Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Aleja Powstańców Wlkp. 18
63-400 Ostrów Wielkopolski
powiat: ostrowski (wielkopolski)
62-58-22-301
zp@umostrow.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 62-58-22-301
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Realizacja robót budowlanych w ramach zadań inwestycyjnych pn. ,,Tajemniczy ogród na osiedlu Pruślin" oraz ,,Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - Upiększamy Letni Ogród Osiedlowy"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką - około 238,0 mb; wykonanie niwelacji terenu, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej - około 146,0 m2 łącznie z montażem krawężników betonowych, wykonanie renowacji nawierzchni trawiastej, wykonanie oraz montaż altanki rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej szkieletowej ze ścianami pełnymi z otworami okiennymi i drzwiowymi o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35,0 m2; wykonanie instalacji elektroenergetycznej, monitoringu, wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie instalacji oświetleniowej.
II. Przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty:
1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7,
2) Projekt zagospodarowania terenu w ramach zadania ,,Tajemniczy ogród na osiedlu Pruślin"- załącznik nr 8,
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - architektura krajobrazu - załącznik nr 9,
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacje sanitarne - załącznik nr 10,
5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacje elektryczne - załącznik nr 11,
6) Dokumenty formalno - prawne (warunki przyłączenia do sieci, mapa do celów projektowych, uzgodnienia) - załącznik nr 12,
7) Przedmiar robót - załącznik nr 13.
III. Miejsce wykonywania robót: Ostrów Wielkopolski, Ul. Ekologiczna, działka nr: 49/5, obręb 0207.
IV. INNE WYMAGANIA I UWAGI.
1. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.
2. Wykonawca w okresie prowadzenia robót będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
5. Wykonawca oznaczy teren budowy na swój koszt banerem promocyjnym wg projektu przekazanego przez zamawiającego o wymiarach nie mniejszych niż 4m x 2m.
6. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzą prace związane z przygotowanym terenu pod inwestycję oraz prace związane z wykonaniem instalacji elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, instalacji oświetleniowej, wykonanie ogrodzenia, altanki, nawierzchni. Przewidziane roboty budowlane wzajemnie się uzupełniają poprzez właściwą koordynację, dzięki której możliwa jest prawidłowa realizacja zamówienia. Tym samym z inżynierskiego punktu widzenia nie jest możliwy podział zamówienia na osobne etapy tak, aby nie powodowało to nadmiernych komplikacji oraz błędów w realizacji zamówienia.
7. Zamawiający wymaga od wykonawcy lub ewentualnego podwykonawcy, aby na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zatrudnione były osoby wykonujące następujące czynności:
1) w zakresie prac budowlanych: czynności związane z wykonaniem niwelacji terenu, nawierzchni z kostki brukowej, ogrodzenia systemowego, wykonaniu altanki,
2) w zakresie prac w branży elektrycznej: czynności związane z wykonaniem instalacji elektroenergetycznej, instalacji oświetleniowe, instalacji monitoringu,
3) w zakresie prac w branży sanitarnej: czynności związane z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej.
8. W ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych przewiduje się udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wykonanie zagospodarowania terenu w tym m. in. montaż małej architektury, niwelacja terenu oraz wykonanie instalacji sanitarnej oraz elektrycznej łącznie do 30 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
UWAGA!
Przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawca przygotuje ofertę jedynie na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentów formalno-prawnych stanowiących załączniki do SWZ

CPV: 45112723-9, 45112720-8, 45310000-3, 45330000-9

Dokument nr: 2021/BZP 00122676, WRM.RZP.271.26.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej, e-mail zamawiającego: zp@umostrow.pl,
2) miniPortalu:https://miniportal.uzp.gov.pl
3) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki zamawiającego: /MiastoOstrowWielkopolski/skrytka
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, tel.: (62) 58-22-400, fax.: (62) 736-64-07, e-mail: um@umostrow.pl,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp,
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 09:00
Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WRM.RZP.271.26.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką - około 238,0 mb; wykonanie niwelacji terenu, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej - około 146,0 m2 łącznie z montażem krawężników betonowych, wykonanie renowacji nawierzchni trawiastej, wykonanie oraz montaż altanki rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej szkieletowej ze ścianami pełnymi z otworami okiennymi i drzwiowymi o powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 35,0 m2; wykonanie instalacji elektroenergetycznej, monitoringu, wodno-kanalizacyjnej oraz wykonanie instalacji oświetleniowej.
II. Przedmiot zamówienia opisują następujące dokumenty:
1) Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 7,
2) Projekt zagospodarowania terenu w ramach zadania ,,Tajemniczy ogród na osiedlu Pruślin"- załącznik nr 8,
3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - architektura krajobrazu - załącznik nr 9,
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacje sanitarne - załącznik nr 10,
5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacje elektryczne - załącznik nr 11,
6) Dokumenty formalno - prawne (warunki przyłączenia do sieci, mapa do celów projektowych, uzgodnienia) - załącznik nr 12,
7) Przedmiar robót - załącznik nr 13.
III. Miejsce wykonywania robót: Ostrów Wielkopolski, ul. Ekologiczna, działka nr: 49/5, obręb 0207.
IV. INNE WYMAGANIA I UWAGI.
1. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.
2. Wykonawca w okresie prowadzenia robót będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
4. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 3 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
5. Wykonawca oznaczy teren budowy na swój koszt banerem promocyjnym wg projektu przekazanego przez zamawiającego o wymiarach nie mniejszych niż 4m x 2m.
6. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. W zakres przedmiotowego zamówienia wchodzą prace związane z przygotowanym terenu pod inwestycję oraz prace związane z wykonaniem instalacji elektroenergetycznej, wodno-kanalizacyjnej, instalacji oświetleniowej, wykonanie ogrodzenia, altanki, nawierzchni. Przewidziane roboty budowlane wzajemnie się uzupełniają poprzez właściwą koordynację, dzięki której możliwa jest prawidłowa realizacja zamówienia. Tym samym z inżynierskiego punktu widzenia nie jest możliwy podział zamówienia na osobne etapy tak, aby nie powodowało to nadmiernych komplikacji oraz błędów w realizacji zamówienia.
7. Zamawiający wymaga od wykonawcy lub ewentualnego podwykonawcy, aby na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zatrudnione były osoby wykonujące następujące czynności:
1) w zakresie prac budowlanych: czynności związane z wykonaniem niwelacji terenu, nawierzchni z kostki brukowej, ogrodzenia systemowego, wykonaniu altanki,
2) w zakresie prac w branży elektrycznej: czynności związane z wykonaniem instalacji elektroenergetycznej, instalacji oświetleniowe, instalacji monitoringu,
3) w zakresie prac w branży sanitarnej: czynności związane z wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej.
8. W ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych przewiduje się udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wykonanie zagospodarowania terenu w tym m. in. montaż małej architektury, niwelacja terenu oraz wykonanie instalacji sanitarnej oraz elektrycznej łącznie do 30 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
UWAGA!
Przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy. Mając na uwadze, że w niniejszym postępowaniu przyjęto cenę ryczałtową za wykonanie przedmiotu zamówienia, wykonawca przygotuje ofertę jedynie na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentów formalno-prawnych stanowiących załączniki do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: W ramach zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych przewiduje się udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, wykonanie zagospodarowania terenu w tym m. in. montaż małej architektury, niwelacja terenu oraz wykonanie instalacji sanitarnej oraz elektrycznej łącznie do 30 % wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w specjalności:
- konstrukcyjno - budowlanej,
- instalacyjnej w branży elektrycznej,
- instalacyjnej w branży sanitarnej.
Zamawiający uznaje za właściwe uprawnienia, które są wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 poz. 220 ze zm.).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 5, na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. a SWZ),
Uwaga: Wypełniając oświadczenie, w tabeli należy zaznaczyć poprzez podkreślenie zwrotu ,,polegamy" lub ,,nie polegamy" sposób dysponowania osobami posiadającymi wskazane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi. Zaznaczenie zwrotu ,,polegamy" oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu polega na osobach innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) pełnomocnictwo do działania w imieniu tych wykonawców, z podaniem zakresu oraz imienia i nazwiska pełnomocnika, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp,
2) każdy z wykonawców składa oddzielnie załącznik nr 2 do SWZ, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
3) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 4 do SWZ, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
UWAGA! Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia polegają na zasobach innego podmiotu, oprócz dokumentów wymienionych wyżej, składają również dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. ppkt 3 i 4 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą:
1) dotyczyć przedłużenia terminu, o którym mowa w § 2 w przypadku:
a) konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku
z przedłużeniem tego terminu,
b) konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji,
c) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji projektowej lub robót do zmienionych przepisów, które to zmiany nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,
d) zmian w zakresie projektowym, dokonanych na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,
e) pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do wykonawcy przez zamawiającego, lub wydania zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło
z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
f) zmiany terminu będącej następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji, zezwoleń czy odmowy ich wydania na skutek błędów
w dokumentacji projektowej,
g) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień decyzji lub opinii innych organów administracji, niezbędnych do realizacji inwestycji,
h) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
i) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, powodujących wstrzymanie wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez zamawiającego,
j) wystąpienia siły wyższej (np.: wojna, strajk itd.),
k) zawarcia oraz zmian umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,
2) dotyczyć zmian parametrów technicznych realizowanego przedmiotu umowy w przypadku:
a) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót,
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów,
c) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
3) być związane ze zmianą przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeśli wpływa ona na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy,
4) być związane z zawarciem oraz zmianami umowy o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,
5) dotyczyć zmian koniecznych do wprowadzenia w przypadku otrzymania przez zamawiającego dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
6) być związane ze zmianą planu finansowania inwestycji, uchwały budżetowej Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski lub Wieloletniej Prognozy Finansowej,
7) być związane ze zmianą kluczowego personelu zamawiającego lub wykonawcy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.