Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa drogi powiatowej

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Przebudowa drogi powiatowej

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Legionowski
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
05-119 Legionowo
powiat: legionowski
227640516, faks 227640450
zpu@powiat-legionowski.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486731
Województwo: mazowieckie
Miasto: Legionowo
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 227640516, faks 2276
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gm. Jabłonna i Gm. Wieliszew"
Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 1817W, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631". 2. W zakresie przedmiotu zamówienia zostaną wykonane roboty: 1) pogrubienie nawierzchni jezdni w celu przystosowania drogi do ruchu KR3, 2) przebudowa i budowa zjazdów publicznych, 3) przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych do posesji, 4) rozbiórka i budowa nowych chodników,
5) uporządkowanie zieleni przydrożnej tj. usunięcie kolidujących drzew i krzewów, 6) budowa ścieżki rowerowej. 3. Powyższe roboty objęte są dokumentacją projektową: 1) projekt budowlany dotyczący przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na odcinku od drogi woj. Nr 630 do drogi woj. Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew i Gminy Jabłonna (z wyłączeniem obiektu kolejowego), stanowiący załącznik nr 1, 2) projekt budowlany dotyczący budowy ścieżki rowerowej przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1817W, na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej na granicy Gmin w Bożej Woli do obiektu kolejowego, stanowiący załącznik nr 2, 3) projekt wykonawczy dotyczący przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na odcinku od drogi woj. Nr 630 do drogi woj. Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew i Gminy Jabłonna (z wyłączeniem obiektu kolejowego), stanowiący załącznik nr 3,
4) projekt wykonawczy dotyczący budowy ścieżki rowerowej przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1817W, na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej na granicy Gmin w Bożej Woli do obiektu kolejowego, stanowiący załącznik nr 4, 5) projekt inwentaryzacji zieleni do usunięcia w pasie drogowym przewidzianej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na odcinku od drogi woj. Nr 630 do drogi woj. Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew i Gminy Jabłonna (z wyłączeniem obiektu kolejowego), stanowiący załącznik nr 5,
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na odcinku od drogi woj. Nr 630 do drogi woj. Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew i Gminy Jabłonna (z wyłączeniem obiektu kolejowego), stanowiący załącznik nr 6, 7) przedmiar robót dotyczący przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na odcinku od drogi woj. Nr 630 do drogi woj. Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew i Gminy Jabłonna (z wyłączeniem obiektu kolejowego), etap I: od km 0+19 do km 1+453, stanowiący załącznik nr 7, 8) przedmiar robót dotyczący przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na odcinku od drogi woj. Nr 630 do drogi woj. Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew i Gminy Jabłonna (z wyłączeniem obiektu kolejowego), etap II: od km 1+874 do km 3+172, stanowiący załącznik nr 8, 9) przedmiar robót dotyczący budowy ścieżki rowerowej przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1817W, na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej na granicy Gmin w Bożej Woli do obiektu kolejowego, stanowiący załącznik nr 9, 10) projekt tymczasowej organizacji ruchu na okres przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W, na odcinku na odcinku od drogi woj. Nr 630 do drogi woj. Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew i Gminy Jabłonna (z wyłączeniem obiektu kolejowego), , stanowiący załącznik nr 10,
11) projekt stałej organizacji ruchu po wykonaniu przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W, na odcinku na odcinku od drogi woj. Nr 630 do drogi woj. Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew i Gminy Jabłonna (z wyłączeniem obiektu kolejowego), , stanowiący załącznik nr 11, W/w załączniki stanowią integralną część SWZ. 4. W przypadku wystąpienia rozbieżności w załącznikach do SWZ przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów: 1) projekt budowlano-wykonawczy, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3) przedmiar robót. 5. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, w celu zapewnienia poprawnego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, na okres realizacji zamówienia, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia - pracowników, którzy będą wykonywać czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia w zakresie robót drogowych tj.: - kierowcę samochodów ciężarowych oraz dostawczych, - operatora koparki - ładowarki,
- operatora rozściełacza masy asfaltowej, - operatora walca, - brukarza,
6. Realizacja czynności wymienionych w ust. 6 polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Wymóg powyższy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspólników spółek osobowych), który osobiście realizować będzie wyżej wymienione czynności na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie). 7. Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy; 8. Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem ww. osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.
9. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. 10. Okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia oraz na materiały dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę wynosi minimalnie 36 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego lub daty usunięcia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru.
11. Zaproponowanie w ofercie udzielenia gwarancji dłuższej niż 36 miesięcy będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami Rozdziału XXIV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zaproponowanie w ofercie udzielenia gwarancji krótszej niż 36 miesięcy będzie podstawą odrzucenia oferty.

CPV: 45233120-6

Dokument nr: 2021/BZP 00122685, ZPU.272.31.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 09:05

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej, zwanej dalej platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformyzakupowej, zwanej dalej platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat-legionowski/proceedings 2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w zakresie:
1) przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ,
2) przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego:
a) do złożenia/uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych,
b) do złożenia wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych; c) do złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń w postępowaniu, d) złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy lub
złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, 3) przesyłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy Pzp, 4) przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy, 5) przesyłania odwołania/inne,
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza ,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego". Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku
,,Wyślij wiadomość do Zamawiającego", po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.3. Zamawiający przekazuje Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający zamieszcza na platformie w sekcji ,,Komunikaty".Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, przekazywana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy. 4. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i
wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 5. Zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0, 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3, 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Informujemy, że: informujemy, że: 1) administratorem danych osobowych jest Powiat Legionowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Legionowie ul.
Generała Władysława Sikorskiego 11, 05-119 Legionowo; 2) Powiat Legionowski wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: dpo@powiat-legionowski.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt. 1; 3) dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu i zakresie niezbędnym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przez Administratora w związku z przepisami dotyczącymi realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a po rozstrzygnięciu postępowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO w celu zawarcia i realizacji umowy, której Wykonawca jest stroną;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 i 4 oraz art. 75 i 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych lub podmioty przetwarzające dane osobowe na
polecenie Administratora na podstawie stosownych umów z nim zawartych; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez obowiązkowy okres wskazany przepisami prawa, tj. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku gdy czas trwania
umowy przekracza 4 lata, to okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz do momentu przedawnienia roszczeń; 6) na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
przy czym jeśli żądanie wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, b) sprostowania swoich danych osobowych, c) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; 7) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem
Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty; 9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/486731
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 09:00
Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatlegionowski/ proceedings

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni

Wymagania:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 98 600,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego - oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego; 2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Legionowie nr 92 8013 0006 2001 0000 2424 0008. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.
6. Wadium wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Prawa Zamówień publicznych. 8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu związania ofertą lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia;2) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w niniejszym punkcie, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPU.272.31.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 1817W, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą ,,Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1817W na terenie Gminy Jabłonna i Gminy Wieliszew od drogi wojewódzkiej nr 630 do drogi wojewódzkiej nr 631". 2. W zakresie przedmiotu zamówienia zostaną wykonane roboty: 1) pogrubienie nawierzchni jezdni w celu przystosowania drogi do ruchu KR3, 2) przebudowa i budowa zjazdów publicznych, 3) przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych do posesji, 4) rozbiórka i budowa nowych chodników,
5) uporządkowanie zieleni przydrożnej tj. usunięcie kolidujących drzew i krzewów, 6) budowa ścieżki rowerowej. 3. Powyższe roboty objęte są dokumentacją projektową: 1) projekt budowlany dotyczący przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na odcinku od drogi woj. Nr 630 do drogi woj. Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew i Gminy Jabłonna (z wyłączeniem obiektu kolejowego), stanowiący załącznik nr 1, 2) projekt budowlany dotyczący budowy ścieżki rowerowej przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1817W, na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej na granicy Gmin w Bożej Woli do obiektu kolejowego, stanowiący załącznik nr 2, 3) projekt wykonawczy dotyczący przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na odcinku od drogi woj. Nr 630 do drogi woj. Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew i Gminy Jabłonna (z wyłączeniem obiektu kolejowego), stanowiący załącznik nr 3,
4) projekt wykonawczy dotyczący budowy ścieżki rowerowej przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1817W, na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej na granicy Gmin w Bożej Woli do obiektu kolejowego, stanowiący załącznik nr 4, 5) projekt inwentaryzacji zieleni do usunięcia w pasie drogowym przewidzianej do przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na odcinku od drogi woj. Nr 630 do drogi woj. Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew i Gminy Jabłonna (z wyłączeniem obiektu kolejowego), stanowiący załącznik nr 5,
6) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na odcinku od drogi woj. Nr 630 do drogi woj. Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew i Gminy Jabłonna (z wyłączeniem obiektu kolejowego), stanowiący załącznik nr 6, 7) przedmiar robót dotyczący przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na odcinku od drogi woj. Nr 630 do drogi woj. Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew i Gminy Jabłonna (z wyłączeniem obiektu kolejowego), etap I: od km 0+19 do km 1+453, stanowiący załącznik nr 7, 8) przedmiar robót dotyczący przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W na odcinku od drogi woj. Nr 630 do drogi woj. Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew i Gminy Jabłonna (z wyłączeniem obiektu kolejowego), etap II: od km 1+874 do km 3+172, stanowiący załącznik nr 8, 9) przedmiar robót dotyczący budowy ścieżki rowerowej przy przebudowie drogi powiatowej Nr 1817W, na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej na granicy Gmin w Bożej Woli do obiektu kolejowego, stanowiący załącznik nr 9, 10) projekt tymczasowej organizacji ruchu na okres przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W, na odcinku na odcinku od drogi woj. Nr 630 do drogi woj. Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew i Gminy Jabłonna (z wyłączeniem obiektu kolejowego), , stanowiący załącznik nr 10,
11) projekt stałej organizacji ruchu po wykonaniu przebudowy drogi powiatowej Nr 1817W, na odcinku na odcinku od drogi woj. Nr 630 do drogi woj. Nr 631, na terenie Gminy Wieliszew i Gminy Jabłonna (z wyłączeniem obiektu kolejowego), , stanowiący załącznik nr 11, W/w załączniki stanowią integralną część SWZ. 4. W przypadku wystąpienia rozbieżności w załącznikach do SWZ przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów: 1) projekt budowlano-wykonawczy, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3) przedmiar robót. 5. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, w celu zapewnienia poprawnego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, na okres realizacji zamówienia, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia - pracowników, którzy będą wykonywać czynności faktycznie związane z przedmiotem zamówienia w zakresie robót drogowych tj.: - kierowcę samochodów ciężarowych oraz dostawczych, - operatora koparki - ładowarki,
- operatora rozściełacza masy asfaltowej, - operatora walca, - brukarza,
6. Realizacja czynności wymienionych w ust. 6 polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Wymóg powyższy nie dotyczy samego Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym wspólników spółek osobowych), który osobiście realizować będzie wyżej wymienione czynności na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej (samozatrudnienie). 7. Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy; 8. Sposób weryfikacji zatrudnienia ww. osób i uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem ww. osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały zawarte w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.
9. Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. 10. Okres gwarancji na roboty będące przedmiotem zamówienia oraz na materiały dostarczone i wbudowane przez Wykonawcę wynosi minimalnie 36 miesięcy od daty dokonania odbioru końcowego lub daty usunięcia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru.
11. Zaproponowanie w ofercie udzielenia gwarancji dłuższej niż 36 miesięcy będzie dodatkowo punktowane zgodnie z zapisami Rozdziału XXIV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zaproponowanie w ofercie udzielenia gwarancji krótszej niż 36 miesięcy będzie podstawą odrzucenia oferty.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 112 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na
podstawie kryterium - cena oferty brutto oraz okres udzielonej gwarancji
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie lub przebudowie drogi publicznej na długości min. 3 000,00 m w jednym zamówieniu. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) przez Zamawiającego, w oparciu o informacje zawarte:
- w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- w wykazie robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. co najmniej: - jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej min. 3 lata oraz doświadczenie w kierowaniu budową lub przebudową min. jednej drogi publicznej o długości min. 3 000,00 m,
- jedną osobą na stanowisku kierowca samochodów ciężarowych oraz dostawczych, - jedną osobą na stanowisku operatora koparki - ładowarki,
- jedną osobą na stanowisku operatora rozściełacza operatora masy asfaltowej,
- jedną osobą na stanowisku operatora walca, - jedną osobą na stanowisku brukarza. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - w wykazie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
c) dysponuje specjalistycznym sprzętem, tj. posiada co najmniej: jedną koparko - ładowarką, jeden rozściełacz masy asfaltowej, jeden walec do zagęszczenia mas bitumicznych, kruszywa. Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego (tylko wobec Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona) w oparciu o informacje zawarte: - w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
- w wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik do SWZ; b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie lub przebudowie drogi publicznej na długości min. 3 000,00 w jednym zamówieniu, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, tj. co najmniej- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej min. 3 lata oraz doświadczenie w kierowaniu budową lub przebudową min. jednej drogi publicznej o długości min. 3.000,00 m,- jedną osobą na stanowisku kierowca samochodów ciężarowych oraz dostawczych,- jedną osobą na stanowisku operatora koparki - ładowarki, - jedną osobą na stanowisku operatora rozściełacza operatora masy asfaltowej, - jedną osobą na stanowisku operatora walca, - jedną osobą na stanowisku brukarza, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, tj. co najmniej jedna koparko - ładowarka, co najmniej jeden rozściełacz masy asfaltowej, co najmniej jeden walec do zagęszczenia mas bitumicznych, kruszywa, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 98 600,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego - oznacza to, że w terminie składania ofert wniesione wadium musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego; 2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299). 3. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Legionowie nr 92 8013 0006 2001 0000 2424 0008. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona.
6. Wadium wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Prawa Zamówień publicznych. 8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium: 1) Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu związania ofertą lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia;2) Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy: a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; b) którego oferta została odrzucona;
c) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; d) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w niniejszym punkcie, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty; 2) przepisy dotyczące Wykonawcy
stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w Rozdziale XIV ust. 1 SWZ, składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
4) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia i zrealizuje roboty budowlane, dostawy
lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane; 5) w odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców,
którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; 6)
w przypadku, o którym mowa w ust. 4 (uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej) i ust. 5 (warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana terminu realizacji zamówienia spowodowana w przypadku: a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej prowadzenie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i harmonogramem, w szczególności gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi i inne klęski żywiołowe np. powodzie, obfite opady śniegu, które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie i skutki uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią. Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia o okres potrzebny do wykonania robót po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres działania ww. siły wyższej powodującej brak możliwości prowadzenia prac. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu;
b) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w związku, ze znaleziskami w trakcie prowadzenia robót; c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu archeologicznym i historycznym; d) w przypadku dokonanych przez Zamawiającego zmian w dokumentacji technicznej - termin zakończenia może zostać zmieniony o czas wynikający z dokonania zmian uzasadniający zmianę terminu; e) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.), warunki terenowe w szczególności podziemne urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp., uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z nowych warunków;
f) wykrycia instalacji, urządzeń lub budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z wykonaniem przedmiotu umowy; g) zmiany przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót, termin zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody; h) wystąpienia wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych (np. intensywne wielodniowe opady deszczu lub śniegu, ujemne temperatury, itp.) uniemożliwiających prawidłowe prowadzenie robót zgodnie z przyjętą technologią, wiedzą i sztuką budowlaną oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, utrzymujących się przez kolejne trzy dni, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez kierownictwo budowy oraz Inspektora Nadzoru; i) wystąpienia okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawierania umowy, a jednocześnie za wystąpienie tych okoliczności nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca. W szczególności zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy może uzasadniać przekroczenie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego dla procedur administracyjnych lub innych terminów określonych w przepisach prawa mających wpływ na czas realizacji przedmiotu umowy;
j) zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. Pozostałe przewidywane zmiany umowy zostały zawarte w SWZ oraz we wzorze umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert złożonych w postępowaniu na
podstawie kryterium - cena oferty brutto oraz okres udzielonej gwarancji
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.