Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
35z dziś
4491z ostatnich 7 dni
19379z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: NAPRAWA POMIESZCZEŃ - WYKONANIE ZALECEŃ PO KONTROLI PPOŻ

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

NAPRAWA POMIESZCZEŃ - WYKONANIE ZALECEŃ PO KONTROLI PPOŻ

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim
Słubicka 10
66-600 Krosno Odrzańskie
powiat: krośnieński (odrzański)
261672427
44wog.zam.publ@ron.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486725
Województwo: lubuskie
Miasto: Krosno Odrzańskie
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 261672427
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
NAPRAWA POMIESZCZEŃ - WYKONANIE ZALECEŃ PO KONTROLI PPOŻ BUDYNEK NR 19 W SULECHOWIE
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa pomieszczeń - budynek 19 w Sulechowie.

Zakres robót budowlanych obejmuje :
Strych:
1. Rozebranie podsufitki z płyt g-k
2. Łacenie sufitu
3. Częściowa wymiana belek drewnianych
4. Okładziny sufitu z płyt g-k ogniochronnych na ruszcie metalowym
5. Szpachlowanie połączeń płyt g-k, dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną
6. Uzupełnienia ścian płytami g-k
7. Szpachlowanie połączeń płyt g-k, dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
8. Dwukrotne szpachlowanie wraz z malowaniem kominów
9. Impregnacja grzybobójcza i ogniochronna drewnianej ścianki
10. Montaż schodów strychowych ognioodpornych EI60
11. Dopasowanie otworu drzwiowego- wymiana nadproża, skucie boków.
12. Montaż drzwi ppoż.
13. Obrobienie drzwi, malowanie ściany od strony klatki farbą olejną.
14. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych
15. Montaż przewodów elektr. w przewodzie ochronnym - nad sufitem podwieszanym
16. Montaż opraw - Panel LED 60x120 cm, 60 W
17. Montaż oprawy ewakuacyjnej/awaryjnej 3h
18. Pomiary instalacji elektrycznej
19. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych

Pom. 102:
1. Demontaż boazerii drewnianej
2. Uzupełnienie tynków, szpachlowanie ścian
3. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną
4. Demontaż opraw
5. Przełożenie kabla teleinformatycznego
6. Montaż przewodów elektr. w bruzdach, uzupełnienie bruzd
7. Montaż opraw LED 60x60 cm, 36 W
8. Pomiary instalacji elektrycznej,
9. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych

Zakres prac oraz wymiary uszczegółowiono w przedmiarze robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

CPV: 45000000-7, 45442100-8

Dokument nr: 2021/BZP 00122659, 36/TP/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 11:40

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
platformazakupowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Ofertę należy złożyć elektronicznie poprzez Platformę Zakupową.
3. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486725
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 11:00
Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 36/TP/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 228106,85 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 48780,49 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa pomieszczeń - budynek 19 w Sulechowie.

Zakres robót budowlanych obejmuje :
Strych:
1. Rozebranie podsufitki z płyt g-k
2. Łacenie sufitu
3. Częściowa wymiana belek drewnianych
4. Okładziny sufitu z płyt g-k ogniochronnych na ruszcie metalowym
5. Szpachlowanie połączeń płyt g-k, dwukrotne malowanie sufitu farbą emulsyjną
6. Uzupełnienia ścian płytami g-k
7. Szpachlowanie połączeń płyt g-k, dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjną
8. Dwukrotne szpachlowanie wraz z malowaniem kominów
9. Impregnacja grzybobójcza i ogniochronna drewnianej ścianki
10. Montaż schodów strychowych ognioodpornych EI60
11. Dopasowanie otworu drzwiowego- wymiana nadproża, skucie boków.
12. Montaż drzwi ppoż.
13. Obrobienie drzwi, malowanie ściany od strony klatki farbą olejną.
14. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych
15. Montaż przewodów elektr. w przewodzie ochronnym - nad sufitem podwieszanym
16. Montaż opraw - Panel LED 60x120 cm, 60 W
17. Montaż oprawy ewakuacyjnej/awaryjnej 3h
18. Pomiary instalacji elektrycznej
19. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych

Pom. 102:
1. Demontaż boazerii drewnianej
2. Uzupełnienie tynków, szpachlowanie ścian
3. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną
4. Demontaż opraw
5. Przełożenie kabla teleinformatycznego
6. Montaż przewodów elektr. w bruzdach, uzupełnienie bruzd
7. Montaż opraw LED 60x60 cm, 36 W
8. Pomiary instalacji elektrycznej,
9. Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych

Zakres prac oraz wymiary uszczegółowiono w przedmiarze robót.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów, jaką uzyska oferta wykonawcy będzie obliczana ze wzoru:
P = Wc+ Wg
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 57 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ zgodnie z art. 112 ustawy Pzp.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie spełniania ww. warunku.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek w ww. zakresie jeśli oświadczy, że dysponuje kierownikiem robót budowlanych z odpowiednimi uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym ważne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
W przypadku składania oferty przez Spółkę Cywilną/Konsorcjum Wykonawca składa oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenia o braku skazania za przestępstwa wskazane w art. 108 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) - załącznik nr 9.
b) oświadczenia składane w związku z art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.) o braku wyroku sądu lub decyzji o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek ZUS - załącznik nr 7.
c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp.
d) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt 4 tj. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - załącznik nr 8.
e) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 108 ust 1 pkt. 5 i pkt. 6 brak podstaw do wykluczenia ze względu na zakłócenie konkurencji załącznik nr 4.
Wraz z ofertą (Formularz ofertowy) Wykonawca składa:
1) oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.
2) Pisemne zobowiązanie podmiotów załącznik nr 3 do SWZ (jeśli dotyczy)
Wykonawca składa pisemne zobowiązanie wyłącznie w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Dokument ten jest niezbędny do dokonania wstępnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i ustalenia, w jakim zakresie wykonawca wykazuje spełnianie warunków samodzielnie, a w jakim korzysta z potencjału podmiotu trzeciego oraz jaki zakres tego potencjału został wykonawcy udzielony.
Uwaga: Zobowiązanie składane jest w oryginale i podpisane elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez podmiot udostępniający zasoby.
3) Pełnomocnictwo do złożenia oferty lub inny dokument z którego jednoznacznie wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy jeśli uprawnienie to nie wynika z ogólnodostępnych dokumentów rejestrowych lub z przepisów prawa a także w przypadku składnia oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie. (konsorcjum, spółka cywilna).
UWAGA: Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie odpisu notarialnie poświadczonego za zgodność z oryginałem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda od Wykonawcy:
Oświadczenie, że dysponuje kierownikiem robót budowlanych z odpowiednimi uprawnieniami o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym ważne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
- załącznik nr 10.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy o której mowa w art. 454 ustawy Pzp
2. W trakcie trwania umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian wskazanych w art. 455 ustawy Pzp oraz następujących zmian do jej treści:
1) danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy, siedziby, adresu, numeru konta bankowego, osób upoważnionych jako przedstawiciele stron, itp.
2) Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Wszystkie wprowadzone zmiany mogą być dokonane tylko w odpowiednim zakresie, który wynika z okoliczności powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy.
4. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
5. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania i którego oferta okaże się najkorzystniejsza.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zawarcia umowy, której treść wykonawcy otrzymują jako załącznik do niniejszej SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ilość punktów, jaką uzyska oferta wykonawcy będzie obliczana ze wzoru:
P = Wc+ Wg
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.