Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
876z dziś
5413z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa hali

Przedmiot:

Budowa hali

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: NOYEN Sp.z o.o
Braci Krausse 6
20-270 Lublin
powiat: Lublin
przetarg@noyen.com
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/60473
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/1.3.1/POPW
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.03.01-06-0008/20 - Opracowanie innowacyjnego urządzenia myjącego wyposażonego w układ do automatycznego przygotowania próbek zanieczyszczeń kąpieli oraz funkcję autodiagnostyki

Część 1
Budowa hali

Przedmioty zamówienia
Roboty budowlane
Roboty budowlane
Opis
Przedmiotem zapytania jest:
o Budowa hali produkcji urządzeń z instalacjami wewnętrznymi: wodociągowa, hydrantowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji technologicznej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, gazu, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, sprężonego powietrza, elektryczne;
o Budowa budynku socjalno-biurowego produkcji urządzeń z instalacjami wewnętrznymi: wodociągowa, hydrantowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, gazu, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektryczne;
na działkach nr ew. 120/4, 121, 122 (obr. 44 - Zadębie I, ark. 6) położonych przy Ul. Braci Krausse 6/Ludwika Spiessa w Lublinie
zgodnie z:
o Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 476/21 znak AB-BW-II.6740.1.12.2021 z dnia 07.05.2021 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Lublin (załącznik nr 8 do zapytania ofertowego)
o Dokumentacją techniczną - Projektem wykonawczym (załącznik nr 9 do zapytania ofertowego).
Dla potrzeb projektu wyceny należy dokonać zgodnie z poniższym podziałem:
1. Część A - Budowa hali produkcyjnej zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 476/21 znak AB-BW-II.6740.1.12.2021 z dnia 07.05.2021 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Lublin (Budynek Nr 3 wg Tomu III dokumentacji projektowej pod nazwą Hala produkcji urządzeń i budynek socjalno-biurowy)
2. Część B - Budowa budynku socjalno-biurowego zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę nr 476/21 znak AB-BW-II.6740.1.12.2021 z dnia 07.05.2021 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Lublin (Budynek Nr 4 wg Tomu III dokumentacji projektowej pod nazwą Hala produkcji urządzeń i budynek socjalno-biurowy)
3. Część C - to jest wykonanie części wspólnej (dla budynków nr 3 i 4):
- Roboty wentylacyjne
- Hale
- Instalacje zewnętrzne
- Roboty zewnętrzne (mury oporowe, fundamenty, ogrodzenie)
- Parkingi, place, tereny zielone
- Koszty ogólne budowy
zgodnie z tomem I dokumentacji projektowej pod nazwą Zagospodarowanie terenu, załączniki, z wyłączeniem Budynków Nr 1 i Nr 2 oraz etapów oznaczonych jako Nr 3 i 4

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 2021-12622-60473, 1/1.3.1/POPW

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-08-05

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
lubelskie
Powiat
Lublin
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin

Wymagania:
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
1.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert lub jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał 2 zadania tj. roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie budynków przemysłowych o wartości przedmiotu zamówienia nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).
Zamawiający wymaga załączenia dowodów (referencji) wystawionych przez podmiot, na rzecz którego prace budowlane zostały wykonane, określających, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących wartość tych robót a także, że zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Oferenta stanowiącego załącznika nr 3 ,,Oświadczenie Oferenta o posiadanej wiedzy i doświadczeniu" do zapytania ofertowego, wg reguły spełnia/nie spełnia.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
O udział w postępowaniu może się starać Oferent, który wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a suma ubezpieczenia opiewa na kwotę nie niższą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100).
Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Oferenta stanowiącego Załącznik nr 5 ,,Oświadczenie Oferenta o posiadanej polisie" do zapytania ofertowego, w którym oświadcza, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu wymienione w punkcie 1.4. oraz przedłoży stosowne dokumenty potwierdzające oświadczenie, wg reguły spełnia/nie spełnia.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
1.3. Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Załącznik nr 4;
Kierownik budowy:
o Posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowie (Dz. U. 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
o Pełnił funkcję kierownika budowy przez okres min. 5 lat, przy co najmniej 2 pracach polegających na budowie, przebudowie lub remoncie budynków przemysłowych.
Ocenę spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Oferenta stanowiącego załącznik nr 4 ,,Oświadczenie Oferenta o osobach zdolnych do wykonania zamówienia" wg reguły: spełnia/nie spełnia.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
O zamówienie nie może ubiegać się podmiot powiązany ze składającym zapytanie ofertowe osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między składającym zapytanie ofertowe lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu składającego zapytanie ofertowe lub osobami wykonującymi w imieniu składającego zapytanie ofertowe czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
? uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
? posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
? pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
? pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-07-21
Data ostatniej zmiany
2021-07-21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punkty za kryterium: cena - zostaną obliczone według następującego wzoru:
Cena brutto oferty najtańszej x 90 = _______ pkt
Cena brutto oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania będzie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Punkty za kryterium: okres gwarancji - zostaną przyznane w skali punktowej zgodnie z punktacją w tabeli:
Liczba punktów Okres gwarancji
0 36 miesięcy
5 powyżej 36 miesięcy do 48 miesięcy włącznie
7 powyżej 48 miesięcy do 60 miesięcy włącznie
10 powyżej 60 miesięcy

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Zbigniew Kurant
tel.:
e-mail: przetarg@noyen.com

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.