Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
789z dziś
5312z ostatnich 7 dni
18408z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa sprzętu sportowego

Przedmiot:

Dostawa sprzętu sportowego

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
ul. Mikołowska 72a
40-065 Katowice
powiat: Katowice
+48 32 2075100
aifz@awf.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 32 2075100
Termin składania ofert: 2021-07-27 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Nazwa/tytuł zamówienia:
DOSTAWA sprzętu sportowego na potrzeby programu ,,Aktywny powrót do szkoły - realizacja szkoleń dla nauczycieli w województwie łódzkim i śląskim" - 21 części.
2. Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu sportowego na potrzeby programu ,,Aktywny powrót do szkoły - realizacja szkoleń dla nauczycieli w województwie łódzkim i śląskim" - 21 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.

Dokument nr: ZSO/09/2021

Składanie ofert:
1. Oferty można składać w formie pisemnej w zapieczętowanych kopertach w siedzibie Uczelni przy Ul. Mikołowskiej 72a w Katowicach (40-065 Katowice) w Kancelarii Głównej (pokój nr 21), przesyłać listownie/za pośrednictwem kuriera, składać w formie elektronicznej na adres e-mail aifz@awf.katowice.pl do dnia 27.07.2021 r. do godz. 11.00.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia:
do 21 dni od daty podpisania umowy (dla każdej z części)

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

5. Kryteria oceny ofert
Zamawiający będzie oceniał oferty uwzględniając poniższe kryteria i przypisane im wagi
W odniesieniu do wszystkich części:
Cena 100%

6. Termin związania ofertą
Zamawiający wymaga, aby termin związania ofertą wynosił 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

7. Informacja o dokumentach składających się na ofertę:
W odpowiedzi na niniejsze zaproszenie wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:
1. Formularza ofertowego (załącznik nr 1);
2. Formularza asortymentowo-cenowego (załącznik nr 2);
3. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu - oświadczenie stanowiące załącznik nr 4
3. Ofertę w wersji papierowej złożyć w zamkniętej kopercie, na której umieszczono dane wykonawcy z dopiskiem ,,Oferta do postępowania ZSO/09/2021".
4. Folder z ofertą elektroniczną należy opatrzyć nazwą jak w pkt 3.
5. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się, aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się, aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
6. W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego. Niemożność otwarcia któregokolwiek z załączonych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą po uprzednim wyrażeniu zgody Wykonawcy.
9. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,,ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY".
10. Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej lub skanu podpisanej oferty. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia.
11. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
12. Oferta powinna zawierać, jeżeli zostało udzielone - pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
13. Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpoznania i nie zostaną oferentom zwrócone.
14. Oferty rekomenduje się wypełniać pismem drukowanym lub komputerowo.
15. Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania, niezgodna z zapisami treści zapytania ofertowego (m.in. nie zawierająca wymaganych załączników, złożona po terminie, złożona na niewłaściwych drukach) podlegać będzie odrzuceniu.
16. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty składanej w formie papierowej wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały zabezpieczone przed samoistnym zdekompletowaniem oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią (firmową i imienną) Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

17. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty Wykonawcy muszą być własnoręczne parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

18. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

19. Zapraszający informuje, iż dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach niniejszego postępowania.

20. Zapraszający informuje, iż nie dopuszcza składania ofert równoważnych w ramach niniejszego postępowania.

21. Zapraszający informuje, iż nie dopuszcza składania ofert wariantowych w ramach niniejszego postępowania.
22. Zapraszający informuje, iż nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Proponuje się, aby Wykonawcy na wniosku kierowanym do Zapraszającego zawierającym prośbę o wyjaśnienia umieścili adres e - mail, na który Zapraszający może kierować odpowiedzi. Wykonawca kieruje zapytania w terminie do 2 dni od daty otrzymania zaproszenia, Zapraszający udziela odpowiedzi w terminie 2 dni, nie później niż na dzień przed terminem składania ofert. Odpowiedzi udziela się zgodnie ze sposobem upublicznienia zaproszenia. Zapraszający po zapoznaniu się z zapytaniami Wykonawców może podjąć decyzje o udzieleniu odpowiedzi na zapytania wpływające po wyznaczonym terminie i jeśli uzna pytania za istotne pod względem przedmiotu zamówienia, może dokonać zmiany treści zaproszenia i/lub terminu składania ofert, informując o tym wykonawców w sposób tożsamy z tym, w jaki upubliczniono zaproszenie.
23. Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania wykonawcy w wyznaczonym terminie do udzielenia wyjaśnień odnośnie treści złożonej oferty.
24. Jeśli nie prowadzi to do istotnej zmiany treści złożonej oferty, w toku badania złożonych ofert Zamawiający dopuszcza możliwość wezwania wykonawcy do jednokrotnego uzupełnienia złożonej oferty o dane/ dokumenty niezbędne do jej oceny.
25. Zapraszający w trakcie weryfikacji ofert może:
a) poprawić oczywiste omyłki pisarskie
b) poprawić oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
c) poprawić inne omyłki polegające na niespójności oferty, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
26. Zapraszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Kontakt:
23. Wszelkie pytania dotyczące zapisów niniejszego Zaproszenia do składania ofert proponuje się kierować na adres aifz@awf.katowice.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.