Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4523z ostatnich 7 dni
19402z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana baterii do kompensacji mocy biernej pojemnościowej

Przedmiot:

Wymiana baterii do kompensacji mocy biernej pojemnościowej

Data zamieszczenia: 2021-07-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 55 22 506
t.rusak@adm.uw.edu.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 55 22 506
Termin składania ofert: 2021-07-30 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Wymiana baterii do kompensacji mocy biernej pojemnościowej w czterech budynkach Uniwersytetu Warszawskiego, przy Ul. Karowej 20, przy Al. Niepodległości 22, przy Ul. Hożej 69, oraz Ul. Krakowskie Przedmieście 3 - w formule zaprojektuj i wybuduj
szczegółowy opis wg załącznika
( opis przedmiotu zamówienia)

Składanie ofert:
3. Termin i miejsce składania ofert: do 30 lipca 2021 do godz. 14.00 Biuro Techniczne Uniwersytetu Warszawskiego, 00-927 Warszawa Ul. Krakowski Przedmieście 26/28, parter, pokój 16 lub drogą elektroniczną na adres: t.rusak@adm.uw.edu.pl
( termin i miejsce składania ofert)

Miejsce i termin realizacji:
5. Do 21 tygodni od dnia podpisania umowy
( termin wykonania zamówienia)

Wymagania:
4. Cena - waga punktowa 100 %
( kryteria oceny i wyboru ofert)
Zamawiający przyzna punkty poszczególnym ofertom stosując następujący wzór
Cena minimalna z ofert badanych/cena oferty badanej x 100 pkt.
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów.
6. Wiedza i doświadczenie:
6.1. Wykonawca wykaże kierownika robót budowlanych, który posiada uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
elektrycznej - wraz z załączeniem tych uprawnień na etapie składania ofert
6.2. Wykonawca wykaże projektanta robót budowlanych, który posiada uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności elektrycznej - wraz z załączeniem tych uprawnień na etapie składania ofert
6.3. Wykonawca wykaże referencje lub protokołu odbioru dwóch robót
polegających na montażu lub wymianie urządzeń do kompensacji mocy biernej
o wartości brutto nie mniejszej niż 50.000,00 zł każda - wraz z załączeniem tych
dokumentów na etapie składania ofert
6.4. Podpisaną ofertę
( warunki udziału w postępowaniu)

7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy:
1) jeżeli jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności oferty ze Opisem wymagań Zamawiającego;
2) niezgodną z Kodeksem cywilnym;
3) jeżeli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) jeżeli zawiera niemożliwe do poprawienia błędy w obliczeniu ceny
6) nieważną na podstawie odrębnych przepisów
7) nie załączy uprawnień projektanta lub kierownika budowy, dwóch referencji lub protokołów odbioru, nie załączy oferty.

8. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

9. Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający uzna w szczególności:
1) wszystkie omyłki w działaniach arytmetycznych na liczbach,
z uwzględnieniem ich konsekwencji,
2) omyłki polegające na rozbieżności w cenie oferty wpisanej liczbowo i słownie, przyjmując za poprawny zapis, który wynika z poprawnie wykonanych obliczeń arytmetycznych

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw załączonych do oferty, uzupełnienia wymaganych oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw.

11. Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu będzie spoczywać na Wykonawcy.

12. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzieli wyjaśnień (za brak wyjaśnień zostanie uznane również złożenie wyjaśnień lakonicznych, ogólnikowych, niepopartych dowodami), o których mowa powyżej lub jeżeli dokonana ocena tych wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli nie będzie to możliwe, ponieważ oferty te zawierają taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej oferty najwyżej ocenionej spośród pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert), jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy. Czynność wyboru kolejnej oferty najwyżej ocenionej, spośród pozostałych ważnych ofert (zgodnie z rankingiem ofert), Zamawiający może powtarzać, jeżeli kolejny Wykonawca uchyli się od zawarcia umowy.

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
a. zmiany treści zapytania ofertowego;
b. unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, także po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem umowy

16. Brak wymagań.
( informacje dot. wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

Kontakt:
17. Informacja
a. W sprawach proceduralnych - p. Tomasz Rusak, mail: t.rusak@adm.uw.edu.pl tel. 22 55 22 506 w godz. 10.00-14.00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.