Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4524z ostatnich 7 dni
19390z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Rewitalizacja parku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Rewitalizacja parku

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Strzyżowski
Przecławczyka 15
38-100 Strzyżów
powiat: strzyżowski
+48172765000, faks +48172765000 wew. 13
sekretariat@strzyzowski.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Strzyżów
Wadium: w oryginalnej treści
Nr telefonu: +48172765000, faks +
Termin składania ofert: 2021-08-06 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rewitalizacja parku przy Zespole Szkół w Czudcu
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje konserwację bramy wjazdowej:
a) Roboty w zakresie pylonów kamiennych:
- oczyszczenie powierzchni kamieni ręcznie,
- doczyszczenie powierzchni kamienia środkami chemicznymi,
- usunięcie mechaniczne nawarstwień wtórnych i niewłaściwych uzupełnień,
- mechaniczne usunięcie spoinowania,
- nasączenie struktury kamienia środkiem do zwalczania glonów i mchów Uzupełnienie brakujących ciosów kamiennych na zaprawie wapienno -cementowej,
- wykonanie spoinowania przy użyciu gotowych zapraw,
- impregnacja hydrofobowa kamienia przy zastosowaniu środka,
- uzupełnienie brakujących elementów nakryw,
- uzupełnienie drobnych pęknięć zaprawą o strukturze i kolorze jak istniejące nakrywy.
b) Roboty w zakresie przęseł stalowych:
- usunięcie warstw przemalowań oraz łuszczących się farb,
- uzupełnienie brakujących elementów oraz wyprostowanie elementów odkształconych,
- zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie.

Przedmiot zamówienia obejmuje renowację stawu, a w szczególności:
- wycięcie nadmiaru roślinności (dziko rosnące krzewy i drzewa),
- wykoszenie nadmiaru hydrofitów oraz mechaniczne usunięcie rzęsy rosnącej na powierzchni stawu,
- oczyszczanie wody i dna zbiorników, poprzez mechanicznie usunięcie część osadów dennych oraz wszelkich odpadków takich jak śmieci, kawałki drzewa, gałęzie;
- usunięcie właściwej warstwy namułu,
- usunięcie nadmiarów oraz uzupełnienie ubytków ziemnych,
- zastosowanie filtru żwirowego na skarpach i koronie budowli,
- zastosowanie mikroorganizmów, celem mineralizacji osadu w stawie,
- remont i przebudowa rowów melioracyjnych (wycięcie nadmiaru roślinności, wykoszenie trawy, usunięcie osadów dennych oraz wszelkich odpadków, usunięcie nadmiarów oraz uzupełnienie ubytków ziemnych),
- remont i przebudowa istniejących przepustów (udrożnienie przepustów poprzez usunięcie ziemi, gałęzi i śmieci, sprawdzenie stanu technicznego i ustawienia ze względu na właściwy przepływ w razie potrzeby przebudowa, uzupełnienie ubytków, uszczelnienie powierzchni oraz ustawienie do właściwych rzędnych),
- remont zasuwy/mnicha (przywrócenie do właściwego stanu technicznego, przy zachowaniu obecnej formy).

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku gospodarczego (toalet), a w szczególności:
-Roboty ziemne,
-Fundamenty,
-Izolacje,
- Posadzki,
- Roboty murowe,
- Roboty żelbetowe,
- Dach,
- Stolarka otworowa,
- Instalacja wod. - kan., c.o., i wentlacja,
- Wewnętrzna instalacja elektryczna.

CPV: 45000000-7, 45112700-2, 45300000-0, 45310000-3, 45330000-9-, 45421000-4

Dokument nr: 2021/BZP 00122794, ZP.272.4.2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-08-06 09:30

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.bip.strzyzowski.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP, dostępnej pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: sekretariat@strzyzowski.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 344). 2) Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ . 3) Wszelka korespondencja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, w tym składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz dokumentów innych niż w R pkt 2, odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej, na adres zamawiającego: sekretariat@strzyzowski.pl . 4) Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji. 5) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja UzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf oraz Instrukcjach ePUAP dostępnych na stronie https://epuap.gov.pl/wps/portal . 6) Maksymalny rozmiar plików w przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 7) Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. 8) Identyfikator postępowania i klucz publiczny do wykorzystania przez wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowią załączniki do niniejszej SWZ. 9) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, inne niż określone w Rozdziale pkt 2 składane są przez Wykonawcę e-mailem na adres zamawiającego sekretariat@strzyzowski.pl . W tytule wiadomości zamawiający zaleca wskazanie znaku postępowania: ZP.272.4.2021. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 z późn. zm.). 10) Za datę przekazania dokumentów, o których mowa w pkt 9 przyjmuje się datę ich wpływu na adres poczty elektronicznej zamawiającego: sekretariat@strzyzowski.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Strzyżowski, Ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów;- inspektorem ochrony danych osobowych jest Tomasz Ziobro, kontakt: adres e-mail: iod@strzyzowski.pl; Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, Ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów.- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP.272.4.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) , dalej ,,ustawa Pzp"; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;- posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-08-06 09:00
Miejsce składania ofert: Oferta wraz z załączonymi dokumentami i oświadczeniami składana jest za pośrednictwem formularza dostępnego na ePUAP udostępnionego przez miniPortal: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Miejsce i termin realizacji:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.