Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4426z ostatnich 7 dni
19452z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja hali sportowej wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i kanalizacji hali

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Termomodernizacja hali sportowej wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i kanalizacji hali

Data zamieszczenia: 2021-07-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie
Plac Ratuszowy 1
11-010 Barczewo
powiat: olsztyński
895148346
dyrektor-mzoiz@barczewo.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Barczewo
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: 895148346
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I - Termomodernizacja hali sportowej wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i kanalizacji hali przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja hali sportowej :1.Docieplenie budynku hali sportowej (od zewnątrz)
a)- docieplenie ścian budynku styropianem (elewacyjnym) - ścian nadziemi (gr. 15cm) oraz
dołożenie styropianu do już istniejącego docieplenia (części nad stropem) (wraz z robotami
towarzyszącymi)
- rozstawienie rusztowań, zabezpieczenie terenu robót ogrodzeniem tymczasowym,
- docieplenie metodą lekką mokrą (BEZWZGLĘDNIE należy zastosować system n.p. Atlas,
Ceresit, Dryvit, lub inny akceptowany przez Zamawiającego),
- ułożenie styropianu na przygotowane podłoże (w tym kołkowanie, ułożenie w części 2xsiatka)
- ułożenie wyprawy elewacyjnej (silikatowo-silikonowe o strukturze 2-4mm),
b)- docieplenie ścian budynku styropianem (elewacyjnym) ścian od 0,0 budynku + część
podziemna styropian do stosowania w gruncie (gr. 10cm) (wraz z robotami towarzyszącymi)
- wykonanie odkopania budynku, uzupełnienie izolacji pionowej (naprawa) (wykonanie
rozebrania i ułożenia po wykonaniu opaski betonowej przy budynku) , zabezpieczenie terenu
robót ogrodzeniem tymczasowym,
- docieplenie metodą lekką mokrą (w systemie n.p. Atlas ,Ceresit, - jako system),
- ułożenie styropianu na przygotowane podłoże (w tym kołkowanie, ułożenie w części 2xsiatka)
- wykonanie zabezpieczenia z folii PVC (grubej) części podziemnej
- ułożenie wyprawy elewacyjnej (żywicznej o strukturze 2-4mm części nadziemnej),
c)wykonanie naprawy pokrycia dachu z papy części niższej hali
- ułożenie 1xpapa gr. min 5mm (modyfikowalnej SBS)
- likwidacja części wywietrzaków dachowych (wraz z zabezpieczeniem i udrożnieniem
istniejących - wg wskazań Inwestora)
- wymiana blacharek (rynien, rur spustowych, pasów oddzielających , nadrynnowych, murków) z
blachy tytanowo - cynkowej
- naprawa oraz wymiana instalacji odgromowej
UWAGA:
Kolorystykę elewacji uzgodnić z Inwestorem (kolorystyka - biały + odcienie jasnych pastelowych
kolorów)
2.Wymiana instalacji c.o. w budynku hali.
- wymiana instalacji c.o. wewnątrz budynku (rury, podłączenia, grzejniki it.p.)
- wykonanie przyłącza c.o. (z rur preizolowanych) z budynku B (wraz z przebudową zasilenia) -
roboty w kotłowni, odcięcie obecnego zasilenia w budynku Łącznika
3.Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej , wody zimnej i ciepłej (wraz z cyrkulacją) w budynku hali
- wykonanie likwidacji istniejącej kanalizacji sanitarnej, wody i wykonanie nowej instalacji wod.-
kan. wraz z montażem nowych przyborów, urządzeń itp. oraz wykonanie robót towarzyszących
(roboty naprawcze po robotach instalacyjnych - betonowe, wykładzinowe, posadzkowe,
tynkowe, malarskie)
- przeprowadzenie analizy istniejących przyłączy wody i kanalizacji (instalacja przyłączeniowa
wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji do celów przeciw-pożarowych) dochodzących do budynku i ich
przebudowa w sposób aby budynek mógł funkcjonować bezpiecznie (tzn. likwidacja części
przyłączy - odcięcie wody, kanalizacji)
4.Wykonanie przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej (przebudowa),
- wykonanie likwidacji istniejącej kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej
UWAGI:
1.Informuje , iż projekty na wykonanie inst. wewnętrznych, przyłączy są w odrębnych
załącznikach.
2.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zadania z materiałów wg wskazań podanych
wyżej (dotyczy termomodernizacji budynku hali)

CPV: 45330000-9-, 45331100-7, 45332200-5, 45440000-3

Dokument nr: 2021/BZP 00122786, MZOIZ343.1.2021 (I)

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 08:35

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
platformazakupowa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: platformazakupowa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
§ 11 ust. 2 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji
połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformy zakupowej tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format
plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji
sieciowej - kodowanie UTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę
oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w
rozdzdziale XII SWZ - poprzez platformę zakupowa (platformazakupowa.pl)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,,RODO", informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia w Barczewie,
Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo, adres e-mail dyrektor-mzoiz@barczewo.pl, tel. 89 5148346 wew.
96 , kontakt z osobą pełniącą funkcję Inspektora Ochrony Danych
za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: maciej.wnukiewicz@o2.pl
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: Termomodernizacja hali sportowej wraz z wykonaniem centralnego ogrzewania i
kanalizacji hali przy Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie MZOIZ 343.1.2021 prowadzonym w trybie
podstawowym.
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy
Pzp.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie przez okres
zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt stanowiącym załącznik nr 2
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych lub
w przypadku zadania realizowanego przy udziale środków finansowych
pochodzących z UE przez okres zgodny z umową o dofinansowanie projektu.
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
8. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego
administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora
ochrony danych osobowych.
wg rozdziału XXIII SW

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 07:30
Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej na stronie: https://platformazakupowa.pl w myśl Ustawy Pzp. na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

Wymagania:
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MZOIZ343.1.2021 (I)
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 584922,41 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja hali sportowej :1.Docieplenie budynku hali sportowej (od zewnątrz)
a)- docieplenie ścian budynku styropianem (elewacyjnym) - ścian nadziemi (gr. 15cm) oraz
dołożenie styropianu do już istniejącego docieplenia (części nad stropem) (wraz z robotami
towarzyszącymi)
- rozstawienie rusztowań, zabezpieczenie terenu robót ogrodzeniem tymczasowym,
- docieplenie metodą lekką mokrą (BEZWZGLĘDNIE należy zastosować system n.p. Atlas,
Ceresit, Dryvit, lub inny akceptowany przez Zamawiającego),
- ułożenie styropianu na przygotowane podłoże (w tym kołkowanie, ułożenie w części 2xsiatka)
- ułożenie wyprawy elewacyjnej (silikatowo-silikonowe o strukturze 2-4mm),
b)- docieplenie ścian budynku styropianem (elewacyjnym) ścian od 0,0 budynku + część
podziemna styropian do stosowania w gruncie (gr. 10cm) (wraz z robotami towarzyszącymi)
- wykonanie odkopania budynku, uzupełnienie izolacji pionowej (naprawa) (wykonanie
rozebrania i ułożenia po wykonaniu opaski betonowej przy budynku) , zabezpieczenie terenu
robót ogrodzeniem tymczasowym,
- docieplenie metodą lekką mokrą (w systemie n.p. Atlas ,Ceresit, - jako system),
- ułożenie styropianu na przygotowane podłoże (w tym kołkowanie, ułożenie w części 2xsiatka)
- wykonanie zabezpieczenia z folii PVC (grubej) części podziemnej
- ułożenie wyprawy elewacyjnej (żywicznej o strukturze 2-4mm części nadziemnej),
c)wykonanie naprawy pokrycia dachu z papy części niższej hali
- ułożenie 1xpapa gr. min 5mm (modyfikowalnej SBS)
- likwidacja części wywietrzaków dachowych (wraz z zabezpieczeniem i udrożnieniem
istniejących - wg wskazań Inwestora)
- wymiana blacharek (rynien, rur spustowych, pasów oddzielających , nadrynnowych, murków) z
blachy tytanowo - cynkowej
- naprawa oraz wymiana instalacji odgromowej
UWAGA:
Kolorystykę elewacji uzgodnić z Inwestorem (kolorystyka - biały + odcienie jasnych pastelowych
kolorów)
2.Wymiana instalacji c.o. w budynku hali.
- wymiana instalacji c.o. wewnątrz budynku (rury, podłączenia, grzejniki it.p.)
- wykonanie przyłącza c.o. (z rur preizolowanych) z budynku B (wraz z przebudową zasilenia) -
roboty w kotłowni, odcięcie obecnego zasilenia w budynku Łącznika
3.Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej , wody zimnej i ciepłej (wraz z cyrkulacją) w budynku hali
- wykonanie likwidacji istniejącej kanalizacji sanitarnej, wody i wykonanie nowej instalacji wod.-
kan. wraz z montażem nowych przyborów, urządzeń itp. oraz wykonanie robót towarzyszących
(roboty naprawcze po robotach instalacyjnych - betonowe, wykładzinowe, posadzkowe,
tynkowe, malarskie)
- przeprowadzenie analizy istniejących przyłączy wody i kanalizacji (instalacja przyłączeniowa
wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji do celów przeciw-pożarowych) dochodzących do budynku i ich
przebudowa w sposób aby budynek mógł funkcjonować bezpiecznie (tzn. likwidacja części
przyłączy - odcięcie wody, kanalizacji)
4.Wykonanie przyłącza instalacji kanalizacji sanitarnej (przebudowa),
- wykonanie likwidacji istniejącej kanalizacji sanitarnej,
- wykonanie nowego odcinka kanalizacji sanitarnej
UWAGI:
1.Informuje , iż projekty na wykonanie inst. wewnętrznych, przyłączy są w odrębnych
załącznikach.
2.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zadania z materiałów wg wskazań podanych
wyżej (dotyczy termomodernizacji budynku hali)
4.2.6.) Główny kod CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda oferta niepodlegająca odrzuceniu zostanie oceniona wg niżej
wymienionych zasad. Ocenę oferty stanowi suma punktów określona dla poszczególnych kryteriów wg
wzoru:
Of = Ck+G+T
gdzie:
Of - ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę;
Ck - ilość punków uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,Cena brutto oferty'';
G - ilość punków uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,Okres rękojmi
i gwarancji za wady''.
T - ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,termin realizacji zamówienia"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia i gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 świadczenia
polegające na budowie, przebudowie lub remoncie polegającym na :
a)dociepleniu budynków (metodą lekką mokrą) oraz
b)instalacje wewnętrznych grzewczych, wodnych i kanalizacyjnych
min. 150.000,00 zł brutto każde świadczenie.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
warunek określony w ust. 2 pkt.4 musi spełniać w całości co najmniej jeden
z Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych
lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania
stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
8. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 7,
powinno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu
zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty
udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2
pkt 3 i 4 stawy Pzp., a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi
winy.
11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca
w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
12. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się
na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.13. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa
w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów
określonych w Rozdziale X SWZ.
14. Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby powinny być złożone
w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których
mowa w treści art. 273 ust. 1 ustawy Pzp. Należy je przesłać zgodnie z zasadami
określonymi w rozdziale XII.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty - załącznik nr 6 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w
części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty -
załącznik nr 6 do SWZ;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z załącznikiem
nr 2 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ (załącznik nr 3
do SWZ);
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 7 SWZ (załącznik nr 7
do SWZ propozycja zobowiązania);
3) wykaz podwykonawców, o którym mowa w Rozdziale IV ust. 4 SWZ (załącznik nr 5 do SWZ);
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty. W celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana
do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego
Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba,
że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a
Wykonawca w formularzu oferty wskazał dane (tj. nr KRS,
nr NIP lub REGON) umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
w odniesieniu do Wykonawcy jak również do podmiotów udostępniających zasoby.;
5) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie
do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4 powyżej.
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie
do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym
mowa w rozdziale XI (załącznik nr 4 do SWZ propozycja oświadczenia).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
Wykonawcy - załącznik 4 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w § 12 ,§ 13
wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, dostępny
na stronie https://platformazakupowa.pl
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda oferta niepodlegająca odrzuceniu zostanie oceniona wg niżej
wymienionych zasad. Ocenę oferty stanowi suma punktów określona dla poszczególnych kryteriów wg
wzoru:
Of = Ck+G+T
gdzie:
Of - ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę;
Ck - ilość punków uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,Cena brutto oferty'';
G - ilość punków uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,Okres rękojmi
i gwarancji za wady''.
T - ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium ,,termin realizacji zamówienia"
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: rękojmia i gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.