Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4526z ostatnich 7 dni
19607z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty budowlane, utrzymaniowe

Przedmiot:

Roboty budowlane, utrzymaniowe

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie
Żelazna 59a
00-848 Warszawa
powiat: Warszawa
kzgw@wody.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Roboty budowlane, utrzymaniowe na terenie Nadzoru Wodnego Tarnów" - z podziałem na 5 części zamówienia
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1
,,Drobne prace utrzymaniowe na rzekach i potokach na terenie
Nadzoru Wodnego Tarnów"
Przedmiotem inwestycji jest udrożnienie dopływów rzeki Dunajec na potokach: Szczepanowski, Paleśnianka oraz Radłowski poprzez likwidację zatorów, odcinkowe wykoszenie skarp, likwidację odsypisk w dnie potoków. Prace powinny być wykonane w sprzyjających warunkach atmosferycznych oraz zapewnić swobodny spływ wody. Niewykonanie wyżej wymienionych robót będzie skutkować utrudnionym spływem wód, zwłaszcza w okresie bujnej wegetacji roślinności porastającej skarpy ww. cieków, a tym samym w okresie deszczowym powodować lokalne podtopienia.
Dla przedmiotowego zadania planowany jest następujący zakres prac:
Potok Szczepanowski:
- ręczne/mechaniczne koszenie roślinności porastającej skarpy, obustronnie
w km 1+000 - 1+500 z wygrabieniem pokosu - 2000 m2,
- Rozbiórka zatorów w km 0+000 - 1+500 z utylizacją materiału z rozbiórki - 120 m3
Potok Paleśnianka:
- wycinka zakrzaczeń porastających skarpy potoku (odrosty z ubezpieczenia stopy skarpy, samosiejki) wraz
z rozdrobnieniem i wywozem materiału z wycinki - 0,7 ha
- likwidacja odsypisk z wbudowaniem materiału w ubytki na skarpach lub w przegłębienia w km 9+433 - 11+000 - 180 m3
- Udrożnienie światła mostu w km 9+920 - 95 m3
Potok Radłowski
- Rozbiórka zatorów w km 3+400 - 4+500 z utylizacją materiału z rozbiórki - 120 m3
Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany.

Część 2
,,Potok Drużkowianka w km 0+000 -2+102 w m. Piaski Drużków gm. Czchów pow. brzeski, woj. małopolskie - udrożnienie, wykoszenie, konserwacja i uzupełninie ubezpieczeń"
Przedmiotem inwestycji jest udrożnienie prawego dopływu rzeki Dunajec na potoku ,,Drużkowianka" w km 0+000 - 2+102 na działkach nr 17/1, 17/2, 71/1 w miejscowości Piaski - Drużków, gm. Czchów poprzez likwidację zatorów, wykoszenie skarp potoku, odcinkowe odmulenie dna, usunięcie zakrzaczeń oraz maprawę stopnia betonowego. W bezpośrednim sąsiedztwie potoku ,,Drużkowianka" występuje zabudowa mieszkaniowa i komunikacyjna (drogi: powiatowa i lokalna). Prace powinny być wykonane w sprzyjających warunkach atmosferycznych, aby nie zniszczyć skarp i dna potoku, oraz zapewnić swobodny spływ wody. Niewykonanie wyżej wymienionych robót będzie skutkować utrudnionym spływem wód, zwłaszcza w okresie bujnej wegetacji roślinności porastającej skarpy potoku, a tym samym w okresie deszczowym powodować lokalne podtopienia.
Dla przedmiotowego zadania planowany jest następujący zakres prac:
- ręczne/mechaniczne koszenie roślinności porastającej skarpy potoku, z rozdrobnieniem pokosu do rozmiaru sieczki - 6000 m2, (2,0 m szer. skarpy)
- wycinka zakrzaczeń porastających skarpy potoku wraz z rozdrobnieniem i wywozem materiału z wycinki - 0,7 ha
- naprawa stopnia betonowego - km 0+340
- uzupełnienie narzutu kamiennego w ujściowym odcinku potoku
- uzupełnienie ubytków gruntu skarpy prawej z makroniwelacją w ujściowym odcinku potoku

Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany.

Część 3
,,Potok Wolanka w km 0+000 - 6+497 w m. Zakliczyn, Wesołów, Zdonia, Wola Stróska gm. Zakliczyn pow. tarnowski, woj. małopolskie - udrożnienie, wykoszenie"
Przedmiotem inwestycji jest udrożnienie potoku Wolanka prawego dopływu rzeki Dunajec wraz z wykoszeniem brzegów i usunięciem zakrzaczeń, usunięcie zatorów z gałęzi, rumoszu i śmieci w km 0+000 -6+497 w miejscowości Zakliczyn (dz. nr 9/2), Wesołów (dz. nr 530), Zdonia (dz. nr 21/11 i 68/1) i Wola Stróska (dz. nr 127, 139) gmina Zakliczyn. W km 3+700 - 3+770 planowana jest zabudowa kamieniem naturalnym wyrw brzegowych zlokalizowanych bezpośrednio w sąsiedztwie zabudowań. W ww. odcinku potoku przewiduje się również uzupełnienie narzutu kamiennego w dnie. Potok zlokalizowany jest w terenie
o zagospodarowaniu typowo rolniczym, z przewagą obszarów zajętych pod uprawy rolne.
W bezpośrednim sąsiedztwie potoku Wolanka występuje zabudowa jednorodzinna, infrastruktura drogowa, pola oraz łąki. Odcinek potoku w km 0+230 - 1+130 jest obwałowany. Niewykonanie wyżej wymienionych robót będzie skutkować utrudnionym spływem wód, zwłaszcza w okresie bujnej wegetacji roślinności porastającej skarpy potoku, a tym samym w okresie deszczowym powodować lokalne podtopienia.
Dla przedmiotowego zadania planowany jest następujący zakres prac:
- ręczne/mechaniczne koszenie roślinności porastającej skarpy potoku, obustronnie
z wygrabieniem pokosu - 38900 m2,
- zabudowa wyrw brzegowych narzutem kamiennym z kamienia naturalnego w km 3+700 - 3+770 wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi - 270 m3
- wycinka zakrzaczeń porastających skarpy potoku w km 3+700 - 5+800 wraz
z rozdrobnieniem i wywozem materiału z wycinki - 0,65 ha
- uzupełnienie narzutu kamiennego w dnie w km 3+700 - 3+770 - 75 m3,
- usunięcie zatorów z gałęzi, rumoszu i śmieci z wywozem i utylizacją na odcinku potoku 3+700 - 5+800 - 98 m3
- usunięcie odsypisk w dnie z wbudowaniem w skarpy i zasypem wyrw w dnie - 120 m3
- udrożnienie dna potoku w km 0+000 - 0+900 z wywozem materiału z udrożnienia - 900 mb

Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany.

Część 4
,,Konserwacja tamy równoległej z poprzeczkami brzeg prawy rz. Dunajec w km 21+150 - 21+700 w m. Niedomice gm. Żabno, pow. tarnowski, woj. małopolskie"
Przedmiotem inwestycji jest odsunięcie nurtu rzeki Dunajec od jego prawego brzegu i zabezpieczenie go przed destrukcyjną działalnością rzeki. Konieczność wykonania prac na wnioskowanym odcinku wiąże się z postępującą degradacją istniejącej budowli, co powoduje zagrożenie dla prawego wału rzeki, mogące skutkować jego przerwaniem, co w konsekwencji może doprowadzić do powodzi obejmującej znaczny przyległy teren, powodując ogromne straty materialne.
Dla przedmiotowego zadania planowany jest następujący zakres prac:
o Usunięcie roślinności porastającej tamę - 0,56 ha
o Niezbędne prace ziemne polegające na usunięciu warstwy namułu z uszkodzonej tamy - 420 m3
o Wykonanie faszynady - 300 m3
o Ułożenie ścieli faszynowej - bez przybicia - 300 m2
o Uzupełnienie nasypu tamy i poprzeczek kamieniem naturalnym dowiezionym z kamieniołomu - 1275 m2

Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany.

Część 5
,,Potok Siemiechówka w km 0+000 - 10+500 w m. Siemiechów gm. Gromnik pow. tarnowski woj. małopolskie - udrożnienie, wykoszenie, zasypanie wyrw, konserwacja i uzupełnienie ubezpieczeń"

Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie, wykoszenie, zabudowa wyrw brzegowych i dennych oraz uzupełnienie ubezpieczeń z koszy siatkowo - kamiennych pot. Siemiechówka km 0+000 - 10+500 w m. Siemiechów, gm. Gromnik, pow. tarnowski, woj. małopolskie
Zakres robót obejmuje:
- ręczne/mechaniczne koszenie roślinności porastającej skarpy potoku, obustronnie z wygrabieniem pokosu - 12400 m2,
- zabudowa wyrw brzegowych narzutem kamiennym z kamienia naturalnego w km 1+450 - 1+600 wraz z niezbędnymi robotami ziemnymi - 298 m3
- wycinka zakrzaczeń porastających skarpy potoku wraz z rozdrobnieniem i wywozem materiału z wycinki - 1,00 ha
- wykonanie narzutu kamiennego w dnie w km 1+450 - 1+600 - 190 m3,
- usunięcie zatorów z gałęzi, rumoszu i śmieci z wywozem i utylizacją na odcinku potoku- 425 m3
- uzupełnienie ubezpieczeń z koszy siatkowo - kamiennych - 80 m3

Po zakończeniu robót teren zostanie uporządkowany.

CPV: 45110000-1, 45240000-1, 77310000-6, 90721800-5

Dokument nr: 2021/BZP 00122718, KR.ROZ.2810.94.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.przetargi.wody.gov.pl.
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.przetargi.wody.gov.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, z komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl.
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców.
Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie
w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi
150 MB.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-09 10:00
Miejsce składania ofert: Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy - pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.