Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o. o
ul. Kartuska 201
80-122 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel. (58) 326 67 00, fax: (58) 326 67 01
ez@giwk.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: 5.000,00 zł.
Nr telefonu: tel. (58) 326 67 00,
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM PODPROGOWYM
na wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa sieci wodociągowej dla budynków nr 128-129 AF przy Ul. Malczewskiego w Gdańsku".
CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków.

CPV: 45231300-8

Dokument nr: ZR/155/21

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2021 r. o godz. 10:05.

Specyfikacja:
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ze strony internetowej Zamawiającego: http://giwk.pl.

Składanie ofert:
Miejsce i termin składania ofert: elektroniczny system składania ofert www.przetargi.giwk.pl, do dnia 05.08.2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy i 7 dni od dnia podpisania Umowy. Terminy pośrednie są określone w Części II SIWZ - Wzór Umowy.

Wymagania:
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony, art. 16 Regulaminu Udzielania Zamówień
Sektorowych Podprogowych w GIWK sp. z o.o.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postepowaniu opisane w Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 10 ust. 1 Regulaminu oraz w SWZ.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków
Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa poniżej, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1) Dot. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Wykonawca powinien być wpisany do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę,
2) Dot. zdolności technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonał co najmniej
jedną budowę lub przebudowę sieci wodociągowej o średnicy min. 100 mm i
długości min. 150 mb;
b) skieruje do wykonania zamówienia osoby o następujących kwalifikacjach:
(i) co najmniej jedną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych
posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające
im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub uprawnienia uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polski
na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65 ze zm.);
(ii) co najmniej jedną osobę do pełnienia funkcji projektanta posiadającego
uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub uprawnienia uznane na terytorium
Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65 ze zm.);
posiadającego doświadczenie zawodowe, w tym:
o pełnienie funkcji projektanta przy opracowaniu minimum 2
dokumentacji projektowych, której przedmiotem była budowa lub
przebudowa sieci wodociągowej o długości min. 100 mb.
Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że
spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz nie podlega wykluczeniu określone są w
SWZ.
Wadium: 5.000,00 zł.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena.
Wartość szacunkowa zamówienia (bez VAT): 236.250,00 zł.
Termin związania ofertą: 60 dni.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Lis, email: ez@giwk.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.