Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
914z dziś
5370z ostatnich 7 dni
20258z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont muru oporowego wraz z ogrodzeniem panelowym

Przedmiot:

Remont muru oporowego wraz z ogrodzeniem panelowym

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa Felin w Lublinie
ul. Wł. Jagiełły 10
20-281 Lublin
powiat: Lublin
81 746-81-70 81 746-81-71 81 746-81-72, tel: 817468170-72
dariusz.siwek@felin.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: nie jest wymagane
Nr telefonu: 81 746-81-70 81 746-
Termin składania ofert: 2021-08-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont muru oporowego Jaskółcza 13

SM ,,Felin" Ul. Wł Jagiełły 10, 20-281 Lublin ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie remontu muru oporowego na nieruchomości Jaskółcza 13 od strony ulicy Hanki Ordonówny

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

Tytuł: Remont muru oporowego wraz z ogrodzeniem panelowym nieruchomości Jaskółcza 13 od strony Ul. H. Ordonówny - 2021 r.

Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu muru oporowego długości 29,9 mb wykonanego z bloczków łupanych o wymiarach (dł./wys./szer.) 39 cm x 19cmx 25 cm oraz ogrodzenia panelowego o wymiarach: słupek 200 x 6 x 4 cm., panel240 x 156 cm z maksymalnym odzyskaniem demontowanych elementów (do ponownego montażu). W drugim wariancie dopuszcza się możliwość użycia typowych bloczków samoblokujących do wznoszenia murów oporowych z zachowaniem istniejącej faktury i kolorystyki. Miejsce robót: Lublin Ul. Jaskółcza 13.

Wykonanie robót polega na:

WARIANT I

usunięcie namulonej do wykopu ziemi,
rozebranie z wykuciem słupków istniejącego ogrodzenia panelowego do ponownego zastosowania,
rozebranie istniejących bloczków łupanych muru oporowego z ich maksymalnym odzyskaniem do ponownego montażu,
oczyszczenie i uzupełnienie istniejącej ławy fundamentowej z umiejscowieniem trzpieni 2fi 10 co ok. 30 cm( w przypadku jej braku wykonanie nowej w całości z wykonaniem trzpieni 2fi 10 co ok. 30 cm),
wykonanie izolacji pw. poziomej z foli fundamentowej PVC,
wykonanie nowego muru oporowego z odzyskanych bloczków na ławie i trzpieniach z zabezpieczeniem go od strony obsypania powłoką z mas bitumicznych np. IZOHAN Dysperbit
wykonanie ogrodzenia panelowego ze zdemontowanych przęseł z zabetonowaniem słupków w murze oporowym,
jednostronne obsypanie piachem muru oporowego z jego zagęszczeniem do stopnia jego zagęszczenia w stanie istniejącym,
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót

WARIANT II

usunięcie namulonej do wykopu ziemi,
rozebranie z wykuciem słupków istniejącego ogrodzenia panelowego do ponownego zastosowania,
rozebranie istniejących bloczków łupanych muru oporowego
oczyszczenie i uzupełnienie istniejącej ławy fundamentowej (w przypadku jej braku wykonanie nowej w całości ),
wykonanie izolacji pw. poziomej z foli fundamentowej PVC,
wykonanie nowego muru oporowego na ławie z pustaków systemowych z geosiatką wg wytycznych producenta z zasypką żwirem drenażowym i z zabezpieczeniem go od strony obsypania powłoką z mas bitumicznych np. IZOHAN Dysperbit
wykonanie ogrodzenia panelowego ze zdemontowanych przęseł z zabetonowaniem słupków w murze oporowym,
jednostronne obsypanie piachem muru oporowego z jego zagęszczeniem do stopnia jego zagęszczenia w stanie istniejącym,
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót
Szczegółowy zakres prac związanych z wykonaniem usługi do wykorzystania w obliczeniu ceny :

WARIANT I

usunięcie namulonej do wykopu ziemi 0,58.m3,
rozebranie z wykuciem słupków istniejącego ogrodzenia panelowego do ponownego zastosowania - słupki 11 szt, ogrodzenie 30,0.mb,
rozebranie istniejących bloczków łupanych muru oporowego z ich maksymalnym odzyskaniem do ponownego montażu 15,04 m2,
oczyszczenie i uzupełnienie istniejącej ławy fundamentowej 7,5 m2 z zabetonowaniem trzpieni 2fi10 co ok. 30 cm na wysokość muru, lub wykonanie nowej zbrojonej 4fi 8, szer.x wys. 30x20 cm ; L= 30 mb z zabetonowaniem trzpieni 2fi10 co ok. 30 cm na wysokość muru - ok. 1,5 m3
wykonanie izolacji pw. poziomej z foli fundamentowej PVC szer.0,3 m dł. 30mb,
wykonanie nowego muru oporowego z odzyskanych bloczków z zabezpieczeniem go od strony obsypania powłoką z mas bitumicznych np. IZOHAN Dysperbit 15,04.m2
wykonanie ogrodzenia panelowego ze zdemontowanych przęseł z zabetonowaniem słupków w murze oporowym - słupki 11 szt, ogrodzenie 30 mb ,
jednostronne obsypanie gruntem rodzimym muru oporowego z jego zagęszczeniem do stopnia jego zagęszczenia w stanie istniejącym 6,21 m3,
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

WARIANT II

usunięcie namulonej do wykopu ziemi 0,58.m3,
rozebranie z wykuciem słupków istniejącego ogrodzenia panelowego do ponownego zastosowania - słupki 11 szt, ogrodzenie 30,0.mb,
rozebranie istniejących bloczków łupanych muru oporowego 15,04 m2,
oczyszczenie i uzupełnienie istniejącej ławy fundamentowej 7,5 m2, lub wykonanie nowej zbrojonej 4fi 8, szer.x wys. 30x20 cm ; L= 30 mb - ok. 1,5 m3
wykonanie izolacji pw. poziomej z foli fundamentowej PVC szer.0,3 m dł. 30mb,
wykonanie nowego muru oporowego z z pustaków systemowych z geosiatką wg wytycznych producenta z zasypką żwirem drenażowym i z zabezpieczeniem go od strony obsypania powłoką z mas bitumicznych np. IZOHAN Dysperbit 15,04.m2
wykonanie ogrodzenia panelowego ze zdemontowanych przęseł z zabetonowaniem słupków w murze oporowym - słupki 11 szt, ogrodzenie 30 mb ,
jednostronne obsypanie piaskiem muru oporowego z jego zagęszczeniem do stopnia jego zagęszczenia w stanie istniejącym 6,21 m3,
uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.

Parametry techniczne materiałów:

Uzupełnienie lub wykonanie nowej ławy fundamentowej beton klasy minimum C12/15, stal St0S, 34GS.

Do zabetonowania słupków ogrodzenia beton klasy minimum C12/15.

Boczki zamienne np.: CJ BLOK PBO-25 lub PBE 19 do uzgodnienia z Zamawiającym wg wytycznych producenta z zastosowaniem geosiatki na odległość od lica wewnętrznego muru wynoszącą 70% największej wysokości muru .

Folia PVC do izolacji ław fundamentowych 0,3.

Hydroizolacja muru pionowa np. IZOHAN Dysperbit

lub każdy inny o niegorszych parametrach technicznych i użytkowych.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Ul. Władysława Jagiełły 10, 20-281 Lublin, w terminie do 16.08.2021 (poniedziałek) do godz. 15:00.
Kopertę zawierającą ofertę należy opisać w następujący sposób:

Nazwa i adres Oferenta

Nr tel. Oferenta

Adres e-mail oferenta

Spółdzielnia Mieszkaniowa FELIN

20-281 Lublin, Ul. Władysława Jagiełły 10

Oferta na.

,,Remont muru oporowego Jaskółcza 13 - 2021 r."

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia.

Umowa zostanie zawarta na okres od 19.08.2021 do 17.09.2021 .

Wymagania:
Tryb udzielenia zamówienia.

Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
Terminy rozpoczęcia prac należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wymagane gwarancje.

W przedmiocie zamówienia zamawiający wymaga ustanowienia gwarancji na okres 60 miesięcy.

Składanie ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający wymaga składania ofert w dwóch wariantach.
Z uwagi na możliwość uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień lub negocjacji cenowych, oczekuje się obecności Oferentów lub ich upoważnionych przedstawicieli w wyznaczonym terminie. O terminie oferenci zostaną poinformowani telefonicznie.

Negocjacje z oferentami.

Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia negocjacji z oferentami.

Zamawiający może przeprowadzić negocjacje w ustalonym przez Zamawiającego terminie.

W przypadku nieobecności Oferenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, zawartość złożonej oferty uznaje się za ostateczną.

Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg okresu związania ofertą liczy się od dnia upływu terminu składania ofert.

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W przedmiocie zamówienia nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Wymagania dotyczące wadium.

Wadium nie jest wymagane

Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferenci zobowiązani są do złożenia oferty zgodnie z wymogami niniejszej SWP.

Każdy oferent może złożyć tyko jedną ofertę.

Ofertę należy złożyć na piśmie i w terminie wymaganym w SWP pod rygorem jej nieważności.

Oferta musi być sporządzona czytelnie w języku polskim.

Oferenci wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. spółka cywilna lub konsorcjum) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu llub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a dokumenty wyszczególnione w pkt.15 ppkt.2) muszą być złożone przez każdy podmiot oddzielnie. W przypadku gdy ofertę składają Oferenci wspólnie ubiegający się o zamówienie, korespondencja kierowana będzie do pełnomocnika.

Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną, lub w formie wydruku komputerowego nie wymagającego podpisu z właściwej strony internetowej.

Pełnomocnictwo do reprezentacji musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.

Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być dokonane w sposób niebudzący wątpliwości, przez skreślenie treści poprawianej w sposób umożliwiający odczytanie poprawianej treści oraz zaparafowane przez osobę do tego uprawnioną.

Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Treść oferty musi odpowiadać treści SWP.

Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej zawartości i zapewniający jej nienaruszalność do momentu otwarcia ofert.
W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert, Oferent może zmienić lub wycofać swoją ofertę. Powiadomienie o zmianie oferty należy złożyć w sposób analogiczny jak ofertę pierwotną. Na kopercie musi być dopisek ,,ZMIANA OFERTY". W przypadku wycofania oferty na kopercie musi być dopisek ,,WYCOFANIE OFERTY". Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania przetargowego i zgodności ze złożonymi ofertami.

Oferty złożone po terminie wyznaczonym w SWP nie będą rozpatrywane.

Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty i obowiązki Wykonawcy niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z instrukcjami, opisami, warunkami i wymogami zawartymi w SWP.

Ceny ofertowe należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Warunki udziału w przetargu.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy:

posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia,

posiadają uprawnienia do wykonywania czynności niezbędnych przy realizacji zamówienia,

posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, możliwości techniczne do wykonania zamówienia,

znajdują się w sytuacji prawnej, ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego.

Z postępowania przetargowego wyklucza się oferenta:

wobec którego prowadzone jest postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne,

będącego pracownikiem SM FELIN, członkiem Rady Nadzorczej SM FELIN oraz członkiem ich rodzin,

który w ciągu ostatnich trzech lat nie wywiązał się prawidłowo z zamówienia realizowanego na rzecz SM FELIN, nie wykonując go lub wykonując wadliwie,

który posiada zadłużenie w podatkach i opłatach w US i ZUS.

Ofertę wykluczonego Oferenta uznaje się za odrzuconą.

Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu wykluczenia z przetargu.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty, np.: umowa spółki, pełnomocnictwo osób reprezentujących Oferenta.

Dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania umowy, np.: umowa spółki, pełnomocnictwo osób reprezentujących Oferenta.

Dokumenty potwierdzające posiadaną wiedzę, doświadczenie i możliwości techniczne wykonania zamówienia: uprawnienia osób wykonujących zamówienie z ramienia Wykonawcy, atesty urządzeń pomiarowych, referencje z trzech ostatnich lat, itp.

Aktualne zaświadczenie o braku zaległości wobec US (ważność 60 dni od daty wystawienia).

Aktualne zaświadczenie o braku zaległości wobec ZUS (ważność 60 dni od daty wystawienia).

Oświadczenie Oferenta związane z ochroną danych osobowych, wg załącznika .

Wskazanie nazwy i adresu Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby Oferenta.

Oświadczenie podpisania umowy powierzenia danych osobowych.

Wybór Wykonawcy.

Wynik przetargu Zamawiający podaje pisemnie do wiadomości Oferentów,

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Oferentowi, którego oferta zostanie wybrana przez Zamawiającego.

Jedynym sposobem przyjęcia oferty i zlecenia zamówienia jest zawarcie umowy. Żadna informacja i deklaracja przekazana na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania nie stanowi obietnicy lub zobowiązania do zlecenia realizacji zamówienia i zawarcia umowy na realizację zamówienia.

Z chwilą zawiadomienia Oferenta o wyborze jego oferty, powstaje między stronami stosunek zobowiązaniowy.

Umowa zostanie sporządzona przez Zamawiającego w terminie 14 dni od zakończenia przetargu.

Za datę zakończenia przetargu przyjmuje się datę podpisania protokołu przetargowego przez członków komisji oraz przedstawicieli R.N.

Zastrzeżenia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu, odstąpienia lub rezygnacji z części bądź całości zakresu zamówienia bez podania przyczyn.

Oferentom nie przysługują roszczenia z tego tytułu.

Kontakt:
Osoby ze strony Zamawiającego do kontaktu w zakresie przetargu:

Zastępca Prezesa Zarządu ds. GZM -mgr inż. Dariusz Siwek, tel: 817468170-72

e-mail: dariusz.siwek@felin.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.