Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
350z dziś
4875z ostatnich 7 dni
19740z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Likwidacja studni

Przedmiot:

Likwidacja studni

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach
ul. Bohaterów Getta 9-11
68-200 Żary
powiat: żarski
tel. (+48) 68 479 46 10/11 faks: (+48) 68 479 46 12, tel. 68/479 46 25 fax. 68/479 46 12
j.cykwas@zwikzary.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Żary
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (+48) 68 479 46
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ,,Likwidacja studni nr 2z, 5 oraz 6 zlokalizowanych na
Ujęciu wody nr 5 przy Ul. Żagańskiej w Żarach".
> Studnia 2z - znajduje się na działce 462, studnia o głębokości 46m, w otworze zabudowana
kolumna filtrowa o średnicy 280mm,
> Studnia 5 - znajduje się na działce 462, studnia o głębokości 47m, kolumna filtrowa
o średnicy 315mm,
> Studnia 6 - znajduje się na działce 464, głębokość studni to 43m, w otworze zabudowana
kolumna filtrowa o średnicy 315mm.
Opis przedmiotu zamówienia stanowią projekty robót geologicznych na likwidację studni
stanowiące załącznik do niniejszego Zaproszenia.
Zamawiający, posiada decyzje zatwierdzające projekty robót geologicznych oraz decyzje
udzielające pozwoleń wodnoprawnych:
> Decyzja nr DW.III.7430.4.2021, z dnia 25.03.2021 r. - zatwierdzenie projektu robót
geologicznych dla wykonania likwidacji otworów hydrogeologicznych (studnie nr 2z i 5),
wydana przez Marszałka Województwa Lubuskiego,
> Decyzja nr DW.III.7430.76.2020 z dnia 17.12.2020 r. - zatwierdzenie projektu robót
geologicznych dla wykonania likwidacji otworu hydrogeologicznego (studnia nr 6),
wydana przez Marszałka Województwa Lubuskiego,
> Decyzja nr WR.ZUZ.3.4210.186.2021 .RK z dnia 17.06.2021 r. na likwidację urządzenia
wodnego tj. likwidację studni nr 2z i 5 zlokalizowanych na terenie Ujęcia Wody nr 5
wydana przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim,
> Decyzja nr WR.ZUZ.3.4210.5.2021 .RK z dnia 17.03.2021 r. na likwidację urządzenia
wodnego tj. likwidację studni nr 6 zlokalizowanej na terenie Ujęcia wody nr 5 wydana
przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim.
Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonywania robót
geologicznych zgodnie z art. 81 ustawy Prawa geologicznego i górniczego.

Składanie ofert:
2. Zainteresowanych prosimy o złożenie wymaganych dokumentów w terminie do 27 lipca
2021 r. do godz.14:00.
- w formie elektronicznej na adres: j.cykwas@zwikzary.pl. w tytule przesłanej wiadomości
należy wpisać: ,,Oferta na likwidację studni nr 2z, 5 i 6"
- osobiście bądź listownie na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Żarach Ul. Bohaterów Getta 9-11 68-200 Żary z dopiskiem na kopercie: ,,Oferta na
likwidację studni nr 2z, 5 i 6"

Miejsce i termin realizacji:
Przedmiot zamówienia Wykonawca zrealizuje w terminie do 3 miesięcy od dnia podpisania
umowy.

Wymagania:
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych
w niniejszym zaproszeniu do oferty oraz Zarządzeniu nr 2/2021 Prezesa Zarządu Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o o. w Żarach z dnia 19.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu udzielania przez ZWiK Sp. z o.o. zamówień o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej kwoty 130 000 PLN.
Zamówienie nie podlega zapisom ustawy z dnia 19 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U.2019.2019 j.t., z późn zm.)
5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający łącznie następujące
warunki:
1. Złoży formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia);
2. Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie:
4. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
5. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) Wypełniony formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zaproszenia;
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Dokument winien być złożony w kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem, bądź
w formie wydruku informacji pobranej na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20
sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2007 r. nr 168. doz 1186.
z późn. zm.)
3. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub
pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka
osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego
rejestru lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
7. OCENA OFERT
1. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na
niezgodności oferty z niniejszym zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści
oferty, z konsekwencją dokonanych zmian. O dokonaniu poprawek Zamawiający
niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych
i informacji.
3. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń i dokumentów
wymaganych w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich
uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Nie uzupełnienie na wezwanie Zamawiającego
dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy
z postępowania.
4. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie
kryterium ceny - cena 100%.
W kryterium ,,cena" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
? Cena oferty winna być określona w walucie PLN, uwzględniać wszelkie koszty związane
z realizacją przedmiotu zamówienia (w tym: wszelkie opłaty, opusty i inne), zaokrąglona do
pełnych groszy - dwa miejsca po przecinku.
? Za najkorzystniejszą zostanie uznana nie podlegająca odrzuceniu oferta, która uzyska
najwyższą wartość punktową, wynikającą z kryteriów oceny ofert - opis w pkt 4.
? Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy,
składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych wcześniej ofertach.
? Wykonawca określi cenę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.
? Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostaną
w Umowie.
8. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za
pośrednictwem poczty elektronicznej z jednoczesnym przekazaniem informacji pismem na
adresy wskazane przez Wykonawcę w ofercie oraz zamieści informację o wyniku
postępowania na swojej stronie internetowej www.bip.zwikzary.pl.
9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY
Wszelka korespondencja związania z niniejszym postępowaniem prowadzona będzie za
pośrednictwem poczty elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania na żądanie drugiej strony
z jednoczesnym przekazaniem informacji pismem.
10. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie, bez wskazania przyczyny. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców:
? którym wysłał zaproszenie do złożenia oferty;
? złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert,
oraz zamieści na stronie internetowej, jeśli zaproszenie zostało zamieszczone na stronie
internetowej.

Uwagi:
godziny pracy:
poń. - pt. od 7:00 do 15:00

Kontakt:
Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, upoważnia się:
Panią Karolinę Warężak
tel. 68/479 46 25
fax. 68/479 46 12
e-mail: k.warezak@zwikzary.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.