Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Okresowa roczna i pięcioletnia kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych

Przedmiot:

Okresowa roczna i pięcioletnia kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
Branickiego 17A
15-085 Białystok
powiat: Białystok
zamowienia-bi@wody.gov.pl
Województwo: podlaskie
Miasto: Białystok
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-07-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Okresowa roczna i pięcioletnia kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych -
ZZ Giżycko
Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznej i pięcioletniej kontroli obiektów hydrotechnicznych zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.

CPV: 71356100-9

Dokument nr: 2021/BZP 00122609, BI.ROZ.2810.39.2021.AC

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-07-29 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://przetargi.wody.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://przetargi.wody.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Zgodnie
z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp,- komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej
,,Platformą" - pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl.
2 Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem
przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców bezpośredni link:
https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla Platformy-Zakupowej.html
3 Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
4 Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z
przedmiotowym postępowaniem.
5 Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub
oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 - 16.6
specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej ,,SWZ"), Wykonawca korzysta z zakładki ,,Zapytaj".
Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
6 Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz
dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na
Platformie.
7 Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf,
.xls.
8 Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia-bi@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o
zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Biuletynu
Zamówień Publicznych. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.
9 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
10 Dokumenty elektroniczne, w szczególności: oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1
ustawy, podmiotowe środki dowodowych, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje,
oświadczenia lub dokumenty składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy jako
załączniki. Sposób sporządzenia tych dokumentów musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.4 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie przy Ul. Żelaznej 59A,00-848 Warszawa, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16;
b) kontakt z Inspektorem ochrony danych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Okresowa roczna i pięcioletnia kontrola stanu technicznego budowli hydrotechnicznych -
ZZ Giżycko" oznaczonego numerem postępowania BI.ROZ.2810.39.2021.AC prowadzonym na podstawie Pzp;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
h) posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO
i) nie przysługuje Państwu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-07-29 11:00
Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa - https://przetargi.wody.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BI.ROZ.2810.39.2021.AC
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznej i pięcioletniej kontroli obiektów hydrotechnicznych zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy Prawo budowlane ( t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) na terenie działania Zarządu Zlewni w Giżycku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty nie podlegające odrzuceniu
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby sporządzającej opracowanie
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykazał się doświadczeniem polegającym na należytym zrealizowaniu jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto.
Za zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia uważa się usługę w zakresie przeglądów okresowych budowli hydrotechnicznych w myśl art. 62 ust. 1 pkt 1 lub/i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane

UWAGA:
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami doświadczenie na potwierdzenie powyższych warunków dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) Wykonawca musi wykazać, że w celu realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował:
- minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która jest wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
- osoba wskazana do wykonania zamówienia musi wykazać się doświadczeniem polegającym na wykonaniu minimum jednej usługi o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł brutto polegającej na sporządzeniu przeglądów okresowych budowli hydrotechnicznych w myśl art. 62 ust. 1 pkt 1 lub/i art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust.1 i art.109 ust. 1 pkt.4 ustawy.
2 oświadczenie wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
3 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1 - 3, dotyczącego tych podmiotów, potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
2 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 1 do SWZ.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
zgodny w treści z Załącznikiem nr 2 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem
potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108
ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
określone w SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zgodny w treści z Załącznikiem
nr 2.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
Wykonawca składa oświadczenie zgodne w treści z Załącznikiem Nr 2a do SWZ podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby.
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp
do tych dokumentów. Niniejszy zapis dotyczy także podmiotów udostępniających zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
wykonawcy, jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 3. Niniejszy zapis dotyczy
także podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
6. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w
ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp) pod warunkiem, że taka oferta
spełniać będzie następujące wymagania:
1 Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w Formularzu oferty.
3 Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) z którego wynika
takie pełnomocnictwo należy złożyć razem z ofertą.
4 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie zgodne z
treścią Załącznika nr 2 do SWZ, aktualne na dzień składania ofert, celem wstępnego
potwierdzenia, że każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie art.108 ust.1 oraz art. 109 ust.1 pkt.4) oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ w zakresie, w którym każdy z nich wykazuje
brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5 Każdy z Wykonawców występujących wspólnie obowiązany jest do wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku
oświadczenia lub dokumenty wymienione w pkt 12.3.1 - 12.3.2 SWZ składa każdy z
Wykonawców występujących wspólnie.
6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W
takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7 W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wynagrodzenie należne Wykonawcy
wpłacane będzie na konto podmiotu zwanego Liderem, wskazanego wspólnie przez podmioty
występujące jako Wykonawca.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Na podstawie art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość
zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 12 Wzoru umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty nie podlegające odrzuceniu
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby sporządzającej opracowanie
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-08-27

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.