Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
18828z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja budynku

Przedmiot:

Modernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wielka Nieszawka
Toruńska 12
87-165 Wielka Nieszawka
powiat: toruński
56 -678-12-12, faks 56 -678-12-12
sekretariat@wielkanieszawka.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Wielka Nieszawka
Wadium: 6 000,00 zł
Nr telefonu: 56 -678-12-12, faks
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja budynku przy Ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji (LGD)
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku przy Ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce w ramach zadania: Modernizacja budynku przy Ul. Leśnej w Małej Nieszawce wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji (LGD).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
1) Przebudowa ścian działowych w budynku w celu stworzenia dodatkowych sal zajęciowych
2) Modernizacja toalet w celu dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych uczestniczących w projektach społecznych;
3) Remont Sali widowiskowej wraz w celu organizacji zajęć muzycznych prowadzonych w ramach projektów społecznych;
4) Dostosowanie sali do prowadzenia zajęć taneczno-baletowych;
5) Remont pomieszczeń serwerowni ;
6) Prace remontowe na zewnątrz budynku polegające na: remoncie elewacji zewnętrznej wraz z miejscowymi naprawami orynnowania i obróbek blacharskich i instalacji odgromowej; remoncie podjazdu dla niepełnosprawnych
7) Budowa dwóch węzłów gastronomicznych wraz z modernizacją sali gastronomicznej w celu organizacji zajęć kulinarnych dla seniorów oraz osób korzystających z pomocy społecznej;
8) Montaż monitoring wewnętrznego obiektu oraz budowa instalacji teletechnicznej obiektu;
9) Budowa monitoringu zewnętrznego oraz oświetlenia na przyległym terenie zewnętrznych
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez m.in. arch.inż. Jakub Członkowskiego działającego dla firmy Konstbud Sp. z o.o.) ; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi.
4. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy sporządzi harmonogram robót związanych z modernizowanym budynkiem. Harmonogram należy opracować zgodnie z zakresem zawartym w dokumentacji projektowej. Przy planowaniu harmonogramu jako zasadę należy przyjąć minimalizację zaburzeń w funkcjonowaniu obiektu.
5. Zakres instalacji odgromowej obejmuje miejscową jej naprawę polegające na :
a) Wymianie złączy krzyżowych na złącza ocynkowane ogniowo dla prętów 8mm
b) w ilości 110szt;
c) Wymianie istniejących puszek podtynkowych kontrolnych do elewacji typ.250x150x85mm z regulacją głębokości osadzenia wraz ze złączami kontrolno-pomiarowymi do instalacji odgromowej w ilości 10szt;
d) Wykonaniu naciągów dla istniejących obwodów kpl.;
e) Wykonaniu ponownych pomiarów całości instalacji odgromowej kpl.
6. Zaprojektowano pomiędzy pomieszczeniami 14 i 16 stolarkę drzwiową aluminiową
90/200w klasie EI 30. Zarówno drzwi, meble jak i wyposażenie kuchni winno mieścić się dopuszczonych standardach w zakresie ich bezpieczeństwa i niepalności, popartych kartami technicznymi - certyfikatami, dla obiektów użyteczności publicznej. Wyposażenie pomieszczeń jest ujęte w części architektoniczno- konstrukcyjnej (część rysunkowa oraz część opisowa - prace budowlane).
7. Materiały ujęte w projekcie takie jak:
a) płytki gresowe, parkiet drewniany, płytki naścienne powinny być w I - szym gatunku, uwzględniać zarówno wysoką klasę ścieralności jak i trwałość dla budynków użyteczności publicznej. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru koloru i kształtu (wymiar i grubość) przed ich wbudowaniem;
b) farby wewnętrzne i zewnętrzne w I-szym gatunku, uwzględniać zarówno wysoką klasę trwałość powłok dla budynków użyteczności publicznej. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ich koloru.
8. W ramach projektu konieczne jest wykonanie dodatkowego pokrycia całości dachu papą nawierzchniową termozgrzewalną o parametrach: typ PYE 250 S5 gr.5mm w ilości 890m2.
Jednocześnie należy wykonać remont istniejących obróbek blacharskich i orynnowania polegającego na:
a) Wymianie istniejących ryniem dachowych PCV O150mm wraz z mocowaniem
w ilości 80mb;
b) Wymianie oraz rur spustowych wraz z mocowaniem PCV O100mm w ilości 36 mb;
c) Malowanie istniejących obróbek blacharskich wraz wymianą nitów mocujących
do tytan-cynk w ilości nitów 150 szt.
9. Podjazd dla niepełnosprawnych posiada zgodnie z dokumentacją projektową wymiar zewnętrzny: 1,4m x3,5m wraz ze spadkiem 8% i prowadzi do pom. nr 1 (wiatrołap).Konstrukcja podjazdu jest betonowa wraz z nawierzchnią z kostki polbruk bez fazy gr 6cm. Przewiduję się również balustrady stalowe ocynkowane/malowane dwustronne, na wysokości 70-75 cm oraz 85-90 cm nad poziomem pochylni, zachowując jednoczenie skrajnię komunikacyjną 1,2m.
10. W projektowanym pomieszczeniu nr 16 (sala widowiskowa) projektuje się parkiet drewniany i planuje się wymianę zużytych istniejących paneli podłogowych na parkiet drewniany. Analogicznie w pomieszczeniu nr 24 planuje się wyminę istniejącej wykładziny PCV na parkiet drewniany.
Parkiet powinien być po ułożeniu zakonserwowany lakierem gruntującym, oraz 2 krotne malowanie lakierem poliuretanowym lub olejem twardym do podłóg odpornym na ścieranie. Lakiery lub oleje powinny mieć karty techniczne i certyfikaty dopuszczające ich użycie dla pomieszczeń zamkniętych na stały pobyt ludzi.
W projektowanym pomieszczeniu nr 9 (biuro prawnika) planuje się wymianę istniejących zużytych paneli podłogowych na płytki gresowe antypoślizgowe.
Parkiet drewniany (wraz z konserwacją), płytki podłogowe gres powinny być w I-szym gatunku, uwzględniać zarówno wysoką klasę ścieralności jak ich trwałość dla budynków użyteczności publicznej. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru koloru i kształtu (wymiar i grubość) przed ich wbudowaniem.
11. Przewiduje się wymianę istniejącej stolarki drzwiowej na nową oraz zakup nowej:
a) Pom. WC dla personelu nr 6 D2 90/200 kpl. 1;
b) Pom. WC dla niepełnosprawnych nr 8.1, 8,2, 8.3 D2 90/200 kpl. 3;
c) Pom. WC dla niepełnosprawnych nr 19 D1 100/200 kpl.1;
d) Pom. WC nr 12 D2 90/100 kpl.1;
e) Pom. WC nr 21,22 D2 90/200 kpl.2;
f) Pom. nr 17 D2 90/200 kpl. 1;
g) Pom. nr 4, 5 D2 90/200 kpl. 2;
h) Pom. nr 10 D2 90/200 kpl. 1;
i) Pom. nr 13 D11 70/200 kpl.2 i D2 90/200 kpl.1
Jednocześnie informujemy, że zamówienie obejmuje także stolarkę drzwiową aluminiową 90/200 w klasie EI 30kpl.1 pomiędzy pomieszczeniami 14 i 16.
12. Wykonawca ma przewidzieć w cenie ofertowej wyrównanie istniejących posadzek w celu ich płaszczyznowego skomunikowania z pozostałymi powierzchniami.

CPV: 45000000-7, 45310000-3, 45330000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00122657, RIT.271.9.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 12:15

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.wielkanieszawka.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal,https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu mini portalu: https://miniportal.uzp.gov.pl,ePUAPuhttps://epuap.gov.pl/wps/portal lub e-mail:
zam.publiczne@wielkanieszawka.pl.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z mini Portalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP.4.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy izałączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7
wymagaobowiązkowego poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany w rozdziale I ,,Zamawiający" (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się
z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: zam.publiczne@wielkanieszawka.pl.9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany w ust. 8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://bip.wielkanieszawka.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną
Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Wielka Nieszawka reprezentowany przez Wójta Gminy. Można się z nim kontaktować
w następujący sposób:
1) listownie na adres: Urząd Gminy Wielka Nieszawka, Ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice
2) e-mail: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl
3) telefonicznie: 56 678 12 12 Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,
z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl
1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia publicznego,
2) art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. zawarcie odpłatnej umowy zawieranej między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana (też umowa o podwykonawstwo),
3) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a Państwo przekażą administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia swojej sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail i inne.
2. Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. wykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe,
bankowe, telekomunikacyjne oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądanie, pracownikom oraz
współpracownikom administratora. Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi informatyczne i inne, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych oraz przysługujących uprawnień dostępne są na:
https://bip.wielkanieszawka.pl/

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 12:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania ofert" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na MiniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RIT.271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce w ramach zadania: Modernizacja budynku przy ul. Leśnej w Małej Nieszawce wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji (LGD).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:
1) Przebudowa ścian działowych w budynku w celu stworzenia dodatkowych sal zajęciowych
2) Modernizacja toalet w celu dostosowania toalet do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pełnosprawnych uczestniczących w projektach społecznych;
3) Remont Sali widowiskowej wraz w celu organizacji zajęć muzycznych prowadzonych w ramach projektów społecznych;
4) Dostosowanie sali do prowadzenia zajęć taneczno-baletowych;
5) Remont pomieszczeń serwerowni ;
6) Prace remontowe na zewnątrz budynku polegające na: remoncie elewacji zewnętrznej wraz z miejscowymi naprawami orynnowania i obróbek blacharskich i instalacji odgromowej; remoncie podjazdu dla niepełnosprawnych
7) Budowa dwóch węzłów gastronomicznych wraz z modernizacją sali gastronomicznej w celu organizacji zajęć kulinarnych dla seniorów oraz osób korzystających z pomocy społecznej;
8) Montaż monitoring wewnętrznego obiektu oraz budowa instalacji teletechnicznej obiektu;
9) Budowa monitoringu zewnętrznego oraz oświetlenia na przyległym terenie zewnętrznych
3. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (opracowania wykonane przez m.in. arch.inż. Jakub Członkowskiego działającego dla firmy Konstbud Sp. z o.o.) ; części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do umowy) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy oraz zgodnie z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi.
4. Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy sporządzi harmonogram robót związanych z modernizowanym budynkiem. Harmonogram należy opracować zgodnie z zakresem zawartym w dokumentacji projektowej. Przy planowaniu harmonogramu jako zasadę należy przyjąć minimalizację zaburzeń w funkcjonowaniu obiektu.
5. Zakres instalacji odgromowej obejmuje miejscową jej naprawę polegające na :
a) Wymianie złączy krzyżowych na złącza ocynkowane ogniowo dla prętów 8mm
b) w ilości 110szt;
c) Wymianie istniejących puszek podtynkowych kontrolnych do elewacji typ.250x150x85mm z regulacją głębokości osadzenia wraz ze złączami kontrolno-pomiarowymi do instalacji odgromowej w ilości 10szt;
d) Wykonaniu naciągów dla istniejących obwodów kpl.;
e) Wykonaniu ponownych pomiarów całości instalacji odgromowej kpl.
6. Zaprojektowano pomiędzy pomieszczeniami 14 i 16 stolarkę drzwiową aluminiową
90/200w klasie EI 30. Zarówno drzwi, meble jak i wyposażenie kuchni winno mieścić się dopuszczonych standardach w zakresie ich bezpieczeństwa i niepalności, popartych kartami technicznymi - certyfikatami, dla obiektów użyteczności publicznej. Wyposażenie pomieszczeń jest ujęte w części architektoniczno- konstrukcyjnej (część rysunkowa oraz część opisowa - prace budowlane).
7. Materiały ujęte w projekcie takie jak:
a) płytki gresowe, parkiet drewniany, płytki naścienne powinny być w I - szym gatunku, uwzględniać zarówno wysoką klasę ścieralności jak i trwałość dla budynków użyteczności publicznej. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru koloru i kształtu (wymiar i grubość) przed ich wbudowaniem;
b) farby wewnętrzne i zewnętrzne w I-szym gatunku, uwzględniać zarówno wysoką klasę trwałość powłok dla budynków użyteczności publicznej. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru ich koloru.
8. W ramach projektu konieczne jest wykonanie dodatkowego pokrycia całości dachu papą nawierzchniową termozgrzewalną o parametrach: typ PYE 250 S5 gr.5mm w ilości 890m2.
Jednocześnie należy wykonać remont istniejących obróbek blacharskich i orynnowania polegającego na:
a) Wymianie istniejących ryniem dachowych PCV O150mm wraz z mocowaniem
w ilości 80mb;
b) Wymianie oraz rur spustowych wraz z mocowaniem PCV O100mm w ilości 36 mb;
c) Malowanie istniejących obróbek blacharskich wraz wymianą nitów mocujących
do tytan-cynk w ilości nitów 150 szt.
9. Podjazd dla niepełnosprawnych posiada zgodnie z dokumentacją projektową wymiar zewnętrzny: 1,4m x3,5m wraz ze spadkiem 8% i prowadzi do pom. nr 1 (wiatrołap).Konstrukcja podjazdu jest betonowa wraz z nawierzchnią z kostki polbruk bez fazy gr 6cm. Przewiduję się również balustrady stalowe ocynkowane/malowane dwustronne, na wysokości 70-75 cm oraz 85-90 cm nad poziomem pochylni, zachowując jednoczenie skrajnię komunikacyjną 1,2m.
10. W projektowanym pomieszczeniu nr 16 (sala widowiskowa) projektuje się parkiet drewniany i planuje się wymianę zużytych istniejących paneli podłogowych na parkiet drewniany. Analogicznie w pomieszczeniu nr 24 planuje się wyminę istniejącej wykładziny PCV na parkiet drewniany.
Parkiet powinien być po ułożeniu zakonserwowany lakierem gruntującym, oraz 2 krotne malowanie lakierem poliuretanowym lub olejem twardym do podłóg odpornym na ścieranie. Lakiery lub oleje powinny mieć karty techniczne i certyfikaty dopuszczające ich użycie dla pomieszczeń zamkniętych na stały pobyt ludzi.
W projektowanym pomieszczeniu nr 9 (biuro prawnika) planuje się wymianę istniejących zużytych paneli podłogowych na płytki gresowe antypoślizgowe.
Parkiet drewniany (wraz z konserwacją), płytki podłogowe gres powinny być w I-szym gatunku, uwzględniać zarówno wysoką klasę ścieralności jak ich trwałość dla budynków użyteczności publicznej. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru koloru i kształtu (wymiar i grubość) przed ich wbudowaniem.
11. Przewiduje się wymianę istniejącej stolarki drzwiowej na nową oraz zakup nowej:
a) Pom. WC dla personelu nr 6 D2 90/200 kpl. 1;
b) Pom. WC dla niepełnosprawnych nr 8.1, 8,2, 8.3 D2 90/200 kpl. 3;
c) Pom. WC dla niepełnosprawnych nr 19 D1 100/200 kpl.1;
d) Pom. WC nr 12 D2 90/100 kpl.1;
e) Pom. WC nr 21,22 D2 90/200 kpl.2;
f) Pom. nr 17 D2 90/200 kpl. 1;
g) Pom. nr 4, 5 D2 90/200 kpl. 2;
h) Pom. nr 10 D2 90/200 kpl. 1;
i) Pom. nr 13 D11 70/200 kpl.2 i D2 90/200 kpl.1
Jednocześnie informujemy, że zamówienie obejmuje także stolarkę drzwiową aluminiową 90/200 w klasie EI 30kpl.1 pomiędzy pomieszczeniami 14 i 16.
12. Wykonawca ma przewidzieć w cenie ofertowej wyrównanie istniejących posadzek w celu ich płaszczyznowego skomunikowania z pozostałymi powierzchniami.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 lub 8 Pzp.
W przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia podstawowego dodatkowych robót budowlanych, polegających na powtórzeniu robót, jakie są przedmiotem zamówienia podstawowego, co zostało przewidziane w Ogłoszeniu o zamówieniu. Wartość takich robót przewidziana jest do kwoty 50 000,00 zł i została uwzględniona przy obliczaniu całkowitej wartości zamówienia. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż 4 miesiące od dnia podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia powtórzonego, Uzgodnienie ceny odbywać się będzie na zasadach określonych w § 8 ust.16 wzoru umowy stanowiącego załącznik do SWZ. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości robót budowlanych wykonanych w ramach zamówienia podstawowego
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do kwoty co najmniej 900 000 zł 4) zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane dowolnego rodzaju o wartości min 500.000,00zł brutto każda; b) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają odpowiednie uprawnienia, na stanowisku: -
kierownik budowy, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej- kierownik robót instalacyjnych, posiadający
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;- kierownik robót
instalacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych- kierownik robót instalacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia przez jedną osobę kilku ww. uprawnień. Uprawnienia dla powyższych osób muszą być wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm, z 2021 r. poz. 11 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78.)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych :a) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - załącznik nr 4 W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiotowe środki dowodowe składa każdy z Wykonawców odrębnie. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania .b) Wykazu robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie
uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - wypełniony załącznik nr 5 do SWZ. c) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wypełniony załącznik nr 6,d) dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do kwoty co najmniej 900 000 zł, wraz z potwierdzeniem zapłaty składki. Zamawiający, na podstawie § 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, żąda od wykonawcy złożenia oświadczenia o aktualności informacji zawartych w zakresie podstaw wykluczenia
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy - załącznik nr 4
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wadium w wysokości: 6 000,00 zł powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotów udostępniających swoje zasoby powyższe oświadczenia składają odrębnie :a) każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; b) podmiot trzeci, na którego potencjał
powołujesięwykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W
takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy.2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
Szczegółowy zakres zmian określa załącznik nr 3 do SWZ - Wzór umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-04

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.