Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace projektowe budowy linii kablowych SN

Przedmiot:

Prace projektowe budowy linii kablowych SN

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: ESV S.A
Ciepłownicza 1A
55-011 Siechnice
powiat: wrocławski
Telefon: 71 311 39 11, 71 311 39 13
krystian.jaroch@esv.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Siechnice
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 71 311 39 1
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nr 2021/07/04/DGI
Prace projektowe budowy linii kablowych SN pomiędzy stacją R-145
zabudowaną na działce nr 1/48 AM-6 obręb Grabiszyn a stacją R-146
zlokalizowaną na działce nr 1/2 AM-9 obręb Grabiszyn wraz z budową
kontenerowej rozdzielnicy SN na działce nr 1/2 AM-9 we Wrocławiu.
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ESV S.A. z siedzibą w Siechnicach, Ul. Ciepłownicza 1A, NIP: 898-00-25-644, Regon:
930267105, oznaczany dalej jako ESV S.A., zwany dalej "Zamawiającym" zaprasza
do składania ofert na:
Prace projektowe budowy linii kablowych SN pomiędzy stacją R-145 zabudowaną
na działce nr 1/48 AM-6 obręb Grabiszyn a stacją R-146 zlokalizowaną na działce
nr 1/2 AM-9 obręb Grabiszyn wraz z budową kontenerowej rozdzielnicy SN na
działce nr 1/2 AM-9 we Wrocławiu.
Wytyczne projektowe:
R-146
Na terenie GPZ R-146 110/10 kV zaprojektować kontenerową 14 polową rozdzielnicę SN
w obudowie kontenerowej i izolacji termicznej. Rozdzielnica powinna być dwusekcyjna
wyposażona w sprzęgło. W każdej sekcji przewidzieć 1 pole zasilające, 1 pole
pomiarowe, 2 pola liniowe (w każdym z pół zaprojektować układ pomiarowy), 1 pole TPW
oraz 1 pole sprzęgłowe. W każdej z sekcji zaprojektować po 1 polu liniowym
rezerwowym. Projektowaną rozdzielnicę zasilić z istniejących mostów szynowo-kablowych
od transformatorów 110/10 kV T1 i T2, mosty szynowo-kablowe wyposażyć w niezbędne
ochronniki przępieć.
Zakres obejmuje:
Projekt obwodów pierwotnych, wtórnych, automatykę zabezpieczeniową wraz z
niezbędnymi instalacjami towarzyszącymi (zasilanie obwodów potrzeb własnych,
telemechanika i telesterowanie, urządzenia łączności), dobór nastaw zabezpieczeń.
Linia kablowa SN
Zaprojektować dwie linie kablowe SN relacji: projektowana rozdzielnica SN R-146 Sekcja
1 - RG R-145 pole nr 14 oraz relacji: projektowana rozdzielnica SN R-146 Sekcja 2 - RG
R-146 pole nr 19. Równolegle do linii kablowych zaprojektować linie światłowodowe.
R-145 dostosowanie rozdzielnicy do nowej topologii sieci
W polach nr 4 i 29 rozciąć połączenie szyn zbiorczych. Wykonać połączenia sprzęgłowe
pomiędzy polami nr 3 i 13 oraz 30 i 20 rozdzielni. Dodatkowo wykonać połączenie
sprzęgłowe pomiędzy polami nr 16 i 17, w polu 17 zaprojektować wyłącznik. Dostosować
zabezpieczenia i blokady w RG R145 do nowej konfiguracji sieci. W stacji R-145
zaprojektować wymianę przekładników prądowych dostosowanych do zmniejszenia mocy
przyłączeniowej na przyłączu z operatorem nadrzędnym TD S.A..
Dodatkowe wymagania:
1. W celu złożenia Oferty niezbędne będzie wykonanie wizji lokalnej w terenie.
2. Wszystkie elementy sieci SN projektować w izolacji 20 kV,
3. Zaprojektowaną rozdzielnicę SN R-146 przystosować do pracy z transformatorem o
mocy 25 MVA.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia wyżej opisanego zakresu projektu o
zakres prac związany z dostosowaniem urządzeń i aparatów na napięciu 110 kV w R-
146 w związku ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej - zakres ten będzie ewentualnie
rozszerzony w formie odrębnego Aneksu do Umowy.
5. Projektant dokona niezbędnych uzgodnień z operatorem nadrzędnym TD S.A.

1. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH PO STRONIE WYKONAWCY
1. Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami
prawa, warunkami umowy oraz wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Dokumentacja projektowa winna być dostarczona w ilości:
a) Projekt budowalny - 2 egz. + 1 egz. na nośniku CD,
b) Projekt wykonawczy - 3 egz. + 1 egz. na nośniku CD.
Schematy oraz mapy powinny zostać dostarczone na nośniku CD w wersji .dwg.
3. Szczególne warunki realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Uzyskać mapę do celów projektowych dla zakresu prac,
b) Uzyskanie uzgodnienia z zarządcami terenu,
c) Uzyskać uzgodnienia i zgody wymagane prawem,
d) Uzyskać uzgodnienie z narady koordynacyjnej (GESUT) dla całości zakresu,
e) Uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę wraz z zaświadczeniem o ostateczności
decyzji lub decyzję równoważną.

Dokument nr: 2021/07/04/DGI

Składanie ofert:
4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Dopuszcza się jedynie składanie ofert kompleksowych.
2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Językiem postępowania ofertowego jest język polski.
4. Ofertę należy dostarczyć w formie podpisanego skanu na adresy e-mail:
krystian.jaroch@esv.pl: bernadetta.wanat@esv.pl
,,Prace projektowe budowy Unii kablowych SN pomiędzy stacją R-145
zabudowaną na działce nr 1/48 AM-6 obręb Grabiszyn a stacją R-146
zlokalizowaną na działce nr 1/2 AM-9 obręb Grabiszyn wraz z budową
kontenerowej rozdzielnicy SN na działce nr 1/2 AM-9 we Wrocławiu. "
wg SIWZ 2021/07/04/DGI "
Do dnia: 05.08.2021 r. do godz. 12;00.

Miejsce i termin realizacji:
3. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ŚWIADCZENIA
Oczekiwany termin realizacji zadania nie później niż 16 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Wymagania:
5. Ofertę i załączone dokumenty należy dostarczyć w formie skanu, podpisanego przez
reprezentację Oferenta. Wszystkie strony dokumentów oferty powinny być
ponumerowane, a miejsca gdzie zostały dokonane dodatkowe wpisy lub poprawki, winny
być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
6. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono
z przedłożonego dokumentu - wyciągu z właściwego rejestru.
7. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed terminem składania
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu się z postępowania powinno
nastąpić w formie pisemnej według takich samych wymagań jak przy składaniu oferty
z dopiskiem na kopercie ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
8. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian po upływie terminu

składania ofert.
9. Oferta musi obejmować całość zamówienia i być sporządzona w oparciu o SIWZ.
10. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi Oferent.
5. WYMAGANE DOKUMENTY
5.1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) określenie przedmiotu oferty,
b) dane wykonawcy,
c) określenie terminu płatności nie krótszego niż 21 dni,
d) określenie czasu trwania gwarancji nie krótszego niż 24 miesiące,
e) określenie terminu wykonania umowy.
5.2. Inne wymagane dokumenty:
a) propozycja harmonogramu prac projektowych,
b) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z dokumentami przetargowymi i akceptuje
je bez uwag,
c) oświadczenie Oferenta, iż w przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty,
Oferent podpisze Umowę na prace projektowe wg wzoru, który stanowi załącznik nr
1, w terminie do 7 dni od jej doręczenia przez Zamawiającego,
d) oświadczenie Oferenta, iż nie będzie do realizacji zadania zatrudniał
podwykonawców, lub informacja iż oferent zamierza zatrudnić podwykonawców,
e) oświadczenie, że w stosunku do firmy nie zostało wszczęte postępowanie
upadłościowe ani też nie ogłoszono upadłości firmy,
f) oświadczenie, że oferent zapoznał się ze wzorem umowy o prace projektowe
i akceptuje ją bez uwag,
g) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
h) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w podatkach
wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty,
i) aktualne zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu
w płatnościach wystawione nie później niż 3 miesiące przed terminem złożenia oferty,
j) w przypadku spółki cywilnej do oferty należy dołączyć (umowę) określającą sposób
reprezentacji oferenta przy wykonywaniu zamówienia,
k) do oferty składanej przez spółkę z ograniczona odpowiedzialnością, której
proponowana cena za całość realizacji zamówienia przewyższa dwukrotną wartość
kapitału zakładowego, Oferent zobowiązany jest ponadto dołączyć uchwałę
zgromadzenia wspólników lub umowę spółki (wypis z odpowiednimi postanowieniami
umowy) zawierające stosowne uprawnienia do rozporządzenia prawem
lub zaciągania zobowiązań do tej wysokości (art. 230 KSH),
l) wykaz prac wykonanych w ciągu ostatnich 24 miesięcy o podobnym zakresie i skali
trudności.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej
przez oferenta za zgodność z oryginałem.
UWAGA:
Oferenci którzy w ciągu ostatnich 6 miesięcy uczestniczyli w przetargach
organizowanych przez ESV S.A. i złożyli kompletną ofertę pod względem
wymogów opisanych w ust. 5.2 lit. g-k, zwolnieni są z obowiązku ich
przedkładania w niniejszym postępowaniu przetargowym.
6. WYJAŚNIENIA
6.1. Oferent może się zwrócić do Zamawiającego na piśmie o wyjaśnienia dotyczące SIWZ
pod warunkiem, że pytanie nie wpłynie później niż na 2 dni przed terminem otwarcia
ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim uczestnikom
postępowania bez podania źródła zapytania.
6.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert
Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Każda wprowadzona do SIWZ przez
Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie doręczona wszystkim
Oferentom.
O uznaniu Oferty za ofertę dostarczoną w terminie decyduje data i godzina jej wpłynięcia
do Zamawiającego.
8. WAŻNOŚĆ OFERTY
Termin związania ofertą wynosi minimum 30 dni.
9. CENY OFERTOWE, WALUTA OFERTY
9.1. Cena oferty winna być podana w postaci ceny jednostkowej netto + podatek vat
za każdy z oferowanych etapów prac projektowych oraz sumy wartości przedmiotu
zamówienia. Cena obejmuje należność wraz ze wszystkimi opłatami. Cenę przedmiotu
zamówienia należy przedstawić w złotych polskich, cyfrowo i słownie.
9.2. Ceny, ryczałty jednostkowe wymienione przez Oferenta nie podlegają korekcie w trakcie
realizacji Umowy.
10. ODRZUCENIE OFERT
10.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) będzie sprzeczna z SIWZ
b) nie zostanie podpisana własnoręcznie przez osoby składające oświadczenie woli,

c) będzie zawierać wady oświadczenia woli.
10.2. Oferty odrzucone nie będą poddane dalszej ocenie.
11. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium i ich znaczeniem:
1. Kryterium ceny.
2. Kryterium terminu płatności.
3. Kryterium terminu realizacji umowy.
4. Kryterium terminu gwarancji.
5. Kryterium doświadczenia technicznego jednostki projektowej.
12. BADANIE, WYJAŚNIANIE I OCENA OFERT
12.1. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od oferenta pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
12.2. Zamawiający w treści oferty poprawi oczywiste błędy i pomyłki:
O wniesionych poprawkach zamawiający powiadomi oferenta.
W przypadku gdy błąd dotyczyć będzie obliczenia ceny oferty, taka oferta
zostanie odrzucona.
13. JAWNOŚĆ POSTĘPOWANIA
13.1. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Oferenta przedstawiane
Zamawiającemu w toku postępowania o udzielenie zamówienia powinny zostać
przekazane Zamawiającemu w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności (w
odrębnym załączniku) wraz z wyraźnym wskazaniem na piśmie, że informacje w tym
zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie powinny być ujawniane innym
uczestnikom postępowania.
13.2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co do których
Oferent nie podjął działań, o których mowa w ust. 1 powyżej, a także za ujawnienie
informacji, w odniesieniu do których obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa,
wyroków sądowych lub decyzji organów administracji, niezależnie od podjęcia przez
Oferenta działań, o których mowa w ust. 1 powyżej.
14. WYŁONIENIE WYKONAWCY
14.1. Zamawiający przeprowadzi procedurę wyłonienia wykonawcy w dwóch etapach.
14.2. W pierwszym etapie wyłonionych zostanie dwóch oferentów, którzy złożą
najkorzystniejsze oferty.
14.3. W drugim etapie przeprowadzone zostaną negocjacje z obydwoma oferentami celem
ustalenia ceny ostatecznej.
14.4. Cena w drugim etapie postępowania przetargowego nie może być mniej korzystna dla
Zamawiającego od ceny ofertowej określonej w pierwszym etapie postępowania.
15. TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU
15.1. Wyniki postępowania zostaną przesłane e-mailowo do Oferentów.
15.2. Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania
umowy. Wybranemu oferentowi zamawiający określi miejsce i termin podpisania
umowy.
16. PODPISANIE UMOWY
W ciągu 7 dni od dnia dostarczenia Umowy przez Zamawiającego, Oferent zobowiązany jest
do podpisania i odesłania do siedziby ESV Umowy w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach zgodnej ze wzorem załączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
17. UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
18. PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM PRZETARGU.
Przewiduje się, że wykonanie czynności przetargowych będzie przebiegało zgodnie
z Harmonogramem przedstawionym poniżej.
Data Czynność
21.07.2021 r. Udostępnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
05.08.2021r. godz. 12;00 Termin złożenia Oferty
05.08.2021r. godz. 12;30 Otwarcie Oferty
09.08.2021 r. Negocjacje
10.08.2021 r. Podpisanie Umowy (termin przewidywany)

Kontakt:
6.3. Udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi będzie następować w dni robocze w godzinach 9.00
-14.00.
Wyjaśnień udziela:
Krystian Jaroch
tel: 518 276 651
e-mail: krystian.jaroch@esv.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.