Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4561z ostatnich 7 dni
17916z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi gminnej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa drogi gminnej

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIASTO I GMINA DROBIN
ul. Marszałka Piłsudskiego 12
09-210 Drobin
powiat: płocki
zamowienia@drobin.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Drobin
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi gminnej Nr 290536W relacji Borowo-gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płocki
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na powierzchni 4 586,75 m2 i długości 1 150,00 m, zlokalizowanego na terenie gminy Drobin w obrębie ewidencyjnym Borowo na działce nr 75.
2. Zamawiający informuje, że zadanie współfinansowane jest ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
3. W ramach planowanego przedsięwzięcia przebudowy drogi przewiduje się:
? roboty ziemne, ścięcie wierzchniej warstwy gruntu z miejscowym przemieszczeniem nadmiaru istniejącej nawierzchni w nowo projektowaną jezdnię w celu nadania odpowiedniego profilu pod ułożenie warstw konstrukcyjnych, nasypy,
? profilowanie i zagęszczanie istniejącej wierzchniej warstwy drogi żwirowo-tłuczniowej, ścięcie poboczy,
? wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
? zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z warunkami administratorów,
? wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową podbudowy,
? wykonywanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej,
? wykonanie poboczy z pospółki i kruszywa łamanego 0/31,5 mm,
? wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
? wykonanie zjazdów w granicach pasa drogowego (minimum 1 zjazd na działkę).
Przebudowa drogi gminnej wykonywana po istniejącej nawierzchni, bez rozbiórki istniejącej podbudowy. W miejscach nierówności istniejącą podbudowę wyprofilować, dogęścić do współczynnika zagęszczenia gruntu = 1,0. Zjazdy na działki przyległe do drogi w granicach pasa drogowego zgodnie z projektem zagospodarowania. Dowiązanie istniejących zjazdów do powierzchni jezdni bitumicznej wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5 mm. Pochylenie podłużne drogi dostosowane do istniejącego ukształtowania korony drogi. pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne 2%, poboczy 8%. Nie projektuje się nowych zjazdów, przepustów pod zjazdami, rowów. Połączenie drogi gminnej nr 290536W z droga gminną nr 290535W wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu R = 5 m i R =6 m. Zaprojektowano również mijankę na długości 25,0 cm. Szerokość jezdni w obrębie mijanki 5,0 m, skosy wyjazdowy i wjazdowy 1:2. Pochylenie poprzeczne i podłużne jezdni mijanki zgodne z pochyleniami jezdni drogi.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45233000-9, 45233120-6, 45233140-2, 45233220-7, 45316213-1

Dokument nr: 2021/BZP 00122708, PZ.271.12.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 10:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umgdrobin.bip.org.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/; https://epuap.gov.pl/wps/portal; zamowienia@drobin.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1)Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Drobinie, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin, z siedzibą: Ul. Marszałka Piłsudskiego 12,09-210 Drobin, tel. (24) 260 14 41;2)Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) - Pana Maksymiliana Michalskiego, który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-mm@tbdsiedlce.pl. 3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym. 4)Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, dalej ,,ustawa PZP" , związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia zamówienie publicznego. W szczególności niepodanie stosownych danych osobowych może skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy.5)Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy PZP.6)Administrator może udostępnić Państwa dane innym podmiotom na podstawie umów powierzenia danych zawartych z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora ( np. podmioty świadczące usługi informatyczne, czy usługi w zakresie archiwizacji lub niszczenia dokumentacji). 7)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 8) Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:odostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii o którym mowa w art.. 15 RODO *,ożądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych na podstawie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą, ow związku z art. 18 RODO żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, przetwarzania danych w celu zapewnienia korzystania z środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego**.9)Nie przysługuje Pani/Panu:ow związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;oprawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;ona podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.10)Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, kierując korespondencję na adres Administratora lub drogą elektroniczną pisząc na adres: iod-mm@tbdsiedlce.pl.11)Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa12) Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.13)Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 14)Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 10:00
Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnej na miniPortalu i udostępnionego również na ePUAP. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-25

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZ.271.12.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na powierzchni 4 586,75 m2 i długości 1 150,00 m, zlokalizowanego na terenie gminy Drobin w obrębie ewidencyjnym Borowo na działce nr 75.
2. Zamawiający informuje, że zadanie współfinansowane jest ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
3. W ramach planowanego przedsięwzięcia przebudowy drogi przewiduje się:
? roboty ziemne, ścięcie wierzchniej warstwy gruntu z miejscowym przemieszczeniem nadmiaru istniejącej nawierzchni w nowo projektowaną jezdnię w celu nadania odpowiedniego profilu pod ułożenie warstw konstrukcyjnych, nasypy,
? profilowanie i zagęszczanie istniejącej wierzchniej warstwy drogi żwirowo-tłuczniowej, ścięcie poboczy,
? wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm,
? zabezpieczenie istniejących sieci zgodnie z warunkami administratorów,
? wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową podbudowy,
? wykonywanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową warstwy wiążącej,
? wykonanie poboczy z pospółki i kruszywa łamanego 0/31,5 mm,
? wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
? wykonanie zjazdów w granicach pasa drogowego (minimum 1 zjazd na działkę).
Przebudowa drogi gminnej wykonywana po istniejącej nawierzchni, bez rozbiórki istniejącej podbudowy. W miejscach nierówności istniejącą podbudowę wyprofilować, dogęścić do współczynnika zagęszczenia gruntu = 1,0. Zjazdy na działki przyległe do drogi w granicach pasa drogowego zgodnie z projektem zagospodarowania. Dowiązanie istniejących zjazdów do powierzchni jezdni bitumicznej wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5 mm. Pochylenie podłużne drogi dostosowane do istniejącego ukształtowania korony drogi. pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne 2%, poboczy 8%. Nie projektuje się nowych zjazdów, przepustów pod zjazdami, rowów. Połączenie drogi gminnej nr 290536W z droga gminną nr 290535W wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu R = 5 m i R =6 m. Zaprojektowano również mijankę na długości 25,0 cm. Szerokość jezdni w obrębie mijanki 5,0 m, skosy wyjazdowy i wjazdowy 1:2. Pochylenie poprzeczne i podłużne jezdni mijanki zgodne z pochyleniami jezdni drogi.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45316213-1 - Instalowanie oznakowania drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-25
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 pkt;
2) Długość udzielonej gwarancji (w miesiącach) - waga kryterium 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku; jego ocena zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących tego warunku; jego ocena zostanie dokonana na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający określa, że warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz że posiada opłaconą polisę w wysokości min. 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych),
UWAGA 1: W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub odbudowie drogi z wykonaniem warstw nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości minimum 300.000,00 zł brutto, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, czy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 5 do SWZ.
4) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę min. 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy złotych 00/100 ).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofert częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 3 do SWZ.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem jego złożenia.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
4. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków,
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. Do oferty Wykonawca załącza również:
1) pełnomocnictwo, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika;
2) pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza;
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ,
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 3 SWZ (jeśli dotyczy),
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty - odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 pkt;
2) Długość udzielonej gwarancji (w miesiącach) - waga kryterium 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.