Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4560z ostatnich 7 dni
19666z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont ogrodzenia

Przedmiot:

Remont ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: POWIAT TARNOGÓRSKI
Karłuszowiec 5
42-600 Tarnowskie Góry
powiat: tarnogórski
32 381 37 83, 32 381 37 80
inwestycje@tarnogorski.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tarnowskie Góry
Wadium: ---
Nr telefonu: 32 381 37 83, 32 381
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:
REMONT ODTWORZENIOWY OGRODZENIA CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W
TARNOWSKICH GÓRACH, UL. GLIWICKA 86
2. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie remontu ogrodzenia pn.
REMONT ODTWORZENIOWY OGRODZENIA CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W
TARNOWSKICH GÓRACH, UL. GLIWICKA 66
2) Zakres zamówienia będącego przedmiotem zamówienia został opisany w:
a) dokumentacji projektowej, na którą składa się projekt budowlano - wykonawczy
pn. Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach przy ul.
Gliwickiej 66
b) przedmiarze robót
c) STWiOR
d) projektowanym postanowieniom umowy.
e) decyzji Pozwolenia na budowę nr 140/19 z dnia 28.01.2019
f) pozwoleniu Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr K/234/2021 z dnia 24.03.2021 -

Składanie ofert:
4) Ofertę należy złożyć do dnia: 30.07.2021
5) Ofertę należy złożyć w opieczętowanej kopercie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich
Górach przy Ul. Karłuszowiec 5

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 180 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.

Wymagania:
Warunki realizacji zamówienia:
a) Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa
termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie zabytku
nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków o wartości minimum 80 000,00 zł brutto każda z
robót.
b) Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, posiadającą aktualny wpis
na listę członków do właściwej izby samorządowej i wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej, oraz kwalifikację o których mowa w art.37c ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami która będzie pełnić funkcję kierownika budowy.
Wykazana wyżej osoba powinna posiadać odpowiednie uprawnienia wymagane prawem
budowlanym, tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. póz. 831) potwierdzone stosownymi decyzjami,
o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) prawa budowlanego lub
odpowiadające wymaganym uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie z zapisem art. 104 prawa budowlanego).
Ponadto Kierownik Budowy zobowiązany jest posiadać kwalifikacje o których mowa w art. 37 c
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. robotami budowlanymi kieruje albo
nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która
posiada uprawnienia budowlane określone przepisami prawa budowlanego oraz która przez co
najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych
c) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku
do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej
lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub równoważną lub
normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub
równoważną lub Polską Normą lub równoważną w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej
europejskie.
d) Ilekroć w projekcie budowlano - wykonawczym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy
przenoszące normy europejskie lub równoważne lub normy innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub równoważne lub inne normy lub dokumenty, o których
mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.
e) Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. póz. 1333 z późn.zm. ), ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.215 z późn.zm.) oraz
wymogom specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót i SWZ.
f) Wykonawca przed wbudowaniem materiałów przedłoży ich wzory, karty techniczne do akceptacji
inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu potwierdzające zgodność parametrów technicznych
z projektem budowlano-wykonawczym.
g) szczegółowy zakres opisany został w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego
zapytania ofertowego
h) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą), zobowiązany jest
przed zawarciem umowy, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości
5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku następujących
formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 450
ust. 2 ustawy.
W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnoszonego w pieniądzu, należy je
wpłacić przelewem na konto: Powiat Tarnogórski z siedzibą w Tarnowskich Górach, Santander Bank
Polska S.A. 57 1090 1186 0000 0001 4370 1600, z dopiskiem ,, Remont odtworzeniowy ogrodzenia
cmentarza żydowskiego w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 66"
Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach
określonych w ustawie oraz w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy (załącznik nr 2).
i) Wykonawca usługi zobowiązany jest realizować zamówienie przy zachowaniu należytej
staranności i zgodnie z najlepszą praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie
warunków prawa budowlanego, właściwych przepisów bhp i ppoż.
Termin związany z ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
3. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
a) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
b) Kwalifikacje Kierownika budowy - uprawnienia budowlane, kwalifikacje o których mowa w art. 37 c
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
c) Kosztorys ofertowy
d) Referencje potwierdzające iż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa
termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał
należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie zabytku nieruchomego
wpisanego do rejestru zabytków o wartości minimum 80 000,00 zł brutto każda z robót.
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe oraz oczywiste omyłki pisarskie.
4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim w jednym egzemplarzu.
2) Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym lub według takiego samego schematu,
stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3) Do oferty należy przedłożyć dokumenty opisane w pkt 3 niniejszego zapytania ofertowego
6) Ofertę, tj. temat oraz treść na kopercie opisać następująco:
Nie otwierać:
Zapytanie ofertowe
REMONT ODTWORZENIOWY OGRODZENIA CMENTARZA ŻYDOWSKIEGO W
TARNOWSKICH GÓRACH
7. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie za realizację
zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
3. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów,
podana w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Wszystkie wartości cenowe w ramach niniejszego postępowania będą określone w złotych polskich
(PLN), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
5. Wykonawca, składając ofertę (na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 ) informuje
Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując:
1) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do
powstania obowiązku podatkowego;
2) wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty
podatku;
3) stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
Dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny
kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.
6. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 .
7. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające
z opisu przedmiotu zamówienia, projektowanych postanowień umowy (załącznik nr 2 ) oraz
załączonej dokumentacji, na którą składają się projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar robót
pełniący wyłącznie funkcję pomocniczą i specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót
- cena ryczałtowa.
Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych w projektowanych
postanowieniach umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy,
stanowiących załącznik nr 2
8. Opis kryteriów wyboru oferty
Cena - 100%
9. Ogłoszenie wyników postępowania.
1) Zamawiający zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej informację o wyborze
najkorzystniejszej oferty bądź unieważnieniu postępowania.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
10. Informacje o formalnościach

Kontakt:
5. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest Pani Joanna Krawczyńska - Naczelnik w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa
(tel. 32 381 37 80, email: inwestycje@tarnogorski.pl)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.