywany termin do 30 listopada 2022r

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: Oferty oceniane będą na podstawie następujących kryteriów: 100% cena
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Na potwierdzenie spełniania w/w warunków udziału Wykonawca musi udokumentować, że:
lakieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania, która będzie posiadała
określone przepisami Prawa budowlanego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych. Na dowód niniejszego należy dołączyć kopie uprawnień osoby odpowiedzialnej za
kierowanie pracami projektowymi ze strony Wykonawcy.
2) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali co najmniej jedną usługę (zakończoną, wykonaną
w ramach jednej umowy) w zakres której wchodziło wykonanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej budowy lub przebudowy kotłowni gazowej. Na dowód niniejszego należy dołączyć
referencje /lub inne dokumenty/ wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków opisanych powyżej, Wykonawca złoży oświadczenie,
którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Zapytania wraz z dokumentami, o których mowa powyżej.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, oświadczeniem
zawartym w treści Formularza ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego
wniesienia : nie dotyczy.
9. Warunki gwarancji: zgodnie ze wzorem umowy .
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cenę oferty należy obliczyć na Formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 2a do
niniejszego Zapytania ofertowego, przy zachowaniu następujących założeń:
a) oferent obliczy wartość poszczególnych pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej
dla danej pozycji przez ilość,
b) oferent zsumuje wartość poszczególnych pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę oferty. Tak
wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w Formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku) z uwzględnieniem ewentualnych upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w
wysokości netto i brutto (z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu
zamówienia jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu
zamówienia.
3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić
do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
1. Wymaga się, aby oferta i załączone do niej dokumenty były podpisane przez osobę(y)
upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości
odpowiadającej cenie oferty. W przypadku podpisywania oferty i załączonych dokumentów przez
osobę(y) niewymienioną^) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
2. Dokumenty przedstawione w formie kopii, powinny być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez osobę uprawnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań
finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty lub osobę(y) posiadającą(e) pełnomocnictwo, o
którym mowa w pkt. 1.
3. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez
osobę podpisującą ofertę.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferta przesłana droga elektroniczną za
pośrednictwem Platformy zakupowej powinna stanowić skan podpisanych, oryginalnych
dokumentów zebranych w jeden plik lub dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz cenowy - załącznik nr 2a do Zapytania ofertowego,
2) Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego,
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego z
załączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w
postępowaniu (np. referencje, kopia uprawnień lub inne)
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do
dostarczenia Zamawiającemu oryginałów w/w dokumentów przed podpisaniem umowy .
^.Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Miejsce składania ofert: złożenie oferty odbywa się za pośrednictwem Platformy
Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: http://www.przetargi.wody.gov.pl/
- w zakładce Postępowania przetargowe - opcja Zapytania ofertowe i konkursy.
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod
adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców Korzystanie z Platformy nie
wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w
zakładce z przedmiotowym postępowaniem. Celem skomunikowania się z Zamawiającym
Wykonawca korzysta z zakładki ,,ZAPYTAJ". Zakładka ta służy również Zamawiającemu do
komunikacji z Wykonawcami.
Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz
dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania
korespondencji na Platformie.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako załączniki.
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca
korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu'*, a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola,
zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, Formularza wyceny
ofertowej, oświadczenia RODO (jeżeli dotyczy zgodnie z pkt 15 Zapytania ofertowej). Zamawiający
zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich identyfikację.
Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie.
Postępowanie podprogowe nie musi być podpisane elektronicznie -- do zgłoszenia udziału
w postępowaniu należy dołączyć plik zawierający skany podpisanej oferty wraz z
załącznikami.
Wykonawca ma również możliwość złożenia oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Celem podpisania oferty należy pobrać plik zawierający wszystkie pliki oferty,
zapisać go na dysku. Następnie uruchomić program do podpisu elektronicznego, podpisać zapisany
plik generując plik z rozszerzeniem .xades. Plik ten następnie należy wysłać na Platformę.
Podpisanie oraz złożenie oferty odbywają się po użyciu opcji ,,Podpisy ofertę".
Szczegółowy sposób podpisania oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie
pod adresem:
http://www.przetargi, wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla
wvkonawc/3795.Instrukcia-dla-Wykonawcow.html.
Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować --
załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu
terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych
Wykonawców.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wyce fuma oferty został opisany w Instrukcji oferenta
dostępnej na Platformie.
Wykonawca może przed upływem' terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem
funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty' przebiega etapowo, najpierw jest anulowana
aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania
oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.
14. Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
1/W przypadku, gdy złożone zostaną oferty o takiej samej cenie i z tego względu nie będzie można
dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej , zamawiający wyznaczy wykonawcom, którzy złożyli te
oferty, termin na złożenie ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa niż
zaoferowana przez wykonawcę w ofercie pierwotnej. Jeżeli ceny złożonych ofert dodatkowych
również będą takie same, postępowanie zostanie unieważnione.
2/Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
3/Zgodnie z art. 70.1 § 3 ICC. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu
lub jego odwołania.

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu:
W sprawach merytorycznych:
p. Grzegorz Wesołowski e-mail: grzegorz.wesolowski@wody.gov.pl, tel. 601381189
p. Przemysław Nycz e-mail: przemyslaw.nycz@wody.gov.pl- tel. 54 230 20 12
W sprawach formalnych:
p. Iwona Podlaska e-mail: iwona.podlaska@wody.gov.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.