Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pokrycia dachowego

Przedmiot:

Remont pokrycia dachowego

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
3 Maja 70
37-500 Jarosław
powiat: jarosławski
comzampub@data.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jarosław
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont pokrycia dachowego na obiektach Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu-powtórka.
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont pokrycia dachowego na obiektach Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu Ul. 3-go Maja 70
Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1
Remont pokrycia dachowego stropodachu Pawilonu Zakaźnego - segment ,,a", łącznik, segment ,,b" Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Zakres robót obejmuje: wykonanie rozbiórki warstw pokrycia dachowego wraz z demontażem części obróbek blacharskich, demontażem wpustów dachowych oraz zwodów poziomych instalacji odgromowej, wykonanie nowych warstw pokrycia dachowego wraz z zabezpieczeniem przerw dylatacyjnych, montaż obróbek blacharskich, wpustów dachowych oraz zwodów poziomych instalacji odgromowej objętego zgłoszeniem, opisanych szczegółowo w dokumentacji technicznej, STWiORB i umowie, które należy czytać łącznie i uzupełniająco.
Zadanie nr 2
Remont pokrycia dachowego na wydzielonej części stropodachu Pawilonu Wewnętrznego Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu Ul. 3-go Maja 70. Zakres opracowania obejmuje prace rozbiórkowe, remontowe, dekarskie, związane z wymianą pokrycia i ociepleniem stropodachu, w tym: demontaż instalacji odgromowej ,rozbiórkę istniejącego pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi, rozbiórkę konstrukcji wsporczej istniejącego pokrycia dachu, wykonanie nowej konstrukcji wsporczej pod pokrycie dachu, wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, wykonanie nowych obróbek blacharskich,
wykonanie nowej instalacji odgromowej, odprowadzenie wód opadowych z dachu objętego zgłoszeniem, opisanych szczegółowo w dokumentacji technicznej, STWiORB i umowie, które należy czytać łącznie i uzupełniająco.

CPV: 45261200-6

Dokument nr: 2021/BZP 00122264, ZaP-84/21

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.comjar.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ (wyłącznie pomocne przy składaniu ofert), ePUAPu: /comjar/SkrytkaESP (formularz do komunikacji) oraz poczty elektronicznej - e-mail: comzampub@data.pl. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę należy przesłać na skrytkę Zamawiającego na portalu e-puap: /comjar/SkrytkaESP

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZaP-84/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont pokrycia dachowego na obiektach Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu ul. 3-go Maja 70
Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1
Remont pokrycia dachowego stropodachu Pawilonu Zakaźnego - segment ,,a", łącznik, segment ,,b" Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu
Zakres robót obejmuje: wykonanie rozbiórki warstw pokrycia dachowego wraz z demontażem części obróbek blacharskich, demontażem wpustów dachowych oraz zwodów poziomych instalacji odgromowej, wykonanie nowych warstw pokrycia dachowego wraz z zabezpieczeniem przerw dylatacyjnych, montaż obróbek blacharskich, wpustów dachowych oraz zwodów poziomych instalacji odgromowej objętego zgłoszeniem, opisanych szczegółowo w dokumentacji technicznej, STWiORB i umowie, które należy czytać łącznie i uzupełniająco.
Zadanie nr 2
Remont pokrycia dachowego na wydzielonej części stropodachu Pawilonu Wewnętrznego Szpitala Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu ul. 3-go Maja 70. Zakres opracowania obejmuje prace rozbiórkowe, remontowe, dekarskie, związane z wymianą pokrycia i ociepleniem stropodachu, w tym: demontaż instalacji odgromowej ,rozbiórkę istniejącego pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi, rozbiórkę konstrukcji wsporczej istniejącego pokrycia dachu, wykonanie nowej konstrukcji wsporczej pod pokrycie dachu, wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, wykonanie nowych obróbek blacharskich,
wykonanie nowej instalacji odgromowej, odprowadzenie wód opadowych z dachu objętego zgłoszeniem, opisanych szczegółowo w dokumentacji technicznej, STWiORB i umowie, które należy czytać łącznie i uzupełniająco.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest to, że: Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 550 000 zł.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest: wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej: jednej roboty budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia (pokrycie dachu papą termozgrzewalną) o wartości co najmniej 500.000,00 zł.
brutto.
3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest to że wykonawca wykaże i udokumentuje, że dysponuje osobami które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach:
? co najmniej 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; /kierownik budowy/
? co najmniej 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
Jeżeli jedna osoba posiada uprawnienia w dwóch lub więcej specjalnościach Zamawiający wymaga dysponowania tą osobą dla jednej specjalności. Nie można wykazywać tych samych osób do części wykonawczej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - sporządzony zgodnie z treścią
Załącznika nr 5 do SWZ. W wykazie należy wskazać jedynie roboty najważniejsze, tj. roboty potwierdzające spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 9.2.1 0.1 SWZ
3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z wzorem umowy załącznik nr 2 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.