Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Szpital Specjalistyczny w Jaśle
ul. Lwowska 22
38-200 Jasło
powiat: jasielski
zamowienia@szpital.jaslo.pl
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/271902
Województwo: podkarpackie
Miasto: Jasło
Wadium: 100.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-08-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami.
1.1. Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle etap I -Oddział Psychiatryczny z Poradniami" obejmuje budowę 3-kondygnacyjnego budynku o powierzchni zabudowy 1 016,08 m2, powierzchni użytkowej 2 497,706 m2 i kubaturze budynku 6 858,14 m3.
2. Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz z zamontowanym wyposażeniem i wszystkimi urządzeniami na okres nie krótszy niż 60 miesięcy (5 lat) licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń, z wyłączeniem:
2.1. działania systemu okablowania strukturalnego w zakresie zastosowanych rozwiązań technologicznych i infrastrukturalnych -gdzie wymagany okres gwarancji wynosi 15 lat od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń,
2.2. systemu ochrony ścian i narożników - gdzie wymagany okres gwarancji wynosi 10 lat na uszkodzenia mechaniczne i trwałość koloru.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w/we:
3.1. pkt. 1 Działu III SWZ (Opis przedmiotu zamówienia),
3.2. wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ,
3.3. dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

CPV: 45000000-7, 45111291-4, 45223200-8, 45261000-4, 45313100-5, 45400000-1, 45421000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00122345, ZP /13/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-05 12:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://szpitaljaslo.eb2b.com.pl/open-auctions.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj.: za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej (dalej: ,,Platforma") pod adresem: https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b.com.pl, która spełnia wymagania opisane w art. 64 Pzp.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Złożenie oferty wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w Dziale XI pkt 5 i 6 SWZ oraz jej wycofanie odbywa się przy użyciu Platformy szczegółowo opisanej w Dziale VIII SWZ. tj.
https://platforma.eb2b.com.pl lub https://xx.eb2b.com.pl
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów elektronicznych składających się na ofertę wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w Dziale XI pkt. 6 SWZ oraz jej wycofanie opisane zostały opisane w instrukcji, o której mowa w Dziale VIII SWZ (Instrukcja korzystania z Platformy, dostępna dla zalogowanych użytkowników w zakładce ,,Pomoc" - ,,Instrukcje")
3. Ofertę, a także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, składa się pod rygorem nieważności, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
3.1. w formie elektronicznej (oznacza to postać elektroniczną opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym), lub
3.2. w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana (wymagana jest pisemna notatka z ustnej rozmowy).
4. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 Pzp.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w Dziale XXII SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w Dziale XXII SWZ

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/auction/auction/preview-auction/id/271902
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-05 11:00
Miejsce składania ofert: https://szpitaljaslo.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP /13/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie Szpitala Specjalistycznego w Jaśle etap I - Oddział Psychiatryczny z Poradniami.
1.1. Zadanie inwestycyjne pn.: ,,Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle etap I -Oddział Psychiatryczny z Poradniami" obejmuje budowę 3-kondygnacyjnego budynku o powierzchni zabudowy 1 016,08 m2, powierzchni użytkowej 2 497,706 m2 i kubaturze budynku 6 858,14 m3.
2. Wykonawca winien udzielić pełnej gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz z zamontowanym wyposażeniem i wszystkimi urządzeniami na okres nie krótszy niż 60 miesięcy (5 lat) licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń, z wyłączeniem:
2.1. działania systemu okablowania strukturalnego w zakresie zastosowanych rozwiązań technologicznych i infrastrukturalnych -gdzie wymagany okres gwarancji wynosi 15 lat od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy bez uwag i zastrzeżeń,
2.2. systemu ochrony ścian i narożników - gdzie wymagany okres gwarancji wynosi 10 lat na uszkodzenia mechaniczne i trwałość koloru.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w/we:
3.1. pkt. 1 Działu III SWZ (Opis przedmiotu zamówienia),
3.2. wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ,
3.3. dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45313100-5 - Instalowanie wind

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz z wyposażeniem i wszystkimi urządzeniami
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
1.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł brutto, polegającą na przebudowie lub rozbudowie lub budowie obiektu budowlanego, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.

1.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:
1.2.1. co najmniej jedną (osobę) posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy,
1.2.2. co najmniej jedną (osobę) posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej (tzw. ,,sanitarnej") w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
1.2.3. co najmniej jedną (osobę) posiadającą uprawnienia wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej (tzw. ,,elektrycznej") w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych,
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w Dziale V pkt 2 SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w Dziale V pkt 3 SWZ, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
1.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;
1.1.1. dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
Wzór wykazu będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt. 1 (pkt. 2 SWZ) powyżej.

1.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w pkt. 1 (pkt. 2 SWZ) powyżej.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Na ofertę składa się:
1.1. Formularz oferty (wzór załącznik nr 1 do SWZ),
1.2. Oświadczenie (oświadczenia) z art. 125 ust. 1 Pzp (wzór załącznik nr 2 lub 5do SWZ),
1.3. Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp (wzór załącznik nr 6do SWZ - jeżeli dotyczy),
1.4. Zobowiązanie innego podmiotu (jeżeli dotyczy),
1.5. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
1.6. Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest zobowiązany wnieść wadium o wartości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100) na czas związania ofertą, na zasadach opisanych w Dziale XIII SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji,
gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy, warunek, o którym mowa w pkt. 3.1.1. niniejszego Działu SWZ, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca.
2. W odniesieniu do warunków, o który mowa w pkt. w pkt. 3.1.1. SWZ niniejszego Działu SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej w pkt. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzania zmian zostały określone w § wzoru umowy (załącznik nr 3 do SWZ)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz z wyposażeniem i wszystkimi urządzeniami
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: do 2021-09-03

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.